Anslutning php
Programsajt
för klimat och 1 klot
Meny
Grundteser Topp
Förklaring Denna sajt
Blandekonomiskt FörkortningarNedan är grundteserna i mitt program för "klimat och 1 klot". Politik och Ekonomi är Redskap för att ställa om Livsrummet, som består av Levnadssätt, Produktion och Geostruktur. (Se Program *) Därefter några rader om sajten, förklaring och blandekonomi.
Utvecklingen av detta program vilar (åtminstone tillsvidare) till förmån för program "Klimat och jämlikhet".
/ Kalle Petré *, 2022.11.21
Grundteser

POLITIK
- Erkänn klimatnödläge och jämlikhetsbehov!
- Samla alla viktiga aktörer kring ett helhetligt program för omställning.
- Bygg en tillräckligt stark rörelse för klimat och 1 klot.
EKONOMI
Gör en plan för omställning:
- Ge samhället tillräcklig kontroll över produktion och marknad.
- Snabbt stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Privata aktörer måste snabbt divestera; staten ska ta över och snabbt stänga verksamheter.
- Snar nerväxt i rika länder.
- Åtgärder för jämlikhet och global rättvisa.
- Ny produktivitet.
LEVNADSSÄTT
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.
- Försvara välfärden.
- Jämlikt globalt välstånd.
- Stöd omställning i fattiga länder.
PRODUKTION
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
GEOstruktur
- Utbredning av Produktion och Levnadssätt måste komma i balans med Välfärd och hållbar hantering av Resurser.
- Detta kräver tillräcklig planering.
Förklaring

Inspiration till att formulera "klimatprogram" har jag utsprungligen fått genom arbete med Medborgarutredningen* och Klimatriksdagen*. De senare formulerade inför Eu-valet 2019 och vidareutvecklade hösten 2020 en "akutplan". Våren 2022 utvecklades den till en "omställningsplan". Jag har även delvis deltagit i diskussioner inom Stockholms Arbetarkommun och Reformisterna. På senare år har frågan programmatiskt utvecklats globalt, inte minst på grund av Parisavtalets formuleringar. Exempel är "Green New Deal" från Usa.

Anledningen till att jag formulerar mej här är, att jag inte är nöjd. Jag ser stora brister på många håll. Genom att samla program-info från andra och bygga en systematisk struktur, försöker jag skapa mej förståelse. Jag hoppas jag kan bidra till en nödvändig utveckling.

Ursprungligen skrev jag detta i sajtnamnet Klimatprogram.se. Sedan tidigare hade jag också en annan sajt, GlobalReform.se, med i grunden samma politiska hållning. Jag har nu slagit ihop de två sajterna till KalleP3.se, där den här mer utförliga programsajten är en del.

Ett program är ett sätt att fånga helheten. Det behövs inom klimatrörelsen. Helheten inom ett visst område, som energi eller levnadssätt. Men framförallt en helhet för alla områden inom samhället med levnadssätt, produktion, geostruktur, ekonomi och politik - eller hur man vill definiera delarna. Jag vill uppmana klimatrörelsen - men också partier, fackföreningar och andra - att samlas till detta:

Det finns inte och kommer aldrig att finnas ett program. Visst ska man försöka enas. Det kan vara lättare genom att bara prata om klimat. Inte om artdöd och förgiftning. Inte om välfärd och jämlikhet. I vissa situationer kan det vara nödvändigt. Men det kommer inte att bli ett program, som ger lösning på de globala nödlägena. Klimat och jämlikhet är beroende av varandra. Endast i en solidarisk värld, där mänskligheten delar rättvist på de tillgängliga resurserna, kan klimatfrågan lösas. Det är min bestämda uppfattning. Därför måste man i klimatprogram tala om jämlikhet. Parisavtalet 2015 använder ordet "equity". Det är rätt. Men ingen tror väl, att avtalets undertecknare skulle börja arbeta för jämlikhet här på jorden. Det måste klimatrörelsen tvinga dem till. Detta måste klimatrörelsen förstå och därför formulera jämlikhet utförligt i sina klimatprogram. Men också: De politiska partier och andra som kämpar för jämlikhet, måste tänka globalt och i termer av klimat och överkonsumtion. Eventuell uppnådd jämlikhet måste annars bli strängt begränsad. Och i grunden tror jag inte på möjliheten av jämlikhet utan perspektivet på klimat och 1 klot.

Politiska partier formulerar sej olika om klimatet. Klimatrörelsen måste inte ta ställning till det ena eller andra partiet. Men de partier, som inte sätter klimatet överst, måste pekas ut som ansvarslösa. Och klimatrörelsen måste backa upp bra klimatformuleringar och klimatpersoner i alla partier.Denna sajt

Jag samlar här idéer som kan utgöra grund för klimatprogram. Jag uttrycker mej tydligt, när jag känner mej säker och mer tvekande annars. Jag vill genom noter stödja det jag lyfter fram. En del kommer att vara väldokumenterat, annat mindre. En kan tänka sig andra strukturer. Och när en fyller det med innehåll, så kommer en säkert att upptäcka, att en vill ändra på strukturen. Inget är slutgiltigt. Ändringar sker efter hand. När jag öppnade sajten 22 augusti 2019 hade jag 42 områden, 214 åtgärder, 44 kommentarer, drygt 1600 noter och knappt 50 i litteraturlistan. Antalet områden kommer nog inte att öka nämnvärt. Åtgärderna kommer att preciseras och utvecklas. För att göra ett bra program behövs utvecklande kommentarer och analyser. Litteraturlistan och ur den framgrävda noter måste växa. Den är (tillsammans med en bra logik och argumentation) själva grunden för trovärdigheten hos ett politiskt program, om det inte bara ska bli en önskelista.


Ett program är främst uttalanden: "Så här borde vi göra!" Så ser mitt klimatprogram ut. Men alla påståenden behöver fakta och anlyser som grund. Det saknas ofta idag. Jag ämnar återkomma allteftersom med detta. Det gäller framförallt grundfrågorna inom ekonomi och politik.Blandekonomiskt

Mitt klimatprogram är socialistiskt. Det finns en enkel anledning till det. Den omställning som behövs är radikal, så det är inte möjligt att åstadkomma den inom ramen för den vilda kapitalism, som idag behärskar världen. Vi måste på kort tid minska utsläppen av CO2 med kanske 10 % per år. Vi måste bland rika människor och i rika länder minska resursförbrukningen mycket radikalt. Plus flera andra åtgärder för att kunna vara kvar inom de "planetära gränserna". Detta måste kombineras med kraftfulla åtgärder för global jämlikhet, för att de breda folklagren ska kunna vinnas för "klimat och 1 klot".

De kapitalistiska krafterna går helt emot detta. Liberalismen arbetar för tillväxt till varje pris och deras åtgärdsförslag är minimala. Stora delar av högern förnekar helt klimatkrisen.

Arbetarrörelsen och vänstern har svårt att erkänna problemen i sin fulla vidd och förklara det för medborgarna. Den nödvändiga materiella begränsningen. Den omöjliga tillväxten. Behovet av stark kontroll över de ekonomiska krafterna.

En stor och mycket demokratisk politisk rörelse måste utarbeta och driva igenom den plan, som omställningen kräver - för välfärd åt alla, återhållsam produktion och balanserad ekonomi.

Men vad är socialistiskt? Visst kan det vara revolution och "förstaliga hela skiten". Men det tror jag sällan är bra. Däremot: Tillräckligt starka åtgärder för att vända och kontrollera utvecklingen! Det måste bli blandekonomi med väldigt mycket samhälle och kollektivt styre. Så mycket, att de kapitalistiska krafterna fråntas sitt nuvarande styre i Sverige, Eu och världen. Men inom ramen för detta kommer privata företag - stora och små - att spela stor roll för produktiviteten.Förkortningar

Mu = Medborgarutredningen *.
Kr14 = Klimatriksdag 2014 *.
Kr18 = Klimatriksdag 2018 *.
Pg = Planetära gränser *.
A30 = Agenda 2030 (och de globala målen) *.