Anslutning php
Noter / Utdrag
för klimat och 1 klot
 Meny php
Meny
Välj källa
Ordn | Litt   Område    Åtgärdsnamn     Not   N
.
. Amini 220721Australiens miljö har försämrats de senaste fem åren p g a ”klimatförändringar, förlust av livsmiljöer, invasiva arter, föroreningar och resursutvinning.” [En rapport, 2021.]3142
0---
ÖDESFRÅGAN
0. Ödesfrågan allmänt
-. Den stora accelerationen.* 4
-. Wwf Sv 200214Människan lever idag som om vi hade 1,7 planeter för att ta fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige skulle det behövas cirka 4 planeter. [Wwf Sverige. wwf.se]58
Wikipedia. Ipcc om 1.5CMänskligheten har endast ett årtionde på sig att få den globala uppvärmningen begränsad till 1.5 C. Vi har redan nått 1 C uppvärmning och nuvarande trender pekar mot 3 C år 2100. Det skulle få katastrofala effekter för livet på jorden som följd. Se IPCC:s rapport om konsekvenser av global uppvärmning med 1,5 grad *.59
Pl-bound. Stockholm Resilience Centre (Src) beskriver fyra överskridna planetära gränser. Klimat, biologisk mångfald, landsystem-förändring och flöde av fosfor och kväve. 60
Mu-Varför. Vi utnyttjar naturen våldsamt, vilket riskerar de grundläggande förutsättningarna för människans tillvaro genom en kris av proportioner som vi aldrig tidigare sett. 86
Mu-Varför. Såväl klimatet som ekosystemen, samhällsekonomin och människors hälsa skadas. 87
Mu-Varför. Temperaturen ökar genom växthusgaser. 89
Mu-Varför. Det är bråttom: Kanske har vi nu vår sista chans att stabilisera de ekosystem vi är beroende av. 91
S-program. Människan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen.[1] 301
S-program. Klimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik. Men jordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13] 304
S-program. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga.[12] Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning.[9] Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.[9] Människans förbränning av fossila bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären. Medeltemperaturen stiger i hela världen. Detsamma gäller havsytan. [9] Om temperaturen fortsätter att stiga i nuvarande takt, kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extremt väder hotar många av världens ekosystem. Djur- och växtarter riskerar att dö ut och människors möjligheter till försörjning hotar att försvinna.[12] För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.[1] Möta den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.[1]300
S-program. Naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar ekologisk kollaps.[22] Klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid.[22] Också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom.[22]317
Kd-program. Den som oroar sig för hur framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledningar. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, skogsförstöring, minskade fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar.[44] 367
Kr14. 2Prioritera klimatpolitiken:
--- beakta den pågående globala klimatförändringen, vilken mycket allvarligt hotar hela vårt klot redan detta sekel.
626
Detc. M Ernman 1710107. Alarmism. (Kommentar kring.) 654
Mu-Varför. Biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. För livet nödvändig. 90
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. "Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. "--- bli världens första fossilfria välfärdsland."
Inga nettoutsläpp 2045.
1033
S Eu-val 2019. Vi kommer aldrig tystna när --- vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand. 1073
Mp Eu-val 2019. Vi som delar den här planeten nu avgör framtiden. Vi kan inte skylla på någon annan. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi insåg vidden av klimathot och miljöförstöring. 1087
Mp Eu-val 2019. Klimatförändringarna är här och nu. Om vi inte agerar är det vi ser bara början. 1094
-. Mauna LoaCO2 i luften
ppm . År
418 . 2021 mars
350 . 1985
316 . 1960
[Global Monitoring Laboratory. Diagram "Monthly Average Mauna Loa CO2". Länk *. Visar CO2-koncentrationen i luften. ppm = parts per miljon.]
2218
Mp Eu-val 2019. Jordens ekosystem är hotade.1130
Mp Eu-val 2019. Sommaren 2018. Det här är den typ av extremväder som kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringarna. Sverige och Europa behöver ha ett jordbruk som är mindre sårbart i händelse av kriser och klimatpåverkan. Den viktigaste förändringen för att nå dit är att göra jordbruket fossilfritt och att EU:s beroende av att importera proteinfoder minskar. 1156
Mp Eu-val 2019. Risken är stor att ett varmare klimat och resursbrist leder till fler konflikter och att ännu fler tvingas fly. 1186
Mp Eu-val 2019. Vi står inför allvarliga hot med klimatförändringar, döende hav och djurarter som hotas av utrotning. Vi ser hur auktoritära och främlingsfientliga krafter växer. Brexit har skakat om den europeiska unionen när den behöver samlas för att ta viktiga beslut. I flera medlemsländer är demokratins grundfundament under attack. Allt fler människor drivs på flykt av krig och naturkatastrofer men EU reser murar mot omvärlden. 1198
Mp Eu-val 2019. För miljön och djuren. Klimatet kan inte vänta. 1200
Dn. 210511 biomång(Klimat och artdöd:) Bägge kriserna är lika akuta. De går hand i hand och måste lösas samtidigt.2229
Detc. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] Väljarna anser att klimatet är den viktigaste valfrågan. 1332
L Eu-val 2019. Klimatförändringarna leder till extremväder och naturkatastrofer, både i Sverige och i resten av världen. Det påverkar allt liv på jorden. Samtidigt skövlas livsviktig skog medan djur- och växtarter försvinner för att aldrig komma tillbaka. Haven smutsas ner av plast och föroreningar samtidigt som fisken försvinner. För att rädda klimatet och miljön och skapa en renare framtid för kommande generationer måste vi agera nu. Vi måste fatta beslut som gör skillnad på både lång och kort sikt. 1359
Wikipedia. Antropocen2244
Detc. E Söderin 190517[I kommentar till artikel om 600 dar. Av Egil Söderin.] Brittiska riksbanken varnar för en enorm klimatnota i framtiden, som kommer vi få betala tillbaka imorgon – till en astronomisk ränta. Enligt Brittiska riksbankens uträkningar kommer värden för mellan 37 000 och 185 000 miljarder kronor att försvinna om vi inte ställer om världsekonomin 1412
C Eu-val 2019. Världen och Sverige står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Klimatförändringar, spridning avgiftiga kemikalier, nedskräpning med mängder av plast som flyter runt ivåra hav och överutnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk tillväxt. Ett grönare EU är en förutsättning för att nå både våra svenska och de globala miljömålen 1417
Dn. Översikt "Kimatet just nu" på Dn.se. *2215
Detc. J Ehrenberg 210827Frågan är inte heller vad vi måste göra, det vet vi idag. Bromsa alla utsläpp, byta energisystem, ändra matproduktionen ochbevara skogen.2489
S-program. Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25]342
Shaughnessy i Int 32/2019. Klimatkrisen är akut. Det är bråttom 1535
-. PeopleForFutureVad vill vi?
1. Så snabba utsläppsminskingar som möjligt
2. Stopp för expansion och snabb utfasning av fossilbränsleproduktion
3. Verkliga lösningar och tillräckliga resurser för både människor och natur
4. Omställning av våra samhällen med rättvisa och jämlikhet i centrum
5. Förändringar och omställning som stärker genuin demokrati.
[Pff's hemsida * 2021.09.21]
2551
Shaughnessy i Int 32/2019. De kedjereaktioner allt detta kommer att få på jordens känsliga ekosystem går inte att beräkna, men är sannolikt svåra, och kan möjligen leda till att en stor del av livet på planeten utrotas, inklusive människan. 1540
Mp k-plan 2018. Rubr 1. KLIMATET – ÖDESFRÅGAN VI MÅSTE KLARA AV 1556
Sp k-prog 2008. Inte bara den nuvarande civilisationens framtid står på spel, utan i sin förlängning själva människan som biologisk varelse, och möjligtvis allt liv på planeten. Att komma till rätta med dessa problem lär bli den största kollektiva utmaningen för människan i historien. 1592
Sp k-prog 2008. Energi- och klimatkrisen innebär att kapitalismen utgör ett hot mot mänsklighetens grundläggande livsvillkor. 1663
Sp k-prog 2008. Den kapitalistiska klimatkrisen hotar mänsklighetens överlevnad 1678
Ref program. Ett land som tar sitt globala ansvar och bygger ett klimatmässigt hållbart samhälle. (Enda om klimat i inledningen.) Global uppvärmning, resursutarmning och kollapsande biologisk mångfald utgör ett alltmer akut, existentiellt hot. Idag har utmaningarna vuxit till närmast förlamande storlek.1723
pV program. Förklara nödläge för klimatet. 1886
-. Desa 170621[Desa] The current world population of 7.6 billion is expected to reach 8.6 billion in 2030, 9.8 billion in 2050 and 11.2 billion in 21002136
Wikipedia. Cop 21I Parisavtalet åtar sig varje land bidra till att den globala uppvärmningen ska bli mindre än 2 °C samt en intention om att göra ytterligare ansträngningar för den globala uppvärmningen ska bli begränsad till 1,5 °C. 2137
S-program. Detta kommer att kräva stora samhällsomställningar.[16] 2145
S-program. Det förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.[25]. 2147
Kr prog 20. [Rubrik.] Förord2289
Kr prog 20. [Rubrik.] 2. KLIMATKRISEN ÄR AKUT MEN VI SER MÖJLIGHETER 2292
Kr prog 20. [Rubrik.] 2.1 Övergripande möjligheter2293
Kr prog 20. [Rubrik.] 2.2 Övergripande utmaningar2294
K-allians. 00.2Den samlade vetenskapen förklarar att livet på jorden är hotat. Idag brinner världen! 2685
K-allians. 01Hot och möjligheter2689
K-allians. 01.3Klimatkatastrofen är mänsklighetens svåraste utmaning. Därtill kommer utarmningen av våra livsuppehållande ekosystem och den mycket snabba förlusten av biologisk mångfald.2692
K-allians. 02.1Omvälvande samhällsförändringar börjar nästan alltid med nya, banbrytande idéer. Den vetenskapliga revolutionen och upplysningstiden på 1700-talet innebar ett brott med kyrkans och feodalherrarnas makt. Kunskapen sattes i centrum. Idéer växte fram som lade grunden för demokratin och utvecklingsoptimismen. Resultaten av allt detta har varit imponerande. Ändå står vi inför mycket stora problem; flera miljarder människor lever fortsatt i stor fattigdom och den ekologiska balansen hänger på en skör tråd.2701
Dn. J Spolander 220410Enligt Global Footprint Network passerade Sverige sin "overshoot day" den 3 april. Då hade vi konsumerat mer naturresurser per person än vad jordens ekosystem förmår återskapa. Det motsvarar 4 klot, om världen befolkning skulle konsumera som vi. Hela mänskligheten gör av med 1.7 jordklot i resurser.

Tidskriften Plos Biology ifrågasätter detta. Inte att det skulle vara överdrivet, men missvisande. Gfn räknar på andel av jordens yta. Det missar hur marken används, jorderosion, näringsläckage, vattenanvändning osv. Det kan göra fotavtrycket högre, enligt Richard B Richardson vid Michigan State University.

3018
Folk. FN:s klimatpanel IPCC har i två nya rapporter, augusti 2021 och februari 2022, fastslagit att världen är på väg mot stora klimatkatastrofer om politiken inte åstadkommer kraftiga utsläppsminskningar och en snabb omställning till en klimatneutral ekonomi.3029
Våtmark. StartVi befinner oss i klimatkatastrof och närmar oss snabbt en samhällskollaps.3063
Våtmark. Om ossVi står inför historiens största period av mänskligt lidande och orättvisa. Vi vet alla vad uppvärmningen av vår planet kommer att leda till. Vi skenar in i en framtid av hetta, torka, matbrist och massmigration där levnadsvillkoren för människor brutalt rycks undan mitt framför deras fötter. Samhällen kommer kollapsa och i dess spår följer våld. Mänskligheten kommer att behöva slåss för sin överlevnad på ett sätt som det inte ens går att föreställa sig.3079
Våtmark. MerVetenskapen är tydlig. Vi står inför en aldrig tidigare skådad nödsituation som kommer att förstöra detta land och allt vi älskar.3091
Våtmark. Mer"Klimatkrisen är vårt tredje världskrig. Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel, precis som de var under andra världskriget." Professor Joseph Stiglitz, ekonom, mottagare av Nobelpriset i ekonomi.3093
Våtmark. MerReaktionerna på IPCC:s senaste klimatrapport förtydligar det extrema nödläge vi befinner oss i.3094
Våtmark. Mer“Nearly half of humanity is living in the danger zone – now. Many ecosystems are at the point of no return – now. Unchecked carbon pollution is forcing the world’s most vulnerable on a frog march to destruction – now”. “The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal”. “Världens största utsläppare gör sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem”. Delay means death”. António Guterres, FN:s generalsekreterare3095
Våtmark. Mer“Any further delay in concerted global action will miss a brief and rapidly closing window to secure a liveable future”. Hans-Otto Pörtner, medordförande för IPCC:s arbetsgrupp II3096
Footp. 220710Overshoot day 2022
Jorden: 28 juli. Motsvarar 1.8 klot.
Sverige: 4 mars. Motsvarar 5.8 klot.
[footprintnetwork.org, overshootday.org/country-overshoot-days, overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/]
3141
01
Skador
1. Skador allmänt
Utställn Frön. Planetens gränser1205
L Eu-val 2019. Brist på frihet och demokrati, krig, svältkatastrofer, miljöproblem och pandemier får idag snabbt konsekvenser inte bara inom det omedelbara närområdet där flest är drabbade. 1402
Dn. Fn-rapport 210624”Vi måste omdefiniera vårt sätt att leva”.
År 2050 kan 80 miljoner människor riskera svält och hundratals miljoner riskerar undernäring.
Utmaningarna är systematiska och djupt orättvisa: De människor som har bidragit minst till problemen, drabbas hårdast.
Samtidigt som vi släpper ut rekordstora mängder koldioxid i atmosfären, minskar skogarnas och havens möjligheter att suga upp gaserna.
Kuststäder påverkas svårt.
Hundratals miljoner människor drabbas av vattenbrist.
Påverka människors fysiska möjligheter att arbeta.
Flera ”trösklar” kan nås, t ex permafrost, brinnande skogar.
”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer: På individnivå, samhällsnivå, i näringslivet, våra institutioner och regeringar.”
2276
Detc. Undrr 201014Antalet naturkatastrofer i världen har nästan fördubblats sedan år 2000. Den största orsaken bakom ökningen är den globala upphettningen. [Rapport från FN:s katastrofrisk-reduceringsorgan, UNDRR. Länk.]346
Dn. J Kihlberg 211101Ny rapport inför Cop26: 1. Temperaturen höjs. 2. Havsnivån stiger. 3. Mer extremväder. 4. Extrema regn.2599
pV program. Utsläppen ökar. Fjärde varmaste året 2018. Miljontals flyktingar. Energianvändning ökade 2.3 % år 2028, fossilt över 2/3. Klimatkrisen sker här och nu.1883
-. Ipcc 2021IPCC
AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis
Headline Statements from the Summary for Policymakers * (på svenska *)
Summary for Policymakers *
Full report *
2619
-. FootprintGlobal footprint network (Sweden) *2621
-. SeiSei; Planetära gränser (diagram)* . Översikt * 2622
-. WwfLiving planet report 2020, sammanfattning (svenska) *2620
Detc. Amini 220721Australiens miljö har försämrats de senaste fem åren p g a ”klimatförändringar, förlust av livsmiljöer, invasiva arter, föroreningar och resursutvinning.” [En rapport, 2021.]3143
-. K Raworth 2017
the Doughnut
Ecological ceiling Climate change. Ocean accidification. Chemical pollution. Nitrogen & phosphorus loading. Freshwater withdrawals. Land conversion. Biodiversity loss. Air pollution. Ozon layer depletion.
Safe and just space for humanity.
Regenerative and distributive economy.
Social foundation Water. Food. Health. Education. Income & work. Housing. Energy.
Peace & justice. Political voice.
Social equity. Gender equality. Networks.
3146
1---
POLITIK
0. Politik allmänt
Mu-Varför. Se Mu-Varför. 55
Mu-Varför. Vi är inlåsta i destruktiva processer. 92
Mu-Varför. Krisen måste högst upp på den politiska dagordningen. 97
Mu-Globrättvisa. Vi behöver ett världssamhälle av en myllrande mänsklighet som håller och håller ihop, som i rättvis ordning delar på en enda planet och lever ett tillräckligt gott liv. 174
S-program. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter för nya innovationer, fler jobb och ökad livskvalitet.[16] Kräver en strategisk miljöpolitik.[29] 339
S-program. Klimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13] 355
Kr18. 26Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt måste utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot'
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin.
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.
Innehållet bör vara i linje med nedanstående. Ta fasta på de motioner som skrivits av Klimatriksdagen 2018 och även 2014. Och Medborgarutredningen.
769
Dn. 210524 laddhybridBiltillverkaren Volkswagen siktar på att 90 procent av försäljningen i Norge ska bestå av elbilar redan nästa år och 2023 ska de inte sälja några bilar med förbränningsmotorer alls i vårt grannland. Hela denna utveckling har skett tack vare politiska beslut.2235
Kr prog 20. [Rubrik.] 3.1 Institutionella förändringar2296
K-allians. 01.8Vi vet redan idag att många av målen för FN:s Agenda 2030 inte kommer att nås. För att undvika en accelererande klimatkatastrof och kollaps för livsviktiga ekosystem krävs mod, djupgående reformer, nytänkande och ett mycket tätt samarbete mellan olika samhällsnivåer och sektorer.2697
11
Program
0. Program allmänt
Easac. Gri-indikatorerPublic policy 688
Detc. A Gustavsson 190418[Artikel; om brittiska centralbanken; Andreas Gustavsson] Finansvärlden måste bidra till grön omställning, menar Bank of England. Det närmar sig en storm. Vi behöver agera nuför att lägga om kurs till säkrare vatten. Annars kan de ekonomiska konsekvenserna bli enorma, kanske 185 000 miljarder kronor. Det kräver tre saker:
- Först en destination.
- Sedan en kapabel besättning.
- Till sist en karta som för oss dit.
1036
Dn. S Axelsson 210506[Debatt "Fem avgörande satsningar för fossilfri konkurrenskraft". S Axelsson, Fossilfritt Sverige.]
En omställning som världen aldrig sett maken till. S-stadsskuld bland de lägsta. Möjlighetsfönster. 22 färdplaner. Flera företag: Preem, Hyrbrit, H2 Green Steel, Northvolt. Samverkan stat-näringsliv. Tempot måste öka.
1. En grön investeringsbank. Minska risker. Bedöma projekt. 20 Gkr under 4 år. Investeringsfonder.
2. Minska risken vid uppskalning. Investera utifrån ett fast framtida pris.
3. Storskaligt utbildning- och kompetenslyft. Många områden. 10 Gkr/år under 10 år.
4. Tredubbla investeringarna i elledningar. Industri, transporter. 500 Gkr i nät.
5. Möjliggör satsningar på vätgasledningar. 50 TWh för industrin. Kapplöpningen ur det fossila. Stärker välfärd o jobb. Fossilfrihet som konkurrensfördel.
2263
Dn. M Gunther 210509["En plan B för klimatet – livsfarlig eller nödvändig forskning?" av Maria Gunther.]
Tekniker för att hejda uppvärmningen:
A. Minska utsläppen: Minska aktivitet. Öka effektivitet. Ccs. Ccu.
B. Ta bort utsläpp: (Fotosyntes:) Skogsplanering. Kolinlagringi jordbruk. Beccs. Biokol grävs ner. Järn i hav för alger. (Kemi:) Mineraler i hav/land. Daccs.
C. Öka värmeutstrålningen: Partiklar i stratosfär. Speglar. Måla ljusare. Förtunna cirrus. Spreja saltvatten från fartyg.
2264
Ref grön giv. SyntesDet är första gången i svensk politik som ett heltäckande, finansierat reformpaket för klimatomställning presenteras.2506
Ref grön giv. SyntesDet största jobb- och välfärdsskapande programmet sedan efter­krigstiden.2507
Ref grön giv. SyntesKnyter an till utvecklingen i vår omvärld. Om Green New Deal.2510
Kr22. Grp 4 nr 7Varudeklarerade klimatåtgärdspaket:
-Gemensam struktur på hur politiska partier presenterar sina klimatåtgärdspaket
-Tydliga krav på innehållet i de politiska partiernas klimatåtgärdspaket
-Föreslagna klimatåtgärders reella potential ska bedömas på vetenskapliga grunder, ej utifrån ideologisk passform
-De vetenskapligt grundade beräkningarna görs av (nyetablerad) sakkunnig och oberoende enhet knuten till Klimatpolitiska rådet
2897
Folk. Den 11 september 2022 går Sverige till val. Klimat, miljö och omställning behöver vara centrala frågor för politiker och väljare att ta ställning i valet - och i de viktiga beslut som krävs när valresultatet är klart. 3034
1. Erkänn
Mu-Ekonomi. avsnitt "Erkänn problemen!" Erkänn problemen! 56
Mu-Ekonomi. Se vetenskapligt på planetära gränser, obetalbar miljöskuld, global resurshållning och energislavar. 67
Kr14. 216Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran. Bl a genom att vi exporterat tillverkande industri sen 1980-talet till andra länder där utsläppen sker och att vi sen importerar producerande varor med inbäddad energi och utsläpp. 645
Kr18. 156Allt hänger ihop
- Regering och riksdag bör anta ett synsätt att resursförbrukning, miljöbelastning och samhällsutveckling hänger ihop.
- Det ekologiska fotavtryck ska användas som mått på vår påverkan på planeten.
- Sverige ska lämna BNP som ett mått på utveckling och välfärd.
- Regeringen ska införa ett mått på utveckling och välfärd som även speglar demokrati, rättvisa, jämställdhet, hälsa, utbildning, t ex HDI.
899
L Eu-val 2019. Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling.
--- Det är inte säkert att ens denna utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap att skärpa detta delmål ytterligare under de närmsta åren. Till 2050 ska EU ha uppnått en situation där vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål fram till 2030 ska EU minska de egna utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent i förhållande till 1990 år nivå.
1365
Kr14. 315Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat.
637
Kr18. 168Klimatmobilisering.
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Mu-Varför. Peka ut kapitalägare och näringsliv som i praktiken allt värre fiender till jorden. 99
K-allians. 00.3Politiker, väljare, vi alla måste inse allvaret, se framåt och sätta planeten i centrum. 2686
K-allians. 01.1Coronakrisen har blottlagt grundläggande brister. Visat vårt ömsesidiga beroende på en liten planet. Vår stora sårbarhet. Ingen är säker förrän alla är säkra.2690
Våtmark. StartVi som bjuder in till detta är djupt oroliga över vart allt är på väg. 3066
2. Vision
Kr14. 167Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden: ---
- KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet inte kommer utan garantier för jobb och välfärd.
- KLIMATET kräver stopp för tillväxt i de rika länderna.
- JOBBEN kräver kontroll över investeringar och fördelning av arbete.
- VÄLFÄRDEN kräver att överklassens rofferi stoppas.
606
Kr14. 200Ställ om för jobb, välfärd och miljön:
--- aktivt arbetar för en politik i Sverige och EU för en rättvis omställning av samhället. En omställning som ger alla rätt till välfärd i hela landet och stoppar miljöförstöring och klimatpåverkan och samtidigt främjar samma utveckling inom hela EU. För det behövs en omläggning av skattesystemet och satsningar på offentliga investeringar som gör en klimatomställning av samhället grundad på social rättvisa möjlig.
609
Kr14. 219Genomgripande ändring av trafiksystemet m.m.: ---
1. att transportbehovet minskas kraftigt bl.a. genom att frihandelsdoktrinen ersätts med en närproduktionsprincip, vilket innebär att huvuddelen av livsmedel och andra dagligvaror närproduceras.
2. att en mycket stor del av den trafik, som ändå behövs, måste överföras från bilism och flyg till miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.
3. att denna omläggning ska ske genom en lämplig kombination av åtgärder, som begränsar bilismen och flyget, genom åtgärder, som förbättrar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, och genom bättre information.
543
Kr18. 8Riksdagen ger regeringen uppdraget att hitta sätt som inspirerar människor att skriva berättelser som stärker föreställningen om att ett hållbart samhälle är möjligt. 992
Ref program. Falsk konflikt: omställning mot mobilitet, levande landsbygd och upprätthållande av en acceptabel levnadsstandard.1759
S Eu-val 2019. Som vi en gång bekämpade fattigdomen ---, byggde ett utbildningssystem för alla, skapade en sjukvård som utgår från människors behov, inte deras förmåga att betala. Vi ska visa att det är möjligt --- 1084
Mp Eu-val 2019. bättre värld för både människor och miljö 1089
Mp Eu-val 2019. Vi söker mandat för --- miljö och solidaritet. 1090
Mp Eu-val 2019. väljer klimatet och demokratin. Mänskligheten och medmänskligheten. 1093
Mp Eu-val 2019. en framtid att längta till. snabba tåg; frisk luft; rena sjöar; vara med varandra; mindre slit och släng; levande landsbygd; nya gröna jobb.1105
Sp k-prog 2008. Eftersom det socialistiska svaret inte ”bara” är att ställa produktionen under arbetarstyre utan också att anpassa produktionen till de ekologiska ramarna, kallar vi det samhälle vi strävar efter för ”ekosocialistiskt”. 1696
Ref program. Optimistisk framtidsvision - nya arbetstillfällen, ny teknik, hopp om en bättre värld. Krävs en ny grön reformism.1740
Ref program. Både mer jämlik och håller sig inom planetens gränser. 1754
Kr14. 219Transportbehovet minskas kraftigt bl.a. genom att frihandelsdoktrinen ersätts med en närproduktionsprincip, vilket innebär att huvuddelen av livsmedel och andra dagligvaror närproduceras.2165
Kr14. 115Minska transportslöseri: --- de politiska partierna ska verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en närproduktionsprincip. 566
Kr prog 20. [Rubrik.] 4. FRAMTIDEN2306
Kr prog 20. [Rubrik.] 4.1 Klimatriksdagens vision 20402307
K-allians. 02.bSamtidigt behöver den etiska basen för beslutsfattandet bli mer framträdande.2711
Kr prog 22. 4Vi har skisserat en vision för det samhälle vi bör kunna se 2035 och beskriver vad vi gjort för att nå målen.3107
3. Åtgärderna
L Eu-val 2019. Programavsnitt: Grönt och klimatsmart (En klimatpolitik som ger resultat; En grön transportpolitik; Miljö; Jordbruk och fiske); Jobb och tillväxt; Medborgarna; Öppet mot omvärlden; Värderingarna; Tryggt och säkert; Effektivt och demokratiskt. 1358
S-program. Strategisk miljöpolitik där forskningssatsningar, lagstiftning och olika ekonomiska styrmedel är de viktigaste instrumenten. Målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga och näringslivet.[29] 341
Kd-program. Förvaltarskapsprincipen.[2] Människan är förvaltare av - och inte herre över - skapelsen.[45] Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena miljö och naturresurser.[46]; 419
Kd-program. Oansvarig hushållning och förgiftning av luft, vatten och mark. [3] Förvalta miljö och naturresurser ansvarsfullt.[1] Inte på ett ansvarslöst sätt förbruka ändliga resurser och naturvärden.[46] 421
Kd-program. Försiktighetsprincipen: om misstanke finns om hot eller oåterkallelig skada på miljön, måste extra försiktighet tillämpas.[46] 422
Kd-program. Mot en panteistiskt färgad natursyn, ekosofismen, där människan varken tillåts ingripa i naturen eller förvalta den, utan reduceras till en länk i kretsloppet utan ett specifikt värde.[3] Ingrip i naturen och förvalta den.[3] Människan kan ingripa och påverka naturen, men på ett långsiktigt hållbart och varsamt sätt.[47] 424
Kd-program. Gemensamma eller allmänt giltiga värden är --- den goda miljön etcetera. --- En skyldighet påtalar ett ansvar för värdena och rättigheterna till dem.[4] Värna miljön.[4] Rätten --- att få uppleva en ren miljö.[4] 425
Kr18. 26Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt måste utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot'
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin.
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.
Innehållet bör vara i linje med nedanstående. Ta fasta på de motioner som skrivits av Klimatriksdagen 2018 och även 2014. Och Medborgarutredningen.
769
Detc. 210424 notisBorgerligheten har rätt i en sak. Vad gäller flyget uppstår en intressekonflikt. Människor vill och behöver resa. Klimatet klarar inte att vi flyger lika mycket som före pandemin. Så hur löser vi det här? Självklart ska vi satsa på el- och vätgasflyg. Men det kommer inte ske imorgon. Och biobränsle är en livsfarlig återvändsgränd. Det enda rimliga är att avveckla flyget där vi kan avveckla det, omedelbart, och kompensera med snabb uppväxling i annan infrastruktur. Absolut ingen behöver flyga mellan Göteborg och Stockholm.2217
V Eu-val 2019. Människor och klimat före marknadsintressen. 1063
S Eu-val 2019. Kraftfulla strukturella samhällsreformer riktade mot de verksamheter och länder som släpper ut mest och ... ... utan att de med minst ekonomiska marginaler drabbas hårdast.1080
S Eu-val 2019. (Frågor som lyfts:) Demokratin; Trygga jobb; Klimathotet; Europa som stark global aktör. 1348
C Eu-val 2019. Valplattform: Grönt, demokratiskt, frihetligt. Grönare (Klimat o miljö; Hållbara och konkurrenskraftiga gröna näringar); Värnar demokratin; Friare; Framtiden. 1404
Detc. A Diaz 190517[Adolfo Diaz] Den som lägger fram ett klimatpolitiskt förslag måste visa nyttan med förslaget och att sidoeffekter, till exempel vad gäller konkurrenskraft eller liknande, blir hanterbara, säger Mikael Karlsson på Kth.
Han vill se är en omvänd ordning där alla politiska förslag ställs mot klimatmålen och där det måste visas att förslaget i fråga inte påverkar dessa negativt.
Om cyklandet ökar får människor bättre hälsa, för att ta ett exempel. Men denna hälsovinst redovisas ingenstans som ett plus. [artikel. 600 dar kvar. ]
1410
Ref grön giv. SyntesKlimatpolitiken måste skärpas markant. 2511
Ref grön giv. SyntesNytt grepp: en målorienterad politik med strategiska och riktade sektor- och teknikspecifika åtgärder. 18 sektorsövergripande åtgärder över hela samhället.2519
Shaughnessy i Int 32/2019. Var kan man börja? Vilka mål kan uppnås den närmaste tiden och hur kan vi sedan komma vidare, utifrån en ny styrka? Idén om övergångskrav är mer aktuell än någonsin 1534
Shaughnessy i Int 32/2019. En utgångspunkt för ett övergångskrav är en Grön New Deal. Det är massiva investeringar för att bygga ut den förnybara energikapaciteten och lika massiva program för att isolera bostäder och arbetsplatser.1541
Shaughnessy i Int 32/2019. En Grön New Deal räcker inte. Dock skulle det leda till en minskad förbränning av fossila bränslen, och ge välbetald sysselsättning, vilket sannolikt kommer att få stöd från allmänheten. Vi måste ha folket med oss för att kunna lyckas. 1542
Shaughnessy i Int 32/2019. Dessa krav är utomordentligt rimliga, men kommer det att leda in oss på vägen till ekosocialism? Jag tror att det mycket väl kan göra det. Trots att kraven är helt rimliga kommer kapitalisterna att göra motstånd, och då kommer det att bli uppenbart för de flesta människor att det är systemet som hindrar processen och det kommer alltmer att betraktas som boven. Om kapitalisterna skulle foga sig så vore det början till slutet för systemet, eftersom det behöver allt större mängder energi för att underhålla den tillväxt det behöver för att överleva. Så de kommer inte att göra det. 1554
Sp k-prog 2008. Det kapitalistiska och patriarkala systemet kommer att försöka hitta kapitalistiska lösningar på klimatproblematiken, eller med andra ord utveckla en borgerlig klimatpolitik, där inte minst kvinnor kommer att missgynnas. Vi ser redan hur detta sker idag. 1608
Sp k-prog 2008. Vi måste vara på det klara med att vi inte direkt motsätter oss all borgerlig miljöpolitik för att komma till rätta med frågan. Dels kan den ha en faktisk effekt på klimatet, och dels kan den hjälpa till att medvetandegöra klimatproblemen bland arbetande människor världen över. Ett problem är snarast att politiken inte är tillräckligt resolut genomförd: utsläppsrätterna är för generösa och koldioxidskatterna för låga. Borgerlig klimatpolitik är ofta bättre än ingen klimatpolitik alls. Den nuvarande situationen innebär generellt att kapitalet kan begå rovdrift på vår gemensamma natur utan några hinder eller någon kompensation. Men att behandla vår livsmiljö som en vara förstärker kapitalismen, och är ingen långsiktig eller rättvis lösning. Det förstärker också utsugningen, förtrycket, arbetarnas inbördes konkurrens, brotten mot rättigheterna och den härskande klassens strypgrepp över alla aspekter av våra liv. 1682
Sp k-prog 2008. Hela världsekonomin är samtidigt formad efter kapitalistiska förhållanden. De flesta arbetande människor är därför beroende av sin plats i det kapitalistiska produktionsmönstret, och många arbetare skulle drabbas hårt av de nedläggningar, transportminskningar och den minskade produktion som måste bli en effekt av ett energibesparande samhälle under dagens kapitalism. Vi måste därför utveckla socialistiska alternativ på den klimatpolitiska arenan. Även klimatpolitiken är en arena för klasskamp och kampen om makten i samhället; det finns inga möjligheter att lägga klasskampen åt sidan i syfte att rädda klimatet. En av de viktigaste delarna i en sådan politik är en drastisk omfördelning av resurser från storföretag till arbetare och offentlig sektor. 1609
Ref program. Ny grön reformism: statligt driven klimatomställning och grön industriell utveckling. (Enda klimatrubrik av 7.)1724
Ref program. Samlad strategi.1761
73 pkt S+3. A. Inledning1780
73 pkt S+3. A. Sverige är ett fantastiskt land men vi står tillsammans inför stora utmaningar: klimatförändringar, bristande integration, segregation och bidragsberoende, en globalisering som fortsätter att pröva vår konkurrenskraft, ökade klyftor, ökad polarisering och rasism, gängbrottslighet, demografi, bostadsbrist och ett allt mer osäkert närområde.1781
73 pkt S+3. C. Vi sätter klimat och jobb först. 1788
73 pkt S+3. 13. --- exportsatsning --- med fokus på hållbarhet, ekonomiskt, socialt och ekologiskt.1789
73 pkt S+3. C. Jobb, företagande och hållbar tillväxt 1787
73 pkt S+3. B. Ekonomi och statsfinanser1782
73 pkt S+3. E. Miljö och klimat1797
73 pkt S+3. F. Integration och hedersbrott 1809
73 pkt S+3. G. Bostäder1810
73 pkt S+3. H. Skolan1812
73 pkt S+3. I. Sjukvård och äldre1813
73 pkt S+3. J. Funktionshinder1814
73 pkt S+3. L. Trygghet, säkerhet och demokrati1816
73 pkt S+3. E.Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. (Många utredningar nämns.)1798
73 pkt S+3. K. Migration1815
Greider 17 ant. 9. En grön ny giv kommer att göra kapitalägarna och högern lika upprörda som Roosevelts nya giv en gång gjorde.1848
Greider 17 ant. 10. Var alltid teknikoptimist. älska gröna entreprenörer. Förstå att fackens kamp för mer jämlikhet är en klimatkamp.1849
pV program. Presenterar klimatprogram med omedelbara reformer.1887
Kr prog 20. [Rubrik.] 1. SAMMANFATTNING2290
Kr prog 20. [Rubrik.] 1.1 Så ställer vi om – sammanfattning av Akutplanens förslag2291
Kr prog 20. [Rubrik.] 3. AKUTPLANENS FÖRSLAG – SÅ STÄLLER VI OM2295
111
Analys
0. Analys allmänt
Kr22. Grp 3 nr 82Ge myndigheter ska använda prognoser som ett verktyg för att främja önskad utveckling.2877
1. Värdera
Mu-Energi. När ekonomer gör så kallade Cost Benefit Analyser måste miljökonsekvenser tas med i sin fulla utsträckning (även kostnader vid framtida miljökatastrofer). 31
Mu-Varför. Se saker i ett större sammanhang. Öka medvetenheten. Respektfullt samarbete människa-natur. 96
Kd-program. Nationalräkenskaperna bör utöver ekonomiska mått också bestå av mått på livskvalitet som baseras på miljömässiga och sociala kriterier.[25] Dessutom bör det traditionella välfärdsbegreppet, beräknat som bruttonationalprodukten (BNP), kompletteras med miljöräkenskaper för att synliggöra sambandet mellan ekonomi och miljö.[50] 409
Kd-program. Teknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras.[66] 431
Kd-program. Global utveckling kräver en helhetssyn --- där --- bland annat --- förädling av råvaror, bistånd och miljöfrågor ingår.[17] 432
Kr14. 158Byt ut BNP mot GNH:
--- BNP som mått på välstånd ska bytas ut mot GNH, Gross National Happiness. Mer om detta index kan läsas här: GNH Index
499
Kr14. 212Tillför en ny kategori för nationalräkenskaperna: iBNP (internaliserad BNP), helst att användas i stället för BNP. 506
Easac. Wb-indicatorsNational accounting aggregates: Gross savings, consumption of fixed capital, education expenditure, energy depletion, mineral depletion, net forest depletion, carbon dioxide damage, air pollution damage, adjusted net savings. 713
Kr18. 104Grönt index.
Inför ett Grönt index 1-17, som beskriver hur klimatsmart en organisation är (där 1 är bäst). Varje organisation skall redovisa sitt Grönt indexvärde i årsredovisning eller på annat sätt. Man kan även låta sina anställda redovisa sitt personliga index och ange sina anställdas medelindexvärde.
847
Kr18. 252Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
I nuvarande Nationalräkenskaper och BNP ingår ej miljö, hälsa, obetalt arbete och fred.
Däremot ingår i BNP-begreppet olyckor och krig som bidrar till ökning till BNP.
Ökat BNP kan ha negativa effekter på medborgarnas livskvalitet. Då nationalräkenskaperna inte tar hänsyn till hållbarhet och miljöförstörning kan förbrukningen av naturresurser och konsumtion riskera framtida liv.
BNP måste revideras.
996
Kd-program. "Miljöutrymmet" minskar. Då räcker inte pris och ersättning.[51] 447
V Eu-val 2019. Människor och klimat före marknadsintressen. 1063
V Eu-val 2019. Ska vara billigare att välja det miljövänliga. 1060
Mp Eu-val 2019. Inför alternativa välfärdsmått i EU:s långtidsbudget som synliggör kostnader och vinster för miljö, livskvalitet och välfärd. 1183
Utställn Frön. Bruttonationallycka    1324
Sd Eu-val 2019. Det är viktigt att en noggrann konsekvensanalys görs innan enskilda produktgrupper förbjuds då resultatet annars kan bli att ersättningsprodukterna gör mer skada för miljön. Sverigedemokraterna ser också positivt på effektivare pantsystem som berör fler produkter än i nuläget. 1475
Kd-program. Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Passar bra med förvaltarskapsprincipen.[45] Agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.[45] 420
Kr14. 25Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna:
--- Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.
627
-. Regeringen 2017Regeringens välfärdsmått *:

Ekonomiska: BNP per capita. Sysselsättningsgraden. Arbetslöshet. Hushållens skuldsättning. Offentlig sektors konsoliderade bruttoskuld.

Miljömässiga: Luftkvalitet. Vattenkvalitet. Skyddad natur. Kemikaliebelastning. Utsläpp av växthusgaser.

Sociala: Låg disponibel inkomst. Utbildningsnivå. Mellanmänsklig tillit. Självskattad allmän hälsa. Nöjd med livet.

2597
S-program. Det krävs en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.[25] 2146
2. Utred
Mu-Energi. En översyn av tillgängligheten till biobränsle måste göras för att se till vad dessa begränsade tillgångar bäst skall användas i framtiden. Biobränslen grundade på palmolja eller dess biprodukter måste förbjudas. 131
Kr14. 97På väg mot ett förnybart energisystem:
--- det krävs en tydlig strategi för att integrera mer förnybar el i vårt energisystem. Utreda och planera för hur regelverk, elmarknad och elsystem behöver utvecklas för att möta kraven som följer med införandet av klimatsmart, konkurrenskraftig och hållbar elenergi.
492
Kr14. 81Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet ta fram en (alternativ) energirapport i stället för World Energy Outlook som OECD:s energiorgan IEA publicerar. 601
Kr14. 107Ökad självförsörjning:
--- det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.
602
Kr14. 211Kartlägg statens funktioner efter peak oil:
--- se över myndigheter och departement samt hur bemanningen ska se ut inom dessa utifrån hur ett Post Peak Oil samhälle kommer att se ut.
624
Kr14. 140Skrota den nytillsatta, förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren. 634
73 pkt S+3. Miljömålsberedningen får i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.2173
Kr18. 114Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Sveriges regering och riksdag borde utreda vilka typer av "kolsänkor" som finns, hur effektivt de tar bort koldioxid från atmosfären, och vad de kostar. Då kunde vi röra oss från tyckande och fördomar mot fakta.
857
Kr18. 234Byteshandeln gynnar klimatet.
Regeringen bör besluta om en utredning om villkor för byteshandel och sociala företag gällande.
- lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- patenträtt på tjänster.
- mer individanpassat starta-eget-bidrag.
- ett friare "fack" för nytänk hos Skatteverket.
- bidrag för sociala företag.
977
Kr18. 127Varifrån kommer nya pengar och vem får dem?.
Jag vill se Sveriges riksdag tillsätter en oberoende transparent utredning om hur Sveriges penningsystem fungera i detalj. Där svar ges på frågor som: Varifrån kommer nya pengar och vem får dem? Vad är det som bestämmer hur mycket en bank kan låna ut? En utredning som belyser olika ord som används inom vårt penningsystem som t.ex. Rixbankens betalningssystem Rix, lom (forts. Bilaga)
870
Kr14. 221Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
507
L Eu-val 2019. Idag saknar EU en gemensam metod för att räkna in de utsläpp som orsakas av import och våra utrikesresor med flyg. Ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en gemensam mätmetod för konsumtionsbaserade utsläpp. 1375
Kr prog 20. [Institution.] Utred hur mycket som finns kvar av koldioxidbudgeten och hur olika åtgärder bidragit.2432
Sd Eu-val 2019. Det är viktigt att en noggrann konsekvensanalys görs innan enskilda produktgrupper förbjuds då resultatet annars kan bli att ersättningsprodukterna gör mer skada för miljön. Sverigedemokraterna ser också positivt på effektivare pantsystem som berör fler produkter än i nuläget. 1475
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Kartlägga öppen mark lämplig för solcellsparker.2326
Kr18. 175- Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige. Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.
- Verka internationellt för naturens rättigheter. Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.
918
Kr18. 231 VinnareSkydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
974
Kr18. 217- Tillsätt snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika framtida havsnivåer.
- Tillsätt snarast en kommitté för att planera nödvändiga anpassningsåtgärder och utreda finansieringen.
- Vidta åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 på + 2,5 m.
960
Detc. 210807 Jordbrukstatliga utredningen ”Ett fossiloberoende jordbruk” 31 juli (bl a):
- biodrivmedelspremie för arbetsmaskiner.
- skatteregel som möjliggör byte från fossila till fossilfria insatsvaror utan att lönsamheten påverkas.

Kritik mot utredningen:
- fokuserar på fossilt, som bara är ett par procent av klimatutsläppen. Mest kommer i ställt från djurens matsmältning, markbearbetningen, konstgödsel, stallgödsel.
- missar därför viktiga åtgärder som t ex kolbindande vallodling, och konflikt klimat-biodiversitet hanteras inte.

2482
Kr18. 52Skog ska ej gå till bioenergi.
- beräkningar på hur mycket koldioxid som kommer frigöras genom Sveriges satsningar på bioenergi ska redovisas.
- bioenergi från skog skall endast göras från restprodukter.
- bioenergin ska ha krav på minimum av koldioxidutstläpp motsvarande biogasens prestanda.
- alternativt ska all bioenergi ha koldioxidskatt.
795
Kr18. 92Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!.
1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.
835
Kr14. 176En utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.640
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Ref program. Ett omställningsråd samordnar klimat- och energipolitik. Kartlägga existerande strategier och organisatorisk kapacitet. Resurser för att statens roll blir ändamålsenlig och att uppsatta mål nås.1745
Ref program. Utredningen och Delegationen för cirkulär ekonomi utgör en grund.1771
-. https://ourworldindata.org/
https://www.statista.com/
2596
Kr18 vinnare. 231Skog, mark och vatten: Skydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
1871
Reg k-plan. 3. Regelverket tydliggörs så att konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de politikområden där det är relevant.1935
Reg k-plan. 15. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.1951
Reg k-plan. 31. En utredning tillsätts för att åstadkomma en effektivare och mer ändamålsenlig miljöprövning som möjliggör en snabbare omställning till fossilfrihet.1973
Reg k-plan. 49. En skatt på fler engångsprodukter samt förbud mot fler plastartiklar ska utredas i strävan att nå en mer cirkulär ekonomi.1992
Reg k-plan. 55. En utredning tillsätts för att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.2000
Reg k-plan. 70. Bilpooler ska stimuleras. En utredning arbetar för tillfället med att ta fram ett förslag.2022
Reg k-plan. 72. Det ska analyseras hur regelefterlevnaden av miljözoner ska säkerställas.2024
Reg k-plan. 75. En översyn av hur tågresor med olika operatörer kan bokas via samma plattform bör genomföras.2027
Reg k-plan. 87. Behovet av styrmedel för att främja automatisering och digitalisering som bidrar till transporteffektivitet och hållbar mobilitet ska analyseras.2039
Reg k-plan. 90. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer.2050
Reg k-plan. 95. En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i Sverige samt hur en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas.2055
Reg k-plan. 97. På motsvarande sätt som det har utretts för flyget ska det även analyseras hur sjöfarten kan ställa om för att minska växthusgasutsläppen.2057
Reg k-plan. 102. En utredning tillsätts för att det från 2030 inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Sverige driver på för motsvarande förbud inom EU.2070
Reg k-plan. Kap 12.7.2 Förbud mot försäljning av nya bensin och dieseldrivna bilar ska utredas 2078
Reg k-plan. 110. Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram koncept för intern klimatväxling för statliga myndigheter.2088
Reg k-plan. 112. En ny miljöbilsdefinition ska beslutas som följer regelverket för bonusbilar och som styr vilka bilar staten ska köpa in.2090
Reg k-plan. 113. Regeringen återkommer i fråga om kompletterande åtgärder efter vidare beredning av Klimatpolitiska vägvalsutredningen slutbetänkande. Detta inkluderar bland annat frågan om ökning av kolsänkan över tid, bio-CCS och verifierade utsläppsminskningar i andra länder.2092
Reg k-plan. 126. Sida ska få i uppdrag att analysera och redovisa vilka lärdomar som hittills dragits och vilka ytterligare åtgärder som krävs för att det svenska utvecklingssamarbetet än mer ska ligga i linje med Parisavtalet.2113
Kr prog 20. [Skog.] <2022: Utred utifrån klimathänsyn alternativa skogsbruksmetoder och art- och beståndsval med beaktande av biologisk mångfald, samhällsekonomi, och behov av bioenergi.2397
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2022: Utred hur jordbruk minimerar kolutsläpp och maximerar kollagring med hänsyn tagen till biologisk mångfald.2408
Kr prog 20. [Vatten.] <2022: Utred och åtgärda pågående fisk- och fågeldöden.2419
Dn. J Kihlberg 220210Nationalla expertrådet * för klimatanpassning: Klimatanpassningen i Sverige måste gå snabbare2804
Kr22. Grp 1 nr 80Utred hur Sverige kan utforma och införa ett system för privat ransonering av CO2-utsläpp.2821
Kr22. Grp 1 nr 95UTBILDA EN FÖRSTA KULL SAMTALSLEDARE!: Vi behöver • en snabb utredning om vilka utbildningskrav som ställs på en demokratisk samtalsledare • ett uppdrag till en högskola att inrätta en kurs för att utbilda sådana • en budget för projektanställning av dessa samtalsledare2823
Kr22. Grp 3 nr 126Inrätta ett institut som utvecklar beslutsmodeller som bättre värderar effekter på klimat, ekologisk mångfald, ekosystemtjänster och livsvillkoren för framtida generationer. Uppdraget skall omfatta både samhällsekonomiska kalkyler och andra modeller som bättre beaktar icke monetära värden. I uppdraget skall ingå att tolka och förklara modeller och resultat för att skapa transparens och kunskap.2884
Kr22. Grp 4 nr 14Klimatpositiv:
- Etablera i rätt instans ett projekt, IT-system och organisation för Klimatpositiv.
- Driv projekt med tidiga kommuner, bolag och användare. Filma och dokumentera.
2899
Kr22. Grp 4 nr 94Ge plats för beteendevetaren i hållbarhetssträvan! Idrottsvärldens metodik för mental träning avgör -- kanhända så också i samhällsomställning. Ta reda på vad som kan tänkas grundlägga känsla för det omställda. Tillsätt en arbetsgrupp med bred kompetens enligt ovan och gör en förstudie!2915
Kr22. Grp 5 nr 96SPÅRA UPP OCH ÅTERTA VINSTER PÅ KLIMAT- OCH MILJÖFÖRSTÖRELSE!:
Vi behöver
• inventera historiska och nutida skador på människor, klimat, och miljö som medvetet orsakats för ekonomisk vinning
• spåra upp var dessa ekonomiska resurser finns nu, exempelvis som eget kapital i företag eller som privat förmögenhet
• se till att dessa resurser används för att i görligaste mån reparera de skador och följdskador detta orsakat
2945
Kr22. Grp 5 nr 114* Arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter och för att stärka miljöförsvarares rättigheter.
* Utred hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lag.
2946
Kr22. Grp 6 nr 45Moratorium - överkonsumtion:
* Inför en klimatnödlag med möjlighet att kraftigt begränsa konsumtion
* Utred vilken konsumtion som är möjlig att begränsa och som ger stor klimatpåverkan
* Utred styrmedel för att på ett rättvist sätt begränsa överkonsumtion
* Prioritera omställning av de mest nödvändiga sektorerna, exempelvis transporter i glesbygd
2967
Kr22. Grp 6 nr 107- Utred hur en nationalisering av bolagsskogarna ska gå till - Utred hur ett förfolkligande av skogarna ska ske2985
Kr22. Grp 6 nr 125• Tillsätt en kriskommission för att genom kvantitativ riskanalys bedöma framtida havsnivåer.
• Besluta därefter om nödvändiga åtgärder och bidra med medel i tillräcklig omfattning.
• Påbörja säkring av Vättern som vattentäkt också för Mälarregionens 3 miljoner människor.
2991
3. Forska
L Eu-val 2019. Vi måste intensifiera satsningar på innovation och forskning för att bland annat få fram ekologiska och förnybara alternativ till dagens plaster.2154
Kr14. 55Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi:
--- regeringen, via forskningspropositioner, regleringsbrev och stöd/styrning av svensk forskning och högre utbildning, säkerställer att klimatförändringarna och deras konsekvenser aktualiseras, analyseras och påverkar forskning och högre utbildning inom ämnet ekonomi.
595
Kr14. 139Strategisk forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi. 598
Easac. Es-indexscience and technology 703
Easac. Eures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Supporting research and innovation (Eco-innovation index)
740
Kr18. 117Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden Sverige har gjort i Paris-avtalet. 860
Kr18. 149Satsa på forskning kring- och satsning på eldrivna propellerflygplan. 892
Kr18. 122Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk.
- Att det, inom både SLU och lantbruksskolor, startas en separat utbildning med inriktning på ekologiskt jordbruk.
- Att betydande forskningsresurser satsas på ekologiskt och återskapande jordbruk.
- Att det satsas forskning på växtförädling, anpassad till lokal utveckling och till grödor som är anpassade till ekologiskt odlingd.
865
Kr18. 32Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv: Nya sätt att producera och lagra elenergi måste ges ökat forskningsstöd.2214
Kr18. 51Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling.
- styr bort forskningen på produktutveckling som går till engångsprodukter.
- styr forskningen mot långlivade produkter som ej hamnar till förbränning i avfallshanteringen. - ge skogsforskning och övriga producenter i uppdrag att utveckla återbruk av träbaserade produkter, från virke till möbler.
794
Mp Eu-val 2019. Stärk EU:s forskningsprogram och satsa mer på forskning och innovation för klimatet, till exempel för förnybar energi och hållbara transporter. 1117
Mp Eu-val 2019. Satsa mer på forskning, tester och samarbeten för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts. 1118
Mp Eu-val 2019. Stötta forskning och utveckling av ny teknik som minskar utsläppen från flyget. 1125
Utställn Frön. Stockholm resilience center1206
C Eu-val 2019. Tillsammans kan vi öka ansträngningarna för att forska fram ny grön teknik. Tillsamman kan vi ställa krav på andra länder att ta sitt ansvar, genom att visa att vi tar vårt. Tillsamman kan vi rädda klimatet. 1441
C Eu-val 2019. Forskningsprogrammet Horizon, som omfattar cirka 80 miljarder euro, möjliggör fler europeiska forskningsprojekt. Vi vill att det kommande forskningsprogrammet utökas och att en stor del av medlen används för att bidra till att uppnå EU:s klimatmål. 1462
C Eu-val 2019. Ska vi klara klimatmålen behövs ny grön teknik. Det kräver forskning i stor skala. EU:s medlemsländer kan åstadkomma mer tillsammans än vad varje enskilt land kan på egen hand. EU bör därför öka sina ansträngningar när det gäller forskning, med särskilt fokus på tekniker och kunskap som krävs för att klara klimatmålen. 1425
Sd Eu-val 2019. Med det i åtanke kan det finnas goda skäl för att på EU-nivå genomföra miljöteknisk forskning och tillsammans främja innovation på området. 1469
Kr18. 137- Bygg ny kärnkraft.
- Forskning och utveckling av ny kärnkraft generation 4.
- Bränsleåtervinning med Bridreaktorer.
- Forskning och utveckling av mer reglerbar kärnkraft.
880
Kr18. 142Behåll de svenska kärnkraftverken
Svenska kärnkraftverk ska drivas så länge som möjligt ur säkerhetssynpunkt och så länge de inte konkurreras ut av klimatvänligare (i termer av växthusgasutsläpp) alternativ för baskraftsförsörjning.
Staten bör också stödja forskning om modernare former av kärnkraft.
885
Kr18. 189Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
- skatter och avgifter justeras så att fossila bränslen alltid är dyrare än hållbara alternativ,
- en del av dessa statens inkomster öronmärks för forskning som entydigt hjälper klimatet.
932
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Uu-Rb. Sedan 2015 en professur i klimatledarskap skärningen mellan vetenskap, politik och innovation finansierad av Zennström Philantrophies. 1501
Mp k-plan 2018. Rubr 1.1. Vad säger vetenskapen? 1557
Sp k-prog 2008. Resurser måste också läggas på forskning och utveckling. Detta måste göras nu. 1621
Ref program. Klimatpolitiken bör uppgraderas i takt med vetenskapen.1775
73 pkt S+3. 33. Satsa mer på forskning, tester och samarbeten med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.1824
Reg k-plan. Kap 10.7 Forskning och innovation1957
Reg k-plan. 21. Det tioåriga nationella forskningsprogrammet om klimat, som Formas har inrättat på uppdrag av regeringen, fortsätter.1959
Reg k-plan. 39. Regeringen kommer att satsa mer på forskning, tester och samarbeten med näringslivet för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.1981
Reg k-plan. 59. Det är viktigt att arbetsmaskiner inte missgynnas i förhållande till vägfordon när det gäller forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion.2005
Reg k-plan. 108. Ett test- och forskningscenter för elektromobilitet ska etableras med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.2076
Reg k-plan. Kap 12.7.7 Fordonsstrategisk forskning och innovation för minskad klimatpåverkan 2083
Reg k-plan. Kap 12.7.9 Test- och forskningscenter för elektromobilitet 2085
Detc. 200210 Hav2021-2030 havsforskningsår för Fn. År 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven och världens korallrev kan vara döda. Avgörande för matproduktion, människors försörjning, klimatstörningar o dyl. Betydelse för mat, handel, kommunikationer. Brist på åtgärder. Sopor, oljeläckor, industriavfall. Forskning behöver stöttas. Sveriges regering: Uppdrag ta fram förslag från Formas, Havs- och vattenmyndigheten, Smhi, Sida; Nytt forskningsprogram.778
Kr18. 81Delta i internationell CCS-forskning.957
L Eu-val 2019. EU bör dessutom satsa på forskning kring innovativa metoder att ta ut och lagra koldioxid.1211
12
Aktörer
0. Aktörer allmänt
Dn. KH Robèrt 210707"Fem grundprinciper för social hållbarhet" enligt Karl-Henrik Robèrt: hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet. Förhåller sej till makten och normerna.2288
Ref grön giv. SyntesBort från individualiseringen. 2509
Ref grön giv. SyntesInvolvera medborgare samt fackföreningsrörelsen.2529
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Organisera lokala kris- och omställningsinitiativ.2469
Detc. F Lundberg 220206Ekomodernisterna.com.2802
Kr prog 22. 3Olika aktörer drar åt olika håll utifrån olika, ofta kortsiktiga, särintressen.3104
11. Föregångare
Kd-program. Kd använder begreppet "Förvaltarskapsprincip". 57
Mp Eu-val 2019. Den svenska djurskyddslagen och det svenska arbetet för friska djur och minimal användning av antibiotika bör stå som föredöme. 1145
C Eu-val 2019. EU och Sverige måste vara pådrivande för hållbar Östersjön.2160
Kr14. 98Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling: ---
- att Sveriges politiker - oberoende av andra länders agerande - i alla sammanhang tar beslut som bidrar till en kraftfull klimatpolitik och en långsiktig miljö- och resurspolitik.
- att det svenska samhället byter utvecklingsinriktning och systematiskt byggs om för att åstadkomma optimal hushållning med naturresurser.
639
73 pkt S+3. Staten ska vara föregångare i hållbart skogsbruk och visa stor naturhänsyn.1288
V Eu-val 2019. Progressiva länder går före. Bana väg för att fler lever upp till Paris-avtalet.1051
Detc. A Gustavsson 190418[Artikel; om brittiska centralbanken; Andreas Gustavsson] Finansvärlden måste bidra till grön omställning, menar Bank of England. Det närmar sig en storm. Vi behöver agera nuför att lägga om kurs till säkrare vatten. Annars kan de ekonomiska konsekvenserna bli enorma, kanske 185 000 miljarder kronor. Det kräver tre saker:
- Först en destination.
- Sedan en kapabel besättning.
- Till sist en karta som för oss dit.
1036
S Eu-val 2019. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen. Driva på ... ... för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.1074
Mp Eu-val 2019. Miljöpartiets arbete i EU-parlamentet har lett till nya regler för att stoppa överfiske både i och utanför EU:s vatten. EU:s ramdirektiv för vatten har stor betydelse för att värna och förbättra livsmiljön i sjöar, vattendrag och hav. Fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet är EU:s viktigaste naturvårdslagar. De har stärkt skyddet för arter och naturområden i medlemsländerna, bland annat genom Natura 2000-områden, även om det på många håll fortfarande finns brister i genomförandet av direktiven. Vi vill istället se till att de genomförs fullt ut i samtliga medlemsländer. 1131
S Eu-val 2019. Sverige och Europa ska gå före för att driva utvecklingen mot det fossilfria samhället. Det finns ingen tid att förlora. Detta är den mest avgörande trygghetsfrågan. 1079
S Eu-val 2019. Sverige ska höja våra egna mål, få med oss Europa och i förlängningen hela världen. 1083
S Eu-val 2019. Delrubrik: Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet. 1077
Mp Eu-val 2019. gröna EU-parlamentariker pressat fram viktiga beslut för miljö och klimat. 1097
L Eu-val 2019. Det driver på EU-länderna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter.2150
Mp Eu-val 2019. EU ska visa ledarskap i det internationella arbetet för levande hav, bland annat genom att stödja utvecklingsländernas kapacitet att skydda och förvalta haven hållbart.  1140
Mp Eu-val 2019. Stärk medlemsländernas rätt att införa hårdare regler och krav på varor för att skydda miljön, djuren och människors hälsa. 1181
Mp Eu-val 2019. i frågor som klimat, migration och arbetet mot skattesmitning är det rimligt att utveckla EU genom att låta länder med högre ambitionsnivå göra mer. Det kan handla om att skapa gemensamma system för en human migrationspolitik eller att skärpa miljölagstiftningen. 1187
Mp Eu-val 2019. EU ska hålla samman, men länder som vill fördjupa samarbetet kring frågor som miljö, klimat och mänskliga rättigheter ska kunna göra det. 1190
Mp Eu-val 2019. Internationella handelsavtal ska främja hållbar ekonomisk utveckling mellan parterna och ska inte försvåra för länder att stifta nya lagar till skydd för miljö, människor och djur. 1197
Utställn Frön. Runt om i landet pågår omställningsprojekt som vi här kallar för frön för framtiden.1201
Utställn Frön. KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR EN REALITET - VI MÅSTE AGERA NU!1202
L Eu-val 2019. Klimathotet och miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. Globala problem måste få globala lösningar och klimatavtalet från Paris är ett viktigt steg på vägen. EU ska vara världens främsta miljöorganisation. Det är bara tillsammans i Europa som vi kan säkerställa en hållbar utveckling där vi skyddar vår miljö och vårt klimat. På den internationella arenan ska EU ta kampen för att rädda klimatet, våra hav och den biologiska mångfalden. 1360
L Eu-val 2019. Vi lever i en tid och på en kontinent där vi har unika möjligheter att lösa dessa utmaningar om vi tar dem på allvar. EU ska gå i täten och visa att det är möjligt att ställa om från fossilberoende till hållbara gröna samhällen. 1362
L Eu-val 2019. Förorenaren ska betala - en europeisk koldioxidskatt
Skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen, från bland annat transportsektorn, samt bana väg för innovation och grön teknik. Genom en sådan skatt kan EU även med trovärdighet trycka på för att få fler länder i världen att följa efter. Skatten ska på sikt tas in på EU-nivå och vara en intäkt till EU-budgeten. Som ett första steg bör en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer införas.
1366
L Eu-val 2019. Alla transporter ska bära sina klimatkostnader, oavsett om de sker på land, vatten eller i luften. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Inför en bränslebaserad, europeisk flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. Chicagokonventionen, som innehåller förbud mot beskattning av flygbränsle på internationella flygningar, bör omförhandlas.
Driv på. En utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och minskade utsläpp från flygsektorn.
1377
C Eu-val 2019. Att vi i handling och genom resultat visar att demokrati, mänskliga rättigheter, marknadsekonomi och klimatansvar är vägen framåt. 1413
C Eu-val 2019. EU spelade en avgörande roll för att det internationella klimatavtalet i Paris, och dess målsättning om att begränsa uppvärmningen till 1,5–2 grader, kom på plats. Nu måste EU också agera så att detta mål kan nås. Därför måste ambitionerna höjas och utsläppen minska i snabbare takt under kommande mandatperiod. Centerpartiet vill höja målen när de ses över under kommande mandatperiod. EU har enats om att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2030. År 2050 ska de ha minskat med 95 procent för att vara i linje med vad EU lovat i Parisavtalet. Centerpartiet stödjer kommissionens förslag om netto noll-utsläpp i hela unionen till år 2050. Europaparlamentet har redan ställt sig bakom ytterligare ambitionshöjningar om 55 procent till 2030. 1420
C Eu-val 2019. Centerpartiet är pådrivande för att EU:s regelverk kring kemikalier och varor stärks.1428
C Eu-val 2019. EU:s energimarknader integreras allt mer. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Sverige kan bli Europas gröna batteri och bidra till att fasa ut kol, olja och gas i resten av unionen. 1438
C Eu-val 2019. EU som grönt föredöme 1439
C Eu-val 2019. EU behöver vara en frihetlig fyr för resten av världen. Vi ska visa att vägen framåt går via demokrati, marknadsekonomi och klimatansvar. 1457
C Eu-val 2019. Centerpartiet vill vara pådrivande för att EU upprättar fler globala handelsavtal. I arbetet med sådana avtal är det också viktigt att Sverige och EU:s höga krav när det gäller exempelvis miljö och djurvälfärd värnas. 1461
C Eu-val 2019. Vi vill att EU tar ledarskap för de stora gränsöverskridande utmaningarna som att främja handel, stärka miljö- och klimatarbetet och hjälpa människor på flykt. 1464
C Eu-val 2019. De flesta klimat- och miljöproblemen är gränsöverskridande. Utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen lika mycket, oavsett var i världen de sker. Därför krävs samarbete för att lösa klimatfrågorna. För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella miljö- och klimatarbetet. 1419
C Eu-val 2019. EU har skapat världens största system för handel med utsläppsrätter, ett system med automatiska minskningar av utsläpp och där priset ökar i takt med efterfrågan. Detta system, och EU:s klimatmål, är ett föredöme för resten av världen. Vi behöver höja ambitionerna ytterligare för att möta målen i Parisavtalet. 1421
C Eu-val 2019. Det är på EU-nivå som minimikrav kring klimat- och miljöhänsyn i industrin sätts. Eftersom det råder frihandel inom EU, och EU tecknar handelsavtal med andra länder, måste dessa miljökrav vara höga. När EU ställer hårda krav påverkar det hur produkter designas och tillverkas globalt. Miljöfarlig produktion kan inte tillåtas vara en konkurrensfördel. Samma höga krav som vi ställer på kemikalier och plast som tillverkas i EU måste gälla också de produkter som kommer från tredje land. 1427
Detc. 210624 Journalist-hatStudie om journalister: 70 % av de svarande har utsatts för kränkande tillmäle eller beskyllning, under de senaste tre åren. 23 % för olaga hot. Rportrar utan gränser: Hot och övergrepp mot miljöjournalister har blivit allt vanligare de senaste åren över hela världen. De senaste fem åren har minst 10 miljöjournalister dödats och fler än 50 frihetsberövats på grund av deras journalistiska fokus på miljö och klimat.2278
C Eu-val 2019. Fortfarande sker för mycket av EU-ländernas energiproduktion i kolkraftverk. För att nå klimatmålen i Parisavtalet och minska EU:s beroende av Ryssland måste andelen förnybart öka och arbetet för energieffektivisering intensifieras. Detta förutsätter en fördjupad energiunion, där medlemsländernas energisystem byggs ihop och där länder med större möjligheter till klimatsmart energiproduktion tillåts att bidra mer till unionens totala energiproduktion. 1435
C Eu-val 2019. Det går att klara klimatmålen. Sverige och EU måste dock snabbt minska våra utsläpp. Vår klimatpolitik kan inte bara handla om våra egna utsläpp. Sverige ska vara ett grönt föredöme i EU, som visar att det går att förena grön tillväxt med minskade utsläpp. Vi ska också verka för att EU blir ett föredöme för resten av världen, som visar att det går att samarbeta för att nå högt uppsatta klimatmål. Ska vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen krävs ny grön teknik samt att världens länder lever upp till sina åtaganden. EU kan och måste spela en avgörande roll på båda dessa fronter. 1440
C Eu-val 2019. Tillsammans kan vi öka ansträngningarna för att forska fram ny grön teknik. Tillsamman kan vi ställa krav på andra länder att ta sitt ansvar, genom att visa att vi tar vårt. Tillsamman kan vi rädda klimatet. 1441
-. Avaaz 210705Stand with the Earth Defenders. *[Avaaz.]2286
C Eu-val 2019. Ska EU kunna föra de liberala demokratiernas talan i världen, och visa att demokrati och frihet är vägen framåt, måste unionen stå stark ekonomiskt. Bara så kan vi inspirera andra länder att följa vårt exempel. Bara så kan vi skapa det välstånd som krävs för att finansiera andra viktiga satsningar, på miljö, sammanhållning och trygghet. 1460
Kr18. 196En ny energiöverenskommelse som utgår från IPCC:s slutsatser och bygger ut elproduktionen radikalt, för att Sverige ska göra så stor skillnad som möjligt i världens klimatomställning. 939
Dn. J Hassler 210902Tre missuppfattningar:
1) Det finns ett nära förestående bästföredatum för klimatåtgärder.
2) klimatneutralitet kräver mycket stora uppoffringar och en radikal förändring av vårt sätt att leva.
3) nationella, lokala eller till och med individuella utsläppsmål är viktiga för att stoppa klimatförändringarna.
[John Hassler, Robert Boije "Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska särlösningar".]
2496
Kr14. 220Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
635
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Kd-program. Mot en panteistiskt färgad natursyn, ekosofismen, där människan varken tillåts ingripa i naturen eller förvalta den, utan reduceras till en länk i kretsloppet utan ett specifikt värde.[3] Ingrip i naturen och förvalta den.[3] Människan kan ingripa och påverka naturen, men på ett långsiktigt hållbart och varsamt sätt.[47] 424
Uu-Rb. Sedan 2015 en professur i klimatledarskap skärningen mellan vetenskap, politik och innovation finansierad av Zennström Philantrophies. 1501
Uu-Rb. Det finns idag många goda exempel på kommuner och städer som snabbt ställt om och minskat sin klimatpåverkan. 1524
Uu-Rb. Troligt att ledarskapet från kommuner och län som anammar målet, är nödvändigt för att skapa den omställningstakt som behövs och leda till ökade målsättningar på nationell nivå. Kommunen är sannolikt den organisation i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs.
Länets roll att inspirera och samordna både geografiskt och mellan olika samhällsnivåer.
1526
Dn. B Wiman 190630 Jag tror att förklaringen till Greta Thunbergs unika, och kanske historiska, genomslag är att hon visat ledarskap i en ödesfråga där det övriga samhällets ledare har fallerat. [Krönika om Greta. av Björn Wiman] 1531
Dn. 210928 NchMalin Bergman: Vi har redan forskat fram de flesta lösningar som ­behövs, nu behöver vi fokusera på att implementera dem. [Nordic circular hotspot.]2564
Dn. S Lenas 211013Möjligheten att påverka genom klimatsmarta konsumtionsval. Men viktigare kan vara individens roll som investerare, medborgare och förebild. Påverka vänner genom sociala medier. Om din egen nivå ligger nära det nationella genomsnittet är det mer meningsfullt att fokusera på systemförändring.

1. Medborgare: Rösta i val. Engegemang i parti, klimatorganisation. Forskning visar att telefon¬samtal eller brev till politiker är väldigt effektivt, men nästan ingen gör det.
2. Investerare: De flesta banker och fonder finansierar just nu fossil infrastruktur. Kräv (kanske genom divesteringsrörelsen), att bl a universitet, kyrkan och pensionsfonder divesterar fossilt och investerar i lägre utsläpp.
3. Föreningsmedlem: Kan bland annat handla om långa resor till tävlingar eller konferenser. Se över det.
4. Förebild: Konsumtionsrelaterade trender uppstår oftast i samhällets övre skikt. Influerare beskriver långresor med paraply¬drinkar på stranden. Handlingar säger mer än ord. Om din granne skaffar solceller på taket är det mycket mer sannolikt att du själv gör det. Känner du någon som slutat flyga är det mer sannolikt att du själv slutar. Våra handlingar påverkar dem omkring oss.
[Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet. Medförfattare till artikel "The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions" i Nature Energy.]
2579
73 pkt S+3. 32. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle. 1823
Greider 17 ant. 2. Klimatpessimist? Klimatoptimist? Ingetdera! Ty även om allt liv på denna planet vore dödsdömt – vilket det inte är – så är det vår förbannade plikt att kämpa till slutet! Det är en hederssak!1841
Greider 17 ant. 16. Jag tänker mig alltid Jesus som praktiskt taget koldioxidfri. Vilken retlig person denne fattige man skulle vara i varje parlament, varje bolagsstyrelse.1855
Reg k-plan. 83. Sverige ska fortsatt ta en ledande internationell roll för att det ska bli möjligt att beskatta fossilt flygbränsle i yrkesmässig luftfart. På global nivå ska Sverige verka för att de till Chicagokonventionen anknutna policyer, som anger att flygbränsle inte ska beskattas, ändras.2035
Reg k-plan. Kap 12.8 Staten ska vara en föregångare i att minska växthusgasutsläppen från transporter 2086
Reg k-plan. Sverige ska driva på: i punkt 13, 14, 40, 101, 102, 106, 111, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131. 2121
Reg k-plan. 123. Sverige ska ta en ledande och pådrivande roll för genomförandet av Parisavtalet.2109
J Rockström lista. 4. EU måste lyckas med en ny klimatlag. EU är det enda ledarskapet för klimatet. Frans Timmerman och Ursula von der Leyen måste få starkt stöd för detta. Ny utsläppshandel. Hårda straff. 55% minskning till 2030.2125
Dn. 200920 Preem"Om inte Sverige kan, varför skall då Ungern, Polen, Tjeckien, Ukraina, ryssland, Nigeria eller andra länder bry sig?", säger Johan Rockström.2142
K-allians. 00.1Det är hög tid att lägga alla åsiktsskillnader åt sidan och kroka arm - över alla politiska skalor, alla trosbekännelser och alla språkbarriärer. Vi kan inte vänta längre. Nu krävs en allians med den levande jorden runt oss och alla kommande generationer. Kraven på förändring måste vara skarpa, långtgående och radikala. Omvälvande. I ett surrealistiskt inferno av förnekelser och passivitet är detta det enda realistiska. 2684
K-allians. 01.2Behovet av långsiktighet i politiken, i samhällets styrning och beredskap har aldrig varit större. Ett ledarskap stort nog att hantera problem och risker, som snabbt kan utvecklas till svåra kriser är mer efterlängtat än någonsin.2691
K-allians. 02.6Samtidigt har varje land ett ansvar att svara upp mot Parisavtalets krav och genom innovativa åtgärder föregå som ett gott exempel för resten av världen.2706
Kr22. Grp 1 nr 1Ledarskapsakademi för klimatkrisens ledare: Att göra klimatledarskap till ett framtidsyrke genom att tillskapa specialiserade utbildningar för klimatledarskap. Att dessa utbildningar görs tillgängliga vid varje universitet och kostnadsfria. Att läroplanerna innehåller teori och praktik om icke-auktoritärt ledarskap och beslutsfattande samt kommunikationsfärdigheter.2811
Kr22. Grp 1 nr 1Att göra klimatledarskap till ett framtidsyrke genom att tillskapa specialiserade utbildningar för klimatledarskap.2812
Kr22. Grp 1 nr 119Folkbildning och deltagande för Klimatet:
- ta fram en folkbildningsstrategi för klimat.
- hjälpa medborgarna hitta redskap t ex medborgarförslag folkrörelser.
- ge stöd till studieförbund och civila organisationer för klimatinfo.
- ålägga media att informera omfattande om klimat och klimatrörelsen.
- kräva att arbetsgivare stimulerar personalinfo för klimat. - anta strategier mot klimatskadlig desinformation.
2826
Folk. Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen3028
Kr prog 22. 62035 har våra åtgärder gjort landet till en klimatneutral och motståndskraftig välfärdsstat - vilket också gjort oss till ett globalt centrum för klimatneutralitet.3125
12. Motarbetare
Detc. M Ernman 1710108. Lobbyisten. (Kommentar kring.) 655
Dn. E Macron 190305Eu Macron: oberoende vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöfarliga ämnen för att möta hotet från lobbygrupper.2181
V Eu-val 2019. Det finns en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle – men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system. Vänsterpartiet kan inte acceptera att fossilindustrin och dess lobbyister får avgöra allas vår framtid. Deras makt i EU måste brytas. 1047
S Eu-val 2019. Vi kommer aldrig tystna när --- vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand. 1073
S Eu-val 2019. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen. Driva på ... ... för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.1074
Dn. 190506. om A Lööf.Annie Lööf har inte klimatångest.1086
Mp Eu-val 2019. är det ofta andra intressen som väger tyngre. 1096
Mp Eu-val 2019. Bromsklossarnas tid måste upphöra nu. 1099
Mp Eu-val 2019. från de partier och företag som alltid vill att någon annan ska göra klimatarbetet 1100
Mp Eu-val 2019. Andra partier vill försvaga och urholka den lagstiftningen. 1132
Detc. T Kåberger 210531[Tomas Kåberger, ledare "Konfliktälskande medier bromsar grön omställning".] Medier förstorar problem med förnybart. T ex att fåglar dödas av vindkraftverk. Konfliktsökande medier hjälper till att bromsa utvecklingen. Det är inte fel att se problemen med förnybar energi. Men det viktigaste är att sätta dessa nya problem i relation till de utmaningar förnybar energi hjälper till att lösa. Att bara ge nya problem uppmärksamhet är destruktivt.2249
-. 210601[Statsrådsarvoden och ersättningar * på Regeringen.se] För statsministern är arvodet 180 000 kronor per månad och för övriga statsråd 142 000 kronor per månad.2250
Dn. ledare 210601[Ledare.] Av landets 35 900 kommunpolitiker är det bara 4 procent som har ett arvode som motsvarar 40 procents arbetstid eller mer. Siffran för regionernas 4 600 ­politiker är 7 procent. Sveriges ­demokrati bygger på att det finns människor som är beredda att kandidera i allmänna val och axla förtroendeuppdrag. 2251
Detc. A Diaz 210607[400 000 svenskar tror inte på klimatkrisen; Alfonso Diaz] Man, lågutbildad, företagare, politiskt till höger, inte särskilt oroad för klimatkrisen och med en inbyggd skepsis mot både politik och politiker.
Klimatförnekelse:
- Sd 18 %, Kd 7, M 4, S 4, C 2, L 2, V 1, Mp 1 %.
- Klart t höger 13, Något t hö 7, Ej hö vä 6, Något t vänster 2, Klart t vä 2 %.
- Hem: Företagare 12, Jordbrukare 11, Arbetare 6, Hög tjm 5, Tjm 4 %.
- Män 9, Kvinnor 4 %.
- Landsbygd 7, Storstad 6 %.
- Lågutbildade 9, Högutbildade 4 %.
[Se rapport "Ingen anledning till oro" *]
2260
Detc. A Ljungström 210623Lundin skryter om ”koldioxidneutral” olja. Oljans totalutsläpp ska minska eller ”neutraliseras” via klimatkompensationsprojekt. De koldioxidutsläpp som skapas när oljan förbränns, är inte medräknade.
Ex vindkraft vid verksdrift och trädplantering. "Grövsta greenwashing jag sett", säger Anna Ljungström på Supermiljöbloggen.
2277
Kr14. 140Skrota den nytillsatta, förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren. 634
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Kr18. 235Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
- laws which reduce our ability to react to Climate Destruction need to be temporarily revoked.
- power inequality within our society needs to be researched and discussed because #ExxonKnew.
- if #ExxonKnew then our justice system is failing us
- time for the politicians to use transparency to help the people lead our democracy.
978
Shaughnessy i Int 32/2019. Dessa krav är utomordentligt rimliga, men kommer det att leda in oss på vägen till ekosocialism? Jag tror att det mycket väl kan göra det. Trots att kraven är helt rimliga kommer kapitalisterna att göra motstånd, och då kommer det att bli uppenbart för de flesta människor att det är systemet som hindrar processen och det kommer alltmer att betraktas som boven. Om kapitalisterna skulle foga sig så vore det början till slutet för systemet, eftersom det behöver allt större mängder energi för att underhålla den tillväxt det behöver för att överleva. Så de kommer inte att göra det. 1554
Sp k-prog 2008. Det råder stor vetenskaplig samstämmighet om att den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. De som motsätter sig detta samband, de så kallade ”klimatförnekarna”, blir allt mer isolerade. 1590
Sp k-prog 2008. Dagens politiska och ekonomiska makthavare är fullständigt uppknutna till och stöder de intressen som kräver att vi producerar och konsumerar allt mer, och att samhället fortsätter sin överkonsumtion av de fossila bränslena. Därför har de agerat allt för sent och alldeles för försiktigt. 1598
Sp k-prog 2008. Det kapitalistiska systemet och dess politiska representanter uppvisar en brottslig cynism och oansvarighet, då de trots oemotsägliga vetenskapliga bevis för den globala uppvärmningens acceleration och dess konsekvenser sätter liv, hälsa, mat och arbete för hundratals miljoner människor på spel, och tillåter oåterkalleliga skador på biosfären. De föredrar teknik som är farlig (kärnkraft), destruktiv (massproduktion av biobränslen), eller orealistisk (koldioxidlagring och kolsänkor), framför att ifrågasätta kapitalets tillväxt och jakten på profiter som driver de nuvarande utsläppsspiralerna uppåt. 1606
Sp k-prog 2008. Klimatrörelsen måste stå emot trycket från kärnkraftslobbyn, och avvisa kärnkraften som en möjlig lösning på klimat- och energiproblemen. 1628
Sp k-prog 2008. Dagens konsumtionssamhälle skapar oss inte egentligen högre levnadsstandard, utan upprätthålls genom politiskt, socialt och kulturellt tryck, samt mängder av reklam. 1639
Dn. 210928 GrönmålningAllt oftare fälls reklam för vilseledande miljöbudskap, så kallad ”greenwashing”. Samtidigt är påföljderna för företagen milda – på tio år har bara ett enda vite utdömts.
Reklamombudsmannen hade tolv beslut 2020 rörde vilseledande miljöpåståenden under året, alla var fällningar.
Konsumentverkets tillsynsärenden innebär inte några ekonomiska påföljder, så företagen kan göra om liknande överträdelser. Möjligheten till förbud har aldrig använts av Konsumentverket.
2566
Sp k-prog 2008. de härskande kommer bara att vidta de åtgärder de tjänar på. 1700
Detc. K Holmberg 211009 Preem högst upp på greenwashinglistan. Preems affärsverksamhet bygger till 98 % bygger på petroleumprodukter. Marknadsföringen handlar till 81 % om deras mycket begränsade ”gröna” verksamhet. Liknande för Fortum, Shell, Total, Eni och Repsol, som undersökts av medieanalysnätverket De Smog. De använder reklam och kampanjer för att avleda uppmärksamheten från sina skadliga affärsmodeller, lura allmänheten och politikerna med falska lösningar och i slutändan fördröja klimatåtgärder, säger Georgia Whitaker på Greenpeace.
Dani Backteg, presschef på Preem, säger, att det är viktigare att prata om den förnybara framtiden än gårdagens lösningar.
I Sverige har Konsumentverket endast delat ut ett vite för greenwashing på tio år, trots att antalet vilseledande miljöpåståenden i reklamen ökar för varje år. Det visar en granskning från Greenpeace.
2578
Ref program. Under lång tid fördröjts. förlegade ekonomiska tankeramar och hårt motstånd. 1738
Detc. J Lund 211022Rika länder ville ändra i klimatrapport enligt läckta dokument.
Bl a Saudiarabien, Japan och Australien vill bromsa FN:s och IPCC:s roll i att kräva ett snabbt skifte från beroendet av fossila bränslen.
Världens rika och välmående nationer ifrågasätter kravet om att bidra med medel till fattigare länder.
2591
Detc. J Cullberg 211028Oljeindustrins klimatdesinformation
• Ett PM från 1998 som skrevs av representanter för bland andra oljeföretagen Chevron och Exxon Mobil samt branschorganisationen API beskrev planer på en koordinerad desinformationskampanj riktad mot media, allmänhet och lagstiftare, med syftet att sprida tvivel om etablerad klimatforskning.
• Under 1990-talet gick oljejättarna Exxon Mobil, Chevron, BP och Shell, tillsammans med API och USA:s handelskammare samman i gruppen Global Climate Coalition (GCC), som lobbade mot USA:s regering för att stoppa internationella satsningar på att minska koldioxidutsläppen. Kampanjen blev framgångsrik och ledde till att USA lämnade klimatöverenskommelsen Kyotoavtalet 2001.
• Mellan 2003 och 2010 finansierade oljeindustrin 91 tankesmedjor och organisationer som ägnade sig åt att tona ner klimathotet, lobba mot politiker, trakassera forskare och sätta press på medier att ge utrymme åt forskare som sponsrats av industrin, för att skapa en falsk bild av oenighet inom klimatforskarkåren.
• Mellan 2015 och 2018 ska de fem största oljeföretagen i USA ha spenderat motsvarande nio miljarder kronor på att sprida desinformation om klimatfrågan.
2594
Dn. P Alestig 211101Bl a Saudiarabien och Kina lobbade och fick bort orden ”fossila bränslen” i sammanfattningen för beslutsfattare från den senaste Ipcc-rapporten. I huvudrapporten nämns fossila bränslen 257 gånger.2600
Detc. G Greider 220202En majoritet av väljarna gillar inte att skattepengar går till vinster för välfärdskoncerner – ändå finns ingen majoritet i riksdagen för att göra något åt det.
Lobbyverksamhet är effektivt. Att verka utan att synas är ju Wallenbergs-familjens motto.
Mäktiga och penningstinna aktörer har ägnat stora resurser åt att påverka de folkvalda i vinstvänlig riktning. Omöjligt att överblicka alla de resurser som från näringslivet läggs på lobbying. Företagsintressen årligen ger några hundra miljoner årligen till högerns många tankesmedjor. [Sverker Lindström, rapport ”Pengarna bakom samhällspolitiken”, från Arena.] Näringslivet har de senaste 50 åren satsat mer än tre miljarder kronor på tankesmedjor.
Strategier eller tekniker: Värva ledande politiker, särskilt socialdemokrater; Aktiva inte bara under valrörelser. [Stefan Svallfors, Anna Tyllström.]
Nästan alla de stora tidningarna har borgerliga ledarsidor.
LO satsar småpengar jämfört: 30 miljoner i valrörelsen. Det är verkligen småpengar jämfört. ”Det stinker korruption”, kommenterar Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer.
2679
Kr14. 111Vattenfalls medverkan i lobbyarbete mot gröna investeringar upphör.850
Sp k-prog 2008. Alternativet är att samhället medvetet sätter gränser för hur mycket resurser var och en kan förbruka och hur mycket växthusgaser var och en får lov att ”släppa ut”. Den sortens ransonering utgår inte bara ifrån vad samhället just nu tekniskt kan producera utan också hur mycket vi på lång sikt kan tillåta oss utnyttja jordens resurser. Vi förordar sålunda ransoneringar och kvoteringar framför skatter, avgifter och utsläppshandel. Ransoneringar handlar inte om att fullständigt kontrollera varje enskild individs varukonsumtion, utan är främst till för att sätta ett tak för produktionen och därmed reglera de värsta klimatbovarna – företagen. 1615
Kr prog 20. [Skog.] <2026: Skapa ett system för biologisk lagring av kol i skog, som bekostas av de aktörer/sektorer som inte uppfyller kraven på årliga minskningar.2402
K-allians. 00.5Nu krävs ansvar och framsynthet. I många årtionden har vi sett hur klimatförändringarna och hoten mot biologisk mångfald accelererat - men mötts av relativ tystnad eller vaga åtgärder. 2688
Dn. M Gunther 220206Statistik om syn på klimat.2800
-. 220206Klimatförnekare på Klimatsans.com.2801
Kr22. Grp 1 nr 119- anta strategier mot klimatskadlig desinformation.3014
Kr22. Grp 4 nr 47Influencers i kampen bort från vårt slit och slängsamhälle: Influencers ska inte få uppmuntra Sveriges befolkning till att shoppa. Inga influencers skall utföra samarbeten med företag som reklam ute i median för uppmuntra shopping. Staten kan använda sig av ett styrmedel genom att beskatta den vinst som influencers tjänar via deras reklam och samarbeten som leder till ökad konsumtion. Samarbeten med företag, shopping liksom klimatpåverkan.2910
Kr22. Grp 5 nr 92KLIMATFÖRNEKELSE ÄR ETT BROTT:
• Klimatförnekelse och klimatfördröjning ska klassas som brott mot svensk lag, analogt med den föreslagna lagen om förintelseförnekelse och med samma straffskala.
• Utredning om detta ska göras tillsammans med redan beställd utredning om förintelseförnekelse.
• Sverige ska driva en utvidgning av europeisk förnekelselag till att omfatta även klimat.
2943
Detc. Söderin 220601Petter Stordalen kallar sej klimatkämpe - flyger privatjet varannan dag. 3026
Våtmark. StartDet finns en lösning för att bromsa utsläppen som de flesta verkar vara överens om. Hur kommer det sig att regering efter regering misslyckas?3072
Våtmark. StartDet är en ofattbar skandal att politikerna inte vidtar åtgärder --- Hur kan våra politiker säga sig arbeta för klimatomställning?3074
Våtmark. Om ossSamtliga partier har sagt hur viktiga våtmarkerna är och avsatt pengar till bönder och markägare för att de ska kunna återväta torrlagda torvmarker. Men gång på gång blir våtmarkerna bortprioriterade, istället ger regeringen tillstånd till företag att fortsätta bryta torv, vilket släpper ut mer koldioxid än olja och kol när det eldas. Detta mitt i den största katastrofen i mänsklighetens historia.3085
21. Gemenskaper
K-allians. 02.a- De stora ödesfrågorna kan bara lösas om politik och förvaltning frigörs från dagens ”stuprörsmodeller” och utpräglade kortsiktighet. Det gäller även forskning och högre utbildning. 2710
Kr22. Grp 5 nr 77Ökad jämställdhet för klimatets skull: Att möjliggöra större representation och deltagande i beslutsprocesser aktuella för omställning, krisberedskap och klimatanpassning. Att klimat­politiken tar hänsyn till hur kön, klass, etnicitet, ålder mm ger olika sårbarhet och möjlighet till beredskap för klimatkriser. Att bidra till utvecklingen av trygga och modiga rum för män att kunna samtala om normer och känslor kring klimatansvar.2940
Kr22. Grp 5 nr 78Ökad jämställdhet och jämlikhet i de gröna näringarna i Sverige skapar nya gröna jobb:
Inom de gröna näringarna:
- säkerställa kvinnors, ungas, personer med utländsk bakgrunds och urfolks meningsfulla deltagande och inflytande i beslut, genomförande och uppföljning i omställningen av näringarna
- införa/integrera jämställdhets och jämlikhetsindikatorer i alla policys och riktlinjer
- skapa statliga stödsystem för utbildning och finansiering så att nya grupper kan arbeta i näringar
2941
Kr prog 22. 6Ett starkt gemensamt agerande. Majoriteten har bidragit aktivt och gjort att omställningen fått kraft och kunnat genomföras.3128
22. Individer
Mu-Livsstil. I väntan på politikerna kan vi själva givetvis redan nu göra mycket för att ställa om till en mer hållbar livsstil som t.ex genom att (en uppräkning av åtgärder). En åtgärdslista för medborgarna. 140
Utställn Frön. Den enskilde kan inte göra allt men vi kan göra mycket 1209
-. Ivl 210610[Ivl Svenska Miljöinstitutet] Sju steg för ökad delning i bostadsområden *2265
Detc. 210613 delaAppar för delning: Swing, Hygglo, Vakansa, Swapp, Skjutsgruppen, GoMore, Wayway, Klädoteket. Många grupper på Facebook.2266
Sp k-prog 2008. Denna politik kännetecknas av två huvudsakliga tendenser: att försöka sätta prislappar på miljön och att individualisera frågan. 1679
Sp k-prog 2008. Den andra tendensen [individualisering] innebär att ansvaret för utsläppsminskningarna läggs direkt på individen, som uppmanas ändra sin livsstil. Det innebär att sikten skyms för de lösningar som måste till på samhällelig nivå, med ordentliga kollektiva satsningar, jämställdhetssatsningar och omstruktureringar som är obekväma för kapitalet. 1681
Sp k-prog 2008. Vi är inte motståndare till att enskilda individer tar ett ansvar för miljön och agerar därefter. Tvärtom, vi strävar själva efter att vara föregångare på detta område så länge som det inte används som ett sätt att göra frågan opolitisk och något som beror på individens samvete. För att som enskild individ minska sin inverkan på klimatet räcker inte. 1616
Dn. S Lenas 211013Möjligheten att påverka genom klimatsmarta konsumtionsval. Men viktigare kan vara individens roll som investerare, medborgare och förebild. Påverka vänner genom sociala medier. Om din egen nivå ligger nära det nationella genomsnittet är det mer meningsfullt att fokusera på systemförändring.

1. Medborgare: Rösta i val. Engegemang i parti, klimatorganisation. Forskning visar att telefon¬samtal eller brev till politiker är väldigt effektivt, men nästan ingen gör det.
2. Investerare: De flesta banker och fonder finansierar just nu fossil infrastruktur. Kräv (kanske genom divesteringsrörelsen), att bl a universitet, kyrkan och pensionsfonder divesterar fossilt och investerar i lägre utsläpp.
3. Föreningsmedlem: Kan bland annat handla om långa resor till tävlingar eller konferenser. Se över det.
4. Förebild: Konsumtionsrelaterade trender uppstår oftast i samhällets övre skikt. Influerare beskriver långresor med paraply¬drinkar på stranden. Handlingar säger mer än ord. Om din granne skaffar solceller på taket är det mycket mer sannolikt att du själv gör det. Känner du någon som slutat flyga är det mer sannolikt att du själv slutar. Våra handlingar påverkar dem omkring oss.
[Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet. Medförfattare till artikel "The role of high-socioeconomic-status people in locking in or rapidly reducing energy-driven greenhouse gas emissions" i Nature Energy.]
2579
Detc. J Ehrenberg 211022 En procent av jordens befolkning är ansvariga för klimatförstörelsen, 99 procent är det inte eftersom de i sina jobb, sin vardag, sin inkomst, sitt boende inte har möjligheten att stoppa förstörelsen, de har inte makten. Alla undersökningar visar att det är vanliga medborgare, ofta med låga inkomster som faktiskt försöker agera. De som demonstrerar --- är den enda kraft som kan ändra det här, de behöver bara bli tio gånger fler. Motmakt: blockader, strejker, demonstrationer och med att vägra delta i förståelserna, vägra lyssna, vägra acceptera ursäkterna.2590
Greider 17 ant. 8. Varje enskild människa måste göra det lilla hon kan för miljön och klimatet. Så är det. Men varje enskild människa måste, för att förmå detta, känna att hela samhället finns som en varm vind i ryggen. Vi orkar bara ta ett personligt ansvar för klimatet om hela samhället tar ett gemensamt ansvar. Och att ta sitt enskilda ansvar innebär idag framförallt att pressa politiker och ekonomiska makthavare att ta de rätta besluten. 1847
121
Regeringar
0. Regeringar allmänt
Greider 17 ant. 8. Staten och det offentliga måste gå före med stora investeringar för en grön omställning - bara det kan ge liv åt det progressiva företagandet och åt den enskildes självklara engagemang.1858
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser bör dela kunskap och erfarenheter kring klimatsmart konsumtion.2450
Dn. J Kihlberg 211206Klimatpåverkan, ton CO2e
23.5
10.5 Kommuner (290)
  5.7 Regioner (21)
  5.4 Staten (203 myndigheter)
  2.0 Kommunala bostads och fastighetsbolag

23.5
  9.2 Byggnad, fastighet, mark
  4.6 Utrustning, material
  3.7 Drift
  3.3 Material, tjänster
  1.8 Tjänster, material till brukare
  0.9 Stödjande tjänster, främst kompetens
[Upphandlingsmyndigheten]

10 enligt Naturvårdsverket, utan investeringar.
23.5 enligt Upphandlingsmyndigheten, som inkluderar investeringar och bygger på faktiska utbetalningar.

2654
K-allians. 04Forma statsförvaltningen för krishantering.2715
K-allians. 4.1Klimatalliansen kräver en genomgripande reform av regeringskansliets, statsförvaltningens och riksdagens organisation. Det svenska samhällets förmåga att hantera komplexitet och därmed kunna agera långsiktigt och proaktivt måste stärkas. Ledarskapets kortsiktiga och begränsade fokus måste brytas till förmån för en organisation där systemsyn och helhetstänkande är bärande. Denna förändring måste ske på samhällets alla nivåer. I regioner och kommuner sker det konkreta arbetet med klimatomställningen, därför bör en motsvarande reformering ske även där.2716
1. Myndigheter
Mu-Globrättvisa. Kontrollorgan mot industrins svinn. 219
Kd-program. Prisbildningen och marknadens funktionssätt behöver samtidigt hållas under kontinuerlig uppsikt av berörda myndigheter.[71] Medvetna konsumenter får därmed större möjlighet att välja energi och el som är producerade med mer miljövänlig teknik och kan därför driva utvecklingen framåt.[72]385
Kr14. 93Bilda en myndighet för Hållbar utveckling.622
Kr14. 89Offentliga medel ska minska klimatpåverkan: ---
1) Offentliga organ ska välja lösningar för sin verksamhet som innebär låg klimatpåverkan.
2) Offentligt ägda bolag ska prioritera åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan framför åtgärder som ger större avkastning till ägaren.
3) AP-fonderna ska kontinuerligt minska sitt innehav av aktier i företag som orsakar stora utsläpp av växthusgaser och öka innehavet i företag med låga växthusgasutsläpp.
625
Kr14. 144Inför klimatgranskning av de politiska besluten:
--- nya politiska förslag (inom relevanta områden) måste granskas av sakkunniga med avseende på eventuella effekter på klimatet. Granskningen skall ha en sådan ställning att förslag som inte är i linje med klimatmålen måste omarbetas eller förkastas.
642
Kr18. 184Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
- Sveriges Riksdag och Regering, liksom berörda Departement och Myndigheter bör öka sin insyn i det multilaterala bistånd som kanaliseras genom internationella organisationer och företag.
- Fler kontrollmekanismer bör införas före, under och efter internationella biståndsprojekt för att säkerställa att dessa följer de svenska riktlinjerna för utvecklingssamarbeten.
927
Kr18. 129Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!.
Naturvårdverket får i uppdrag av regering/riksdag att sammanställa faktablad som ett prioriterat verktyg för omställning av samhället - nationellt, lokalt/kommunalt och individuellt.
872
Kr14. 175Om vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig. Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. 502
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] EU kan ha klimatlagar som medlemsländerna måste följa. EU-domstolen med dryga böter är den enda övernationella organisation som fungerar på så sätt. 1334
L Eu-val 2019. Grundstötningar med oljeutsläpp har visat att vi har otillräcklig trafikövervakning och bristande kapacitet att agera vid olyckor på Östersjön. Inför en aktiv trafikledning i Östersjön. Ett pilotprojekt mellan Östersjöländerna bör genomföras för att upprätta en gemensam trafikledning och övervakning av sjöfarten på Östersjön. På sikt bör ansvaret för denna trafikledning överföras till den europeiska gräns- och kustbevakningsmyndigheten. 1384
Detc. 210601 HälsohotKlimatkrisen är det största globala hälsohotet under 2000-talet. I regelringbreven från Socialdepartementet till Folkhälsomyndigheten omnämns inte klimatet alls.2254
Detc. E Söderin 190517[I kommentar till artikel om 600 dar. Av Egil Söderin.] Brittiska riksbanken varnar för en enorm klimatnota i framtiden, som kommer vi få betala tillbaka imorgon – till en astronomisk ränta. Enligt Brittiska riksbankens uträkningar kommer värden för mellan 37 000 och 185 000 miljarder kronor att försvinna om vi inte ställer om världsekonomin 1412
Detc. E Söderin 190517För några månader sedan släppte Pentagon en rapport som kopplade samman klimatkrisen förändringar med ökade migrationsströmmar och fler väpnade konflikter. Slutsatsen: klimatkrisen hotar USA:s nationella säkerhet. [I kommentar till artikel om 600 dar. Av Egil Söderin.] 1411
C Eu-val 2019. Förtroendet raseras när regler bryts utan konsekvens. Regelverken kring mänskliga rättigheter, miljökrav och budgetregelverk ska efterlevas. Kommissionen måste ges större möjlighet att se till att så sker. Förutsättningarna för att följa upp, kontrollera och garantera efterlevnaden av sådana gemensamma regler måste bli bättre. 1463
Kr prog 20. [Energi.] Vind: Begränsa försvarsmaktens möjligheter att stoppa nya eller förhöjda vindkraftverk.2319
Kr prog 20. [Energi.] Vind: Förbättra för havsbaserat. Ge nya förslag till riksintressen, inte bara försvarsmakten.2320
Kr18. 49Elektrifiera transportsektorn.
Riksdagen bör ge Energimyndigheten i samarbete med nätägarna ett uppdrag att arbeta för en snabb elektrifiering av transportsektorn genom att bygga ut laddstrukturen i Sverige.
792
Kr14. 315Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat.
637
Kr14. 81Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet ta fram en (alternativ) energirapport i stället för World Energy Outlook som OECD:s energiorgan IEA publicerar. 601
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Ref grön giv. SyntesEtt statligt omställningsråd ansvarar. 2540
Kr18. 53Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan.
- Att regeringen ger uppdraget till Naturvårdsverket att skapa förutsättningar för en nationell resurshushållningsplan.
- Att denna tar upp livscykelanalyser på material, degraderingsprinciper samt sätter mål för resursuttag.
- Att planen omfattar både nationella resursuttag som import av material och produkter.
796
Kr14. 182Kommuner, landsting, riksdag och EU ska verka för att:
- miljö- och klimatkriterier ska ges högsta prioritet vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar och,
- Sverige och EU har en myndighet med uppdrag att bidra till att all offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.
553
Mp k-plan 2018. Rubr 1.4. Klimatpolitiska rådet 1560
Detc. U Lindahl 190917Konsumentverket: Textilsmart *. [Ulrika Lindahl]1716
-. Delegationen för cirkulär ekonomi *1721
-. Tillväxtverket *.1722
Ref program. Grundläggande förslag: Subventionerade lån för grönt, industriellt byggande och samhällsplanering genom etableringen av en statlig investeringsbank. 1735
Ref program. Ett omställningsråd samordnar klimat- och energipolitik. Kartlägga existerande strategier och organisatorisk kapacitet. Resurser för att statens roll blir ändamålsenlig och att uppsatta mål nås.1745
Ref program. Utredningen och Delegationen för cirkulär ekonomi utgör en grund.1771
Reg k-plan. 10. Riksgälden kommer under 2020 genomföra en emission av gröna obligationer.1944
Reg k-plan. 12. Finansinspektionen har fått utökat uppdrag av regeringen att förbättra transparensen och jämförbarheten vad gäller hållbarhet på finansmarknaden.1946
Reg k-plan. 15. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.1951
Reg k-plan. 18. Upphandlingsmyndigheten kommer få i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå våra klimatmål och att de upphandlingar som ger störst klimatnytta för pengarna kan prioriteras.1955
Reg k-plan. 19. Lämpliga myndigheter kommer få i uppdrag att starta och driva beställarnätverk för klimatsmart upphandling på transportinfrastrukturområdet.1956
Reg k-plan. 37. Uppdrag ska ges till Energimyndigheten om att analysera behovet av och förutsättningarna för ytterligare styrmedel för biodrivmedelsanläggningar med nya tekniker.1979
Reg k-plan. 54. Berörda myndigheter ska få i uppdrag att planera för att minska avgången av växthusgaser från organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark.1998
Reg k-plan. 58. Uppföljningen av utsläpp från arbetsmaskiner behöver förbättras för att skapa förutsättningar för styrning mot minskade utsläpp. Därför ska ett uppdrag ges till lämplig myndighet att se över förutsättningarna för att utveckla registerföringen av arbetsmaskiner.2004
Reg k-plan. 63. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att ta fram etappmål för flygets klimatpåverkan.2010
Reg k-plan. 64. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda möjligheten för etappmål även för sjöfarten.2011
Reg k-plan. 65. Uppdrag ska ges till relevanta myndigheter om arbete och samverkan för att minska transporternas klimatpåverkan.2012
Reg k-plan. 71. Trafikverket ska i samverkan med berörda aktörer genomföra och utvärdera ett demonstrationsprojekt som stöder konceptet ”mobilitet som tjänst”, dvs. köp eller prenumerationer av mobilitetstjänster.2023
Reg k-plan. 74. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram långsiktig underhållsplan och åtgärdsprogram för att säkra ökad punktlighet.2026
Reg k-plan. 76. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer.2028
Reg k-plan. 80. Skatteverket bör bedöma omfattningen av felaktigheter när det gäller redovisning av förmån av parkering vid arbetsplatser.2032
Reg k-plan. 85. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att lämna förslag på miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget.2037
Reg k-plan. 86. Klimatdeklaration för långväga resor ska införas. Trafikanalys har fått i uppdrag att lämna ett förslag till obligatorisk deklaration vid marknadsföring och försäljning av långväga resor med flyg, tåg, buss och färja.2038
Reg k-plan. 90. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur för olika boendeformer.2050
Reg k-plan. 91. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera incitament för övergång till landström i hamnar, till exempel genom att genom att införa miljözoner.2051
Reg k-plan. 104. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera förutsättningarna för och kostnadseffektiviteten i ett konverteringsstöd för befintlig fordonsflotta.2072
Reg k-plan. 108. Ett test- och forskningscenter för elektromobilitet ska etableras med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.2076
Reg k-plan. Kap 12.8 Staten ska vara en föregångare i att minska växthusgasutsläppen från transporter 2086
Reg k-plan. 109. Kraven på myndigheter att främja klimatsmarta mötesformer och transportsätt ska skärpas.2087
Reg k-plan. 110. Naturvårdsverket ska få i uppdrag att ta fram koncept för intern klimatväxling för statliga myndigheter.2088
Reg k-plan. 113. Regeringen återkommer i fråga om kompletterande åtgärder efter vidare beredning av Klimatpolitiska vägvalsutredningen slutbetänkande. Detta inkluderar bland annat frågan om ökning av kolsänkan över tid, bio-CCS och verifierade utsläppsminskningar i andra länder.2092
Reg k-plan. 126. Sida ska få i uppdrag att analysera och redovisa vilka lärdomar som hittills dragits och vilka ytterligare åtgärder som krävs för att det svenska utvecklingssamarbetet än mer ska ligga i linje med Parisavtalet.2113
Reg k-plan. 130. Exportkreditnämnden ska få i uppdrag att tillsammans med Svensk Exportkredit AB se över hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet ska bidra till en tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.2118
Dn. E Macron 190305Emmanuel Macron i debatt: "Hitta tillbaka till framstegsandan. --- att ta upp kampen för miljön. Hur kan vi se våra barn i ansiktet, om vi inte minskar vår klimatpåverkan? Europeiska unionen måste ställa upp sitt mål – få bort kolet till år 2050, halvera pesticiderna till 2025 – och anpassa politiken därefter. Det bör ske genom en europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen, ett europeiskt hälsovårdsorgan för att förstärka kontrollerna av våra livsmedel, och en oberoende vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöfarliga ämnen för att möta hotet från lobbygrupper. Detta krav ska styra våra handlingar: både Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, samt EU-budgeten och investeringsplanen för Europa, alla våra institutioner ska ta hänsyn till klimatfrågan." 1023
Kr18. 152Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
- Skapa motivation för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom information och politik!
- Uppdra åt Naturvårdsverket att ge information om hur man kan minska sina utsläpp !
- Förbered för att införa mer ekonomiska styrmedel och ransoneringar som gynnar en klimatvänlig livsstil.
895
Kr18. 81Bilda vetenskapligt CCS-råd för att följa forskning och styra satsningar. Skapa incitament och infrastruktur för CCS.963
Kr18. 182Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
I syfte att skapa ekonomiska fördelar, minska miljöbelastning, utsläpp av klimatgaser och gifter och öka långsiktig samhällelig resiliens bör cirkulär ekonomi lyftas till en strategisk nivå. Regeringens Delegation för cirkulär ekonomi föreslås därmed ges mer resurser och mandat till samverkan samt i övrigt följa ”EU Commission Circular Economy Action Plan" i dialog med olika intressenter.
925
Kr prog 20. [Industri.] Fortsätt Klimatklivet och Industriklivet.2357
Kr prog 20. [Institution.] Uppdra åt Klimatpolitiska rådet att granska klimatpolitiken i förhållande till åtaganden enligt Parisavtalet.2433
K-allians. 04.2Statsförvaltningen bör förberedas för katastrofhantering, med korta beslutsprocesser för klimatfrågorna. Formella hinder måste undanröjas för att möjliggöra historiskt stora investeringar i klimatomställningen. I Statsrådsberedningen bör en kvalificerad grupp inrättas, som under statsministerns ledning organiserar och samordnar regeringens insatser. Klimatomställningen måste påbörjas omgående och ske snabbt.2717
Kr22. Grp 1 nr 9Ge den i civilsamhället som vill ställa om möjlighet att ta ut såkallade VAP-dagar, upp till 52 dagar per år Inför en ny myndighet - Omställningscentrum - som handhar uppdraget.2814
Kr22. Grp 1 nr 9Uppdra åt Naturvårdsverket att utbilda alla åldrar om planeten som begränsad resurs2815
Kr22. Grp 1 nr 9Uppdra åt Folkhälsomyndigheten att ansvara för att utforma känslomässigt stöd i förhållande till klimatförändringarna.2816
Kr22. Grp 2 nr 133Yttre omställning förutsätter en inre: Ge uppdrag till berörda myndigheter att uppmärksamma klimatkrisens existentiella dimensioner. Ta initiativ till samverkan med trossamfund och andra rörelser som har erfarenhet av att forma människors livsinställning i en positiv riktning.2857
Kr22. Grp 2 nr 145Klimat- och folkhälso-kris med synergieffekter:
-Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet, utarbetar en handlingsplan för att tillvarata den omedelbara nyttan för folkhälsan som många åtgärder för klimatomställning innebär.
-Handlingsplanen innehålla åtgärder och styrmedel som kan implementeras nationellt, regionalt, i kommuner för en hälsofrämjande klimatomställning.
-Handlingsplanen ska ha tydliga mål och ha plan för årlig utvärdering.
2862
Kr22. Grp 3 nr 15* Klimatpolitiska ramverkets klimatmål, kopplat till den koldioxidbudget som enligt Parisöverenskommelsen gäller för Sverige, lagfästs.
* Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att följa upp att regeringens klimatpolitiska handlingsplaner uppfyller klimatmålen och att regeringen åläggs att utveckla handlingsplanen om dess innehåll inte uppfyller klimatmålen.
2866
Kr22. Grp 3 nr 59En ny expertmyndighet med en vetenskapsbaserad helhetssyn för att styra omställningen till ett klimatneutralt samhälle: Leda och samordna arbetet med att hejda koldioxidutsläppen och begränsa klimatförändringen.2875
Kr22. Grp 4 nr 16Norm mot utsläpp av fossil koldioxid behöver upprättas:
. Låt oss tillsammans verka för normen att det är normalt att inte släppa ut fossil koldioxid och onormalt att göra det.
. Låt statliga myndigheter med stöd av klimatforskare och ideella organisationer få till uppgift att genom utbildning och information riktad till allmänheten verka för en förändrad syn och språkbruk på våra skadliga utsläpp av fossil koldioxid.
2900
Kr22. Grp 4 nr 55- Ge Skolverket uppdrag och finansiering för att initiera ett utvecklingsarbete för utbildning i hållbar utveckling
- Sprid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av lärandet för hållbar utveckling.
- Uppdra åt Universitetskanslerämbetet att förändra lärarutbildningen så att utbildning för hållbar utveckling integreras på lärarutbildningar
2912
Kr22. Grp 6 nr 48- Att statens skogar i första hand skyddas för det allmännas bästa, dvs kollager, biologisk mångfald, rekreation, urfolks rättigheter.
- Plantager på statlig mark används som utbytesmark för skyddsvärd skog så att Sverige kan närma sig målet om 30 % skyddad landareal.
- Att implementera landskapskonventionen där NV & Riksantikvarieämbetet ges huvudansvaret gemensamt med Jordbruksv., Skogsst. & Bov
2968
Kr22. Grp 6 nr 57Skapa ett klimatklivet för skogen SKOGSKLIVET för mindre utsläpp och bättre miljö:
1.Ge ersättning för att inte avverka skog.
2.Även små skogsägare skall kunna söka stöd med samordning via kommuner och länsstyrelser.
3.Ge bidrag för att övergå till plockhuggning.
4.Öronmärkta pengar för skydd av fjällnära skog.
5.Öronmärkta pengar för återställande av våtmarker.
6.Länsstyrelse/kommuner övervakar för att hindra fusk.
2972
2. Kommun, region
Mu-Livsstil. Se till att kommuner och landsting föregår med gott exempel och serverar mindre rött kött och mer närodlat för att minska på koldioxidutsläppen! Gör det enkelt för invånarna att sopsortera genom lättillgängliga sorteringsstationer med tätare tömning, så att ingen tycker att det är för besvärligt att sopsortera! 139
Kd-program. De folkvalda på regional nivå själva ansvarar för utvecklingsplaneringen av den egna regionen.[38] Förverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]392
Kr14. 112Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region:
--- varje kommun och landsting antar en omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med en tydlig inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.
616
Kr18. 110Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder.
- Regeringen utarbetar en standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754.
853
Kr18. 237 VinnareÄven landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
- A. Riksdagen kompletterar klimatlagen med att alla kommuner och regioner ska
1) anta koldioxidbudgeter med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %,
2) underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan, och
3) göra informationskampanjer för att nå sina invånare.
- B. Deltagarna på Klimatriksdagen lägger medborgarförslag med ovan inriktning i sin kommun (alternativt i sitt landsting/region).
980
Kr18. 94Strategi för hållbara kommuner och regioner.
Kommunerna bör uppmanas att göra en kartering av markanvändningen och en lokal ekonomisk analys (LEA).
Ställa om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Ställa om skogsbruket till ett naturnära kontinuitetsskogsbruk.
Vattnen skall skyddas från föroreningar.
Den lokala upphandlingen skall vara lokalt anpassad.
En levande landsbygd kräver bostäder, service och transporter.
837
Kr18. 36Finansiering av folkbildning om klimatfrågan.
- Att Sveriges riksdag reserverar medel för bred nationell folkbildning om klimatfrågan, omställning och konkreta åtgärder.
- Att länsstyrelser och regionförbund uppmuntras att på motsvarande sätt reservera medel för regional klimatkommunikation.
- Att kommuner på motsvarande sätt uppmuntras att stötta lokal klimatkommunikation.
779
Kr14. 107Ökad självförsörjning:
--- det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.
602
Mp Eu-val 2019. Skapa mer transparens i region- och jordbrukspolitiken. Vi vill ha en samlad databas med offentlig redovisning, så att det går att se vem som får pengarna och hur de används. 1193
Utställn Frön. Klimatneutralt storuman1222
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Stärka kommunernas möjligheter att förebygga klimatrelaterade olyckor.1344
L Eu-val 2019. Regionalpolitiken ska inte finansiera åtgärder som motverkar målsättningarna i klimatavtalet från Paris. 1399
C Eu-val 2019. Socialfonden och regionalfonden som är avgörande delar av sammanhållningspolitiken, bidrar till landsbygdsutveckling och möjliggör satsningar på små företag. Särskilt socialfonden kan minska utanförskap och skapa jobb för nyanlända. Det är viktigt att fördelning av medlen sker regionalt. 1454
Kr18. 65Biokol blir kvar i jorden i tusentals år. Därmed är biokol en sorts "carbon capture and storage"-teknik (CCS). Biokol kan framställas ur jordbruksavfall, skogsavfall, utsorterat biobaserat avfall, m.m. Biokol ger samtidigt en jordförbättring. Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik.
Sveriges Riksdag borde anta en lag om att alla kommuner ska ta emot biokol och gräva ner i marken i parker och rabatter, som en start.
808
Kr18. 132Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark.
– Skog som är skyddad ska verkligen vara skyddad. Vi vill se ett totat skydd under på ochovan mark.
– Varje kommun ska ha, av staten tillsatta, kommunbiologer.
– Skog som fått formas sedan istiden ska automatiskt ha ett totalt skydd.
- Utöka Laponia så att skogarna i Jokkmokk och Arjeplog ingår.
- Den fria jakten och det fria fisket ovan odlingsgränsen måste bort.
- Öka bevakningen.
875
Kr18. 151Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
- Kommuner och länstyrelser ska omgående avsätta skog, mark och vatten till avsevärt fler naturreservat.
- Regeringen ska fatta beslut om att inrätta fler nationalparker.
894
Kr14. 94Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft. 620
Kr14. 191Nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa till med. 623
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Kr14. 184Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen:
--- den idag otydliga styrningen och diffusa ansvaret för åtgärder som minskar klimatpåverkan tydliggörs. Ett led i detta är att införa skyldighet för kommunerna att upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).
621
Kr18. 227Sweden Sing for the Climate
- att spela in en svensk/engelsk version av klimatsången Sing for the Climate, med skolklasser, kändisar, och deltagare på Klimatriksdagen.
- each and every government level will open their meetings with a Sing for the Climate
970
Uu-Rb. Projekt i samarbete mellan Uu och Ramboll gällande koldioxidbudgetar 2020-2040 för att beräkna budgetar åt kommuner, regioner och län. 1502
Uu-Rb. Den globala koldioxidbudgeten kan fördelas i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga. 1519
Uu-Rb. Möjligt: Länsstyrelsen bjuder in de lokala aktörerna till dialog för framtagande av en åtgärdsplan. Innehåll på kort och längre sikt. 1523
Uu-Rb. Det finns idag många goda exempel på kommuner och städer som snabbt ställt om och minskat sin klimatpåverkan. 1524
Uu-Rb. Kommunens rådighet är avgörande för kommunens möjlighet att agera. 1525
Uu-Rb. Troligt att ledarskapet från kommuner och län som anammar målet, är nödvändigt för att skapa den omställningstakt som behövs och leda till ökade målsättningar på nationell nivå. Kommunen är sannolikt den organisation i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs.
Länets roll att inspirera och samordna både geografiskt och mellan olika samhällsnivåer.
1526
Kr18 vinnare. 237Stad och land: Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
*** A. Riksdagen kompletterar klimatlagen med att alla kommuner och regioner ska
- 1) anta koldioxidbudgeter med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %,
- 2) underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan, och
- 3) göra informationskampanjer för att nå sina invånare.
*** B. Deltagarna på Klimatriksdagen lägger medborgarförslag med ovan inriktning i sin kommun (alternativt i sitt landsting/region).
1872
Reg k-plan. Kap 10.8 Lokalt och regionalt klimatarbete 1960
Reg k-plan. 22. Möjligheten att stärka kommuners och regioners mandat och verktyg för att minska sin klimatpåverkan ses över.1961
Reg k-plan. 23. Styrdokument för länsstyrelserna ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.1962
Reg k-plan. 25. Miljö- och klimatperspektiven i den regionala tillväxtpolitiken stärks.1964
Kr prog 20. [Institution.] Koldioxidbudgetar även i kommuner och regioner.2431
Dn. J Kihlberg 211206Bara 55 % av kommunerna ställa klimatkrav vid upphandling.2655
Dn. J Kihlberg 21120676 %: Viktigt att kommun tar hänsyn till klimat när inköp görs.
85 % kvinnor.
68 % män.
[Sifo, Upphandlingsmyndigheten.]
2656
K-allians. 3.bÖka takten i utbyggnaden av laddstolpar. Kommunerna bör ta ansvar för utbyggnad och information.2740
Kr22. Grp 2 nr 44Inför nollvision om biltrafik i Sveriges tätorter, fr.a. innerstäder Kommuner åläggs ansvar att upprätta handlingsplan och vidtaga åtgärder för att successivt avveckla biltrafik i landets tätorter Kommuner åläggs ansvar att, i enlighet med visionen 15 minute city, främja infrastruktur för invånare att tillgodose behov utan att behöva bil Stimulanspaket för infrastrukturomvandling enligt2837
Kr22. Grp 2 nr 50- Låt näringsrik vegetarisk mat vara daglig lunch på regional nivå. - Låt landets alla sjukhus bli vegetariska2838
Kr22. Grp 6 nr 74Alla kommuner ska införa en lokal koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten ska brytas ner per verksamhetsområde och följas upp årligen. Kommunerna ska informera sina medborgare om budgeten och det gemensamma ansvaret för att den hålls, samt vara tydliga med att budgeten begränsar kommunens handlingsutrymme. Länsstyrelserna ger ekonomiskt och administrativt stöd till kommunerna.2976
Kr22. Grp 6 nr 105Utarbeta en standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754.2982
-. 220325Få koll på Sveriges klimatomställning: Klimatkollen.se *.3017
Folk. Kommunerna har en viktig roll i klimatomställningen med sitt inflytande över samhällsplanering och sin nära kontakt med alla medborgare. Denna roll behöver synliggöras och stärkas, vilket kan ske såväl genom tydliga riktlinjer och stödresurser från staten, som genom att kommunerna själva tar på sig ledartröjan.3031
Folk. Landets kommuner agerar utifrån olika förutsättningar. Klimatanpassning och krisberedskap måste stärkas i hela landet. Genom att stärka lokala möjligheter att trygga invånarnas försörjning och välfärd ökar samhällets motståndskraft mot kriser.3032
Folk. Kommunernas klimatarbete måste intensifieras under den kommande mandatperioden för att omställningen ska kunna ske i tid och föra med sig ett värdigt och fungerande liv för varje invånare.3035
Folk. Vi kräver att landets alla kommuner:3036
Folk. Antar klimatfärdplaner med koldioxidbudget som håller sig inom Parisavtalets klimatmål3037
Folk. Fortfarande är det en endast en del av landets kommuner som har börjat arbeta med en koldioxidbudget. Den synliggör hur stora årliga utsläppsminskningar som behöver åstadkommas för att rättvist bidra till att Parisavtalets klimatmål uppnås. Samtliga kommuner bör ha klimatfärdplaner med koldioxidbudgetering kopplad till konkreta åtgärder och årliga uppföljningar. Koldioxidbudgeten behöver integreras i all planering och kommuniceras med medborgarna.3038
Folk. Mobiliserar och gör sina medborgare delaktiga i klimatomställningen3039
Folk. Klimatomställningen kommer att förändra vardagslivet. Många av förändringarna blir till det bättre, men det finns en oro inför hur framtiden blir. Därför är det viktigt att alla medborgare får kunskap och blir delaktiga i det som sker. Kommunerna bör visa ledarskap genom aktiv och bred folkbildning. Medborgardialoger och råd behöver användas systematiskt för att diskutera och förankra planeringen. Alla kommuner bör ha former för att behandla medborgarförslag och medborgarinitiativ. Som arbetsgivare bör kommunerna erbjuda gedigen och inspirerande utbildning till samtliga kommunanställda som i sin tur kan bli ambassadörer för omställningen.3040
Folk. Ställer ökade miljö-, klimat-, och hållbarhetskrav i upphandling samt i markanvisningar och exploateringsavtal3041
Folk. All upphandling, samt mark- och exploateringsavtal, behöver förses med tydliga krav på klimat och hållbarhet för att gynna verksamheter som går före i omställningen. Det sänder en tydlig signal till hela näringslivet om vilka prioriteringar som görs.3042
Folk. Planerar bebyggelse och service för att minska bilberoendet samt underlättar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.3043
Folk. All samhällsbyggnad bör ha som riktmärke att minska transportbehovet för människor och företag genom att gynna utökad närservice, samordning av transporter och minskad arbetspendling. Samtidigt måste resurssnåla och hälsosamma transportalternativ prioriteras i all planering av infrastruktur.3044
Folk. Verkar för att kollektivtrafiken utvecklas så att den blir ett fullgott alternativ för människor på landsbygden3045
Folk. I samverkan med regionerna behöver kommunerna planera för att kollektivtrafiken gynnas, så att den byggs ut och utvecklas. Det behövs lösningar som möjliggör utökat kollektivt resande också utanför tätorterna. För att stärka kommunernas rådighet behöver samverkan mellan regioner och kommuner utvecklas.3046
Folk. Ökar kollager i skog och mark samt främjar biologisk mångfald3047
Folk. Varje kommun ska främja biologisk mångfald och verka för att skogarna inom kommunen brukas hållbart, --- att kalhyggen undviks --- 3048
Folk. --- att våtmarker restaureras, --- 3049
Folk. --- och att träprodukter används hållbart och långsiktigt.3050
Folk. Grönskande tätorter gör också klimatnytta och bidrar till bättre folkhälsa. 3051
Folk. För att tydliggöra kommunens bidrag till kollagringen är det viktigt att kommunerna redovisar samt minskar de biogena utsläpp som sker inom kommunen.3052
Folk. Främjar lokal klimatsmart matproduktion, hållbara konsumtionsmönster och cirkulär ekonomi bland medborgare och företag3053
Folk. Kommunen bör stärka den lokala resiliensen genom att underlätta för medborgare och småföretag att utveckla verksamhet för omställning --- Det kan exempelvis ske genom avtal med lokala matproducenter, främjande av lokal samhällsservice och lokal förnybar energiproduktion, samt tillhandahållande av mark och lokaler.3054
Folk. --- och resursbesparande livsföring. ---3055
Folk. Vi kräver att regering och riksdag ger kommunerna förutsättningar genom att:3056
Folk. I Sveriges klimatlagstiftning införa lagkrav på kommunernas arbete med att minska utsläppen.3057
Folk. På samma sätt som länderna lämnar in sina åtaganden till Parisavtalet, ska kommunerna åläggas att lämna in klimatfärdplaner med koldioxidbudgetar och planerade åtgärder till regeringen med årliga uppföljningar. Idag är det frivilligt för kommunerna att minska på utsläppen. Det håller inte.3058
Folk. Ålägga kommunerna att vid offentlig upphandling samt markanvisning och exploatering ställa klimat-, miljö-, och hållbarhetskrav som villkor.3059
Folk. Idag saknas tydligt lagstöd för kommunen att ställa eller skärpa klimatkrav på exploatörer i samband med markanvisningar. Kommunens planmonopol bör medvetet användas för att styra byggande och infrastruktur till de lösningar som är bäst för klimat och miljö. Den offentliga upphandlingen omsätter hundratals miljarder kronor årligen och är ett viktigt verktyg för att skapa efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. All upphandling behöver vara förenlig med internationella och svenska klimatkrav. Kommunerna ska också ges rätt att gå före genom extra tydliga klimatkrav i sin upphandling.3060
Folk. Ge kommunerna ökat finansiellt stöd till omställningsåtgärder3061
Folk. Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att kommunerna har ekonomiska resurser till omställningen, genom t ex investeringsstöd, förmånliga lån och återbäring på vinster från naturresurser och energiproduktion inom kommunen.3062
-. Klimatkommunerna *3147
3. Regering, riksd, dep
Mu-Energi. Sveriges regering och riksdag skall vid alla beslut ta hänsyn till miljö- och klimathot i alla sina beslut såväl de som berör inrikes som utrikes förhållande. (Ej fortsätta med kolbrytning i Tyskland, inte heller bygga varken förbifart eller österled och inte heller bygga ut flygplatserna). 111
S-program. Socialdemokrater ska ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Sverige ska driva på i arbetet för en ny global klimatöverenskommelse och en EU-politik för en långsiktigt hållbar utveckling samt vara en föregångare i den egna, nationella klimatpolitiken.[24] 353
Kr18. 9Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete.
- Klimatbudget i paritet med ekonomisk budget.
- I linje med ovan, fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
- Krav på nyttjande av klimatmässigt bra alternativ vid tjänsteutövande.
- Miljöredovisning i upphandlingar - miljömässig påverkan i tjänst lika viktigt som lågt pris i upphandling.
461
Kr18. 96Skapa ett fredsdepartement.
Departementet ska granska alla politiska beslut i samklang med miljö och klimat.
839
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Kr18. 36Finansiering av folkbildning om klimatfrågan.
- Att Sveriges riksdag reserverar medel för bred nationell folkbildning om klimatfrågan, omställning och konkreta åtgärder.
- Att länsstyrelser och regionförbund uppmuntras att på motsvarande sätt reservera medel för regional klimatkommunikation.
- Att kommuner på motsvarande sätt uppmuntras att stötta lokal klimatkommunikation.
779
Kr18. 166Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
- att det skrivs in i förordningen om statens syften med stöd till folkbildningen (2015:218) att folkbildningen ska bidra till en globalt hållbar utveckling.
- att regeringen ger folkbildningsorganisationerna i uppdrag att utveckla långsiktiga strategier för arbetet med Agenda 2030 och anslår fem miljoner årligen till detta i tre år genom Folkbildningsrådet.
909
-. Hemsida "Globala målen och Agenda 2030" av Regeringen *2272
Kr18. 151Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
- Kommuner och länstyrelser ska omgående avsätta skog, mark och vatten till avsevärt fler naturreservat.
- Regeringen ska fatta beslut om att inrätta fler nationalparker.
894
Kr18. 196En ny energiöverenskommelse som utgår från IPCC:s slutsatser och bygger ut elproduktionen radikalt, för att Sverige ska göra så stor skillnad som möjligt i världens klimatomställning. 939
Kr14. 315Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat.
637
Ref grön giv. SyntesAktiv, entreprenöriell stat. Inkluderande stat2508
Kr14. 191Nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa till med. 623
Kr14. 211Kartlägg statens funktioner efter peak oil:
--- se över myndigheter och departement samt hur bemanningen ska se ut inom dessa utifrån hur ett Post Peak Oil samhälle kommer att se ut.
624
Kr18. 226Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Riksdagen uppmanas att ta ny ställning till motionen "Hållbar samhällsutveckling, behov av helhetssyn och nya arbetsformer" Motion 2004/05 MJ510. I viss mån behöver den aktualiseras. I anslutning till motionen bjuds representanter för civilsamhället för samtal.
969
Kr18. 227Sweden Sing for the Climate
- att spela in en svensk/engelsk version av klimatsången Sing for the Climate, med skolklasser, kändisar, och deltagare på Klimatriksdagen.
- each and every government level will open their meetings with a Sing for the Climate
970
Mp k-plan 2018. Rubr 1.4. 55 viktiga klimatbeslut från regeringen sedan valet 2014 1561
Sp k-prog 2008. Den svenska regeringen utgör inget undantag, utan har hittills uträttat väldigt lite, trots ett ständigt bekymrat och inkännande prat. Istället har man upprepade gånger försökt vältra över ansvaret att agera på fattigare länder, trots att utsläppen där är mindre per capita än i Sverige, och trots att utsläppsminskningar inte är enklare eller effektivare att utföra där än i de industrialiserade länderna. Regeringens inställning signalerar att den inte vill bryta med det klassintresse den representerar. 1600
Ref program. Staten tar initiativ till en rättvis omställning som gynnar det stora flertalet.1741
Reg k-plan. Kap 12.8 Staten ska vara en föregångare i att minska växthusgasutsläppen från transporter 2086
K-allians. 02.6Samtidigt har varje land ett ansvar att svara upp mot Parisavtalets krav och genom innovativa åtgärder föregå som ett gott exempel för resten av världen.2706
K-allians. 04.2Statsförvaltningen bör förberedas för katastrofhantering, med korta beslutsprocesser för klimatfrågorna. Formella hinder måste undanröjas för att möjliggöra historiskt stora investeringar i klimatomställningen. I Statsrådsberedningen bör en kvalificerad grupp inrättas, som under statsministerns ledning organiserar och samordnar regeringens insatser. Klimatomställningen måste påbörjas omgående och ske snabbt.2717
Folk. Vi kräver att regering och riksdag ger kommunerna förutsättningar genom att:3056
Våtmark. Startinget görs åt den globala uppvärmningen.3067
Våtmark. StartVarför tar inte politikerna tag i det här, en förhållandevis enkel lösning för att drastiskt minska våra utsläpp?3068
Våtmark. StartDet finns en lösning för att bromsa utsläppen som de flesta verkar vara överens om. Hur kommer det sig att regering efter regering misslyckas?3072
Våtmark. StartDet är en ofattbar skandal att politikerna inte vidtar åtgärder --- Hur kan våra politiker säga sig arbeta för klimatomställning?3074
Kr prog 22. 6Det avgörande har varit att kombinera fem centrala områden: forskning, kunskap, åtgärder, människors deltagande och ledarskap. Såväl teknik som ekonomiska överväganden och konsumtionsbeteenden fokuserat på återanvändning och resurshushållning. Strategi: staten, i samverkan med regioner, kommuner, näringslivsaktörer och civilsamhälle, i likhet med under corona-pandemin, oljekrisen på 1970-talet och den efterföljande strukturanpassningen, tagit ett övergripande ansvar och ledarskap.3126
4. Eu
L Eu-val 2019. Det driver på EU-länderna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter.2150
S-program. EU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.[30] 309
S-program. Företagens frihet i EU får aldrig ske på bekostnad av principerna om [bl a] miljömässig hållbarhet.[31]
EU's marknad måste få ett tydligt regelverk, som tar ---miljömässiga hänsyn.[31]
350
S-program. EU:s miljöpolitik måste ytterligare utvecklas. Skärpta krav för miljöpåverkande utsläpp. Gemensamma miniminivåer för koldioxidbeskattningen. Gemensam finansiering av miljöinvesteringar. Omläggning av jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumentperspektivet, inte producentintresset, ska vara utgångspunkten för en politik där säkra livsmedel, miljöhänsyn och etisk djurhållning är grundprinciper.[32] Omställningen till ekologiskt hållbar utveckling. De rika ländernas resursförbrukning måste minska.[32]354
Kd-program. Inom EU: - Tillhandahålla förutsättningar för --- jordbruk förenligt med --- biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5] - I många fall den mest lämpliga nivån för att arbeta med miljöproblemen.[6] - Måste gälla: Förvaltarskapsprincipen, Försiktighetsprincipen, Förorenaren betalar, Grön skatteväxling, Ökad samordning av energipolitiken.[6, 7] - Stärkt miljögaranti. Den minst miljövänlige måste bevisa att garantin inte kan tillämpas.[8] Långsiktigt hållbar utveckling måste vara målet för samtliga EU:s politikområden.[6]433
Kd-program. De allvarligaste miljöhoten är globala eller storregionala.[54] Ett samarbete över nationsgränserna nödvändigt och en av EU:s viktigaste uppgifter.[54] 438
Kd-program. Ett system som innebär att utsläpp medför kostnader bör finnas inom EU.[55] 439
Kr14. 82Utreda fördelarna med ett utträde ur EU:
--- utreda ett utträde ur Europeiska Unionen med vikt på utträdets positiva effekt på reduktionen av CO2-utsläppen.
610
Kr14. 78EU:s klimatmål: ---
1) Sverige ska verka för att EU ska ha ambitiösa klimatmål.
2) Sverige ska verka för att EU får mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 50 % jämfört med 1990.
b) att minst 40 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning i EU.
3) Sverige ska verka för att varje EU-land får ett mål om att en viss andel av dess energianvändning ska täckas av förnybar energi 2030.
630
Kr14. 118Ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen:
--- i Sveriges riksdag enas över partigränserna om att samlat driva en kraftfull politik i EU för att radikalt höja takten i att minska koldioxidsutsläppen inom EU.
631
Dn. E Macron 190305Eu macron: få bort kolet till år 2050.
Eu macron: halvera pesticiderna till 2025
2179
Dn. E Macron 190305Emmanuel Macron i debatt: "Hitta tillbaka till framstegsandan. --- att ta upp kampen för miljön. Hur kan vi se våra barn i ansiktet, om vi inte minskar vår klimatpåverkan? Europeiska unionen måste ställa upp sitt mål – få bort kolet till år 2050, halvera pesticiderna till 2025 – och anpassa politiken därefter. Det bör ske genom en europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen, ett europeiskt hälsovårdsorgan för att förstärka kontrollerna av våra livsmedel, och en oberoende vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöfarliga ämnen för att möta hotet från lobbygrupper. Detta krav ska styra våra handlingar: både Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, samt EU-budgeten och investeringsplanen för Europa, alla våra institutioner ska ta hänsyn till klimatfrågan." 1023
Dn. E Macron 190305Eu macron: europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen.2180
Kr18. 229Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Sveriges regering måste genom politiska styrmedel öka Sveriges självförsörjning vad gäller livsmedel för att minska sårbarheten och risk för matbrist i händelse av kris. En sådan förändring kan komma att kräva förändringar i det regelverk som ligger till grund för EU:s nuvarande jordbrukspolitik. Sådana förändringar skall Sveriges regering kräva och arbeta aktivt för.
972
Dn. E Macron 190305Eu Macron: oberoende vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöfarliga ämnen för att möta hotet från lobbygrupper.2181
Kr14. 115Minska transportslöseri: --- de politiska partierna ska verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en närproduktionsprincip. 566
Kr18. 41 VinnareSamordnad tågtrafik inom EU.
- att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella resor inom EU.
- att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder.
- att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken
784
Kr18. 59Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa.
Göra det möjligt att välja tåg/båt i stället för flyg/bil genom:
- Att återuppta och bygga ut tåg och båtförbindelser i Sverige och Europa.
- Att det blir pålitligare och enklare att ta tåg/båt.
- Att införa principen förorenaren betalar, vilket skulle göra tåg/båt konkurrenskraftiga i förhållande till flyget.
802
Kr14. 80Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter: ---
1) En hög koldioxidskatt bör finnas på all användning av fossila bränslen.
2) Koldioxidskatten på fossila bränslen som används till olika ändamål bör öka på ett stabilt och förutsägbart sätt.
3) Kostnaden för att släppa ut koldioxid som har utsläppsrätter ska vara lika stor som för andra koldioxidutsläpp.
4) Flygningar ska belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar deras klimatpåverkan.
5) Sverige ska verka för att kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar kraftigt i hela EU.
6) Sverige ska inte sälja eventuella framtida överskott av utsläppsrätter.
488
Kr18. 185Hur många ton kostar vårt försvar?
- Regeringen redovisar hur mycket utsläpp som produceras av Sveriges försvar, och hur detta kan reduceras,
- Sverige driver regler om motsvarande redovisning i EU och FN.
928
V Eu-val 2019. Bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling.
Satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser.
1057
V Eu-val 2019. Omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank.
Upphöra med fossila placeringar och respektera mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal. Företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar.
1053
V Eu-val 2019. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag. 1052
V Eu-val 2019. Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen. Ambitiöst samarbete i Europa.
Betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler, före beroendet av olja, gas och kol. Kolkraften helt utfasad till år 2030.
1050
V Eu-val 2019. Rubrik "EU ska förändras - inte klimatet" kommer som andra avsnitt efter inledning. 1045
S Eu-val 2019. Huvudinnehåll: Demokrati, trygga jobb, klimathotet och Eu som global aktör. 1072
Mp Eu-val 2019. Stärk den europeiska järnvägsmyndigheten och ge den ansvar för att planera för ett europeiskt järnvägsnät där det är lätt att resa mellan olika länder. Myndigheten ska också skapa förutsättningar för att upphandla samhällsnyttig nattågstrafik. 1123
Mp Eu-val 2019. Skydda hotade arter och prioritera arbetet med att alla medlemsländer ska respektera och genomföra EU:s naturvårdsdirektiv fullt ut. 1134
Mp Eu-val 2019. EU har en viktig roll att spela internationellt, till exempel för att bekämpa djurförsök och för att se till att krav på djurskydd och djurhälsa inte ska ses som handelshinder. EU bör arbeta för att bindande minimiregler om djurskydd tas fram inom FN och WTO. 1146
Mp Eu-val 2019. EU:s jordbrukspolitik och strukturfonder kan och ska bidra till att förutsättningarna blir bättre för EU:s glesbygder. 1162
Mp Eu-val 2019. Stärk medlemsländernas rätt att införa hårdare regler och krav på varor för att skydda miljön, djuren och människors hälsa. 1181
Mp Eu-val 2019. i frågor som klimat, migration och arbetet mot skattesmitning är det rimligt att utveckla EU genom att låta länder med högre ambitionsnivå göra mer. Det kan handla om att skapa gemensamma system för en human migrationspolitik eller att skärpa miljölagstiftningen. 1187
L Eu-val 2019. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är avgörande för att minska dödsfall och för att se till att människor i våra städer har ren luft att andas. Kommissionen måste få större möjligheter att utfärda sanktioner mot de medlemsstater som inte lever upp till dagens luftkvalitetsnormer. 1382
Mp Eu-val 2019. EU:s regionalpolitik ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar, minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd. 1192
L Eu-val 2019. Internationella förhandlingar om marint skydd. Havsmiljöfrågor måste lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras återkommande i internationella forum. EU kan spela en central roll i den fortsatta processen och bör bjuda in till fortsatta förhandlingar om skydd av havsmiljön.53
Mp Eu-val 2019. För att möta dessa hot krävs inte bara ansvar och engagemang i och från varje land utan också att länder arbetar tillsammans. EU har ett ansvar att skydda demokratin och befolkningen i vår världsdel. EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Människor ska kunna engagera sig i EU, beslut ska fattas av medborgare och nära medborgare. EU behöver reformeras för att kunna fokusera på att möta de stora hot vi står inför. Därför behövs också Miljöpartiet de gröna i EU. 1199
Utställn Frön. Internationell tågtrafik1265
Detc. 210524 Eu-budgetLejonparten av budgeten i förslaget kommer att fortsätta gå till att stötta en skadlig business-as-usual-politik. Ungefär tre fjärdedelar av budgeten kommer att gå till de största och mest nedsmutsande lantbruken, utan några som helst motkrav. Även om deras verksamhet är skadlig för biologisk mångfald eller orsakar stora mängder utsläpp av växthusgaser.2236
Detc. 210524 Eu-budgetJordbruket inom EU uppskattas stå för 15 procent av unionens totala utsläpp av växthusgaser. Siffran inkluderar inte utsläpp som orsakas av import av djurfoder från utanför EU.2237
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] EU kan ha klimatlagar som medlemsländerna måste följa. EU-domstolen med dryga böter är den enda övernationella organisation som fungerar på så sätt. 1334
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] Man kan ha minimiskatt på koldioxid (som man har samordning av t ex mervärdesskatt). Minimiskatt på CO2. Klimatneutralt 2050.1330
Detc. 210524 Eu-budgetDet industriella jordbruket pekas också ut som en drivande kraft bakom förlusten av biologisk mångfald i Europa. Ett av de mer uppmärksammade problemen här är de vikande insektspopulationerna, vilket i sin tur påverkar pollineringen av grödor, med mindre skördar som följd.2238
Detc. 210524 Eu-budgetDet industriella jordbruket pekas också ut som en drivande kraft bakom förlusten av biologisk mångfald i Europa. Ett av de mer uppmärksammade problemen här är de vikande insektspopulationerna, vilket i sin tur påverkar pollineringen av grödor, med mindre skördar som följd.2238
Detc. 210524 Eu-budgetLuftföroreningar och försurning av mark beror till 80 procent på djurhållningen inom EU, främst på grund av utsläpp av ammoniak och kväve. Samma djurhållning står bakom 73 procent av vattenföroreningar som i sin tur leder till bland annat algblomning och artdöd.2239
L Eu-val 2019. Idag saknar EU en gemensam metod för att räkna in de utsläpp som orsakas av import och våra utrikesresor med flyg. Ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en gemensam mätmetod för konsumtionsbaserade utsläpp. 1375
L Eu-val 2019. Efter införandet av EU:s svaveldirektiv har sjöfartens svavelutsläpp minskat och den huvudsakliga utmaningen är nu att hantera utsläpp av kväveoxid och partiklar.1385
L Eu-val 2019. Den cirkulära ekonomin måste bli verklighet i hela Europa. Europa bör gå i täten för att främja en politik där avfall betraktas som en råvara och där vi blir bättre på att skapa kretslopp och på att återvinna och återanvända material. EU bör skärpa kraven på medlemsländernas avfallshantering för att driva utvecklingen åt rätt håll. Även om en långsiktig lösning måste bygga på att alla länder utvecklar fungerande system för återvinning och avfallshantering vill vi även göra det enklare för avfall att transporteras mellan EU:s medlemsländer. 1388
L Eu-val 2019. EU:s vattendirektiv är tänkt att säkerställa god vattenkvalitet i våra vattendrag men har tyvärr inte lett till de förbättringar som krävs. Förstärk EU:s vattendirektiv. Vi vill se tydligare definitioner och målsättningar och färre möjligheter till undantag. Övervakningen av att reglerna följs bör koordineras bättre än idag och resultera i konkreta och bindande åtgärdsplaner. Dessa åtgärdsplaner bör granskas löpande av kommissionen med hjälp av den europeiska miljöbyrån och för det fall medlemsländerna inte vidtar tillräckliga åtgärder ska sanktioner kunna utdömas. 1391
L Eu-val 2019. Minskad jordbruksbudget i Eu. Hälften ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. Liberalerna vill dock behålla landsbygdsprogrammet, som är viktigt för miljöskydd och för att bevara öppna ängsmarker, och biologisk mångfald. Programmets miljöinriktning bör stärkas och breddas till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper med stort miljömässigt värde. Vi vill att jordbruket bidrar aktivt till att nå klimatmålen, samtidigt som jordbruksproduktionen effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. 1394
C Eu-val 2019. EU spelade en avgörande roll för att det internationella klimatavtalet i Paris, och dess målsättning om att begränsa uppvärmningen till 1,5–2 grader, kom på plats. Nu måste EU också agera så att detta mål kan nås. Därför måste ambitionerna höjas och utsläppen minska i snabbare takt under kommande mandatperiod. Centerpartiet vill höja målen när de ses över under kommande mandatperiod. EU har enats om att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2030. År 2050 ska de ha minskat med 95 procent för att vara i linje med vad EU lovat i Parisavtalet. Centerpartiet stödjer kommissionens förslag om netto noll-utsläpp i hela unionen till år 2050. Europaparlamentet har redan ställt sig bakom ytterligare ambitionshöjningar om 55 procent till 2030. 1420
C Eu-val 2019. Fortfarande sker för mycket av EU-ländernas energiproduktion i kolkraftverk. För att nå klimatmålen i Parisavtalet och minska EU:s beroende av Ryssland måste andelen förnybart öka och arbetet för energieffektivisering intensifieras. Detta förutsätter en fördjupad energiunion, där medlemsländernas energisystem byggs ihop och där länder med större möjligheter till klimatsmart energiproduktion tillåts att bidra mer till unionens totala energiproduktion. 1435
C Eu-val 2019. EU:s energimarknader integreras allt mer. Det skapar stora möjligheter för Sverige. Export av förnybar el gör stor klimatnytta när den ersätter fossil produktion i andra länder. Sverige kan bli Europas gröna batteri och bidra till att fasa ut kol, olja och gas i resten av unionen. 1438
C Eu-val 2019. De gröna näringarna, inklusive närliggande branscher som förädlar produkterna från jord- och skogsbruket, är viktiga för att hålla ihop hela EU. En mångfald av produkter, med lokal variation, skapar också förutsättningar för turism. 1455
C Eu-val 2019. För att lösa dem krävs gränsöverskridande samarbete. Det gäller såväl klimatfrågan som brottsligheten och det försämrade säkerhetsläget. 1459
Sd Eu-val 2019. Då miljöfrågorna till största del är gränsöverskridande är det viktigt med samarbete inom Europa men minst lika viktigt globalt. EU har här en roll att spela inte minst i och med den inre marknaden. Sverigedemokraterna är därför starka förespråkare av internationella samarbeten för att rädda vår miljö. Verklig skillnad för den globala miljön kan endast uppnås genom globala åtgärder. 1468
Sd Eu-val 2019. Stoppa en europeisk koldioxidskatt. Eftersom vi ser utsläppshandels-systemet som det mest effektiva, och för näringslivet bäst utvecklade sättet att få ner utsläppen, säger vi nej till en koldioxidskatt på EU-nivå. En koldioxidskatt riskerar dessutom att bli ett sätt för EU att få direkt beskattningsrätt vilket kommer att leda till en växande union och svällande byråkrati. 1477
Sd Eu-val 2019. Verka för en svensk energimodell istället för energiunionen. Genom energiunionen föreslås alla medlemsstater bygga samman sin infrastruktur och anpassa sig efter gemensamma normer. Så som förslaget är utformat riskerar det att kraftigt öka kostnaderna, utan några konkreta vinster för Sverige. Det är givetvis positivt om medlemsstater på olika sätt vill integrera sina respektive system, men det bör ske mellanstatligt och frivilligt. 1478
Sd Eu-val 2019. Värna svensk sjöfartlikvärdiga miljöregler för sjöfarten i Europa. Sverigedemokraterna är positiva till att minska utsläppen på Östersjön samt till hårdare kontroller av att regelverk efterlevs. Däremot bör miljöregler omfatta hela EU-området i syfte att upprätthålla konkurrensneutralitet, till exempel genom en geografisk utvidgning av svaveldirektivet. 1479
Kr prog 20. [Energi.] Vätgas: Gå med i EU:s vätgassamarbete för vätgaskorridorer för tyngre trafik. Ett sätt: lokala solcellsdrivna vätgasstationer.2338
Kr prog 20. [Industri.] Skärp EU ETS. Öka minst 7 procent per år.2341
Kr prog 20. [Industri.] Spar energi. Höj EU:s minimiskatt på el.2342
Kr18. 157Sverige måste stå upp för rätten till mark
- Att Sverige implementerar CFS volontära riktlinjer för ansvarsfull förvaltning nationellt.
- Att den svenska jordbruksförvärvslagen omformuleras så att den främjar brukande av produktiv mark.
- Att Sveriges riksdag och regering återtar kontroll över den nationella jordbrukspolitiken från EU.
- Att Sverige internationellt verkar för att ta bort livsmedelsvaror från WTO:s och EU:s handelsregler.
900
Kr14. 197En död Östersjö är en kolkälla istället för en kolsänka. Sverige tillsammans med länderna runt Östersjön och EU ska satsa stort på att få ur så mycket näringsämnen som möjligt ur innanhavet genom att kraftfullt stödja odling och skörd av musslor, alger och annan eventuell biomassa för att göra Östersjön till en kolsänka. 577
Kr18. 23Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel:
- Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen.
765
Dn. J Hassler 210902En klimatpolitik som tar EU till klimatneutralitet har det radikalt större demonstrationsvärde än om Sverige gör det. Om Sverige vill agera internationellt föredöme bör vi gå ”all in” i att stödja ett breddat EU-ETS. I ett breddat utsläppshandelsystem blir nationella, regionala, kommunala och individuella utsläppsmål irrelevanta för klimatet och bör därför avskaffas. [John Hassler, Robert Boije "Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska särlösningar".]2497
Kr14. 208Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader:
--- Sveriges klimatpolitik kan anpassas för att göra vår del i att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 grader - att Sverige inom EU driver på för att även EU:s klimatpolitik anpassas till detta mål.
613
Ref grön giv. SyntesSkärp EU:s klimatpolitik. 2530
Ref grön giv. SyntesEu: Klimattull mot koldioxidläckage.2531
Uu-Rb. EU beslutade den 13 november att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket … för att nå Parisavtalet. 1512
Ref grön giv. SyntesEu: Kilometerskatt för tunga transporter.2533
Mu-LandStadMat. Ompröva EU:s jordbrukspolitik. 272
L Eu-val 2019. Klimathotet och miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. Globala problem måste få globala lösningar och klimatavtalet från Paris är ett viktigt steg på vägen. EU ska vara världens främsta miljöorganisation. Det är bara tillsammans i Europa som vi kan säkerställa en hållbar utveckling där vi skyddar vår miljö och vårt klimat. På den internationella arenan ska EU ta kampen för att rädda klimatet, våra hav och den biologiska mångfalden. 1360
C Eu-val 2019. De flesta klimat- och miljöproblemen är gränsöverskridande. Utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen lika mycket, oavsett var i världen de sker. Därför krävs samarbete för att lösa klimatfrågorna. För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella miljö- och klimatarbetet. 1419
Sd Eu-val 2019. Därutöver ställer sig Sverigedemokraterna positiva till EU:s utsläppshandelssystem och anser att Sverige inom EU bör verka för att fler länder utanför EU ansluter sig till det existerande programmet. 1470
Kr18. 160Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
- Att stora påslag görs på flygpriserna baserat på flygets klimatpåverkan och att de medel som dessa påslag ger, används till åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.
- Att Sverige verkar för att denna princip även tillämpas inom EU.
903
V Eu-val 2019. Minska EU:s budget och satsa på klimatomställning istället för militarisering. 1069
Mp Eu-val 2019. Öka miljö- och klimatinvesteringar i EU:s långtidsbudget. 1113
Mp Eu-val 2019. EU:s strukturfonder ska stärka klimatomställningen i hela EU, till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för förnybara drivmedel. Allt näringslivs- och innovationsstöd ska vara klimatsmart för att öka takten i klimatomställningen. I dag är det för svårt att granska hur medlen används och det är viktigt att de används effektivt och hållbart. 1189
C Eu-val 2019. Det viktigaste när det gäller EU:s jordbrukspolitik är hur resurserna används. För Centerpartiet är det självklart att en större andel av budgeten bör användas för att aktivt arbeta för den gröna omställningen i jordbruket. Det svenska lantbruket har kommit långt och svenska bönder gör stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten i omställningen. 1450
C Eu-val 2019. Socialfonden och regionalfonden som är avgörande delar av sammanhållningspolitiken, bidrar till landsbygdsutveckling och möjliggör satsningar på små företag. Särskilt socialfonden kan minska utanförskap och skapa jobb för nyanlända. Det är viktigt att fördelning av medlen sker regionalt. 1454
L Eu-val 2019. EU-strategi mot avskogning. I arbetet med att rädda klimatet är det viktigt att säkerställa rättvisa spelregler mellan företag i olika länder.1372
Ref program. EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser implementeras. Fler åtgärder utreds. Större investeringar prövas mot klimatmålen.1768
73 pkt S+3. 31. Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Regeringen kommer att driva ett motsvarande förbud i hela den Europeiska unionen.1820
73 pkt S+3. 34. Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå. EU:s regler för statsstöd och övriga stödsystem ska reformeras så att de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet.1803
73 pkt S+3. 37. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast.1833
73 pkt S+3. 39. Sverige ska vara pådrivande i EU för ett starkare samarbete som anpassar både fångstkvoter och fångstmetoder för att uppnå hållbara fiskbestånd.1837
Kr18 vinnare. 41Transport: Samordnad tågtrafik inom EU.
- att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella resor inom EU.
- att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder.
- att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken
1862
Kr18. 239- establish CO2 transparency measurement to assess CO2 reduction in the EU.1878
Reg k-plan. 5. Utsläppen i den handlande sektorn prissätts främst genom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Regeringen avser arbeta proaktivt inom EU för att skärpa EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och utöver det använda kostnadseffektiva nationella styrmedel för att bidra till tekniksprång och minskade utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.1938
Reg k-plan. 9. Sverige ska fortsätta verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.1942
Reg k-plan. 13. Sverige driver på inom EU för att integrera hållbarhetsaspekter inom kapitalmarknadsunionen.1947
Reg k-plan. 14. Sverige driver på för att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandelssystem för att det ska bidra såväl till att uppfylla ett nettonollmål senast 2050 för EU och Parisavtalets målsättningar som Sveriges klimatmål. Utsläppstaket behöver minska snabbare, den fria tilldelningen behöver fasas ut på sikt och överskott av utsläppsrätter på marknaden behöver annulleras.1949
Reg k-plan. 33. Myndigheter ska ge sökande stöd i hur de på bästa sätt kan söka finansiering eller samfinansiering genom EU:s olika källor för finansiellt stöd.1975
Reg k-plan. 40. Sverige driver på inom EU för att stärka förutsättningar för hållbar batteriproduktion och -utveckling.1982
Reg k-plan. 57. En nationell plan tas fram för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP).2002
Reg k-plan. 76. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer.2028
Reg k-plan. 84. På EU-nivå ska Sverige verka för att energiskattedirektivet ändras så att flygbränslebeskattning inom EU blir tillåten. På kort sikt ska Sverige verka för att sådan flygbränslebeskattning inom EU möjliggörs genom bilaterala avtal mellan medlemsstater, eller ännu hellre, ett multilateralt avtal.2036
Reg k-plan. 101. Sverige driver på för att EU:s koldioxidkrav på lätta fordon skärps i samband med översynen av systemet 2023.2069
Reg k-plan. 105. Sverige stöder i den pågående förhandlingen av Eurovinjettdirektivet principen om att förorenaren får betala genom pris på koldioxidutsläpp.2073
Reg k-plan. 111. Sverige driver på för att EU-administrationen aktivt ska bidra till minskade utsläpp genom val av mötessätt.2089
Reg k-plan. Kap 14 Europeiskt och internationellt klimatarbete 2098
Reg k-plan. Kap 14.1 EU 2099
Reg k-plan. 117. Sverige driver på för att EU:s 2030-mål skärps till utsläppsminskningar om minst 55 procent jämfört med 1990 och är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.2101
Reg k-plan. 119. För att nå 1,5-gradersmålet kommer Sverige driva på för att lagstiftningen i 2030-ramverket ska skärpas, framför allt inom EU ETS och ESR.2103
Reg k-plan. 120. Sverige driver även på för att EU:s övriga sektors- och genomförandelagstiftning på klimatområdet ska skärpas, såsom utsläppskrav för lätta och tunga fordon och reglerna för flyg inom EU ETS.2104
Reg k-plan. 121. Sverige driver på för att EU:s statsstödsregler och EU:s stödsystem reformeras för att bidra till ett fossilfritt samhälle och genomförande av Parisavtalet.2105
Reg k-plan. 129. Sverige ska fortsatt driva på för att avskaffa tullar och handelshinder, inklusive för klimatvänliga varor, tjänster och teknik, i EU:s handelsavtal.2117
Dn. 200911 notisÅr 2050 ska Eu vara klimatneutralt och minst 60 % minskade usläpp till 2030, om Eu-parlamentets miljöutskott får råda.2140
L Eu-val 2019. Slutför arbetet med EU:s energiunion EU:s energiunion bör utvecklas ytterligare, med fokus på fossilfri elproduktion som inkluderar vind, sol och vatten men också kärnkraft. Det är också viktigt att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Arbetet med att länka samman EU:s elnät ska fortsätta i hög takt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av befintlig kapacitet. 1370
L Eu-val 2019. EU bör dessutom satsa på forskning kring innovativa metoder att ta ut och lagra koldioxid.1211
L Eu-val 2019. EU: Skärpt och mer proaktiv kemikalielagstiftning(Reach). Bygga på försiktighetsprincipen och strikt vetenskapliga bedömningar. Kemikalier säkra. Näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler.1387
K-allians. 1313 Öka tempot i EU:s klimat­omställning. 2789
K-allians. 13.1Sverige ska agera för en skärpning av EU:s politik för klimatneutralitet senast 2040 genom att införa koldioxidtullar, en skärpning av utsläppshandeln, ett omedelbart stopp för fossila subventioner inom OECD-området.2790
K-allians. 13.2Verka kraftfullt inom EU för en globalt pris på koldioxid, och i avvaktan på detta införa koldioxidtullar.2791
K-allians. 13.3Arbeta för en tredubbling av investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering inom EU.2792
Kr22. Grp 5 nr 93• Utvidga Klimatklivet till att omfatta nyetablering av tillverkningsindustri för utrustning för förnybar energi
• Arbeta inom EU för att tillåta alla medlemsländer att skydda inhemsk sådan industri
2944
Kr prog 22. 6Sverige ska driva på i Eu och ge utvecklingsbistånd.3122
5. Världssamfundet
Mu-Globrättvisa. Sveriges civilsamhälle, riksdag och regering bör arbeta för att tillsammans med andra progressiva medlemsstater lyfta förslag om en rådgivande parlamentarisk församling inom FN. 167
S-program. Klimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13] 315
S-program. Nödvändig omställning till ekologisk uthållighet.[13]. Hela världssamfundets ansvar. [23]. De rika länder som idag står för den stora delen av utsläppen måste gå före.[23]. 343
S-program. De internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet.[2]. Utvecklas till redskap för --- hållbarhet.[2].344
S-program. FN-systemet refomeras till demokratisk, global beslutsorganisation, som bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. FN ska vara ledande aktören i aktiv dialog med de globala folkrörelserna.[19] Mänskliga rättigheter. Ingen fattigdomen. Bra klimat och miljö.[19]347
S-program. Medlemsländerna ska kunna gå före inom miljöområdet.[33] 351
Kr14. 77Rädda klimatet billigt och rättvist:
--- satsa all diplomatisk kraft för att förmå FN och världens länder att ställa sig bakom en hållbar klimatutveckling med en rättvis fördelning av kostnaderna och få dem att förstå att notan blir lägre ju snabbare klimatanpassningen startar. Att skapa en värld som bygger på uthålligt användande av jordens resurser och en rättvis fördelning är en utmaning för oss alla. Det gäller att vårda vår planet så att våra barn och barnbarn har en hållbar värld att leva i. Vi måste ändra vårt tänkande på utveckling och välstånd och vända om från en fossildriven ekonomi till en hållbar ekonomi.
628
Easac. Undp-mål17. Genomförande och globalt partnerskap674
Easac. Es-indexenvironmental governance. participation in international collaboration efforts. 701
Kr18. 211Create a Climate Corps
- enable Climate Corps across the world, based on the JFK Peacecorps.
954
Kd-program. Försurning och övergödning.[59] Internationella överenskommelser.[59] För att begränsa utsläpp.[59] 374
S-program. Länder med de bästa ekonomiska förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna. [15] De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16] 313
L Eu-val 2019. Internationella förhandlingar om marint skydd. Havsmiljöfrågor måste lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras återkommande i internationella forum. EU kan spela en central roll i den fortsatta processen och bör bjuda in till fortsatta förhandlingar om skydd av havsmiljön.53
Kr18. 185Hur många ton kostar vårt försvar?
- Regeringen redovisar hur mycket utsläpp som produceras av Sveriges försvar, och hur detta kan reduceras,
- Sverige driver regler om motsvarande redovisning i EU och FN.
928
Mp Eu-val 2019. Tillsätt en global kriskommission för klimatet. Kommissionen ska ge råd till alla länder i deras klimatarbete. 1114
Mp Eu-val 2019. EU ska visa ledarskap i det internationella arbetet för levande hav, bland annat genom att stödja utvecklingsländernas kapacitet att skydda och förvalta haven hållbart.  1140
Kr18. 76Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam.
Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Regnskogssafari kan vara ett sätt till att göra regnskog lönsam.
819
L Eu-val 2019. Klimathotet och miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. Globala problem måste få globala lösningar och klimatavtalet från Paris är ett viktigt steg på vägen. EU ska vara världens främsta miljöorganisation. Det är bara tillsammans i Europa som vi kan säkerställa en hållbar utveckling där vi skyddar vår miljö och vårt klimat. På den internationella arenan ska EU ta kampen för att rädda klimatet, våra hav och den biologiska mångfalden. 1360
L Eu-val 2019. Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling.
--- Det är inte säkert att ens denna utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap att skärpa detta delmål ytterligare under de närmsta åren. Till 2050 ska EU ha uppnått en situation där vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål fram till 2030 ska EU minska de egna utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent i förhållande till 1990 år nivå.
1365
L Eu-val 2019. Den biologiska mångfalden är satt under extrema hot. Habitatförluster, miljödegradering, tjuvjakt och spridning av invasiva arter är bara några av utmaningarna vid sidan om klimatet och nedsmutsningen av våra hav. Internationella krafttag för den biologiska mångfalden.
EU ska ta initiativ för att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) genom att föra upp frågan på högsta politiska nivå.
1390
C Eu-val 2019. De flesta klimat- och miljöproblemen är gränsöverskridande. Utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen lika mycket, oavsett var i världen de sker. Därför krävs samarbete för att lösa klimatfrågorna. För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella miljö- och klimatarbetet. 1419
Detc. 210613 Fn-insatser[s 15. "FN vill se en nystart för globalt miljöarbete".]
Fn 2021: toppmöte/konferens om biologisk mångfald, marina miljöer, hållbara transporter, livsmedelsfrågor. Insatserna måste inkludera sociala åtgärder för att ha en möjlighet att lyckas.
2267
C Eu-val 2019. För att lösa dem krävs gränsöverskridande samarbete. Det gäller såväl klimatfrågan som brottsligheten och det försämrade säkerhetsläget. 1459
Sd Eu-val 2019. Då miljöfrågorna till största del är gränsöverskridande är det viktigt med samarbete inom Europa men minst lika viktigt globalt. EU har här en roll att spela inte minst i och med den inre marknaden. Sverigedemokraterna är därför starka förespråkare av internationella samarbeten för att rädda vår miljö. Verklig skillnad för den globala miljön kan endast uppnås genom globala åtgärder. 1468
Sd Eu-val 2019. Därutöver ställer sig Sverigedemokraterna positiva till EU:s utsläppshandelssystem och anser att Sverige inom EU bör verka för att fler länder utanför EU ansluter sig till det existerande programmet. 1470
Sd Eu-val 2019. Globalisera EU:s utsläppshandelssystem. EU:s utsläppshandelssystem är det mest effektiva verktyget inom EU för att minska utsläppen av växthusgaser och att fasa ut fossil energi på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige bör inom EU verka för att fler länder utanför EU med liknande styrmedel ingår i samma utsläppshandelssystem som EU-länderna. 1472
Sd Eu-val 2019. Även om Sverige har välfungerande system för avfallshantering, och ett återvinningsarbete som ligger i framkant i världen, ser det betydligt värre ut i andra delar av Europa. Ännu värre ser det ut i Asien och Afrika där plastskräp idag blivit ett akut problem, inte minst i hav och vattendrag. Över 90 procent av världens plastskräp härstammar idag från några få floder i framförallt Asien. EU bör välja att arbeta mer intensivt med att lösa problemen där de finns, framför att vidta symbolpolitiska åtgärder mot vissa plastprodukter i EU. 1474
Kr18. 175- Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige. Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.
- Verka internationellt för naturens rättigheter. Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.
918
Kr18. 157Sverige måste stå upp för rätten till mark
- Att Sverige implementerar CFS volontära riktlinjer för ansvarsfull förvaltning nationellt.
- Att den svenska jordbruksförvärvslagen omformuleras så att den främjar brukande av produktiv mark.
- Att Sveriges riksdag och regering återtar kontroll över den nationella jordbrukspolitiken från EU.
- Att Sverige internationellt verkar för att ta bort livsmedelsvaror från WTO:s och EU:s handelsregler.
900
Kr18. 180Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
- Bygg ut vind- och solenergi mycket snabbare.
- Stoppa kärnkraften mycket snabbare.
- Via FN bör vi verka för att förbjuda kärnvapen.
923
Kr18. 196En ny energiöverenskommelse som utgår från IPCC:s slutsatser och bygger ut elproduktionen radikalt, för att Sverige ska göra så stor skillnad som möjligt i världens klimatomställning. 939
Kr14. 186Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
629
Dn. J Kihlberg 210917"Förändrat klimat hotar tillgången på livsmedel". [av Jannike Kihlberg. Sei's analys.] Påverkan på sex nyckelråvaror från 1970 till 2099, %: sockerrör -60, kaffe -45 och -24, majs -27, ris -8, soja -7, vete +14.
- Välmående länder i Europa och Nordamerika drabbas genom sin import från länder där skördarna kommer att påverkas negativt av klimatförändringen. Länder som är beroende av livsmedelsimport kan få stora problem.
- Bl a i Central-, Latinamerika, Karibien med import från USA och i Asien, Afrika med import från Kina.
- Man bör bygga upp internationella samarbeten för att skapa motståndskraft.
2504
Ref grön giv. SyntesKnyter an till utvecklingen i vår omvärld. Om Green New Deal.2510
Kr18. 168Klimatmobilisering.
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Kr14. 25Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna:
--- Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.
627
Kr14. 57Ny internationell rättsordning:
--- Sverige genom EU, FN och alla andra tillgängliga kanaler måste verka för att tillskapa en fungerande internationell rättsordning med befogenhet och resurser att motverka de kortsiktiga och starka privata/enskilda, nationella och internationella ekonomiska intressen som fått alltför stort inflytande. En stor utmaning blir att kunna driva detta och ändå behålla viktiga demokratiska institutioner och värderingar.
611
Kr14. 310Arbeta för att massförstörelse av naturen, ekocid, kriminaliseras i internationell lagstiftningen vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. 615
Kr18. 67Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.
- att Sveriges bidrag till FN:s fond för globala klimatåtgärder (FN:s gröna fond) ska öka från nuvarande 1 miljard kronor per år till 3 miljarder per år under perioden 2019-2022.
- att satsningen ej ska tas från befintliga medel för internationellt utvecklingsarbete utan genom ökade skatteintäkter från kapital, stora förmögenheter och finansiella transaktioner.
810
Mp k-plan 2018. Rubr 9. ETT GLOBALT KLIMATLEDARSKAP 1589
Sp k-prog 2008. IPCC har dessutom uppvisat en tendens till att vara alltför hoppfulla i sina prognoser, vilket innebär att vi måste vara lyhörda för ännu större minskningar av utsläppen. 1603
Kr18 vinnare. 158Mat, jordbruk:
- Att Sveriges regering utformar en glokal livsmedelsstrategi som utgår från klimat-, demokrati-, rättvise- och rättighetsaspekter samt agroekologiska principer.
- Att Sverige i alla internationella förhandlingar som berör livsmedelssystemet driver en politik som prioriterar klimat- och hållbarhetsperspektiv, mänskliga rättigheter och samhällsnytta framför kortsiktig ekonomisk vinning.
1867
-. Cop26Indiens premiärminister: klimatneutralt till 2070.2628
Reg k-plan. Kap 14 Europeiskt och internationellt klimatarbete 2098
Reg k-plan. Kap 14.2 Regionalt klimatsamarbete2106
Reg k-plan. 122. Regionala samarbeten i Norden, Arktis och Barents kommer att användas för att nå klimatmålen och höja den globala ambitionen.2107
Reg k-plan. Kap 14.3 Det globala genomförandet av Parisavtalet2108
Reg k-plan. Kap 14.4 Finansiering av internationella klimatinsatser2111
Reg k-plan. 131. Sverige driver på för att de internationella och europeiska regelverken för bl.a. exportkrediter och annan offentlig handelsfinansiering bidrar till hållbarhet och uppfyllandet av Parisavtalet.2119
Wikipedia. List of countries by greenhouse gas emissions *
Productionbased Mt CO2e 2018
48.9 Världen
11.7 Kina
5.8 Usa
3.3 Indien
3.3 Eu
2.0 Ryssland
Utdrag:
1.2 Japan
0.8 Tyskland
0.4 Vietnam
0.4 Framkrike
0.1 Finland
0.0 Danmark
0.030 Sverige
0.001 Cap Verde

Consumtionbased Mt CO2e 2018
8.8 Kina
5.7 Usa
4.2 Eu
2.2 Indien
1.4 Japan
1.4 Ryssland
0.9 Tyskland
Utdrag:
0.6 Storbritannien
(De flesta saknas data för)

2633
Wikipedia. List of countries by % carbon dioxide emissions 2017 *.
29.3 % Kina
13.8 & Usa
  9.6 % Eu
  6.6 % Indien
  4.8 % Ryssland
  3.6 % Japan
  0.1 % Sverige
32.2 % övriga

Production-based emissions: annual carbon dioxide emissions in tons per capita 2018 *
58.0 Palua
52.1 Curacao
38.2 Qatar
26.2-16.8 New Caledonia, Trinidag o Tobago, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Gibraltar, Estonia, Saudi Arabia, Oman, Luxembourg, Australia, Kazakhstan
16.1 Canada, Usa
utdrag:
12.1 Ryssland
9.4 Norge
9.1 Tyskland
8.0 Kina
5.8 Danmark
5.0 Frankrike
4.5 Sverige
1.9 Indien
0.3 Mozambique
0.0 Chad

Consumption-based emissions: annual carbon dioxide emissions in tons per capita 2016 *
Utdrag:
41.8 Luxembourg
33.2 Qatar
19.3 Saudi Arabia
17.8 Usa
15.8 Canada
13.3 Estonia
12.7 Finland
11.1 Japan
10.8 Tyskland
9.6 Ryssland
9.3 Norge
9.2 Danmark
8.5 United Kingdom
7.1 Sverige
6.9 Frankrike
6.3 Kina
1.7 Indien
0.0 Rwanda

2632
-. CatFind your country * (Se en bit ner på sidan.)2637
Kr18. 81Lös frågan om internationella patenträttigheter för CCS.1001
K-allians. 02.5Klimatkatastrofen och förlusten av biologisk mångfald är de stora ödesfrågorna. Samordnade internationella insatser är helt nödvändiga och en proaktiv EU-politik måste ges allt stöd. 2705
K-allians. 5.2Anslut Sverige till The Wellbeing Economy Alliance (Nya Zeeland, Skottland, Wales, Island och Finland).2750
K-allians. 13.2Verka kraftfullt inom EU för en globalt pris på koldioxid, och i avvaktan på detta införa koldioxidtullar.2791
K-allians. 1414 Stöd en internationell konvention om brott mot naturen. 2794
K-allians. 14.1Stöd aktivt förslaget om ekocid som internationellt brott inom Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen.2795
Kr22. Grp 3 nr 100- Redovisa hur mycket utsläpp som produceras av Sveriges försvar, och hur detta kan reduceras,
- Sverige driver regler om motsvarande redovisning i EU och FN.
2879
Våtmark. Mer“Nearly half of humanity is living in the danger zone – now. Many ecosystems are at the point of no return – now. Unchecked carbon pollution is forcing the world’s most vulnerable on a frog march to destruction – now”. “The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal”. “Världens största utsläppare gör sig skyldiga till mordbrand på vårt enda hem”. Delay means death”. António Guterres, FN:s generalsekreterare3095
Våtmark. Mer“We need to protect and restore wetlands for nature and incorporate wetlands in our cities”. Inger Andersen, chef för FN:s miljöprogram3098
-. Gröna klimatfonden *3102
122
Företag
0. Företag allmänt
Kd-program. Markägarna är en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.[58] 440
Kr18. 239CO2 emissions reduction without borders.
- build economic paths for Swedish companies to impact other countries CO2 emissions and Carbon storage.
- host the first EU people Climate parliament in Poland IPCC meeting, creating pathways for Swedish companies to win CO2 reduction contracts.
- establish CO2 transparency measurement to assess CO2 reduction in the EU.
- establish international water based wind farms to "keep it in the ground!".
982
Dn. 210615 opinion[Rapport; Svenskar och hållbarhet *.] Företags hållbarhetsarbete påverkar konsumenters köp. Konsumenter vill köpa hållbart.2268
-. ZThe Science Based Targets initiative (SBTi) * drives ambitious climate action in the private sector by enabling companies to set science-based emissions reduction targets.2269
-. Un Global Compact 210615Business Ambition for 1.5 C *.
602 företag globalt varav 38 svenska.
2270
Mu-Varför. Global politisk demokrati. Demokratiska företag. 100
Sp k-prog 2008. Dagens politiska och ekonomiska makthavare är fullständigt uppknutna till och stöder de intressen som kräver att vi producerar och konsumerar allt mer, och att samhället fortsätter sin överkonsumtion av de fossila bränslena. Därför har de agerat allt för sent och alldeles för försiktigt. 1598
Reg k-plan. 130. Exportkreditnämnden ska få i uppdrag att tillsammans med Svensk Exportkredit AB se över hur det svenska och internationella exportfinansieringssystemet ska bidra till en tydlig omställning och kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.2118
K-allians. 2.1Ändra bestämmelserna i Aktiebolagslagen så att styrelse och VD har specifikt ansvar för bolagets påverkan på miljö och klimat samt affäretiska risker.2725
Dn. Tt 220609Fair finance guide*.
Ranking som visar hur mycket banker lovar enligt deras egna riktlinjer för hållbarhet.
3024
1. Producenter
Mp Eu-val 2019. All ny plast ska vara spårbar och återvinningsbar. Plastföretag ska ha producentansvar för all ny plast på marknaden.  1138
Dn. 161030På Stora Ensos pappersbruk i Skutskär har utsläppen minskats från 120 000 ton årligen till nästan 0 på 20 år.1709
-. Hagainitiativet *. Företag för aktivt klimatansvar.1710
Reg k-plan. 50. Ett producentansvar för textil utreds för att åstadkomma miljönytta genom återanvändning och återvinning av textil.1993
2. Offentliga företag
Kr18. 18Rusta upp regionbanorna:
-Infrastrukturinvesteringarna bör fördelas jämnare.
- Regionbanor med försummat underhåll bör rustas upp med helsvetsade spår på makadam.
- För att kunna göra en snabb upprutning bör medel för det lånas upp.
- Ett projektbolag får ansvaret för upprustningen.
760
Kr14. 303Förändra reglerna för AP-fonderna: Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag. 510
Kr18. 126Ändrad inriktning för Sveaskog.
Att Sveaskogs ägardirektiv ändras så att klimat och biologisk mångfald är det främsta målen i bolagets verksamhet.
869
Kr14. 111Vattenfall:
- styrelse och högsta ledning bör ersättas.
- omgående ges nya ägardirektiv som anger en snabb tidsplan för långsiktig satsning på förnybara energikällor och avveckling av smutsig kolkraft.
474
Kr14. 89Offentliga medel ska minska klimatpåverkan: ---
1) Offentliga organ ska välja lösningar för sin verksamhet som innebär låg klimatpåverkan.
2) Offentligt ägda bolag ska prioritera åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan framför åtgärder som ger större avkastning till ägaren.
3) AP-fonderna ska kontinuerligt minska sitt innehav av aktier i företag som orsakar stora utsläpp av växthusgaser och öka innehavet i företag med låga växthusgasutsläpp.
625
Kr14. 304Nya ägardirektiv till Vattenfall:
--- att staten måste ta sitt ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut all fossil energi och snarast ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion. Avvecklingen av alla fossila bränslen bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.
480
Kr14. 1964. att staten genom ägardirektiv och eventuellt även genom byte av generaldirektör tvingar det statliga bolaget Vattenfall att sluta med fossila bränslen och kärnkraft.458
Kr18. 126Sveaskog: Företaget ska inte drivas på marknadsmässiga grunder och mål om avkastning och utdelning till staten tas bort.1218
Kr18. 126Sveaskog:
Avverkningar enligt gängse modell med kalhyggen ska helt undvikas. Om avverkningar ska göras ska det ske med plockhuggning, i enlighet med den så kallade Lübeckmodellen.
1219
3. Kapitalägare
Mu-Varför. Peka ut kapitalägare och näringsliv som i praktiken allt värre fiender till jorden. 99
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Shaughnessy i Int 32/2019. Dessa krav är utomordentligt rimliga, men kommer det att leda in oss på vägen till ekosocialism? Jag tror att det mycket väl kan göra det. Trots att kraven är helt rimliga kommer kapitalisterna att göra motstånd, och då kommer det att bli uppenbart för de flesta människor att det är systemet som hindrar processen och det kommer alltmer att betraktas som boven. Om kapitalisterna skulle foga sig så vore det början till slutet för systemet, eftersom det behöver allt större mängder energi för att underhålla den tillväxt det behöver för att överleva. Så de kommer inte att göra det. 1554
Sp k-prog 2008. Det finns därmed starka marknadskrafter som har intressen av att kärnkraften består och försvaras. 1626
Sp k-prog 2008. Eftersom de frågor det gäller berör så stora delar av samhället är det varken önskvärt eller möjligt att försöka finna lösningar som går runt de existerande klassmotsättningarna. 1671
Detc. K Holmberg 220214Rapport Kartlägger 25 globala företags klimatarbete i förhållande till deras klimatlöften. De har 5 % av väldens utsläpp.
- Netto noll-löften blir i realiteten i snitt bara 40 % minskningar, ofta decennier bort.
- 24 av 25 företag förlitar sig på koldioxidkompensation.
- De flesta ger vag information om hur de mäter effekterna av sina utsläppsminskningar.
- Flera överdriver sin användning av förnybar energi.
- Ikeas klimatarbete sågas.
- Endast Maersk bedömds nå ”rimligt hög” nivå om transparens och samstämmighet mellan löften och faktisk verksamhet.
[Rapporten ”Corporate Climate Responsibility Monitor 2022” av New Climate Institute och Carbon Market Watch.]
2807
123
Kunskapare
1. Medier
Detc. 210529. press106 550 artiklar om klimatet fanns i svenska medier 2020. År 2014 endast 41 875. Tio vanligaste ord 2020: 1. Klimatkris; 2. Biologisk mångfald; 3. Vegansk; 4. Klimatneutral; 5. Cirkulär ekonomi; 6. Fridays for future; 7. Nettonoll; 8. Klimatkompensation; 9. Klimatnödläge; 10. Klimatstrejk. [Rapport av Vi-skogen och Retriever.]2246
Detc. 210624 Journalist-hatStudie om journalister: 70 % av de svarande har utsatts för kränkande tillmäle eller beskyllning, under de senaste tre åren. 23 % för olaga hot. Rportrar utan gränser: Hot och övergrepp mot miljöjournalister har blivit allt vanligare de senaste åren över hela världen. De senaste fem åren har minst 10 miljöjournalister dödats och fler än 50 frihetsberövats på grund av deras journalistiska fokus på miljö och klimat.2278
Detc. ledare 210715Det är fantastiskt att se hur det växer fram kampanjer mot fossila i land efter land.[Ledare.]2476
2. Forskare, experter
Kr14. 8Rådet som ges av världens ledande forskare på klimat, miljö och energisystem och fullföljer omställningen till ett helt klimatneutralt samhälle genom att elektrifiera den svenska transportsektorn med hjälp av ny kärnkraft kombinerat med förnyelsebara energikällor. 2211
Dn. A Ström Melin 190515[A Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] En hel del gått i rätt riktning. Inte tillräckligt men 1990-2016 minskade CO2-utsläppen 24 %. Senaste mandatperioden stiftat en lång rad tuffare klimatlagar. Ex: Utsläppsrätter och ansvarsfördelningsförordningen.
Nästan alla forskare är överens om att en global skatt på koldioxid skulle vara mest effektiva sättet.
1335
-. C Figueres 170629Artikel "Three years to safeguard our climate" av Christiana Figueres, Johan Rockström m fl *2273
-. Klimatpolitiska rådet. *2494
Sp k-prog 2008. Det råder stor vetenskaplig samstämmighet om att den globala uppvärmningen beror på människans utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. De som motsätter sig detta samband, de så kallade ”klimatförnekarna”, blir allt mer isolerade. 1590
-. The climate action tracker *2636
-. Cathttps://climateactiontracker.org/2617
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Involvera psykologisk, social och humanistisk sakkunskap i omställningen.2470
Kr22. Grp 4 nr 94Ge plats för beteendevetaren i hållbarhetssträvan! Idrottsvärldens metodik för mental träning avgör -- kanhända så också i samhällsomställning. Ta reda på vad som kan tänkas grundlägga känsla för det omställda. Tillsätt en arbetsgrupp med bred kompetens enligt ovan och gör en förstudie!2915
Kr22. Grp 6 nr 148Det är bråttom att gå från ord till handling!
1. Ett klimatråd av forskare och experter inrättas och yttrar sig innan beslut
2. Värna skog, hav och våtmarker; stoppa koldioxid- och metanutsläpp
3003
Våtmark. Om oss"We have to move rapidly. What we do over the next three to four years, I believe, is going to determine the future of humanity." säger sir David King, tidigare chefsvetenskaplig rådgivare för Storbritanniens regering. (Länk* .)3081
Våtmark. MerVetenskapen är tydlig. Vi står inför en aldrig tidigare skådad nödsituation som kommer att förstöra detta land och allt vi älskar.3091
Våtmark. Mer"Klimatkrisen är vårt tredje världskrig. Våra liv och civilisationen som vi känner den står på spel, precis som de var under andra världskriget." Professor Joseph Stiglitz, ekonom, mottagare av Nobelpriset i ekonomi.3093
Våtmark. MerReaktionerna på IPCC:s senaste klimatrapport förtydligar det extrema nödläge vi befinner oss i.3094
Våtmark. Mer“Any further delay in concerted global action will miss a brief and rapidly closing window to secure a liveable future”. Hans-Otto Pörtner, medordförande för IPCC:s arbetsgrupp II3096
Våtmark. MerLäs mer från den senaste IPCC Rapporten *.3099
124
Folkrörelser
0. Folkrörelser allmänt
Mu-Varför. Slut på våld. Fred. Handla gemensamt för en hållbar värld. 95
S-program. Exploatering av vår natur.[17] Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft. [17]. 345
S-program. Rörelse för förändring.[Rubrik före 17]. Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft mot exploatering av vår natur.[17] 358
Utställn Frön. Alpina landslagets miljömål1223
Shaughnessy i Int 32/2019. Få till stånd en folkrörelse som är bred och stark nog att driva igenom den nödvändiga omställningen. 1536
Mp k-plan 2018. Rubr 3.5. Folkligt deltagande i energiomställningen 1571
Sp k-prog 2008. Det krävs därför att de sociala rörelserna skapar ett politiskt tryck av sällan skådat slag i klimatfrågan, och att en oberoende klimatrörelse blir en verklig maktfaktor. 1601
Sp k-prog 2008. När sådana avvägningar görs krävs det därför att politiker och rörelser, inte företag, fäller avgörandet. 1624
-. Fair trade: Fair action *.1704
Kr22. Grp 2 nr 133Yttre omställning förutsätter en inre: Ge uppdrag till berörda myndigheter att uppmärksamma klimatkrisens existentiella dimensioner. Ta initiativ till samverkan med trossamfund och andra rörelser som har erfarenhet av att forma människors livsinställning i en positiv riktning.2857
Dn. Tt 220609Fair finance guide
Är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar.
Bakom initiativet står Sveriges Konsumenter, Diakonia, Naturskyddsföreningen, Amnesty international, Fair action och World animal protection.
Initiativet finansieras med stöd från Sida.
3023
1. Partier
Mu-Varför. Partiöverskridande avtal. Konsensusbaserad analys. 98
S-program. Den svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, rättvisa och hållbarhet.[18] 359
Kr14. 311Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken:
--- Sveriges riksdag antar ett övergripande klimatpolitiskt åtagande som pekar ut riktningen för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och lägger grunden för långtgående, radikala men fullt genomförbara åtgärder.
636
Kr14. 30Lyft klimatfrågan över partipolitiken:
--- våra högsta politiska beslutsfattare måste lyfta klimatfrågan över partipolitiken och utforma en gemensam politik som stoppar klimatförändringen och tryggar alla barns och barnbarns framtid.
638
Kr14. 8Långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse från Sveriges politiker som möjliggör en marknadsmässig nybyggnation av framtidens kärnkraft.2212
Kr14. 315Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat.
637
Sp k-prog 2008. Dagens politiska och ekonomiska makthavare är fullständigt uppknutna till och stöder de intressen som kräver att vi producerar och konsumerar allt mer, och att samhället fortsätter sin överkonsumtion av de fossila bränslena. Därför har de agerat allt för sent och alldeles för försiktigt. 1598
Sp k-prog 2008. Det kapitalistiska systemet och dess politiska representanter uppvisar en brottslig cynism och oansvarighet, då de trots oemotsägliga vetenskapliga bevis för den globala uppvärmningens acceleration och dess konsekvenser sätter liv, hälsa, mat och arbete för hundratals miljoner människor på spel, och tillåter oåterkalleliga skador på biosfären. De föredrar teknik som är farlig (kärnkraft), destruktiv (massproduktion av biobränslen), eller orealistisk (koldioxidlagring och kolsänkor), framför att ifrågasätta kapitalets tillväxt och jakten på profiter som driver de nuvarande utsläppsspiralerna uppåt. 1606
Sp k-prog 2008. Socialistiska Partiet har varit aktivt kring miljöfrågor och i miljörörelsen nästan sedan vårt bildande. 1977 antog vi en första resolution om Socialism och Ekologi. Tidigt tog vi också upp klimatfrågan i vår press. Liksom de flesta andra har vi dock inte förrän på senare år insett klimathotet i dess fulla vidd. Det är därför av största vikt att vi organiserar och konsekvent följer med i vad som händer med klimatet och i klimatdebatten, och rapporterar om detta i våra media. Partiet centralt och avdelningarna måste arbeta med frågan både i den skriftliga propagandan och genom att aktivt söka krav och frågor att driva som förenar klasskamp, feministisk kamp och klimatkamp. Att föra in debatten och klimatrörelsen på arbetsplatserna, där löntagarna finns samlade och kan agera kollektivt är centralt, särskilt i Sverige där de arbetande till övervägande del är fackligt organiserade. 1643
Sp k-prog 2008. Arbetarrörelsens nuvarande ledning har dock till största delen anammat arbetsgivarens krav på ständig ekonomisk tillväxt som överordnat mål, utan att ifrågasätta tillväxtens inriktning eller om den är ekologiskt hållbar. 1644
Sp k-prog 2008. Socialistiska Partiets målsättning är att vara och uppfattas som en kraft som verkar för en klassinrikting och en feministisk inriktning i klimatrörelsen, liksom vi i vårt eget arbete strävar efter att förena klimatkrav med klasskrav och feministiska krav. Detta skall synas i vårt skriftliga material men framför allt i vårt vardagliga politiska arbete. 1648
2. Klimatrörelse
Kr18. 188Examine the "Action" Sector relation to Climate Desctruction
- to examine, support and actively expand Climate "Action"!
- to enable a living wage and reasonable working conditions for people working with the "action" sector.
- to actively encourage Climate Action to reduct Climate Anxiety!
931
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Kr18. 256A People’s Climate Parliament in Australia.
- We want Klimatriksdagen to assist with setting up and liasing with a People’s Climate Parliament in Australia, including recommendations about how to run this event, using the Swedish Climate Parliament as a model.
- We also want an ideas discussion and online forum with Klimatriksdagen 2018 workers about other forms of external support including online learning and economic support.
1000
Kr18. 255Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Action.
Health organisations education about climate anxiety being reduced with climate action, e.g. humour, standing up and civil disobidience.
999
V Eu-val 2019. Det finns en stark folkrörelse för en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle – men motståndarna är mäktiga för att de tjänar pengar på dagens system. Vänsterpartiet kan inte acceptera att fossilindustrin och dess lobbyister får avgöra allas vår framtid. Deras makt i EU måste brytas. 1047
Utställn Frön. Klimatriksdagen1207
Utställn Frön. Omställningsrörelsen.1224
Kr18. 147Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
1. Klimatriksdagen skapar ett dokument med senaste vetenskapliga fakta om klimatförändringar och dess följder.
2. Samtliga partier ombeds acceptera eller kommentera dokumentets innehåll.
3. Partiernas svar offentliggörs.
890
Sp k-prog 2008. Det krävs därför att de sociala rörelserna skapar ett politiskt tryck av sällan skådat slag i klimatfrågan, och att en oberoende klimatrörelse blir en verklig maktfaktor. 1601
Sp k-prog 2008. Om klimatrörelsen uppfattas som välmenande grupper som uppifrån manar arbetarklassen att göra uppoffringar kommer den att isoleras och driva arbetarklassen i armarna på borgerliga krafter. 1611
Sp k-prog 2008. Klimatrörelsen måste stå emot trycket från kärnkraftslobbyn, och avvisa kärnkraften som en möjlig lösning på klimat- och energiproblemen. 1628
Sp k-prog 2008. Detta är ett begrepp som börjat användas i många länder och bildandet av ett internationellt ekosocialistiskt nätverk utgör här ett viktigt steg. 1697
Sp k-prog 2008. En global rörelse för klimatkamp har redan uppstått, i Sverige manifesterat bland annat genom att etablerade miljöorganisationer som Miljöförbundet Jordens Vänner vuxit till kring frågan, att den nya aktionsgruppen Klimax bildats och att folkrörelsen Klimataktion startat. 1664
Sp k-prog 2008. Vi i Socialistiska Partiet arbetar efter förmåga inom de befintliga och framväxande klimat- och miljörörelserna för att stärka dem och bygga dem till verkliga massrörelser. Vi förespråkar en inriktning på massaktivitet och klass- samt feministiskt perspektiv, både i program och arbetsmetoder. Det innebär bland annat att vi är för att dessa rörelser är oberoende av kapital, stat och makthavare och att de strävar efter att bygga upp allianser med arbetarklassen och dess organisationer. 1665
Sp k-prog 2008. Det kommer att krävas bredast möjliga enhet i kampen på global skala för att mobilisera ett massivt tryck som kan tvinga regeringarna att vidta radikala åtgärder. Samtidigt måste de sociala och demokratiska rättigheterna respekteras. 1666
Sp k-prog 2008. Uppgiften är idag att bygga massrörelser. Dessa måste driva krav på att – här och nu – genomföra konkreta åtgärder för att stoppa den globala uppvärmningen. 1667
Sp k-prog 2008. Om klimatrörelsen skall ha framgång krävs att den blir en verklig folkrörelse, förankrad i arbetarklassen i vid mening, och får därför inte genomsyras av den patriarkala struktur som hotar att exkludera kvinnor. Klimatfrågorna behöver kopplas till krav på rättvisa, jämlikhet, jämställdhet och välfärd, och allianser skapas med andra folkliga rörelser som driver sådana frågor. 1672
Sp k-prog 2008. Det finns flera sociala rörelser som bidrar till att utveckla alternativ till kapitalismens uppdrivna produktionsspiraler (kamp mot i synnerhet olje- och gasutvinning, för regnskogens bevarande, för rätten till ett traditionellt levnadssätt, för en småskalig och ekologisk jordbruksnäring, för en alternativ sophantering som prioriterar återvinning, mot den okontrollerade utbyggnaden av transporter på väg, vatten och i luft, för gratis kollektivtrafik, för en balanserad energianvändning, mot kärnkrafts- och vapenindustri, mot tillväxten av jobbflexibilitet och tillfälliga anställningar, för en rationell användning av vatten – och för fri tillgång av vatten, som något som inte kan privatiseras, mot reklam och överkonsumtion, för gratis överföring av teknologi och kunskaper). Dessa rörelser måste uppmuntras att ansluta sig till kampen för att rädda klimatet. 1668
Sp k-prog 2008. Idag saknas de krafter som kan bära upp en lösning på klimatfrågan. De aktivistorganisationer som finns är alltför svaga och arbetarklassen har inte självförtroende och erfarenhet nog att utmana kapitalet, vare sig i klimatfrågan eller mer traditionella klassfrågor. 1673
Sp k-prog 2008. För att skapa en massrörelse som kan lösa klimatfrågan måste väldigt många människor vinna ett grundläggande kollektivt självförtroende. 1674
Kr18. 239- host the first EU people Climate parliament in Poland IPCC meeting, creating pathways for Swedish companies to win CO2 reduction contracts.1879
-. Glasgow Agreement184 olje- och gaskällor borrades under 2021. 800 ytterligare är planerade till 2022 års slut. Uti länderna China, Turkey, Russia, Norway, Indonesia, Mexico and Pakistan, Australia and Egypt, Guyana, USA, Colombia, Brazil, Kazakhstan, UK, Angola, Cote d’Ivoire and Uzbekhstan. Inblandade företag är ENI, Petronas, Shell, Equinor, Total, Pemex, PTTEP, BP, Pertamina, Chevron, Neptune and Exxon Mobil. [rapporten "Drill, Baby, Drill" *] 2640
-. 211122Glasgow agreement * 2641
Folk. Allt fler människor har under de senaste åren engagerat sig för att få till stånd en snabb, rättvis och kraftfull klimatomställning. Vi som står bakom detta upprop är partipolitiskt oberoende klimatgrupper eller föreningar som finns på lokal nivå runt om i Sverige.3033
Våtmark. StartVi behöver vinna. Här har vi vår chans! Det är därför vi nu startar upp kampanjen Återställ Våtmarker och går in i civilt motstånd på riktigt, för vi har inte längre tid att låtsas.3069
Våtmark. Om ossVi är en fredlig civil olydnadsrörelse bestående av vanliga människor3076
Våtmark. Om ossAktionerna kommer pågå samtidigt som flera andra civila motsånd i Europa, Nordamerika och Australien. (Länkar.)3078
Våtmark. Om ossVi måste förstå klimatkrisens omfattning och välja: kommer vi vara åskådare och delaktiga i det största brottet i mänsklighetens historia eller kommer vi göra motstånd så att vi kan se framtida generationer i ögonen, och oavsett om vi lyckas eller inte kunna säga att vi gjorde allt vi någonsin kunde? Vi kommer att vara orädda. Vi kommer att skapa ett nätverk av gemenskap och förtroende. 3082
-. Debt for climate *3149
3. Föreningsliv
Kr22. Grp 1 nr 76Ett stärkt föreningsliv och civilsamhälle möjliggör omställning: Att anpassa bidragssystemet för att möjliggöra för fler olika typer av projekt, initiativ och sammanslutningar att kunna tilldelas ekonomiskt stöd. Att upprätta fler former av stöd till föreningslivets omställning. Att höja det svenskt utvecklingssamarbete som kanaliseras genom svenskt civsam till civsam i syd. Att generellt stärka formerna för civilsamhällets deltagande i offentlig förvaltning.2819
4. Lönarbetare
S-program. Global överenskommelse mellan arbete och kapital, arbetsgivare och arbetstagare.[20] Precisera parternas ansvar för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.[20]349
Sp k-prog 2008. Varje strid som stärker de arbetande istället för motståndaren är ett steg i rätt riktning. Arbetarklassen är kraften som kan genomföra den samhällsomvandling som krävs för att införa en hållbar resurshushållning.1610
Sp k-prog 2008. Arbetarrörelsens nuvarande ledning har dock till största delen anammat arbetsgivarens krav på ständig ekonomisk tillväxt som överordnat mål, utan att ifrågasätta tillväxtens inriktning eller om den är ekologiskt hållbar. 1644
Sp k-prog 2008. Att föra in debatten på arbetsplatserna, där löntagarna finns samlade, organiserade och kan agera kollektivt, är centralt. 1699
Sp k-prog 2008. Eftersom de frågor det gäller berör så stora delar av samhället är det varken önskvärt eller möjligt att försöka finna lösningar som går runt de existerande klassmotsättningarna. 1671
Sp k-prog 2008. I Sverige och andra stater med stark facklig tradition är det av yttersta vikt att få med sig fackföreningsrörelsen in i klimatkampen. Facket samlar de arbetande, vilka är en nyckelgrupp. Facket är också den aktör som kan ställa krav på att jobben tryggas och att bördor och vinster delas solidariskt när kapitalismen går in i kris. Vi måste arbeta för att våra fackföreningar blir aktiva i klimatfrågorna. 1676
Sp k-prog 2008. På grund av den försvagning som fackföreningsrörelsen under lång tid genomgått är det nödvändigt att mobilisera för att alla – framför allt ungdomar, kvinnor, invandrare – organiserar sig fackligt och politiskt samt driver krav för en förändrad politisk inriktning. Det behövs verkliga politiska krafttag för en omställning till dagens och morgondagens alternativa energi och infrastruktur. 1677
5. Ungdomar
Kd-program. Många beslut --- får större konsekvenser för barn och ungdomar ---. --- till exempel --- miljöfrågor. [9] Ungdomar får komma till tals [9] 434
13
Politisk kraft
0. Politisk kraft allmänt
-. Motarbeta korruption och annan osund ekonomi. 54
Easac. Gri-indikatorerCorruption 687
Mp Eu-val 2019. Vi står inför allvarliga hot med klimatförändringar, döende hav och djurarter som hotas av utrotning. Vi ser hur auktoritära och främlingsfientliga krafter växer. Brexit har skakat om den europeiska unionen när den behöver samlas för att ta viktiga beslut. I flera medlemsländer är demokratins grundfundament under attack. Allt fler människor drivs på flykt av krig och naturkatastrofer men EU reser murar mot omvärlden. 1198
Sp k-prog 2008. Valet mellan ständigt ökad förbrukning av materiella ting och mänsklig överlevnad är lätt, förutsatt att vi överhuvudtaget får göra valet. Ett sådant val kan bara ske gemensamt, på samhällsnivå och vi kommer därför tillbaka till frågan om makten över samhället och dess produktion. 1633
K-allians. 00En allians för klimatet!2683
K-allians. 1010 Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang. 2769
K-allians. 10.1För att Sveriges klimatomställning i en snabbt föränderlig tid ska lyckas, måste demokrati och delaktighet både fördjupas och ”speedas upp”.2770
Kr22. Grp 1 nr 0Medborgarengagemang och demokratins utveckling2810
Våtmark. StartKampen för att rädda mänskligheten har börjat.3064
Våtmark. Start“Den största rädslan vi har är inte att vara otillräcklig, den största rädslan vi har är rädslan av vår egen kraft”- Nelson Mandela3070
Våtmark. Engagera"Engagera dig
1. Föreläsning
2. Träning
3. Lär känna ditt blockeringsteam
4. Gå ut på gatorna med ditt team
Hjälp till att organisera kampen"
3086
Våtmark. Engagera"Donera:
100kr täcker matkostnader för en person/dag.
10 000kr täcker boendekostnad för ett helt blockeringteam för en vecka.
20 000kr täcker till stor del bötesbeloppet för en person."
3087
Våtmark. MerMer: Press (adresser). Civilt motstånd (brev till regeringen). Forskning. Videos. Evenemang. Bilder.3089
01. Politiskt system
Mu-Ekonomi. För en vuxen dialog om det faktiska läget och konsekvenser av olika åtgärder. 80
Mu-Varför. Global politisk demokrati. Demokratiska företag. 100
Mu-Globrättvisa. 4. Demokratiska former för världssamhället är nödvändigt. För att uppnå global rättvisa.178
Wfto. 2. Transparent och demokratisk organisation. 291
Kd-program. Invånare som är berörda får ge sina synpunkter så tidigt som möjligt i planprocessen.--- Det gäller såväl människor --- som miljö och kulturvärden.[12] 435
Kd-program. Genom ökad delaktighet i samhället, starkare civila samhällen och större spridning av makt och resurser [15] Positiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling liksom för en mer jämlik fördelning av resurserna.[15]436
Kd-program. Miniminivåer för miljöavgifter ska kunna fastställas genom majoritetsbeslut inom EU.[6] 442
Kr14. 221Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
507
Kr14. 57Ny internationell rättsordning:
--- Sverige genom EU, FN och alla andra tillgängliga kanaler måste verka för att tillskapa en fungerande internationell rättsordning med befogenhet och resurser att motverka de kortsiktiga och starka privata/enskilda, nationella och internationella ekonomiska intressen som fått alltför stort inflytande. En stor utmaning blir att kunna driva detta och ändå behålla viktiga demokratiska institutioner och värderingar.
611
Kr18. 235Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
- laws which reduce our ability to react to Climate Destruction need to be temporarily revoked.
- power inequality within our society needs to be researched and discussed because #ExxonKnew.
- if #ExxonKnew then our justice system is failing us
- time for the politicians to use transparency to help the people lead our democracy.
978
Mu-Globrättvisa. Vi behöver ett världssamhälle av en myllrande mänsklighet som håller och håller ihop, som i rättvis ordning delar på en enda planet och lever ett tillräckligt gott liv. 174
Kr14. 301Vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan. Det behövs ett system att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av jordens ändliga resurser som på sikt leder till nolltillväxt. 508
S-program. När de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället fattigare.[11] Effektiva ekonomiska incitament inom flera områden.[11] Sundare livshållning. Större individuellt miljöansvar.[11].334
V Eu-val 2019. Det är helt orimligt att viktiga politiska beslut som påverkar vårt klimat, vår ekonomi och vår välfärd avhandlas utan demokratisk insyn och därefter inte kan påverkas. 1067
V Eu-val 2019. Samhällen som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd. 1065
S Eu-val 2019. Huvudinnehåll: Demokrati, trygga jobb, klimathotet och Eu som global aktör. 1072
Mp Eu-val 2019. EU:s strukturfonder ska stärka klimatomställningen i hela EU, till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för förnybara drivmedel. Allt näringslivs- och innovationsstöd ska vara klimatsmart för att öka takten i klimatomställningen. I dag är det för svårt att granska hur medlen används och det är viktigt att de används effektivt och hållbart. 1189
Mp Eu-val 2019. Skapa mer transparens i region- och jordbrukspolitiken. Vi vill ha en samlad databas med offentlig redovisning, så att det går att se vem som får pengarna och hur de används. 1193
V Eu-val 2019. Bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling.
Satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser.
1057
Kr18. 52Skog ska ej gå till bioenergi.
- beräkningar på hur mycket koldioxid som kommer frigöras genom Sveriges satsningar på bioenergi ska redovisas.
- bioenergi från skog skall endast göras från restprodukter.
- bioenergin ska ha krav på minimum av koldioxidutstläpp motsvarande biogasens prestanda.
- alternativt ska all bioenergi ha koldioxidskatt.
795
-. 210601[Statsrådsarvoden och ersättningar * på Regeringen.se] För statsministern är arvodet 180 000 kronor per månad och för övriga statsråd 142 000 kronor per månad.2250
Dn. KH Robèrt 210707"Fem grundprinciper för social hållbarhet" enligt Karl-Henrik Robèrt: hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet. Förhåller sej till makten och normerna.2288
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Kr18. 239CO2 emissions reduction without borders.
- build economic paths for Swedish companies to impact other countries CO2 emissions and Carbon storage.
- host the first EU people Climate parliament in Poland IPCC meeting, creating pathways for Swedish companies to win CO2 reduction contracts.
- establish CO2 transparency measurement to assess CO2 reduction in the EU.
- establish international water based wind farms to "keep it in the ground!".
982
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Shaughnessy i Int 32/2019. När befolkningsmassorna, som det hursomhelst inte går så bra för i detta system, väl inser detta, så kommer vi att ha nått fram till vårt revolutionära ögonblick. Det kommer att vara gynnsam mark för att störta kapitalets regim och gå vidare till ekosocialismen. Systemets logik kommer att avslöjas och logiken att ersätta det går inte att hejda, om vi vill ha en framtid som är värd att leva i. 1555
Sp k-prog 2008. För att kunna göra produktionen klimatneutral och resurshushållande krävs att de enskilda besluten underordnas samhällets och naturens behov och inte vinstbehovet. För att detta skall kunna ske demokratiskt kan makten över produktionen inte ligga hos enskilda kapitalister, utan måste omvandlas till demokratiskt styrd gemensam samhällsegendom. 1597
Sp k-prog 2008. När sådana avvägningar görs krävs det därför att politiker och rörelser, inte företag, fäller avgörandet. 1624
Sp k-prog 2008. Ett stort problem är dock att de flesta fack är toppstyrda av ledare som lever och verkar långt från medlemmarnas vardag och kontroll. Inom industrin går de dessutom ofta i armkrok med företagen för att försvara ”konkurrenskraften” (det vill säga vinsterna) och reflekterar sällan eller aldrig över produktionen och dess inriktning. 1646
Sp k-prog 2008. liksom folkflertalets deltagande genom demokratiska kontrollprinciper och praktiker. 1694
Sp k-prog 2008. Men det innebär inte att slaget är förlorat. Historien har visat att mänskligheten är förmögen att lösa de problem den ställts inför. Det har den gjort med tekniska och vetenskapliga framsteg, men framför allt genom att omvälva de sociala förhållandena när dessa har blivit ett hinder för mänsklighetens utveckling. 1701
Sp k-prog 2008. Dagens kris kommer att avgöras av huruvida arbetarklassen klarar av att störta det kapitalistiska systemet och påbörja uppbygget av det frihetens rike 1702
Sp k-prog 2008. Även om vi inte tror att detta kan bli verklighet utan de genomgripande samhällsförändringar vi skissat tidigare, och de maktskiften som kan göra sådana förändringar möjliga, är situationen inte hopplös. 1698
Dn. C Leygraf 211112Det finns märkliga luckor i redovisningen av kopparrör som legat i ett berglaboratorium vid Oskarshamns kärnkraftverk i 20 år. Nu måste regeringen kräva att kärnavfallsbolaget SKB redovisar fakta.
Koppar­ytorna i försöket korroderat i anmärkningsvärd omfattning.
Ett läckage skulle kunna innebära en allvarlig och utdragen miljökatastrof längs Upplandskusten.
2631
-. Idea 211122En rapport från Idea om utvecklingen av demokratin: Världen blir mer aktoritär. *2653
Kr22. Grp 1 nr 90MEDBORGARRÅD: Vi behöver omgående • bygga en nationell organisation för att arrangera Medborgarråd, • lagstifta om Medborgarrådens formella position, • utbilda specifika yrkesgrupper (se separat motion), • skapa en bred informationskampanj för en ökad förståelse om Medborgarråd.2822
Kr22. Grp 1 nr 97LÅT MEDBORGARRÅD LEDA KLIMATÅTGÄRDERNA !: Inrätta Medborgarråd för att leda Regeringens beslut om introduktion av klimatåtgärder, fördelning av ansvar, och fördelning av kostnader för dessa!2824
Kr22. Grp 1 nr 115* Ett medborgarråd med omkring 150 medlemmar tillsätts före sommaren 2022.
* Miljödepartementet ansvarar för att utse medlemmar i medborgarrådet, administrera arbetet och bereda medborgarrådets förslag till färdiga beslut.
* Klimatpolitiska rådet utser och administrerar de experter som ska ge faktaunderlag och s
2825
Kr22. Grp 1 nr 131Fördjupa demokratin över hela Sverige: Idag är alltför få människor i Sverige aktiva i beslutsprocesserna i olika delar av samhället.2827
Folk. Klimatomställningen kommer att förändra vardagslivet. Många av förändringarna blir till det bättre, men det finns en oro inför hur framtiden blir. Därför är det viktigt att alla medborgare får kunskap och blir delaktiga i det som sker. Kommunerna bör visa ledarskap genom aktiv och bred folkbildning. Medborgardialoger och råd behöver användas systematiskt för att diskutera och förankra planeringen. Alla kommuner bör ha former för att behandla medborgarförslag och medborgarinitiativ. Som arbetsgivare bör kommunerna erbjuda gedigen och inspirerande utbildning till samtliga kommunanställda som i sin tur kan bli ambassadörer för omställningen.3040
1. Informera!
Mu-Ekonomi. Vinn förståelse och acceptans för åtgärderna. 79
Mu-Varför. Överbrygg rädslan att inte tillhöra gruppen. 103
S-program. Misstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15] 314
S-program. Misstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15] 356
Detc. M Ernman 1710101. Miljönyheter. (Kommentarer kring) 648
Detc. C Schlyter 190307Carl Schlyter, Kitty Ehn: "Därför behövs en tydligt och inkluderande opinionsbildning kring behovet av omställning, men också idéer kring hur den omställningen kan fördelas rättvist." 1024
Kr18. 146Val av transportmedel
Trafikverket får i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp.
889
Detc. 21032451 % av svenskar vill att AP-fonderna ska sluta investera i kol-, olje- och gasbolag. För 2/3 av svenskar är det viktigt att pensionspengar investeras klimatmässigt hållbart. [Sifo-undersökning beställd av Naturskyddsföreningen.]2206
S Eu-val 2019. Titel: För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism. 1071
Dn. 210702 K-psykologKlimatpsykologen: ”Skolan behöver förmedla hopp och framtidstro”.
Sex av tio mellan 12 till 18 känner oro för klimatförändringarna. Bara hälften känner hopp om att vi kommer att lösa jordens klimatproblem.
Åtta av tio unga vill ha klimatundervisning i skolan.
[Novusundersökning beställd av Våra barns klimat. *]
2281
Kr18. 152Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
- Skapa motivation för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom information och politik!
- Uppdra åt Naturvårdsverket att ge information om hur man kan minska sina utsläpp !
- Förbered för att införa mer ekonomiska styrmedel och ransoneringar som gynnar en klimatvänlig livsstil.
895
Kr18. 260Certifierad Palmolja.
Starta en process där staten ger ut mer information gällande utvinning av palmolja och dess konsekvenser. Svenska affärer ökar inköpet av livsmedel och produkter med certifierad palmolja.
1004
Detc. 210818 K-opinionGlobal commons alliance.*
I G20-länder:
73% believe Earth is approaching potentially abrupt or irreversible tipping points because of human action.
58% are extremely or very worried about the state of the global commons.
83% are willing to do more to become better “planetary stewards”.
73% agree their country’s economy should move beyond a singular focus on profit and economic growth.
Med mera.
2485
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Mu-Livsstil. Stärka tilltron till andra människor och hoppet om att en förändring är möjlig genom att träffa andra engagerade i frågan och arbeta tillsammans mot en omställning. 134
Shaughnessy i Int 32/2019. Dessa krav är utomordentligt rimliga, men kommer det att leda in oss på vägen till ekosocialism? Jag tror att det mycket väl kan göra det. Trots att kraven är helt rimliga kommer kapitalisterna att göra motstånd, och då kommer det att bli uppenbart för de flesta människor att det är systemet som hindrar processen och det kommer alltmer att betraktas som boven. Om kapitalisterna skulle foga sig så vore det början till slutet för systemet, eftersom det behöver allt större mängder energi för att underhålla den tillväxt det behöver för att överleva. Så de kommer inte att göra det. 1554
-. Avaaz 2021.09Enkät om klimatångest bland 10 000 ungdomar 16-25 år i 10 länder. (Vilka?)
- 45 %. Påverkar dagliga livet (mat, studier, sömn).
- 75 %. Framtiden är förskräckande. 81 i Portugal, 92 i Filipinerna.
- 58 %. Regeringarna förråder mej och/eller framtida generationer.
- 39 %. Tvekar om att skaffa barn.
2558
-. NaturvårdsverketEnkät:
% tror / kan tänka sej / positiva till:
80. själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
90. köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång de byter.
80. köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i hemmet, åka tåg istället för flyg.
70. köpa färre saker, semestra nära istället för att flyga utomlands.
60. samåka mer, äta mindre kött, välja elbil, (el-)cykla i st f bila, välja klimatsmarta fonder.
50. åka mer kollektivt, sänka temperaturen inomhus.
[Allmänheten om klimatet 2021.*]
2556
Dn. P Björstrand%   av svenskarna, enl Demoscop, om klimatförändringarnas orsaker:
60. i huvudsak eller enbart beror på mänskliga aktiviteter. Fler bland yngre.
31. både mänsklig påverkan och naturliga orsaker.
  8. i huvudsak naturliga orsaker.
  1. enbart naturliga orsaker.

44. dåligt informerade om klimatforskningen.
80. anser forskningen är trovärdigaste källan.
25. högt förtroende för journalistisk och regering.
85. tror inte världen klarar 1.5 C år 2050.
30. (bara!) väldigt oroade.
[Pia Björstrand från Klimataktion + 4.]
2601
Dn. P BjörstrandI Parisavtalets artikel 12 förband sig länderna att informera om klimatförändringen och göra befolkningen delaktig i arbetet med att motverka den.
Regeringen har inget initiativ i frågan.
Nu behövs en stor folkbildningsinsats, där forskarsamhället, myndigheterna, studieförbunden, skolor och civilsamhällets organisationer engageras i ett arbete som når ut i varenda stuga i vårt avlånga land.

Statsmakterna behöver omgående göra följande:
- Ta fram en folkbildningsstrategi som engagerar befolkningen i klimat­omställningen.
- Avsätt mer resurser till forskningskommunikation.
- Avsätt resurser för särskilda stöd till studieförbund och civilsamhällets organisationer med inriktning på klimat och hållbarhet.
- Kräv att arbetsgivare som en del i sitt personalarbete inbegriper information om och engagemang för klimat och hållbarhet.
- Anta särskilda strategier för hur skadlig desinformation på klimatområdet bör hanteras och bemötas.
[Pia Björstrand från Klimataktion + 4.]

2602
Dn. H Rosén 211104Bensin- o dieselpriset är för högt anser
71 % av väljarna. För partierna ca: 9r Sd, 90 Kd, 85 M, 65 S, 65 C, 50 L, 40 V, 10 Mp. (L, Mp, Kd grovt avrundade.)
[Ipsos.]
2608
Dn. H Rosén 211109Väljarnas viktigaste fråga enl Dn/Ipsos:
30 % Brottslighet, lag och ordning
25 % Integration, invandring
23 % Miljö, klimat, energi, kärnkraft
20 % Sjukvård
18 % Skola, utbildning
2613
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Stöd till information på flera språk för småhusägare och lägenhetsinnehavare som underlättar beteendeförändringar för att öka flexibiliteten och effektiviteten i olika energitjänster, nya energislag och tekniker.2373
Kr prog 20. [Skog.] <2026: Anpassa skogsvårdslagen till utredningsresultatet, genomför en bred informationskampanj och påbörja omställning.2399
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2026: Genomför en informationskampanj till producenter och konsumenter för att minska jordbrukets klimatpåverkan.2410
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Inför folkbildningsinsatser om hållbar textilanvändning där kvalitet, hållbarhet och textilvård står i fokus.2462
Dn. J Kihlberg 21120676 %: Viktigt att kommun tar hänsyn till klimat när inköp görs.
85 % kvinnor.
68 % män.
[Sifo, Upphandlingsmyndigheten.]
2656
Detc. A Diaz 211208Svar om hållbarhetsåtgärder, % (Oklart om "bibehållen lön")
Ja Vet ej Nej Åtgärd
25 14 61 Inkomsttak (= 100 % skatt över 1.5 miljon/år)
42 15 43 Förmögenhetsskatt
18 11 71 Basinkomst
52 17 31 Arbetstidsförkortning
30 17 53 Köttskatt

[Lunds Universitet, Max Koch]
2658
K-allians. 10.2Avsätt en ”folkbildningsmiljard” för folkbildning om klimat och biologisk mångfald.2771
K-allians. 12.5- Stimulera minskad konsumtion av industri-producerat kött (till förmån för vegetarisk diet och/eller naturbeteskött),2785
Dn. M Gunther 220206Statistik om syn på klimat.2800
Kr22. Grp 2 nr 133Yttre omställning förutsätter en inre: Ge uppdrag till berörda myndigheter att uppmärksamma klimatkrisens existentiella dimensioner. Ta initiativ till samverkan med trossamfund och andra rörelser som har erfarenhet av att forma människors livsinställning i en positiv riktning.2857
Kr22. Grp 4 nr 132Genomföra kampanj kallad Mindre av allt eller Hälften av allt eller Mindre av det mesta för klimatets skull. Kampanj riktad mot politiker och allmänhet som koncentrerar sig enbart på konsumtion och inte på teknik.2922
Folk. Klimatomställningen kommer att förändra vardagslivet. Många av förändringarna blir till det bättre, men det finns en oro inför hur framtiden blir. Därför är det viktigt att alla medborgare får kunskap och blir delaktiga i det som sker. Kommunerna bör visa ledarskap genom aktiv och bred folkbildning. Medborgardialoger och råd behöver användas systematiskt för att diskutera och förankra planeringen. Alla kommuner bör ha former för att behandla medborgarförslag och medborgarinitiativ. Som arbetsgivare bör kommunerna erbjuda gedigen och inspirerande utbildning till samtliga kommunanställda som i sin tur kan bli ambassadörer för omställningen.3040
Våtmark. AktuelltAktuellt: Pressmeddelanden sen februari 2022.3088
-. Nsf 161114Attityder till flygskatt: naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/Flygskatt_0.pdf3145
2. Mobilisera!
Mu-Livsstil. Stärka tilltron till andra människor och hoppet om att en förändring är möjlig genom att träffa andra engagerade i frågan och arbeta tillsammans mot en omställning. 134
Mu-Livsstil. Påverka andra. 149
Kd-program. Ansvaret är både personligt och gemensamt. Människan kan göra medvetna val och utnyttja sin makt som konsument för att ta tillvara både sina egna och andras yttre resurser. Det går inte att vältra över ansvaret på andra personer, eller på samhället i övrigt, när det gäller att ändra livsstil. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för mänsklighetens långsiktiga överlevnad.[48] 437
Kr14. 127Det bör införas en allmän miljö- och klimatvärnplikt främst för unga (teoretisk kunskap såväl som praktiska övningar). 593
V Eu-val 2019. Vänsterpartiet är en del av en bred vänster --- Vi är klimataktivisterna som vill förändra systemet, inte klimatet. Samarbete för social rättvisa och en kraftfull miljö- och klimatpolitik. 1064
V Eu-val 2019. Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen. Ambitiöst samarbete i Europa.
Betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler, före beroendet av olja, gas och kol. Kolkraften helt utfasad till år 2030.
1050
V Eu-val 2019. Det är de rikaste som genom sin makt och sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. De rikaste måste betala mest. I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen.1048
S Eu-val 2019. Vi kommer aldrig tystna när --- vår tids ödesfråga, klimathotet, förnekas. Ta sig an de stora framtidsfrågorna som inget land kan lösa på egen hand. 1073
Mp Eu-val 2019. tillsammans förändrade historien. 1088
Mp Eu-val 2019. behövs mer samarbete mellan länder för att lösa gränsöverskridande problem. 1091
Mp Eu-val 2019. Vi står inför allvarliga hot med klimatförändringar, döende hav och djurarter som hotas av utrotning. Vi ser hur auktoritära och främlingsfientliga krafter växer. Brexit har skakat om den europeiska unionen när den behöver samlas för att ta viktiga beslut. I flera medlemsländer är demokratins grundfundament under attack. Allt fler människor drivs på flykt av krig och naturkatastrofer men EU reser murar mot omvärlden. 1198
Mp Eu-val 2019. För att möta dessa hot krävs inte bara ansvar och engagemang i och från varje land utan också att länder arbetar tillsammans. EU har ett ansvar att skydda demokratin och befolkningen i vår världsdel. EU har en möjlighet att leda utvecklingen för att nå FN:s hållbarhetsmål och stoppa klimatförändringarna. Människor ska kunna engagera sig i EU, beslut ska fattas av medborgare och nära medborgare. EU behöver reformeras för att kunna fokusera på att möta de stora hot vi står inför. Därför behövs också Miljöpartiet de gröna i EU. 1199
L Eu-val 2019. Klimathotet och miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. Globala problem måste få globala lösningar och klimatavtalet från Paris är ett viktigt steg på vägen. EU ska vara världens främsta miljöorganisation. Det är bara tillsammans i Europa som vi kan säkerställa en hållbar utveckling där vi skyddar vår miljö och vårt klimat. På den internationella arenan ska EU ta kampen för att rädda klimatet, våra hav och den biologiska mångfalden. 1360
C Eu-val 2019. För att lösa dem krävs gränsöverskridande samarbete. Det gäller såväl klimatfrågan som brottsligheten och det försämrade säkerhetsläget. 1459
C Eu-val 2019. De flesta klimat- och miljöproblemen är gränsöverskridande. Utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen lika mycket, oavsett var i världen de sker. Därför krävs samarbete för att lösa klimatfrågorna. För Centerpartiet är det självklart att EU ska vara ledande i det internationella miljö- och klimatarbetet. 1419
C Eu-val 2019. Ska vi klara klimatmålen behövs ny grön teknik. Det kräver forskning i stor skala. EU:s medlemsländer kan åstadkomma mer tillsammans än vad varje enskilt land kan på egen hand. EU bör därför öka sina ansträngningar när det gäller forskning, med särskilt fokus på tekniker och kunskap som krävs för att klara klimatmålen. 1425
C Eu-val 2019. Fortfarande sker för mycket av EU-ländernas energiproduktion i kolkraftverk. För att nå klimatmålen i Parisavtalet och minska EU:s beroende av Ryssland måste andelen förnybart öka och arbetet för energieffektivisering intensifieras. Detta förutsätter en fördjupad energiunion, där medlemsländernas energisystem byggs ihop och där länder med större möjligheter till klimatsmart energiproduktion tillåts att bidra mer till unionens totala energiproduktion. 1435
C Eu-val 2019. EU-samarbetet kräver en viss solidaritet för att fungera. Medborgare i hela EU måste kunna se att EU innebär fördelar för dem. EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga EU-finansiering av åtgärder ämnade att skapa tillväxt, jobb och en hållbar utveckling i hela EU, är i grunden nödvändig. Gemensamma investeringar kan också användas för att uppnå gemensamma mål, inom exempelvis klimatpolitiken. Resurser som kanaliseras via sammanhållningspolitiken medfinansierar exempelvis infrastruktur för kollektivtrafik i olika delar av unionen. 1453
Sd Eu-val 2019. Samarbete för vår gemensamma miljö.
Att vårda och förvalta vår gemensamma natur är grundläggande för Sverigedemokraterna, varför miljöfrågorna har en central roll i partiets politik.
1467
Sd Eu-val 2019. Då miljöfrågorna till största del är gränsöverskridande är det viktigt med samarbete inom Europa men minst lika viktigt globalt. EU har här en roll att spela inte minst i och med den inre marknaden. Sverigedemokraterna är därför starka förespråkare av internationella samarbeten för att rädda vår miljö. Verklig skillnad för den globala miljön kan endast uppnås genom globala åtgärder. 1468
Kr18. 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
S-program. Strategisk miljöpolitik där forskningssatsningar, lagstiftning och olika ekonomiska styrmedel är de viktigaste instrumenten. Målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga och näringslivet.[29] 341
Uu-Rb. Projekt i samarbete mellan Uu och Ramboll gällande koldioxidbudgetar 2020-2040 för att beräkna budgetar åt kommuner, regioner och län. 1502
Uu-Rb. Rekommendation inom Södermanland: energirelaterade koldioxidutsläpp minskas med ca 16 % per år från januari 2020.
Rekommendationen är högre än de nationella målen och måste därför bygga på samverkan på frivillig basis mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga. Lokala koloxidbudgetar kan omskapa nationell konsensus. Författarna hoppas att detta projekt visar vilka mål svenska kommuner, regioner och län bör sätta med utgångspunkt i klimatvetenskap och Parisavtalet.
1513
Sp k-prog 2008. Hur viktigt det än kan vara att få med fackliga representanter i rörelsen är inte mycket vunnet om man inte når medlemmarna på arbetsplatserna. 1647
Sp k-prog 2008. Men det innebär inte att slaget är förlorat. Historien har visat att mänskligheten är förmögen att lösa de problem den ställts inför. Det har den gjort med tekniska och vetenskapliga framsteg, men framför allt genom att omvälva de sociala förhållandena när dessa har blivit ett hinder för mänsklighetens utveckling. 1701
Greider 17 ant. 14. Du går aldrig bara på en gata. Du går på en planet. Känn det och du förändras en smula.1853
Greider 17 ant. 17. Låt dig inte lamslås av de alarmerande klimatrapporterna. I de modeller som forskarna arbetar med räknas aldrig de plötsliga omvälvningarna i det mänskliga medvetandet in.1856
Reg k-plan. 41. Strategiska samverkansprogram fortsätter för att stärka samhällsengagemanget för omställningen.1983
Reg k-plan. 65. Uppdrag ska ges till relevanta myndigheter om arbete och samverkan för att minska transporternas klimatpåverkan.2012
Reg k-plan. 71. Trafikverket ska i samverkan med berörda aktörer genomföra och utvärdera ett demonstrationsprojekt som stöder konceptet ”mobilitet som tjänst”, dvs. köp eller prenumerationer av mobilitetstjänster.2023
Reg k-plan. 115. Sverige driver på för ett robust regelverk för nya internationella samarbetsformer enligt Parisavtalets artikel 6.2094
K-allians. 10.4Skapa starkare delaktighet och större inflytande genom medborgarråd.2773
Folk. Mobiliserar och gör sina medborgare delaktiga i klimatomställningen3039
Våtmark. StartUnder tre tillfällen fram till valet kommer vi göra civilt motstånd och kräva att regeringen återställer våtmarker.3073
3. Driv igenom!
Kr18. 168Klimatmobilisering.
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Detc. notis 190424500 000 personer påverkades när klimataktivisterna i Extinction rebellion blockerade flera gator i London i veckan. Uppgifterna kommer från brittiska polisen. Bra metod? Kan diskuteras. Men helt klart är att de har lyckats få genomslag. Inte bara för trafikstörningar, utan även för en debatt om klimatet. 1038
Kr14. 310Arbeta för att massförstörelse av naturen, ekocid, kriminaliseras i internationell lagstiftningen vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. 615
Detc. Ips 190512[Ips] Enligt den internationella organisationen Global Witness mördades 207 aktivister som stred för sina markrättigheter under 2017. De flesta morden rapporterades från Brasilien, Colombia, Mexiko och Filippinerna.
Många ursprungsbefolkningar bor på områden som är eftertraktade av olje- och gruvbolag på grund av de naturresurser som den globala ekonomiska modellen bygger på.
1480
Kr18. 147Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
1. Klimatriksdagen skapar ett dokument med senaste vetenskapliga fakta om klimatförändringar och dess följder.
2. Samtliga partier ombeds acceptera eller kommentera dokumentets innehåll.
3. Partiernas svar offentliggörs.
890
Våtmark. StartVi behöver gå ut i fredligt motstånd tills regeringen tar ansvar och återställer våra livskraftiga och koldioxidbindande våtmarker.3065
Våtmark. Om oss"Vi kommer att blockera motorvägar i rusningstrafik gång på gång tills regeringen möter våra krav.
Vi gör det eftersom störningen också skapar en helt nödvändig uppmärksamhet för klimatkatastrofen.
Vi inser att vi behöver uppoffra oss för att vinna sympatier och visa på allvaret."
3077
Våtmark. Om ossVideo Introduktion till kampanjen * 3083
2---
EKONOMI
0. Ekonomi allmänt
Easac. Gri-indikatorerEconomic performance. Market presence. Indirect ekonomic impact. 675
Easac. Wb-indicatorsGNI per capita, adjusted net national income per capita, urban population 705
Mp Eu-val 2019. De gemensamma fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen. 1188
Mp k-plan 2018. Rubr 4. KLIMATSMART EKONOMI 1572
Sp k-prog 2008. Tiden borde egentligen vara kommen för en orientering bort från konsumtions- och produktionshetsen, och mot ett energisnålare samhälle, men kapitalismen klänger sig av överlevnadsinstinkt desperat fast vid det gamla. 1607
Sp k-prog 2008. En socialistisk klimatpolitik innebär framför allt att produktionen sker för människors behov inom de ramar naturen sätter, istället för kapitalismens produktion för profit. 1612
Kr prog 20. [Rubrik.] 3.9 Hållbar ekonomi2304
Kr prog 20. [Ekonomi.] Vi behöver en ekonomi anpassad till våra planetära gränser, samtidigt som den tillgodoser alla människors grundläggande behov av ett gott liv.2434
K-allians. 01.7Utformningen av världens politiska och ekonomiska system förmår idag inte säkra en långsiktig hållbarhet. Industrialism och marknadsekonomi frigör förvisso krafter som skapar ett betydande välstånd för många, men marknaden ger ingen röst åt naturen, inte heller åt framtida generationer. Kostnaderna för föroreningar, instabilt klimat, förlusten av biologisk mångfald och utarmningen av centrala ekosystem läggs idag på samhället och medborgarna.2696
-. K Raworth 2017
the Doughnut
Ecological ceiling Climate change. Ocean accidification. Chemical pollution. Nitrogen & phosphorus loading. Freshwater withdrawals. Land conversion. Biodiversity loss. Air pollution. Ozon layer depletion.
Safe and just space for humanity.
Regenerative and distributive economy.
Social foundation Water. Food. Health. Education. Income & work. Housing. Energy.
Peace & justice. Political voice.
Social equity. Gender equality. Networks.
3146
1. Miljöhållbart
Dn. H Andersson 210928[s16. Heidi Andersson. Cirkulärt.] Hervé Corvellec, Kth, Lancaster Univ:
- Få exempel på lyckade fall.
- Fallgropar: Brister i att följa cirkeln till slut, vaghet gällande skala, rum och tid, otydlighet gällande konceptet i sig, oklara miljöeffekter, samt en nonchalans för den sociala dimensionen.
- Få kunderna med förutsätter vårda, lämna tillbaka eller byta ut delar.
- Det är inte Greenpeace som driver detta, utan stora företag som H&M, Ikea, återvinningsbranschen.
2560
Sp k-prog 2008. Resurser måste också läggas på forskning och utveckling. Detta måste göras nu. 1621
Ref program. Ny grön teknik utgör basen men räcker inte.1752
pV program. Omedelbart stopp för satsningar som låser fast oss i fortsatta utsläpp. 1894
Reg k-plan. 47. En nationell strategi för cirkulär ekonomi tas fram och en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter genomförs för att främja innovation och företagande.1990
Reg k-plan. 49. En skatt på fler engångsprodukter samt förbud mot fler plastartiklar ska utredas i strävan att nå en mer cirkulär ekonomi.1992
11. Samväxt
Mu-Ekonomi. Snabb nerväxt i länder med materiellt hög standard. 22
Mu-Varför. Ifrågasätt ”ekonomisk tillväxt” som önskvärt. 23
Mu-Ekonomi. Reformera marknadssystemet. Minska marknadens behov av tillväxt. 63
S-program. Tillväxten som vi känner den idag bygger på användandet av ändliga resurser.[4] Ställa om till en hållbar tillväxt är en av samtidens mest tvingande uppgifter.[4] Tar hänsyn även till kommande generationer.[4]331
S-program. Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling.[29] Sverige kan bli ledande exportör av ny energisnål och miljöanpassad teknik och nya former av energiproduktion.[29]332
S-program. Innovativ tillverkningsindustri.[34] Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]333
Kd-program. Ekonomisk utveckling får inte mätas genom ett snävt tillväxtbegrepp. Istället en uthållig tillväxt av den totala nationalförmögenheten, som är miljö och naturresurser, de mänskliga resurserna, produktionskapitalet samt en nations finansiella tillgångar. En tillväxt av nationalförmögenheten innebär en materiell välfärdsökning endast om hänsyn tas till miljöeffekter och påverkan på människans hälsa och förmåga. [23] Till alla delar god livsmiljö för människorna. verklig välfärd. [23]413
Kd-program. Människor i höginkomstländer kan med innovationer, prioriteringar och regleringar.[55] Bryta sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning.[55]414
Kd-program. Förverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]416
Kr14. 56Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt:
--- samhällets utvecklingsstyrka och det politiska tänkandet måste utgå från faktorer som visar hållbarhet och omställningsförmåga och inte från Bruttonationalprodukten som är ett mått som inte fungerar i detta avseende. Det innebär bl. a att man inte enbart tar hänsyn till värdet i pengar av de varor och tjänster som produceras på marknaden. Man måste också räkna in:
- den kapitalförstöring som sker genom förbrukning av ändliga resurser som råvaror och icke förnyelsebara energireserver och den miljöskuld vi drar på oss genom att släppa ut föroreningar.
- allt som händer utanför marknaden, i hushållen, genom frivilliginsatser och ideell verksamhet.
- effekterna eller bristen på effekter på välfärdsområden som hälsa, utbildningsnivå, demokratiutveckling, minskad fattigdom och rättvisare fördelning av resurser.
487
Detc. M Ernman 1710103. Grön tillväxt. (Kommentar kring.) 650
Detc. M Ernman 17101010. "Tekniken kommer att fixa det!" (Kommentar kring.) 657
Easac. Undp-mål8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt665
Kr18. 28Tillväxten förstör klotet. - Stoppa tillväxt-politiken!
- Använd redskap för ekonomisk kontroll!
- Utred hur vi ska uppnå ett samhälle utan ständig, exponentiell tillväxt av ekonomi och konsumtion och vilka systemförändringar som krävs!
771
Kr14. 175Om vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig. Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. 502
Kr14. 301Vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan. Det behövs ett system att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av jordens ändliga resurser som på sikt leder till nolltillväxt. 508
Kr14. 132Ändrat system så inte pengar får styra: ---
1. att det är orimligt att ha ekonomisk tillväxt som ett mål för vårt samhälle.
2186
S Eu-val 2019. Handel och tillväxt ska gå hand i hand med stärkta åtgärder för ett socialt, hållbart och mer jämlikt Europa. 1076
-. The Nongrowth Society *2255
L Eu-val 2019. Att vi skapar en miljö där delningsekonomi, e-handel och digitala tjänster kan växa gynnar EU:s konsumenter och är avgörande för jobb och tillväxt. 1401
C Eu-val 2019. EU ska visa världen att vägen framåt är demokrati, jämlikhet, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt. 1415
C Eu-val 2019. Världen och Sverige står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Klimatförändringar, spridning avgiftiga kemikalier, nedskräpning med mängder av plast som flyter runt ivåra hav och överutnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk tillväxt. Ett grönare EU är en förutsättning för att nå både våra svenska och de globala miljömålen 1417
C Eu-val 2019. EU-samarbetet kräver en viss solidaritet för att fungera. Medborgare i hela EU måste kunna se att EU innebär fördelar för dem. EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga EU-finansiering av åtgärder ämnade att skapa tillväxt, jobb och en hållbar utveckling i hela EU, är i grunden nödvändig. Gemensamma investeringar kan också användas för att uppnå gemensamma mål, inom exempelvis klimatpolitiken. Resurser som kanaliseras via sammanhållningspolitiken medfinansierar exempelvis infrastruktur för kollektivtrafik i olika delar av unionen. 1453
C Eu-val 2019. En välfungerande jordbruks- och sammanhållningspolitik kan hela EU hålla ihop och gemensamt. Skapa säkrare och sundare mat, en ökad grön tillväxt och en bättre djurvälfärd.1456
C Eu-val 2019. För Centerpartiet är det självklart att världen behöver ett grönt, demokratiskt och frihetligt EU. Som visar att det går att förena tillväxt med minskade utsläpp. 1458
Kd-program. Miljöutrymmet minskar. --- Det allvarligaste problemet är därför brist på förnybara resurser. Med en ökande befolkning och fortsatt tillväxt är det framförallt tillgång till betes- och jordbruksmark, till rent vatten och ren luft samt fiskemöjligheter som är hotad. Detta sker genom över- och felutnyttjande samt inte minst genom avfallsmängder och utsläpp som är så stora att naturen inte kan bryta ned dem, vilket leder till miljöförstöring.[51] För att motverka klimatförändring. För att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.[52]369
Kr prog 20. [Institution.] Tillväxtmål och enskilda vinstintressen underordnas klimatmålen. Ska bidra till fossil utfasning, och att social hållbarhet prioriteras.2427
-. Riksdagen: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. * "Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om att klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt."2493
Dn. P Alestig 210912Återanvända de metaller som redan tagits upp? Det är tekniskt svårt – och frågan är om det verkligen finns tillräckligt av de nödvändiga mineralerna i omlopp. Varje ny elbil innehåller tiotals kilo av metallerna i batteripaketet. Och framför allt: det är mycket billigare att gräva upp nytt än att återanvända. [Peter Alestig: Omställningen är inte alltid ren och fin.] 2500
Dn. P Gripenberg 190621PDe sex EU-länder som är mot skarpa miljöåttaganden är, enligt Politico: Polen, Estland, Litauen, Kroatien Tjeckien och Rumänien. Det som framför alla ororar dessa länder är att klimatarbetet kan slå mot jobb och tillväxt. [Om Eu och klimatet. av Pia Gripenberg.]1498
Dn. P Gripenberg 190621Sedan 1990 har medlemsstaterna minskat inhemska utsläpp med 22 % och ökat bnp med 50 %. Förnybar energiproduktion har sedan 2005 ökat från 9 % till 17 %.
[Om Eu och klimatet. av Pia Gripenberg]
1499
Kd-program. Fattigdomsbekämpningen --- innebär att främja ekonomisk tillväxt och handel, social utjämning, --- hushållning med naturresurser och omsorg om miljön---.[16] 415
Shaughnessy i Int 32/2019. Dessa krav är utomordentligt rimliga, men kommer det att leda in oss på vägen till ekosocialism? Jag tror att det mycket väl kan göra det. Trots att kraven är helt rimliga kommer kapitalisterna att göra motstånd, och då kommer det att bli uppenbart för de flesta människor att det är systemet som hindrar processen och det kommer alltmer att betraktas som boven. Om kapitalisterna skulle foga sig så vore det början till slutet för systemet, eftersom det behöver allt större mängder energi för att underhålla den tillväxt det behöver för att överleva. Så de kommer inte att göra det. 1554
Detc. G Greider 210922Den riktigt nödvändiga klimatåtgärden vore att downsiza våra moderna samhällen. [Göran Greider.]2555
Dn. E Høen Bustos 210928 [Emma Høen Bustos.] När vi i Sverige lever som om vi hade fyra planeter, inte en.2559
Sp k-prog 2008. Det största hinder en sådan omställning stöter på är de grundläggande drivkrafterna i dagens kapitalistiska värld: vinstmaximering och ständig expansion. Därför måste hela tiden fler och fler varor produceras. Det som är logiska och nödvändiga beslut under kapitalismen är skadligt och ohållbart för samhället och naturen. Med den globala uppvärmningen och dess effekter kommer det nuvarande systemet, baserat enbart på vinstjakt, idag i motsättning till biosfären och mänsklighetens fysiska livsvillkor. 1596
Sp k-prog 2008. Att minska dessa går dock på tvärs med kapitalismens funktionssätt, som kräver allt större produktionsserier och allt fler produkter att sälja. 1632
Sp k-prog 2008. Arbetarrörelsens nuvarande ledning har dock till största delen anammat arbetsgivarens krav på ständig ekonomisk tillväxt som överordnat mål, utan att ifrågasätta tillväxtens inriktning eller om den är ekologiskt hållbar. 1644
Detc. B Dahl 210930 Vi måste göra en total omställning, inte bara för jordens skull utan också för att gå tillbaka till en långsam behaglig livsstil där vi inte konsumerar så mycket utan ägnar oss åt att tala med varandra. Och den här omställningen är inte tekniskt svår. [Intervju med Birgitta Dahl.]2569
Dn. E Høen Bustos 210917 Fram till att gröna alternativ helt har ersatt fossila transporter behöver vi till exempel köra mindre bil. [Ledare av Emma Høen Bustos. "En grön höger utan innehåll".]2570
Dn. ledare 210919Dagens huvudledare har rubriken: "Det är dags att erkänna att omställningen har ett pris". Ledaren avslutas: "Ska vi lyckas ställa om kommer vi därför att behöva köra mindre bil, göra färre flygresor och äta färre biffar." 2571
Sp k-prog 2008. Införandet av en sådan plan innebär ett brott med tillväxtens logik, 1687
Detc. U Lindahl 190917De senaste 15 åren har klädproduktionen nästan fördubblats. [Ulrika Lindahl]1718
Detc. 190917Planerat åldrande är varken något nytt eller ovanligt, enligt Mattias Lindahl, professor i miljödriven produktutveckling vid Linköpings universitet. Alla vet det, men ingen talar om det. Det har gjort att fabrikerna och tillväxten hållits igång. Det finns många olika sätt att bestämma en produkts livslängd. Om företag istället för att sälja produkter säljer funktioner, då hade producenter velat ha produkter som håller så länge som möjligt,1720
-. Tillväxtverket *.1722
Ref program. Senaste decenniernas tillväxtmodell är ohållbar - ekologiskt och socialt.1753
73 pkt S+3. C. Jobb, företagande och hållbar tillväxt 1787
Greider 17 ant. 1. Här är den självklara marxistiska fortsättningen på Greta Thunbergs omvälvande tal i FN där hon anklagade eliterna för att bara bry sig om pengar och ändlös tillväxt: Den kapitalism vi har är helt enkelt inte kompatibel med biosfären. Dess princip är att växa eller dö och vad som helst som är lönsamt kommer att växa om kapitalet fritt får styra, hur mycket det än stressar ekosystemen och höjer jordens temperatur. Denna kapitalism spränger nu de planetära gränserna och nyliberalerna vägrar se det. 1840
Greider 17 ant. 5. Fattiga länder behöver tillväxt. Bostäder, infrastruktur, skolbyggnader, sjukhus. Fattiga länder behöver öka sin BNP, men med all ny klimatneutral teknik som kan uppbådas. Men därmed fallet bördan ännu tyngre på de rika skikten i de rika länderna att bidra med nerväxt.1844
Greider 17 ant. 6. Argumentet att det är den rika världen som, tack vare tillväxten, ligger i framkant när det gäller klimatpolitik faller på sin orimlighet: Det ekologiska fotavtryck dessa länder sätter i biosfären är oerhört mycket större än de fattiga ländernas. Drömmen om en ren tillväxt, frikopplad från miljöbelastning, har visat sig bara en dröm.1845
Greider 17 ant. 13. Här är den enorma utmaningen: Världen behöver under en lång period framöver göra jättelika investeringar i en grön samhällsomställning. Det innebär att tillväxten kommer att öka i västvärlden och det kommer initialt ofrånkomligen att öka trycket på ekosystemen, ty även tillverkningen av solceller, vindkraftverk och elbilar kräver exploatering av naturresurser. Därför måste det samtidigt ske en radikal ner-växt på en rad områden där det nu produceras och konsumeras för mycket meningslöst skräp.1852
pV program. Tillväxt målet ska underställas mål för minskad resursförbrukning, utsläpp och socioekonomiskka klyftor.1914
pV program. Teknisk resurseffektivisering äts genast upp av ökad produktion. Klimatmålen uppnås inte med tillväxt som mål för finanspolitiska ramverket. Med lägre antaganden om tillväxt skulle miljömålenvara mycket lättare att nå. 1911
Reg k-plan. 25. Miljö- och klimatperspektiven i den regionala tillväxtpolitiken stärks.1964
Reg k-plan. 26. Fortsatt nationellt utvecklings- och kunskapsstöd om minskad klimatpåverkan i det regionala tillväxtarbetet.1965
Detc. A Diaz 211208Datum för Overshot Day
2021.07.29
2020.08.22
2019.07.29
2018.08.01
2017.08.03
2016.08.05
2015.08.06
2010.08.08
2000.09.23
1990.10.11
1980.11.03
1970.12.29
[Www. Overshootday.org *.]
2657
Detc. A Diaz 211208Svar om hållbarhetsåtgärder, % (Oklart om "bibehållen lön")
Ja Vet ej Nej Åtgärd
25 14 61 Inkomsttak (= 100 % skatt över 1.5 miljon/år)
42 15 43 Förmögenhetsskatt
18 11 71 Basinkomst
52 17 31 Arbetstidsförkortning
30 17 53 Köttskatt

[Lunds Universitet, Max Koch]
2658
Dn. Ledare 220111Sverige klarar sig inte utan rejält utbyggd vindkraft.
Antalet nya vindkraftsprojekt i Sverige minskar, vilket beror på flera saker. Två bromsklossar är dock kommunerna och Försvarsmakten som ofta säger nej.
Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion om cirka 20 år och att det 2045 kommer att behövas dubbelt så mycket el som i dag.
För att nå dit krävs enligt Energimyndigheten ytterligare 4 000 vindkraftverk på land eller 1 000 till 3 000 till havs, fördelade över hela riket, men med viss tonvikt nedåt landet där el­behovet är störst.
Det finns en myt som troligtvis baseras på önsketänkande om att klimatomställningen kan passera obemärkt eller åtminstone bara äga rum någon annanstans.
Vattenfalls vd Anna Borg slog i slutet av förra året fast att det är osannolikt med ny kärnkraft i Sverige de närmaste 10–15 åren och att en så pass stor förändring av samhället är omöjlig att göra utan att det märks.
På sikt kommer dock klimatomställningen att märkas betydligt mer än i form av vindkraftsnurror vid horisonten.
2671
K-allians. 00.4Djur och växter offras för våra orimliga krav och livsstilar. 2687
K-allians. 02.9- Politikens fixering vid ekonomisk tillväxt, mätt som ökning i BNP, måste ge plats för en utveckling där välfärd och välbefinnande står i centrum. Det förutsätter kvalitativa mått och indikatorer, inte en fixering vid kvantitativa produktionsmål.2709
Kr22. Grp 5 nr 11Ekologiska fotavtryck som förklaringsmodell och verktyg för rättvis global omställning.: Inför Ekologiska Fotavtryck på nationell och individuell nivå i allt klimatarbete. Utred vilket år Sverige ska ha nått det planetära målet, ett jordklot. Precisera också Sveriges delmål för koldioxidutsläpp och skogsprodukter. Utred och överväg en folkomröstning om hur stora skillnader som kan accepteras vad gäller individuella fotavtryck i Sverige.2926
Detc. G Greider 220320Motsats till tillväxt och acceleration: retardation, nedväxling, downsizing, nerväxt. [G Greider, Detc 220320.]3015
2. Jämlikt
S-program. Länder med de bästa ekonomiska förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna. [15] De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16] 313
Dn. A Björklund 210607[Debatt; Sverige är inte ett land med stor och växande ojämlikhet; Anders Björklund, Daniel Waldenström]2259
3. Produktivt
Wfto. 8. Kapacitetsbyggande.297
Kr14. 193Samhället ska främja, styra och driva övergången till ett hållbart samhälle. Fokus ska i första hand ligga på en ekoeffektivitet på lång sikt, inte en kostnadseffektivitet på kort sikt. Nå klimatmål.608
Easac. Oecd-inidcators4.1. Technology and innovation (3) 723
Kr18. 216Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
Riksdagen
- tillsätter en utredning för att optimera livsmedelsproduktionen utifrån klimatnytta, betningstryck och val av djur.
- ger SLU i uppgift att initiera pilotprojekt i olika delar av landet för att biträda utredningen.
- utarbetar inom 10 år förslag till åtgärder för att skapa ett svenskt giftfritt jordbruk med minsta möjliga klimatpåverkan och oförändrat betningstryck.
959
Easac. Wb-indicatorsAgricultural land as percent of land area, agricultural irrigated land, agricultural productivity, cereal yield. 706
Sd Eu-val 2019. Med det i åtanke kan det finnas goda skäl för att på EU-nivå genomföra miljöteknisk forskning och tillsammans främja innovation på området. 1469
Easac. Undp-mål9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur666
S-program. Innovativ tillverkningsindustri.[34] Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]327
Easac. Es-indexscience and technology 703
Easac. Eures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Supporting research and innovation (Eco-innovation index)
740
Easac. Eiprmcompetitiveness and innovation; 750
Ref grön giv. SyntesSamhällsekonomisk vinst på över 2 000 miljarder kronor.2546
Reg k-plan. Kap 10.7 Forskning och innovation1957
Reg k-plan. 20. Regeringen kommer arbeta för ett regelverk som främjar och undanröjer hinder för innovation.1958
Reg k-plan. 47. En nationell strategi för cirkulär ekonomi tas fram och en bred översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter genomförs för att främja innovation och företagande.1990
Reg k-plan. Kap 12.7.7 Fordonsstrategisk forskning och innovation för minskad klimatpåverkan 2083
21
Plan
0. Plan allmänt
Mu-Varför. Ifrågasätt betoning av det kvantifierbara, kapitalismens makt över resurser och resursfördelning och industrialismens våldsamma framfart med natur och människor. 26
Mu-Varför. Systemet från 1985 borde utvecklats. Stark stat med kontroll över kapitalet i stället för vildsint rövarkapitalism. 34
Mu-Ekonomi. Bättre styrning av marknadssystemet. • Reglera långsiktigt industri, handel, bank och finans. • Infrastruktur och vissa centrala företag statsägda. • Oberoende revision bör mäta relativt målen. 39
S-program. Den produktionsordning vi levt med sedan det industriella genombrottet bygger på att ändliga resurser används på ett sätt som inte är hållbart.[3] Påverkan: Välfärd kostar naturresurser. Miljökrav påverkar naturresurser.[14] 318
S-program. När de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället fattigare.[11] Effektiva ekonomiska incitament inom flera områden.[11] Sundare livshållning. Större individuellt miljöansvar.[11].334
S-program. Marknadens destruktiva sida (= den renodlade kapitalismen) leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar.[6] Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin.[6]. 337
S-program. Marknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har lett till en exploatering som hotar allas vår existens.[9] 338
Kd-program. En öppen och internationell energimarknad med ökad konkurrens.[71] Till nytta för kunderna.[71] 384
Kd-program. All politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen.[2] En socialt och ekologiskt ansvarsfull marknadsekonomi byggt på ett fritt företagande.[2] 406
Kd-program. Marknadsekonomin måste bygga på --- personliga och gemensamma ansvar för sig själv, sina medmänniskor, efterkommande generationer samt den fysiska livsmiljön. [21] Ödmjukt förvaltande. Långsiktigt perspektiv. [21]407
Kd-program. Ekonomisk utveckling får inte ske genom ett kortsiktigt utnyttjande av vare sig arbetskraft eller miljö. --- ansvaret för miljö och människor är en integrerad del av den ekonomiska politiken.[22] 408
Kd-program. Ett fungerande näringsliv förutsätter en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av socialt och miljömässigt hänsynstagande.[37] 410
Kd-program. Inte någonstans har miljöförstöringen varit så stor som i de länder där man tillämpat planekonomi.[55] En hållbar utveckling förutsätter också marknadsekonomi och demokrati.[55] 411
Kr14. 132Ändrat system så inte pengar får styra: ---
2. att människors behov och hänsyn till naturens begränsningar måste gå före kapitalägares krav på snabb förräntning (vinst, avkastning, profit eller vad man vill kalla det) av investerat kapital.
2187
Kr18. 28Tillväxten förstör klotet. - Stoppa tillväxt-politiken!
- Använd redskap för ekonomisk kontroll!
- Utred hur vi ska uppnå ett samhälle utan ständig, exponentiell tillväxt av ekonomi och konsumtion och vilka systemförändringar som krävs!
771
Kr14. 221Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
507
V Eu-val 2019. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom. 1046
Mp Eu-val 2019. verka inom de ramar naturen sätter. 1092
Utställn Frön. VÅRT EKONOMISKA SYSTEM MÅSTE FÖRÄNDRAS1322
Utställn Frön. En ny ekonomi måste utvecklas i harmoni med människans behov inom planetens gränser1323
Utställn Frön. Social och ekonomisk hållbarhet1325
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] EU:s lagstiftningsmakt ska användas med sans och balans.
1333
S-program. Miljöhänsyn ska vara ett överordnat krav i all produktion.[8] Upprätta en sådan ekonomisk ordning.[8]330
Kr18 vinnare. 91Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas.2177
Uu-Rb. Rappportmetodens steg:
1. Typ av bokföring.
2. Tillgänglig global budget.
3. Dra bort cement och mark-skog.
4. Dra av icke-industrialiserade länder.
5. Kvarvarande fördelas inom Oecdrättvisegrund.
6. Fördela till län på rättvisegrund.
7. Omsätt till årliga budgetar.
1503
Shaughnessy i Int 32/2019. Kapitalistiska systemet ska störtas för att lösa klimatkrisen och andra ekologiska, sociala effekter. Men vi har inte tid att vänta på det. Vi behöver lindrande åtgärder nu. 1537
Sp k-prog 2008. Privata handlingar och politiska delstrider som dämpar växthuseffekten är steg i rätt riktning, men bara om den planlösa vinstdriften ersätts av en demokratisk resurshushållning har vi någon chans att göra den gigantiska omställning som krävs. 1617
Sp k-prog 2008. Dagens ohållbara förbrukning av resurser är dock inte främst ett resultat av att människors krav på ökad konsumtion. Drivkraften är istället kapitalismens jakt på ökad vinst. 1636
Sp k-prog 2008. Med hänsyn till kapitalismens logik, förvärrad av nyliberalismen, är det angeläget att utveckla en alternativ global plan 1662
Sp k-prog 2008. En sådan plan bör hållas oberoende av kostnader och vinstutveckling, och 1684
Sp k-prog 2008. En demokratisk, socialistisk och feministisk planekonomi utgör det bästa och enda sant humanistiska svaret på klimatkrisen. 1695
Ref program. Otillräcklig statlig styrning. Otillräckliga åtgärder och bristande samordning.1743
Ref program. Tydliga färdplaner. Krävs kraftfullt statligt agerande.1746
Greider 17 ant. 3. De som värnar valfriheten som den viktigaste principen vägrar inse att inga djur och inga växter har någon valfrihet. De tvingas istället att leva med konsekvenserna av vår hänsynslösa valfrihet på marknaden. Varken isbjörnar eller korallrev kan flytta dit marknaden tycker att de borde flytta. Valfriheten är, i ekologiskt avseende, den mest artegoistiska värdering som existerar.1842
Reg k-plan. Kap 7 Det klimatpolitiska ramverket (Mål, Lag, Råd)1922
J Rockström lista. 8. Inför nya principer för ekonomisk utveckling. Vi har inte tid att införa ett nytt ekonomiskt system. Vi måste vara pragmatiska.2129
J Rockström lista. 10. Gör RÄDDA TELLUS till världens mest spännande Apolloprojekt. Då satsade USA 2,5% av sitt BNP. 400 000 personer arbetade inom projektet. Skulle världen ta 2,5 av sina BNP skulle vi ha 2 000 miljarder US dollar att jobba med. Världsekonomin ligger på 90 billioner US dollar/år. Man räknar med en fördubbling inom 30 år.2131
Kr14. 98Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling: ---
- att Sveriges politiker - oberoende av andra länders agerande - i alla sammanhang tar beslut som bidrar till en kraftfull klimatpolitik och en långsiktig miljö- och resurspolitik.
- att det svenska samhället byter utvecklingsinriktning och systematiskt byggs om för att åstadkomma optimal hushållning med naturresurser.
639
J Rockström lista. 30% av haven och jorden måste bli skyddade allmänningar. 1213
Kr prog 20. [Skog.] <2022: Utsläpp från biobränsle från skog (svensk och i utlandet) skall ingå i utsläppsstatistik.2398
Kr22. Grp 3 nr 0Samhällsorganisering och systemförändring2865
1. Mål
Mu-Ekonomi. Skynda. Prioritera. 36
Mu-Ekonomi. Sätt upp tillräckliga, rimliga mål! Måttsätt. 68
Mu-Ekonomi. Så tidiga årtal som möjligt.74
Kr18. 6 VinnareÅtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
459
Kr14. 186Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
629
Kr14. 79Sveriges klimatmål: ---
1) Sverige ska införa mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 % jämfört med 1990.
b) att minst 60 % av energianvändningen ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning än 2008 per BNP-krona.
2) I svenska mål om växthusgasutsläpp ska alla utsläpp av växthusgaser i Sverige ingå.
3) Svenska mål om växthusgasutsläpp ska gälla utsläpp av växthusgaser i Sverige, inte utsläppsminskningar i andra länder.
4) Den svenska växtlighetens upptagande av koldioxid ska inte räknas in när det beräknas hur väl svenska mål om växthusgasutsläpp uppfylls.
633
Kr18. 126Sveaskog: Företaget ska inte drivas på marknadsmässiga grunder och mål om avkastning och utdelning till staten tas bort.1218
Kr18. 111Green Nudging.
Inför ett system för nudging baserat på de 17 globala målen. (Agenda 2030). Genom att knuffa på företag och organisationer i rätt riktning och belöna de som närmar sig målen, så kommer hela kommuner och regioner att kunna mätas och belönas. Alla som önskar skall kunna ta del av hur väl organisationer uppfyller målen.
854
Kr18. 154- Inför styrmedel och vidta andra åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp.
- Avsätt tillräckliga resurser årligen för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna mätas och följas upp. Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
- Inför ett nytt etappmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, som komplement till målet om netto noll territoriella utsläpp till 2045
897
Kr18. 242Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod
- att mål för växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv från svensk konsumtion införs i klimatlagen som komplement till dagens territoriella mål - att växthusgasutsläpp från svensk konsumtion i genomsnitt ska minska med minst 25% per invånare till år 2022 jämfört med 2015.
- att växthusgasutsläpp från svensk konsumtion i genomsnitt ska minska med minst 50% per invånare till år 2026 jämfört med 2015.
985
Dn. E Macron 190305Eu macron: få bort kolet till år 2050.
Eu macron: halvera pesticiderna till 2025
2179
Dn. E Macron 190305Eu Macron: oberoende vetenskaplig utvärdering av hälso- och miljöfarliga ämnen för att möta hotet från lobbygrupper.2181
Uu-Rb. Åtgärdsplan: Utvärderas kvartalsvis.2183
Kr18. 232Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
- regeringen tar olika initiativ för att bli världsledande i att möta klimathoten och visa att omställning inte behöver innebära mindre välfärd. De kan tvärtom genom att inriktas på klimatsmarta prioriteringar säkra centrala och bestående aspekter av välfärd som mindre växthusgasutsläpp, ren luft, rena hav, rent vatten, giftfri mark, minskad stress, mindre ohälsa mm.
975
Kr18. 60Statlig styrning genom avgifter, lagstiftning, budget, momsregler etc på alla samhällssektorer för att nå Klimatmålet. Nå utsläppsnivån för växthusgaser 2 ton per person 2045.803
V Eu-val 2019. Tydliga mål för industrin. Inga nya fossildrivna bilar ska säljas efter 2025.1056
V Eu-val 2019. Det behövs omfattande samhällsförändringar för att mildra konsekvenserna, och det är bråttom. 1046
S Eu-val 2019. Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås. Europa ska visa världen vägen. Driva på ... ... för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senaste år 2050 och för att minska utsläppen med 55 procent till år 2030.1074
S Eu-val 2019. Sverige ska höja våra egna mål, få med oss Europa och i förlängningen hela världen. 1083
Mp Eu-val 2019. Verka för att EU driver på för ett nytt internationellt avtal för biologisk mångfald ....  med skarpa mål till år 20301142
Dn. A Ygeman 190516Ge stabila förutsättningar för marknaden.1347
S Eu-val 2019. Minska användandet av onödig plast och stoppa spridningen av mikroplaster. Plastprodukter ska fasas ut när det finns hållbara alternativ. All plast ska vara fri från gifter och återvinningsbar år 2030.1353
L Eu-val 2019. En klimatpolitik som ger resultat.
En klimatpolitik med tydliga mål.
1363
L Eu-val 2019. Parisavtalet är den självklara utgångspunkten för våra klimatmål, tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling.
--- Det är inte säkert att ens denna utsläppsminskning är tillräcklig och vi bör ha beredskap att skärpa detta delmål ytterligare under de närmsta åren. Till 2050 ska EU ha uppnått en situation där vi inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett delmål fram till 2030 ska EU minska de egna utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent i förhållande till 1990 år nivå.
1365
C Eu-val 2019. Höj klimatmålensänk utsläppen 1418
C Eu-val 2019. Det går att klara klimatmålen. Sverige och EU måste dock snabbt minska våra utsläpp. Vår klimatpolitik kan inte bara handla om våra egna utsläpp. Sverige ska vara ett grönt föredöme i EU, som visar att det går att förena grön tillväxt med minskade utsläpp. Vi ska också verka för att EU blir ett föredöme för resten av världen, som visar att det går att samarbeta för att nå högt uppsatta klimatmål. Ska vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen krävs ny grön teknik samt att världens länder lever upp till sina åtaganden. EU kan och måste spela en avgörande roll på båda dessa fronter. 1440
C Eu-val 2019. EU spelade en avgörande roll för att det internationella klimatavtalet i Paris, och dess målsättning om att begränsa uppvärmningen till 1,5–2 grader, kom på plats. Nu måste EU också agera så att detta mål kan nås. Därför måste ambitionerna höjas och utsläppen minska i snabbare takt under kommande mandatperiod. Centerpartiet vill höja målen när de ses över under kommande mandatperiod. EU har enats om att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2030. År 2050 ska de ha minskat med 95 procent för att vara i linje med vad EU lovat i Parisavtalet. Centerpartiet stödjer kommissionens förslag om netto noll-utsläpp i hela unionen till år 2050. Europaparlamentet har redan ställt sig bakom ytterligare ambitionshöjningar om 55 procent till 2030. 1420
C Eu-val 2019. Fortfarande sker för mycket av EU-ländernas energiproduktion i kolkraftverk. För att nå klimatmålen i Parisavtalet och minska EU:s beroende av Ryssland måste andelen förnybart öka och arbetet för energieffektivisering intensifieras. Detta förutsätter en fördjupad energiunion, där medlemsländernas energisystem byggs ihop och där länder med större möjligheter till klimatsmart energiproduktion tillåts att bidra mer till unionens totala energiproduktion. 1435
C Eu-val 2019. Det går att klara klimatmålen. Sverige och EU måste dock snabbt minska våra utsläpp. Vår klimatpolitik kan inte bara handla om våra egna utsläpp. Sverige ska vara ett grönt föredöme i EU, som visar att det går att förena grön tillväxt med minskade utsläpp. Vi ska också verka för att EU blir ett föredöme för resten av världen, som visar att det går att samarbeta för att nå högt uppsatta klimatmål. Ska vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen krävs ny grön teknik samt att världens länder lever upp till sina åtaganden. EU kan och måste spela en avgörande roll på båda dessa fronter. 1440
Kr prog 20. [Energi.] Fossilfritt energisystem senast 20402308
Kr prog 20. [Energi.] Vind: Snabb expansion av vindkraften till 90-100 TWh 2040.2316
Kr prog 20. [Industri.] Avskaffa nedsättningen av bränsleskatter successivt fram till 2030.2343
Kr18. 126Ändrad inriktning för Sveaskog.
Att Sveaskogs ägardirektiv ändras så att klimat och biologisk mångfald är det främsta målen i bolagets verksamhet.
869
Kr18. 231 VinnareSkydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
974
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Matkonsumtionens utsläpp ska halveras fram till 2030, detta kommer att innebära skärpta krav på matproduktionen inom EU2453
Kr14. 41Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen:
--- vi i Sverige ska införa en lag att importen av fossila bränslen inte får öka utan tvärtom minska från år till år för att slutligen helt upphöra. En färdplan bör upprättas med en årlig maxnivå som inte får överskridas. Om vi skulle börja exploatera inhemska fossila bränslen ska dessa inkluderas i räkenskaperna. Även detta bör skrivas in i lagen. Importen av fossila bränslen bör presenteras i frekvent uppdaterad officiell statistik så att alla kan följa utfasningen. Denna statistik behöver även markandens aktörer för att sätta priset på den fossila energin. Prislappen bör marknaden sätta själv utifrån tillgång och efterfrågan där då tillgången är reglerad enligt lag.
469
Kr14. 682030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita certifikat. Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi:
--- regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och värmeproduktion med ... målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030.
472
Dn. J Hassler 210902Tre missuppfattningar:
1) Det finns ett nära förestående bästföredatum för klimatåtgärder.
2) klimatneutralitet kräver mycket stora uppoffringar och en radikal förändring av vårt sätt att leva.
3) nationella, lokala eller till och med individuella utsläppsmål är viktiga för att stoppa klimatförändringarna.
[John Hassler, Robert Boije "Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska särlösningar".]
2496
Kr18. 205 VinnareRiksdagen beslutar om ett stoppdatum för förbränning av fossila bränslen. 948
Dn. J Hassler 210902En klimatpolitik som tar EU till klimatneutralitet har det radikalt större demonstrationsvärde än om Sverige gör det. Om Sverige vill agera internationellt föredöme bör vi gå ”all in” i att stödja ett breddat EU-ETS. I ett breddat utsläppshandelsystem blir nationella, regionala, kommunala och individuella utsläppsmål irrelevanta för klimatet och bör därför avskaffas. [John Hassler, Robert Boije "Klimatet viktigare än politiska vinster på svenska särlösningar".]2497
Ref grön giv. SyntesSverige kan bli klimatneutralt 2035 och samtidigt stärka landets industri och infrastruktur.2505
Kr14. 220Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
635
Kr14. 176En utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.640
Kr14. 312Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet:
--- Sverige frekvent ska redovisa samt minska Sveriges och svenskars totala bidrag av klimatgaser till atmosfären. Beräkningen ska göras utifrån hela den utsläppsmängd som vår konsumtion åstadkommer både i och utanför Sverige. Så snart lämpliga mätetal och mätprocedurer är etablerade ska årliga minskningsmål införas. Dessa ska mätas och redovisas frekvent.
646
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Ref grön giv. SyntesMed dagens utsläppstakt återstår sju–åtta års utsläpp innan världens koldioxidbudget tar slut för att med en god chans begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.2512
Kr18. 168Klimatmobilisering.
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Ref grön giv. SyntesMål om netto nollutsläpp 2035, klimatneutrala sektorer, säljstopp för fossilbränslen 2035, utsläppsmål för flyg, sjöfart och konsumtionsbaserade utsläpp. 2520
Detc. J Ehrenberg 190321O m Tesla: Kombinationen oljebolag (som gör bränslet) bilindustrin (som gör fordonen) och bankerna (som lånar ut till bilköpen) varit världens ekonomiska härskare.
Men när man härskar blir man också konservativ.
--- Det har funnits elbilar i många år. --- Men ingen blev stor av den enkla anledningen att bilbranschen vägrade satsa på utvecklingen. --- slår nämligen mot den egna bilförsäljningen av de redan färdiga bensin och dieslarna. --- Den enda gång något hänt var när politiker tvingade fram det. --- propagandan runt bilar (det är en jätteindustri i sig) varit förändringens fiende --- I klimatpolitiken har vi förlorat minst tjugo år på bilindustrins agerande. --- Tesla. Ett bolag som faktiskt förändrat marknaden ---
- Började uppifrån.
- Sålt bilarna själv.
- Skapat de snabba laddarna.
- Själv byggt batterierna.
Teslas framgång beror mest på den konservatism som styr ekonomi och utveckling i ett privatägt monopoliserat multinationellt system.
1028
Uu-Rb. Rekommendation inom Södermanland: energirelaterade koldioxidutsläpp minskas med ca 16 % per år från januari 2020.
Rekommendationen är högre än de nationella målen och måste därför bygga på samverkan på frivillig basis mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga. Lokala koloxidbudgetar kan omskapa nationell konsensus. Författarna hoppas att detta projekt visar vilka mål svenska kommuner, regioner och län bör sätta med utgångspunkt i klimatvetenskap och Parisavtalet.
1513
Uu-Rb. Den höga minskningstakten tillåter inte att vi väntar på att energieffektivare teknik och mer förnybar energi ska lösa problemet. I närtid måste en snabb omställning ske genom att ransonera, prioritera och effektivisera energianvändning. Om åtagandet inte antas och Sverige totalt sett inte levererar dessa utsläppsminskningar är det svårt att påstå att man följer Parisavtalet, vilket också innebär att vi kollektivt väljer en framtid med mycket kraftiga klimatförändringar som ett resultat av minst 2 grader temperaturökning på jorden.1516
Uu-Rb. Utsläppsminskningstakten i denna rapport ökar sannolikheten för att nå betydligt under för 2,0 gradersmålet och att nå 1,5 gradersmålet.1517
Uu-Rb. Utsläppsminskningstakten i denna rapport ökar sannolikheten för att nå betydligt under för 2,0 gradersmålet och att nå 1,5 gradersmålet.1517
Uu-Rb. Den globala koldioxidbudgeten kan fördelas i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga. 1519
Dn. R Höglund 190627Enligt Oxfams beräkningar står de rikaste tio procenten för cirka hälften av världens alla koldioxidutsläpp. Den fattigaste hälften står däremot bara för cirka tio procent. Klimatojämlikheten är dubbel. Människor som lever i extrem fattigdom i exempelvis Bangladesh eller Kenya kan släppa ut så lite som 0,12 ton koldioxid per år och person medan en medelsvensk släpper ut cirka 10 ton. Samtidigt är det människor som lever i fattigdom som får bära klimatkrisens tyngsta konsekvenser.
Extremväder som långvarig torka, tropiska stormar och översvämningar blir vanligare i uppvärmningens spår och orsakar lidande och död.
Ny forskning pekar dessutom på att klimatkrisen håller kvar människor i fattigdom och förvärrar ojämlikheten. (Pnas.) Bnp i Bangladesh 12 % lägre än vad den skulle varit utan den uppvärming som skett. Niger 20 %.
Många låginkomstländer tar redan ett stort klimatansvar. Sex av sju länder vars klimatutfästelser lever upp till 1,5- eller 2-gradersmålen är låg- eller lägre medelinkomstländer. Sverige bör ta ansvar också för våra konsumtionsutsläpp. Skyndsamt införa ett mål om att minska dessa kraftigt.
Och öka klimatbiståndet. [Debatt om klimat och fattigdom. av Robert Höglund]
1529
Kr18 vinnare. 6Planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
Klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
2174
Dn. H Strandberg 190628– Det är på allvar nu. Ta bara det nya förbudet mot engångsartiklar i plast – det är EU:s historiskt sett snabbaste beslut. Förslaget kom förra våren, det antogs före årsskiftet och ratificerades nu i år." sa Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström. [Artikel om när skogen ersätter oljan. av Hans Strandberg.]1530
Ref grön giv. SyntesNettonoll utsläpp: Territoriellt 2034. Bun­kerbränslen och utrikes transporter 2035. Restutsläpp kompenseras genom bio-css. Konsumtionsbaserade reduceras avsevärt.2543
Shaughnessy i Int 32/2019. Klimatkrisen är akut. Det är bråttom 1535
Shaughnessy i Int 32/2019. För att få de effekter som krävs måste allt detta göras i global skala, och snabbt, men när väl viljan finns, eller tvingas fram, så är det inte särskilt svårt att uppnå. 1553
Sp k-prog 2008. Med tanke på situationens allvar krävs en snabb övergång till ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Med detta menar vi ett samhälle som inte förbrukar energikällor eller andra resurser i högre takt än de förnyas. 1595
Sp k-prog 2008. Det är nödvändigt att vara aktsamma om vår gemensamma framtid, och det finns felmarginaler i förutsägelserna från de olika vetenskapliga klimatmodellerna. Därför är det nödvändigt att kräva utsläppsminskningar till de lägre tröskelvärden som FN:s klimatpanel IPCC presenterat. Skadorna måste förebyggas så mycket som möjligt – även om skador på biosfären olyckligtvis är ofrånkomliga, då den globala uppvärmningen redan är en realitet. 1602
Sp k-prog 2008. För Sveriges del reser vi kravet om ett importstopp för fossila bränslen inom femton år. Det är en tillräckligt kort tid för att vi ska tvingas vidta åtgärder nu, samtidigt som det är en tillräckligt lång tid för att vi ska kunna möta de utmaningar som ett fossilförbud kommer att innebära. 1604
Ref program. Under lång tid fördröjts. förlegade ekonomiska tankeramar och hårt motstånd. 1738
Ref program. Minskar utsläppen alldeles för långsamt.1742
Ref program. Säkerställa att klimatmålen uppnås i tid.1749
Ref program. Nytt mål för konsumtionsbaserade utsläpp, med etappmål 2030 och 2045. Resurser för att mäta och följa upp.1760
Ref program. Så långt under 2 grader som möjligt.1774
Ref program. Det är tveksamt om Sveriges klimatmål räcker. Målen kan behöva skärpas.1776
Ref program. Målet: noll nettoutsläpp 2045.1779
73 pkt S+3. E.Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. (Många utredningar nämns.)1798
73 pkt S+3. 31. Från år 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Regeringen kommer att driva ett motsvarande förbud i hela den Europeiska unionen.1820
73 pkt S+3. 31. Ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade. Reduktionsplikten ska vara utformad så att den bidrar till att nå det nationella målet om minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter med 70 procent år 2030. Vid en kontrollstation som genomförs 2019 ska successivt ökade kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020.1821
Kr18 vinnare. 6Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål.1861
Kr18 vinnare. 205Energi: Riksdagen beslutar om ett stoppdatum för förbränning av fossila bränslen. 1869
Kr18 vinnare. 231Skog, mark och vatten: Skydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
1871
Kr18 vinnare. 91Sveriges regering slår fast ett mål om en fossilfri finanssektor.1865
Dn. P Alestig 211102Parisavtalet 2015: 2 C men sträva efter 1.5 C.
G20 i Rom okt 2021: 1.5 C.
2603
Kr18 vinnare. 224Övergripande: Sveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp. Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget. Klara 2-gradersåtagandet i Parisavtalet.
Minska koldioxidutsläpp med 10-15 % per år.
Fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
1870
pV program. Bara 2 av 15 miljömål nås idag.1892
pV program. Omställningstakten kräver kraftfulla investeringar. 1912
pV program. Tillväxt målet ska underställas mål för minskad resursförbrukning, utsläpp och socioekonomiskka klyftor.1914
pV program. Teknisk resurseffektivisering äts genast upp av ökad produktion. Klimatmålen uppnås inte med tillväxt som mål för finanspolitiska ramverket. Med lägre antaganden om tillväxt skulle miljömålenvara mycket lättare att nå. 1911
Reg k-plan. 2. I samband med nästa översyn av respektive samhällsmål omformuleras målen vid behov så att de är förenliga med klimatmålen.1934
Reg k-plan. 14. Sverige driver på för att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandelssystem för att det ska bidra såväl till att uppfylla ett nettonollmål senast 2050 för EU och Parisavtalets målsättningar som Sveriges klimatmål. Utsläppstaket behöver minska snabbare, den fria tilldelningen behöver fasas ut på sikt och överskott av utsläppsrätter på marknaden behöver annulleras.1949
Reg k-plan. 14. Sverige driver på för att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandelssystem för att det ska bidra såväl till att uppfylla ett nettonollmål senast 2050 för EU och Parisavtalets målsättningar som Sveriges klimatmål. Utsläppstaket behöver minska snabbare, den fria tilldelningen behöver fasas ut på sikt och överskott av utsläppsrätter på marknaden behöver annulleras.1949
Reg k-plan. 31. En utredning tillsätts för att åstadkomma en effektivare och mer ändamålsenlig miljöprövning som möjliggör en snabbare omställning till fossilfrihet.1973
Reg k-plan. 42. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen i princip kommer behöva vara noll senast 2045 för el- och värmesektorn. El- och värmesektorn har även förutsättningar för att i vissa delar bidra till negativa utsläpp.1985
Reg k-plan. 61. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip kommer att behöva vara noll senast 2045.2008
Reg k-plan. 62. Regeringen har förtydligat att det transportpolitiska funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för hänsynsmålet, där målet att växthusgasutsläppen från inrikes transporter exklusive flyg ska minska med minst 70 procent till 2030 har gjorts till ett etappmål. En uppföljning av att dessa förändringar får önskat genomslag ska genomföras.2009
Reg k-plan. 63. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att ta fram etappmål för flygets klimatpåverkan.2010
Reg k-plan. 64. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda möjligheten för etappmål även för sjöfarten.2011
Reg k-plan. 94. Vid en kontrollstation för reduktionsplikten för bensin och diesel ska successivt ökade kvotnivåer skärpas för tiden efter 2020 så att den bidrar till uppfyllelse av klimatmålet för transporter.2054
Reg k-plan. 95. En utredning tillsätts för att föreslå ett årtal för när fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner ska vara utfasade i Sverige samt hur en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas.2055
Reg k-plan. Kap 12.7.1 Ökad takt i omställningen av fordonsflottan 2077
Reg k-plan. Kap 13.1 Ökning av kolsänkan över tid2095
-. Cop26450 stor­företag har förbundit sig att ställa om till grön energi och kämpa för Paris­avtalets 1,5-gradersmål.2630
Reg k-plan. 117. Sverige driver på för att EU:s 2030-mål skärps till utsläppsminskningar om minst 55 procent jämfört med 1990 och är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål.2101
Reg k-plan. 132. Senast 2022 ska de svenska exportkrediterna till investeringar för prospektering och utvinning av fossila bränslen upphöra.2120
Reg k-plan. 11. Placeringsreglerna för AP-fonderna har ändrats och de nya reglerna ska utvärderas fram till och med 2020 med avseende på om placering i fossil energi minskar.1945
Kr14. 221Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
507
Kr18. 117Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden Sverige har gjort i Paris-avtalet. 860
L Eu-val 2019. En fiskeripolitik baserad på vetenskapliga metoder och noggrann utvärdering. 1397
73 pkt S+3. 11. --- Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras genom ett uppdrag till Riksgälden 2019 och utvärderas.1786
Reg k-plan. 56. Fortsatta insatser för att minska läckage av metan från gödselhantering. Gödselgasstödet utvärderas.2001
Reg k-plan. 71. Trafikverket ska i samverkan med berörda aktörer genomföra och utvärdera ett demonstrationsprojekt som stöder konceptet ”mobilitet som tjänst”, dvs. köp eller prenumerationer av mobilitetstjänster.2023
Kr14. 149Redovisa våra totala utsläpp baserade på konsumtion inklusive utsläpp från import av varor och tjänster, med målet att minska andelen från import med 50% år 2020. 47
L Eu-val 2019. Långsiktigt mål behövs för att öka kolsänkan i skog och mark. 1043
Kr18. 135Skärpta återvinningsmål - ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet.
Att lämplig myndighet uppdras att: - formulera nya återvinningsmål satta över de nivåer som (faktiskt) redan uppnåtts.
- skapa en långsiktig plan för stegvis höjning av målnivån.
- utreda hur ökad återvinning av plastförpackningar kan uppnås genom att producentansvaret skärps i lagstiftning.
878
Kr prog 20. [Trp, infra.] Utsläppsfri transportsektor senast 2030 med ökad transporteffektivitet och omställning av transportsystemet.2374
Detc. K Holmberg 220104Sverige långt från att nå målet ”Levande skogar”. [Karin Holmberg.]2668
-. 220104Sveriges miljömål *2669
K-allians. 01.aKlimatalliansens krav är nettonollutsläpp i Sverige i tidsspannet 2035 - 2040.2699
K-allians. 02Från upplysning till förändring2700
K-allians. 02.2Utmaningen är att i tid åstadkomma den stora utsläppsminskning som krävs. Parisavtalet var ett steg i rätt riktning. Men världen går för långsamt fram. Med de utsläppsminskningar som hittills beslutats riskerar vi enligt IPCC en uppvärmning på minst 3,5 grader vid seklets slut. Risken för att detta initierar en skenande uppvärmning genom självförstärkande processer är överhängande.2702
K-allians. 02.3FN:s klimatpanel, IPCC, understryker i sin senaste rapport att mänskligheten nu har extremt kort tid på sig på sig för att kunna uppfylla Parisavtalets centrala mål - max 1,5 graders uppvärmning. Ytterligare drygt 400 miljarder ton koldioxid kan maximalt släppas ut globalt om målet ska kunna infrias, med sextiosex procents sannolikhet. Hur kan vi nöja oss med att chansen är två på tre för att vi ska undvika en kris med så förödande konsekvenser?2703
K-allians. 02.4Om vi i Sverige tillåter oss att följa samma utsläppsbana som hittills är vårt utsläppskonto tomt vid nästa mandatperiods slut – 2026. Om konsumtionens påverkan inkluderas blir kraven på Sverige ännu hårdare.2704
K-allians. 02.7Det är redan för sent att förhindra allvarliga konsekvenser i form av fler extrema väderhändelser, livshotande torka, översvämmade kustområden och fortsatta förluster av biologisk mångfald. Men, det är inte för sent att med gemensamma krafter begränsa konsekvenserna och förhindra att uppvärmningen skenar och vitala ekosystem kollapsar.2707
K-allians. 02.8Samhällets utveckling måste fortsätta! Den nya tiden är en förändringarnas tid.2708
K-allians. 03.1Vi som stödjer Klimatalliansen vill kraftigt påskynda omställningen till en ekonomi som säkerställer de fundamentala behoven av friska ekosystem och ett stabilt klimat. Den korta tiden fram till år 2030 är helt avgörande om vi skall kunna undvika en accelererande klimatförändring och en långsiktig kollaps av våra viktigaste ekosystem.2713
K-allians. 03.2Sveriges klimatmål ansågs vara bland de mest framsynta och radikala i världen när de klubbades. Men den senaste forskningen visar att ambitionsnivån inte räcker till. Problemet är dubbelt eftersom de åtgärder som politiken hittills vidtagit för att möta klimatlagens mål inte heller räcker till. Paradoxen är att både regeringen och flertalet politiska partier förklarat att klimatförändringen måste betraktas som ett nödläge, dock utan att vidta åtgärder som svarar upp mot nödläget.2714
K-allians. 03Det förändrade Sverige. En ny berättelse.2712
K-allians. 04.4Vi utmanar härmed Sveriges politiker och företagsledare med 15 tunga krav och åtföljande delpunkter. Arbetet med dem måste påbörjas nu och uppvisa synliga, mätbara resultat vid utgången av mandatperioden 2022- 2026.2719
K-allians. 11 Skärp klimatmålen. 2720
K-allians. 1.1"Skärp klimatmålen väsentligt Sverige ska nå netto nollutsläpp senast i tidsspannet 2035 - 2040. Det innebär en reduktion av växthusgaserna med minst 10 procent årligen."2721
K-allians. 3.2Rikta särskilt fokus på havsbaserad kraft. Planeringsramen för vindkraft bör sättas till minst 150 TWH. 2731
K-allians. 3.7Elektrifieringen av fordonsflottan bör påskyndas och siffror och årtal för kvotplikten justeras. Ökad inblandning av hållbara biodrivmedel krävs under en övergångsperiod. Risken är dock att skogsråvaran inte räcker till med hänsyn till vikten av kolinlagring i skogen. Ekvationen kräver att elektrifieringen skruvas upp samtidigt som reduktionspliktens kvoter 2020–2030 skrivs ned.2736
K-allians. 3.bÖka takten i utbyggnaden av laddstolpar. Kommunerna bör ta ansvar för utbyggnad och information.2740
K-allians. 55 Börja mäta rätt saker. 2748
K-allians. 5.1Låt kvalitativa mål kring välfärd och välbefinnande – som god hälsa, meningsfulla jobb, rättvis fördelning, friska ekosystem och stabilt klimat - vara styrande.2749
K-allians. 1313 Öka tempot i EU:s klimat­omställning. 2789
K-allians. 13.1Sverige ska agera för en skärpning av EU:s politik för klimatneutralitet senast 2040 genom att införa koldioxidtullar, en skärpning av utsläppshandeln, ett omedelbart stopp för fossila subventioner inom OECD-området.2790
Kr22. Grp 2 nr 145Klimat- och folkhälso-kris med synergieffekter:
-Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet, utarbetar en handlingsplan för att tillvarata den omedelbara nyttan för folkhälsan som många åtgärder för klimatomställning innebär.
-Handlingsplanen innehålla åtgärder och styrmedel som kan implementeras nationellt, regionalt, i kommuner för en hälsofrämjande klimatomställning.
-Handlingsplanen ska ha tydliga mål och ha plan för årlig utvärdering.
2862
Kr22. Grp 3 nr 15* Klimatpolitiska ramverkets klimatmål, kopplat till den koldioxidbudget som enligt Parisöverenskommelsen gäller för Sverige, lagfästs.
* Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att följa upp att regeringens klimatpolitiska handlingsplaner uppfyller klimatmålen och att regeringen åläggs att utveckla handlingsplanen om dess innehåll inte uppfyller klimatmålen.
2866
Folk. Det behövs kraftfulla åtgärder på alla nivåer i samhället och en befolkning som är informerad och delaktig för att omställningen ska få fart. Tydliga beslut och synliga resultat behöver komma nu under 2020-talet. Rika länder som Sverige behöver nå nollutsläpp för fossila bränslen inom 12 - 13 år, enligt den koldioxidbudget som klimatforskaren Kevin Anderson presenterat.3030
Folk. Kommunernas klimatarbete måste intensifieras under den kommande mandatperioden för att omställningen ska kunna ske i tid och föra med sig ett värdigt och fungerande liv för varje invånare.3035
Folk. Antar klimatfärdplaner med koldioxidbudget som håller sig inom Parisavtalets klimatmål3037
Folk. Fortfarande är det en endast en del av landets kommuner som har börjat arbeta med en koldioxidbudget. Den synliggör hur stora årliga utsläppsminskningar som behöver åstadkommas för att rättvist bidra till att Parisavtalets klimatmål uppnås. Samtliga kommuner bör ha klimatfärdplaner med koldioxidbudgetering kopplad till konkreta åtgärder och årliga uppföljningar. Koldioxidbudgeten behöver integreras i all planering och kommuniceras med medborgarna.3038
Våtmark. StartVi behöver vinna. Här har vi vår chans! Det är därför vi nu startar upp kampanjen Återställ Våtmarker och går in i civilt motstånd på riktigt, för vi har inte längre tid att låtsas.3069
Våtmark. Om oss"We have to move rapidly. What we do over the next three to four years, I believe, is going to determine the future of humanity." säger sir David King, tidigare chefsvetenskaplig rådgivare för Storbritanniens regering. (Länk* .)3081
Våtmark. MerVi måste agera nu och återställa naturen och de viktiga våtmarkerna. 3092
Kr prog 22. 4Uppnå klimatneutralitet 2035.3106
Kr prog 22. 4Back-casting.3108
Kr prog 22. 5Parisavtalet är grunden --- väl under 2 grader, med en strävan att hålla den under 1,5 grader.3111
Kr prog 22. 5Den mest genomarbetade beräkningen: en studie av K Anderson och I Stoddard i maj 2020 beräknade en budget utifrån målet att Sverige ska bidra till att temperaturökningen ska begränsas till 1.7 grader med 50 % säkerhet.3113
Kr prog 22. 5Vi väger in också biogena utsläpp och upptag av koldioxid i skog, mark och vatten samt klimatpåverkan från metan och lustgas.3114
Kr prog 22. 5Sveriges ackumulerade fossila utsläpp (inkluderande bunkrade bränslen för utrikes transporter) från 1 januari 2022 inte får överstiga en koldioxidbudget på 293 miljoner ton koldioxid.3115
Kr prog 22. 62035 har våra åtgärder gjort landet till en klimatneutral och motståndskraftig välfärdsstat - vilket också gjort oss till ett globalt centrum för klimatneutralitet.3125
2. Åtgärdsplan
Mu-Ekonomi. Skaffa de ekonomiska verktyg som behövs. För kontroll över utvecklingen. 37
Ref program. Tydliga färdplaner. Krävs kraftfullt statligt agerande.1746
Kd-program. Miljöhänsyn behöver genomsyra alla politikområden. Hållbar utveckling förutsätter att ekologi, ekonomi och sociala hänsyn integreras. Olika styrmedel, såväl informativa och regulativa som ekonomiska, kompletterar varandra och kan användas var för sig eller tillsammans beroende på verksamhetsområde. Lagstiftning med förbud och gränsvärden, en ekologiskt färgad skattepolitik, miljöledningssystem och miljövänlig upphandling är exempel på strategiska instrument som ska användas.[49] 430
Kd-program. Inför planbeslut ska konsekvensbeskrivningar göras, som beskriver hur olika delar av samhället påverkas.[12] 443
Kr14. 184Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen:
--- den idag otydliga styrningen och diffusa ansvaret för åtgärder som minskar klimatpåverkan tydliggörs. Ett led i detta är att införa skyldighet för kommunerna att upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).
621
Kr14. 25Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna:
--- Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.
627
Kr14. 176En utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.640
Kr14. 312Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet:
--- Sverige frekvent ska redovisa samt minska Sveriges och svenskars totala bidrag av klimatgaser till atmosfären. Beräkningen ska göras utifrån hela den utsläppsmängd som vår konsumtion åstadkommer både i och utanför Sverige. Så snart lämpliga mätetal och mätprocedurer är etablerade ska årliga minskningsmål införas. Dessa ska mätas och redovisas frekvent.
646
Easac. Unep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: import, input, export, handelsbalans. 659
Kr18. 53Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan.
- Att regeringen ger uppdraget till Naturvårdsverket att skapa förutsättningar för en nationell resurshushållningsplan.
- Att denna tar upp livscykelanalyser på material, degraderingsprinciper samt sätter mål för resursuttag.
- Att planen omfattar både nationella resursuttag som import av material och produkter.
796
Kr18. 224 VinnareSveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp. Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget. Klara 2- gradersåtagandet i Parisavtalet.
Minska koldioxidutsläpp med 10-15 % per år.
Fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
967
Kr18. 246Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi.
- #1 vi måste förstå vad som vi själva kan påverka som ger tillräckligt stor effekt
- #2 Ha en god omställningsekonomi genom att vi aktivt utnyttjar och stöttar våra egna affärsmöjligheter som omställningen ger.
- #3 undanröjer omställningshinder såväl fysiska, ekonomiska, juridiska som politiska.
- #4 lösa problemet med tunga transporter för att hålla samhället igång är en stor nyckelfråga.
989
Dn. 190321 tågBeräkningsmodeller. Cost-benefit eller dynamisk. 1027
Kr18. 209En plan för att Vegolandet Sverige!952
Kr18. 238Köttkonsumtionen måste minska
- Att Sveriges riksdag och regering tar matens (i detta fall köttets) klimat samt övriga påverkan på allvar
- Att Sveriges riksdag och regering gör upp en tydlig plan för hur köttkonsumtionen i Sverige ska minskas, t.ex. servera mer vego i skolor, på sjukhus, med mera.
- Att Sveriges riksdag och regering jobbar och prioriterar denna fråga på ett aktivt sätt.
981
Kr18. 183Jordbruksverket tar fram en jordbruksstrategi utifrån 4promilleinitiativet som kan förverkliogas. 926
Kr14. 192Satsa mer på cykelvägar utanför tätort :
--- anslagen till Trafikverket för att bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet åtminstone ska fördubblas och ligga på en nivå av minst 1,5 mdr kr per år.
538
Uu-Rb. Kvantifiera och beskriva besparingar och nya jobb- och affärsmöjligheter en snabb omställning leder till, men även lyfta fram risker för så kallade stranded assets. Kan också leda till minskad sårbarhet från störningar i energiförsörjning.2184
Kr14. 173Genomför Klimatberedningens förslag! som regeringen inte genomfört:
(8 åtgärder) Omedelbart genomföra dessa åtta kvantifierbara förslag. Ökar ambitionerna att genomföra den föreslagna handlingsplanen.
607
V Eu-val 2019. Avskaffa miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt.
Inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Vi ska inte belasta länderna som producerar varorna.
1055
V Eu-val 2019. Idag försvåras detta av EU:s inbyggda företräde för storföretagens vinster och intressen. Ambitiöst samarbete i Europa.
Betydligt högre klimatambitioner för utsläppsnivåer, energieffektivisering, och krav på förnybar energi genom bindande mål och regler, före beroendet av olja, gas och kol. Kolkraften helt utfasad till år 2030.
1050
Mp Eu-val 2019. Klimatmålen är styrande --- 1103
Mp Eu-val 2019. EU ska ta fram en europeisk koldioxidbudget. 1104
Mp Eu-val 2019. Inrätta en europeisk koldioxidbudget som ska komplettera klimat- och utsläppsmålen och säkerställa att målet om nollutsläpp nås i enlighet med Parisavtalet. 1110
S Eu-val 2019. Stoppa hormonstörande ämnen som finns i till exempel plast och vårt dricksvatten. Ta fram en handlingsplan för en giftfri miljö i Europa och göra insatser för att bekämpa miljöpåverkan av läkemedelsrester och den ökade resistensen mot antibiotika. 1352
L Eu-val 2019. Idag saknar EU en gemensam metod för att räkna in de utsläpp som orsakas av import och våra utrikesresor med flyg. Ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en gemensam mätmetod för konsumtionsbaserade utsläpp. 1375
Kr prog 20. [Energi.] Fullfölj Energipilot Gotland. Aggregatorers möjligheter att styra laster. Flexibilitet i elnätet. Större energilager och mycket vindel.2312
Kr prog 20. [Energi.] Värme: Samordna branschens utveckling.2329
Kr prog 20. [Energi.] Bio: Optimera knappa inhemska resurser mellan industri, transporter och uppvärmning. Främst till klimatneutral industri som inte kan elektrifieras.2330
Kr14. 58Det behövs en övergripande, långsiktig och tydlig nationell strategi för produktion av biogas där stora anläggningarna ger draghjälp åt mindre företag och att företagen tillsammans utvecklar ett gemensamt nät för distribution av klimatsmart biogas ut till ett nät av tankställen. 471
Kr14. 91Energitrappa i svensk lagstiftning:
--- en energitrappa, som visar vilken prioritet som ska ges till olika energislag, bör införas i svenska energistrategier och svensk lagstiftning (motsvarande den befintliga avfallstrappan).
473
Kr14. 111Vattenfall: Alla planer på nya kolgruvor och nya kolkraftverk omedelbart stoppas.793
Kr14. 304Nya ägardirektiv till Vattenfall:
--- att staten måste ta sitt ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut all fossil energi och snarast ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion. Avvecklingen av alla fossila bränslen bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.
480
Dn. 210712 Eu-plan[s14.] "Utsläppen ska bli dyrare - EU vill införa klimattullar". Innehåll:
- Utsläppen ska minska med 55 % till 2030 (jämfört med 1990).
- Klimattull från länder utan åtgärder. Ev avsätta medlen till klimatbistånd, forskning, tekniköverföring, så minskar risken att det uppfattas som protektionism.
- Skärpt handel med utsläppsrätter. Även sjöfart och flyg ingå.
- Skärpt om jord- och skogsbruk.
- Uppdatering om ansvarsfördelning mellan länder.
- Minsta nivå för vissa skatter, t ex bensin.
- Mål om energieffektivisering.
- Andel från förnybart 2030.
- Nollutsläpp 2035 från personbilar och lätta lastbilar.
- Laddstationer för elbilar inom Eu.
- Alternativa bränslen för flyg och sjöfart.
2475
Kr14. 140Skrota den nytillsatta, förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren. 634
Kr14. 191Nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa till med. 623
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Kr14. 95Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut:
--- en lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att förhindra ecocide - ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att återställa.
641
Uu-Rb. Projekt i samarbete mellan Uu och Ramboll gällande koldioxidbudgetar 2020-2040 för att beräkna budgetar åt kommuner, regioner och län. 1502
Uu-Rb. Fyra avgränsningar behöver göras:
- typer av utsläpp;
- territoriella eller konsumtionsbaserade;
- fördelning mellan nivåer i samhället;
- fördelning över tid.
1504
Uu-Rb. Södermanland läns budget är territoriell; med tillägg för internationella transporter inkl. internationellt flyg och dess höghöjdseffekt (faktor 2).
1505
Uu-Rb. Beräkningarna i denna rapport inkluderar inte utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster i andra länder. (Detta har ökat markant sedan 1990-talet.) Dessa utsläpp kan minskas genom minskad användning och val av alternativ med lägre associerade utsläpp i länet – i offentliga och privata organisationer genom kravställande vid upphandling och inköp; bland privatpersoner genom aktiva val utifrån tydlig konsumentinformation. 1506
Uu-Rb. Utsläpp 2016 (kt CO2)
1 578 industri,
(varav 1502 stora anläggningar),
585 utrikes transporter,
570 inrikes transporter,
92 arbetsmaskiner,
21 bostäder, lokaler,
12 produktanvändning,
11 el, fjärrvärme,
6 jordbruk.
Ssab i Oxelösund släppte 2017 ut 1531 kt, vilket är 9 % Sveriges industriella utsläpp.
1508
Uu-Rb. Industriella utsläpp:
- 11 största anläggningar ger 40 %.
- 45 ger 90 % utgöra grund.
De 45 skulle kunna göra grund kring vilka utsläpp som ska bokföras lokalt.
1509
Uu-Rb. - Hänsyn tas också till utsläpp från cementproduktion, samt upptag och utsläpp från förändrad mark och skogsanvändning på global nivå.
- I rapporten har vi också inkluderat utsläpp från invånarnas internationella (flyg)resor. Alla tankningr knutna till resan. Mycket stor potential för minskning. (Ökat markant.)
- Vi har inkluderat industriella utsläpp i kommunernas budgetar. (Ett alternativt sätt att bokföra dessa på är att lyfta ut stora industriella utsläpp till nationell nivå.) De utsläpp som tas upp här är energirelaterade koldioxidutsläpp, till exempel från industri och transporter, som sker inom en kommun, så kallade territoriella utsläpp. (Ett annat sätt: att redovisa konsumtionsbaserade utsläpp, är att summera utsläpp kopplade till konsumerade varor och tjänster oavsett var de fysiskt släppts ut. Dessa var år 2015 enligt Naturvårdsverket 105 Mt att jämföra med Sveriges territoriella utsläpp på 57 Mt.)
1507
Uu-Rb. Växthusgaser förutom CO2: t ex metan och lustgas. (Minskad metan genom mindre djurhållning.) Anledningarna till att endast koldioxid tas med i budgeten:
- CO2 är bryts inte snabbt ner.
- Mest potential att på kort sikt kraftigt minska utsläppen av CO2.
- CO2 är den största mängden. - CO2 är relativt lätt att mäta.
1510
Uu-Rb. Det är viktigt att säkerställa att minskningar i territoriella utsläpp inte beror på att utsläppen flyttar någon annanstans, därför bör man använda sig av båda perspektiven för en fullständig bild.
Senaste 30 åren har Sveriges utsläpp flyttat utomlands. Både territoriellt och konsumtionsbaserat för en fullständig bild.
1511
Uu-Rb. EU beslutade den 13 november att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket … för att nå Parisavtalet. 1512
Uu-Rb. Rekommendation inom Södermanland: energirelaterade koldioxidutsläpp minskas med ca 16 % per år från januari 2020.
Rekommendationen är högre än de nationella målen och måste därför bygga på samverkan på frivillig basis mellan näringsliv, privatpersoner, föreningar och det offentliga. Lokala koloxidbudgetar kan omskapa nationell konsensus. Författarna hoppas att detta projekt visar vilka mål svenska kommuner, regioner och län bör sätta med utgångspunkt i klimatvetenskap och Parisavtalet.
1513
Uu-Rb. Olika bedömingar: Natursvårdsverket 5-8 %. Src något högre?
Orsaker: 1) Potentialen till negativa utläppsekniker. 2) Fördelning på världens länder.
Rapporten: Oklar teknik. Osannolikt att lösa. Alternativ med storskaligt skogsbruk, men kritiseras för att inte vara förenligt med folks sätt att leva. Mer lovande är avskiljning vid cementtillverkning.
1514
Uu-Rb. CO2-utsläpp utan stora anläggningar:
2010-2019 ca: 1400 kt/år. CO2-budget utan stora anläggningar:
2020-2029 ca: 1176, 988, 830, 697, 585, 492, 413, 346, 291, 245.
2030-2040 ca: 206, 173, 145, 122, 103, 86, 72, 61, 51, 43, 36.
1515
Uu-Rb. Den höga minskningstakten tillåter inte att vi väntar på att energieffektivare teknik och mer förnybar energi ska lösa problemet. I närtid måste en snabb omställning ske genom att ransonera, prioritera och effektivisera energianvändning. Om åtagandet inte antas och Sverige totalt sett inte levererar dessa utsläppsminskningar är det svårt att påstå att man följer Parisavtalet, vilket också innebär att vi kollektivt väljer en framtid med mycket kraftiga klimatförändringar som ett resultat av minst 2 grader temperaturökning på jorden.1516
Uu-Rb. Den globala koldioxidbudgeten kan fördelas i tid och rum, och uttryckas som lokala årliga. 1519
Uu-Rb. Fördelning av utrymme:
1. Egalitära principen. Utrymmet proportionellt mot antal personer.
2. Suveränitetsprincipen (grandfathering). Hur mycket som släpps ut utgör grunden.
3. Utsläpparen betalar. Ju mer utsläpp, desto snabbare minskning.
4. Förmåga att betala. Regioner med hög ekonomisk aktivitet får större andel.
Använt metod 2. Övervägt att inkludera 4.suveränitetsprincipen (grandfathering) använts. (Alla får samma minskningstakt.) Den grundar sig på historiska utsläpp för att ta hänsyn till befintlig industri- och samhällsstruktur.
1520
Uu-Rb. Möjligt: Länsstyrelsen bjuder in de lokala aktörerna till dialog för framtagande av en åtgärdsplan. Innehåll på kort och längre sikt. 1523
Kr18. 6 VinnareÅtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.
459
Mu-LandStadMat. Ompröva EU:s jordbrukspolitik. 272
L Eu-val 2019. EU:s vattendirektiv är tänkt att säkerställa god vattenkvalitet i våra vattendrag men har tyvärr inte lett till de förbättringar som krävs. Förstärk EU:s vattendirektiv. Vi vill se tydligare definitioner och målsättningar och färre möjligheter till undantag. Övervakningen av att reglerna följs bör koordineras bättre än idag och resultera i konkreta och bindande åtgärdsplaner. Dessa åtgärdsplaner bör granskas löpande av kommissionen med hjälp av den europeiska miljöbyrån och för det fall medlemsländerna inte vidtar tillräckliga åtgärder ska sanktioner kunna utdömas. 1391
Kr18 vinnare. 91Sveriges regering utarbetar en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.2175
Mp k-plan 2018. Rubr 1.3. Målen i det klimatpolitiska ramverket 1559
Sp k-prog 2008. Flera olika förslag diskuteras just nu med syftet att nå en klimatöverenskommelse som sträcker sig bortom år 2012. EU-kommissionens ”klimatpaket” för 2013-2020, Sternrapporten och Warner-Liebermans lagförslag i USA är några av dem. Gemensamt för dessa förslag är att de är fullständigt otillräckliga för att undvika en global temperaturhöjning som överskrider den troliga tröskelnivån för allvarlig fara (+2°C i jämförelse med den förindustriella perioden). 1599
Sp k-prog 2008. IPCC har dessutom uppvisat en tendens till att vara alltför hoppfulla i sina prognoser, vilket innebär att vi måste vara lyhörda för ännu större minskningar av utsläppen. 1603
Sp k-prog 2008. Energisparande teknik och miljövänlig utvinning av energi behöver då utvecklas, men framför allt måste sådana planer som redan finns på ritbordet börja sättas i verket. 1605
Sp k-prog 2008. Alternativet är att samhället medvetet sätter gränser för hur mycket resurser var och en kan förbruka och hur mycket växthusgaser var och en får lov att ”släppa ut”. Den sortens ransonering utgår inte bara ifrån vad samhället just nu tekniskt kan producera utan också hur mycket vi på lång sikt kan tillåta oss utnyttja jordens resurser. Vi förordar sålunda ransoneringar och kvoteringar framför skatter, avgifter och utsläppshandel. Ransoneringar handlar inte om att fullständigt kontrollera varje enskild individs varukonsumtion, utan är främst till för att sätta ett tak för produktionen och därmed reglera de värsta klimatbovarna – företagen. 1615
Sp k-prog 2008. I planen måste ingå att jämställdheten är en förutsättning för en varaktig hållbar utveckling, där jämställdheten är både mål och medel. 1686
Sp k-prog 2008. ett undertryckande av de sektorer vars verksamhet är onyttig eller skadlig. 1690
Ref program. Vi ser fantastiska möjligheter i att väva ihop den nödvändiga klimatomställningen med jämlikhet över landets regioner genom en ambitiös satsning på klimatsmart infrastruktur för hela landet och jobbskapande i gles- och landsbygd.1736
Ref program. Ett omställningsråd samordnar klimat- och energipolitik. Kartlägga existerande strategier och organisatorisk kapacitet. Resurser för att statens roll blir ändamålsenlig och att uppsatta mål nås.1745
Ref program. Fyra grunder: Hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi, hållbara investeringar och en rättvis omställning. 1755
Ref program. Upprätta en tydlig färdplan för utfasning av fossila bränslen.1777
73 pkt S+3. 28. --- planen för infrastruktur 2018–2029 med investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder ska fullföljas. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. --- Ett nytt miljöstyrande system ska utredas --- Regeringen ska agera för att göra det enklare att boka utlandsresa med tåg. Trafikverket ges i uppdrag att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer.1795
73 pkt S+3. 30. En aktiv klimatpolitik som värnar det klimatpolitiska ramverket. 1799
73 pkt S+3. 35. Handlingsplan för åtgärder för kraftigt minskade utsläpp tas fram. 1804
Kr18 vinnare. 224Övergripande: Sveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp. Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget. Klara 2-gradersåtagandet i Parisavtalet.
Minska koldioxidutsläpp med 10-15 % per år.
Fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
1870
Reg k-plan. Kap 9 Förutsättningar för omställning 1930
Reg k-plan. Kap 10 Tvärsektoriella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige1931
Reg k-plan. Kap 10.1 Integrering av klimat i alla relevanta politikområden 1932
Reg k-plan. Kap 10.5 Konsumtionsbaserade utsläpp 1950
Reg k-plan. 15. Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp.1951
Reg k-plan. 17. En översyn av hur det klimatpolitiska ramverket kan få genomslag i offentliga upphandlingar genomförs, med fokus på upphandlingar med stor klimatpåverkan.1954
Reg k-plan. 18. Upphandlingsmyndigheten kommer få i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå våra klimatmål och att de upphandlingar som ger störst klimatnytta för pengarna kan prioriteras.1955
Reg k-plan. 19. Lämpliga myndigheter kommer få i uppdrag att starta och driva beställarnätverk för klimatsmart upphandling på transportinfrastrukturområdet.1956
Reg k-plan. Kap 11 Åtgärder per sektor för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige 1966
Reg k-plan. 57. En nationell plan tas fram för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP).2002
Reg k-plan. 66. Transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till fossilfrihet. Klimatmålen ska utgöra en central utgångspunkt för framtida statliga infrastrukturplanering. Underlagen till infrastrukturplanering bör visa hur satsningarna bidrar till möjligheterna att nå klimatmålen.2018
Reg k-plan. 73. Ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya järnvägsspår ska genomföras, i enlighet med den nationella planen för transportinfrastrukturen 2018–2029.2025
Reg k-plan. 74. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram långsiktig underhållsplan och åtgärdsprogram för att säkra ökad punktlighet.2026
Reg k-plan. 77. Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas. Den breda finansieringsdiskussionen mellan sju riksdagspartier ska återupptas och utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet.2029
Reg k-plan. Kap 12.5.1 Transportinfrastrukturplaneringen ska bidra till fossilfrihet2040
Reg k-plan. 93. En långsiktig plan för uppförande och utbyggnad av elvägar ska tas fram.2053
Reg k-plan. Kap 13 Kompletterande åtgärder2091
Reg k-plan. 113. Regeringen återkommer i fråga om kompletterande åtgärder efter vidare beredning av Klimatpolitiska vägvalsutredningen slutbetänkande. Detta inkluderar bland annat frågan om ökning av kolsänkan över tid, bio-CCS och verifierade utsläppsminskningar i andra länder.2092
Dn. 200920 Preem"Globalt har vi bara ca 340 gigaton koldioxid kvar att släppa ut om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Det ger oss ca 8 år med nuvarnade utsläppstakt", säger Johan Rockström.2141
Reg k-plan. 51. Det nationella skogsprogrammet utvecklas för att ytterligare främja växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.1995
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: Samlad planering (s. k. backcasting) för alla berörda myndigheter, utgående från klimatmålen, av allt inom transportsektorn som staten har rådighet över. 2375
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Plan för hur digitaliseringen ska utnyttjas i transportsystemet. Speciellt samarbete mellan staten, regionerna och kommunerna.2386
Kr prog 20. [Institution.] Tillväxtmål och enskilda vinstintressen underordnas klimatmålen. Ska bidra till fossil utfasning, och att social hållbarhet prioriteras.2427
Kr prog 20. [Institution.] Backcasting ska styra allt inom klimatrelevanta verksamheter, främst transport, infrastruktur, energi, industri, samt skogs- och jordbruk.2428
Kr prog 20. [Institution.] Ta fram koldioxidbudget i linje med Parisavtalet. Justera klimatpolitiska ramverkets mål och tidsperspektiv enligt Sveriges åtaganden. Följ upp och justera.2430
Kr prog 20. [Institution.] Koldioxidbudgetar även i kommuner och regioner.2431
-. 220204Co2-budget via Klimatsekretariatet *.2682
K-allians. 01.9Det är hög tid att reformera systemen! De små justeringar som de nationella politiska ledarskapen hittills genomfört räcker inte alls. Det måste ersättas med radikala systemförändringar i finanssektorn, energiproduktionen, industrin, transportsektorn, byggandet och jord- och skogsbruket. Dessa genomgripande förändringar är absolut nödvändiga om världen skall ha en chans att nå målet om nollutsläpp före år 2050.2698
K-allians. 1.2och komplettera med en nationell koldioxidbudget som bryts ner på regional och kommunal nivå. 2722
Kr22. Grp 1 nr 511. Tillsätt en kommission som arbetar en handlingsplan kring hur dekolonialitet kan praktiseras inom ramen för miljö- och klimatfrågorna. 2. Att handlingsplanen i fråga uppdateras med jämna mellanrum.2818
Kr22. Grp 2 nr 145Klimat- och folkhälso-kris med synergieffekter:
-Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet, utarbetar en handlingsplan för att tillvarata den omedelbara nyttan för folkhälsan som många åtgärder för klimatomställning innebär.
-Handlingsplanen innehålla åtgärder och styrmedel som kan implementeras nationellt, regionalt, i kommuner för en hälsofrämjande klimatomställning.
-Handlingsplanen ska ha tydliga mål och ha plan för årlig utvärdering.
2862
Kr22. Grp 5 nr 24* Utarbeta en plan för genomförande och finansiering av nolltaxa eller låga avgifter.2930
Kr22. Grp 5 nr 33Jobba hårdare för de förlag som redan finns samt är öppna för kompletteringar.2934
Kr22. Grp 6 nr 74Alla kommuner ska införa en lokal koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten ska brytas ner per verksamhetsområde och följas upp årligen. Kommunerna ska informera sina medborgare om budgeten och det gemensamma ansvaret för att den hålls, samt vara tydliga med att budgeten begränsar kommunens handlingsutrymme. Länsstyrelserna ger ekonomiskt och administrativt stöd till kommunerna.2976
Folk. Det behövs kraftfulla åtgärder på alla nivåer i samhället och en befolkning som är informerad och delaktig för att omställningen ska få fart. Tydliga beslut och synliga resultat behöver komma nu under 2020-talet. Rika länder som Sverige behöver nå nollutsläpp för fossila bränslen inom 12 - 13 år, enligt den koldioxidbudget som klimatforskaren Kevin Anderson presenterat.3030
Folk. Antar klimatfärdplaner med koldioxidbudget som håller sig inom Parisavtalets klimatmål3037
Folk. Fortfarande är det en endast en del av landets kommuner som har börjat arbeta med en koldioxidbudget. Den synliggör hur stora årliga utsläppsminskningar som behöver åstadkommas för att rättvist bidra till att Parisavtalets klimatmål uppnås. Samtliga kommuner bör ha klimatfärdplaner med koldioxidbudgetering kopplad till konkreta åtgärder och årliga uppföljningar. Koldioxidbudgeten behöver integreras i all planering och kommuniceras med medborgarna.3038
Folk. På samma sätt som länderna lämnar in sina åtaganden till Parisavtalet, ska kommunerna åläggas att lämna in klimatfärdplaner med koldioxidbudgetar och planerade åtgärder till regeringen med årliga uppföljningar. Idag är det frivilligt för kommunerna att minska på utsläppen. Det håller inte.3058
Kr prog 22. 3Sverige saknar 2022 en politik inom klimatområdet med en tydlig roll- och ansvarsfördelning, regelverk och resurser som säkrar att åtagandena i Parisavtalet uppfylls.3103
Kr prog 22. 3Olika aktörer drar åt olika håll utifrån olika, ofta kortsiktiga, särintressen.3104
Kr prog 22. 3Det klimatpolitiska ramverkets mål och tidsperspektiv är inte kopplat till den koldioxidbudget som gäller och vi vet inte vilket temperaturmål som Sveriges klimatpolitik utgår ifrån.3105
Kr prog 22. 5En koldioxidbudget är en bedömning av hur mycket koldioxid och andra växthusgaser som världen kan tillåtas släppa ut ifall vi vill hålla oss inom ett angivet temperaturmål.3109
Kr prog 22. 5Den globala budgeten inkluderar utsläpp och upptag av de tre stora växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas (dikväveoxid)3110
Kr prog 22. 5Den ökade kollagringen i framför allt skog behövs för att kompensera för de fossila utsläpp som inte gått att undvika under omställningen.3117
Kr prog 22. 5För att bedöma den totala balansen mellan biogena utsläpp och upptag behöver hela kolcykeln det vill säga cirkulationen av kol mellan biomassa, atmosfär, mark och vatten beräknas och vägas in.3118
Kr prog 22. 5Övertrassering av budgeten på totalt omkring 92 miljoner ton koldioxid. Huvudorsakerna: industrins omställning går för långsamt, utrikestrafiken till stor del med fossilbränsle och fortfarande fossilbilar och -lastbilar. Omställning av komplexa system och beteenden tar tid. Vår primära lösning är att kraftigt och snabbt öka kollagringen framför allt i skog.3120
Kr prog 22. 5En omedelbar uppgift för den biogena budgeten är att kompensera för koldioxidutsläppen från den bioenergi som vi använder och kommer använda i fjärrvärme, transporter och industri.3121
Kr prog 22. 6Helhetsvision: Vi har byggt på landets materiella och immateriella styrkor och resurser, som gjort Sverige världsledande på olika områden: - naturresurser med elkraft, vatten, skogar och jordbrukmark.
- bred kompetens och utbildningsbakgrund inom arbetskraften.
- innovationskapacitet.
- brett samarbete mellan stat, näringsliv, forskarsamhälle och civilsamhälle.
- det starka civilsamhället har delaktigt och varit pådrivande.
- sammanhållning och tillit mellan människor.
- förtroende för våra samhällsinstitutioner.
3123
Kr prog 22. 6"Bland åtgärder före 2035:
- stopp för fossila subventioner och fossil verksamhet samt bara hållbar förbränning av bioenergi;
- klimathänsyn ska väga tyngre än enskilda vinstintressen;
- säkrande av fler naturliga kolsänkor i skog och mark och övergång till kontinuitetsskogsbruk;
- återvätning av dikade torvmarker;
- ett alltmer regenerativt jordbruk;
- förbud för nyförsäljning av personbilar och lätta lastbilar med förbränningsmotorer from 2025;
- obligatorisk energieffektivisering, vid vite, näranoll-energibyggnader;
- obligatoriska klimatdeklarationer på varor och tjänster."
3124
Kr prog 22. 6Det avgörande har varit att kombinera fem centrala områden: forskning, kunskap, åtgärder, människors deltagande och ledarskap. Såväl teknik som ekonomiska överväganden och konsumtionsbeteenden fokuserat på återanvändning och resurshushållning. Strategi: staten, i samverkan med regioner, kommuner, näringslivsaktörer och civilsamhälle, i likhet med under corona-pandemin, oljekrisen på 1970-talet och den efterföljande strukturanpassningen, tagit ett övergripande ansvar och ledarskap.3126
Kr prog 22. 6Vi har byggt på landets materiella och immateriella styrkor och resurser:
- naturresurser med vatten, skogar och jordbrukmark.
- bred kompetens och utbildningsbakgrund inom arbetskraften.
- innovationskapacitet.
- brett samarbete mellan stat, näringsliv och forskarsamhälle.
- ett starkt civilsamhälle har delaktigt och varit pådrivande.
- sammanhållning och tillit mellan människor.
- förtroende för våra samhällsinstitutioner.
3127
Kr prog 22. 6Livscykelperspektiv, där materialåtervinning är centralt.3134
Kr prog 22. 6Krav vid upphandling.3135
Kr prog 22. 6Samhällsplanering med anpassning till pågående klimatförändringar som höjda havsnivåer.3136
Kr prog 22. 6En myndighet har ett övergripande ansvar och budget för en 20-årsperiod.3137
Kr prog 22. 6Bidragande sektorer: El-, fjärrvärme minimalt utsläpp. Enklare tillståndsprocesser för vindkraft. Minskad privatbilism och mer kollektivtrafik. Restriktivt inrikesflyg och progressiva avgifter. Byggnormer. Skogen som kolsänka med ägarkompensation. Kretsloppsjordbruk, lokalt anpassat. Ändrat stöd från Eu-s cap, inte per areal. Kommuner ger lokalt eko-stöd.3138
Kr prog 22. 6Mest välbeställda betalar mest för omställningen.3139
Kr prog 22. 6Fokus på människan i omställningen; jobb, hälsa, medinflytande:
- Stöd för grupper och regioner.
- Kortare arbetsdagar, kunskapslyft, flyttbidrag.
- Mindre luftrörssjukdomar och ohälsa relaterad till klimatångest, minskad stress.
- Involvering av människor i olika åldersgrupper, bostadsområden, stad och landsbygd stärker demokratin.
3140
3. Balans
Mu-LandStadMat. Garantera livsmedelsförsörjning: vid en eventuell avstängning/störning, när de globala resurserna börjar sina. 275
Mu-LandStadMat. Importera mindre. 277
Mu-LandStadMat. Mindre av exotiska varor. 278
S-program. En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. 2210
Kd-program. Ur såväl ett globalt som nationellt perspektiv är det långsiktigt nödvändigt att åkermarken i Sverige och övriga Europa kan nyttjas för livsmedelsproduktion eller annan produktion som lätt kan avbrytas och återgå till livsmedelsproduktion, som till exempel vid odling av energigrödor.[40] Jordbrukspolitiken inom EU måste tillhandahålla förutsättningar.[5] Konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk måste vara förenligt med internationell solidaritet och en levande landsbygd, garant för biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5]393
Easac. Gri-indikatorerAnti-competitive behaviour 689
Easac. Eiprmcompetitiveness and innovation; 750
L Eu-val 2019. EU-strategi mot avskogning. I arbetet med att rädda klimatet är det viktigt att säkerställa rättvisa spelregler mellan företag i olika länder.1372
C Eu-val 2019. Varierar mycket inom Eu: antibiotikaanvändning som djurhållningen. Jordbrukare, livsmedelsproducenter bör konkurrera på lika villkor. Höga minimikravdjurvälfärd och klimatpåverkan samt rättvisa handelsregler. Ger exempelvis minskad risk för antibiotikaresistens. Skulle gynna svenska bönder, som idag verkar under hårdare krav. 1447
Uu-Rb. Kvantifiera och beskriva besparingar och nya jobb- och affärsmöjligheter en snabb omställning leder till, men även lyfta fram risker för så kallade stranded assets. Kan också leda till minskad sårbarhet från störningar i energiförsörjning.2184
L Eu-val 2019. Åtgärder för att klara klimatmålen ska ingå i EU:s frihandelsavtal och åtgärder bör kunna vidtas mot länder som försöker gynna sin inhemska industri på bekostnad av klimatet.2190
L Eu-val 2019. En särskild EU-strategi bör antas för att komma till rätta med avskogning på grund av import av exempelvis soja, palmolja, kött, kakao eller timmer.2191
S Eu-val 2019. I jobbstycket: en fossilfri kontinent ... ... kommer stärka vår konkurrenskraft.1075
S Eu-val 2019. Samma regler bör gälla i alla länder i EU, ... ... så att företag inte kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att strunta i klimatkrav – lika lite som att konkurrera med sämre villkor och löner. 1082
Mp Eu-val 2019. konkurrensregler får aldrig vara hinder. 1107
Mp Eu-val 2019. Skärp kraven på djurhållning så att djuren får rätt att bete sig naturligt. Lantbrukare med bättre djurhållning ska inte missgynnas i konkurrensen. 1147
Mp Eu-val 2019. Säkra att länder har möjlighet att införa en antibiotikaskatt på kött från djur som rutinmässigt behandlats med antibiotika. 1148
Mp Eu-val 2019. Sommaren 2018. Det här är den typ av extremväder som kommer att bli vanligare på grund av klimatförändringarna. Sverige och Europa behöver ha ett jordbruk som är mindre sårbart i händelse av kriser och klimatpåverkan. Den viktigaste förändringen för att nå dit är att göra jordbruket fossilfritt och att EU:s beroende av att importera proteinfoder minskar. 1156
Mp Eu-val 2019. Att människor har goda förutsättningar att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag i våra lands- och glesbygder är helt avgörande för att vi ska kunna producera mat och ta hand om vår jord. 1161
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] Med tanke på klimatkrisens allvar är det rätt överspänt att betrakta skatter som det nationella självbestämmandets heliga graal. 1336
L Eu-val 2019. Även om mycket har åstadkommits blockeras tyvärr mycket av det nödvändiga arbetet som återstår av nationella särintressen.
Ett effektivt utnyttjande av det europeiska luftrummet som leder till att så många flygplan som möjligt kan flyga kortast möjliga rutt skulle innebära stora miljö- och effektivitetsvinster. Vi vill att arbetet med ett gemensamt europeiskt luftrum färdigställs så snart som möjligt.
1378
Detc. T Kåberger 210531[Tomas Kåberger, ledare "Konfliktälskande medier bromsar grön omställning".] Medier förstorar problem med förnybart. T ex att fåglar dödas av vindkraftverk. Konfliktsökande medier hjälper till att bromsa utvecklingen. Det är inte fel att se problemen med förnybar energi. Men det viktigaste är att sätta dessa nya problem i relation till de utmaningar förnybar energi hjälper till att lösa. Att bara ge nya problem uppmärksamhet är destruktivt.2249
L Eu-val 2019. Regionalpolitiken ska inte finansiera åtgärder som motverkar målsättningarna i klimatavtalet från Paris. 1399
C Eu-val 2019. Hållbara och konkurrenskraftiga gröna näringar 1442
C Eu-val 2019. Konkurrens på lika villkor 1446
C Eu-val 2019. Ska EU kunna föra de liberala demokratiernas talan i världen, och visa att demokrati och frihet är vägen framåt, måste unionen stå stark ekonomiskt. Bara så kan vi inspirera andra länder att följa vårt exempel. Bara så kan vi skapa det välstånd som krävs för att finansiera andra viktiga satsningar, på miljö, sammanhållning och trygghet. 1460
C Eu-val 2019. När kraven skärps i EU blir det lättare att nå våra egna mål och skapa efterfrågan på svensk teknik och företag i hela EU. Också i de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, som exempelvis transportsektorn, måste utsläppen minska snabbare. Vi vill exempelvis höja kraven på bilindustrin vad gäller miljöprestanda. EU behöver också stärka insatserna för att minska klimatpåverkan från flyget och sjötransporterna, genom forskning, styrmedel och internationell påverkan. 1422
C Eu-val 2019. Det är på EU-nivå som minimikrav kring klimat- och miljöhänsyn i industrin sätts. Eftersom det råder frihandel inom EU, och EU tecknar handelsavtal med andra länder, måste dessa miljökrav vara höga. När EU ställer hårda krav påverkar det hur produkter designas och tillverkas globalt. Miljöfarlig produktion kan inte tillåtas vara en konkurrensfördel. Samma höga krav som vi ställer på kemikalier och plast som tillverkas i EU måste gälla också de produkter som kommer från tredje land. 1427
C Eu-val 2019. EU:s klimatambitioner får heller inte motarbetas av stelbenta statsstödsregler, skatteregler eller subventioner till fossila bränslen. Medlemsländerna måste kunna stimulera framväxten av ny grön teknik, utan att sätta den inre marknaden och konkurrensen ur spel. 1436
Sd Eu-val 2019. Ett annat viktigt arbete är att kontinuerligt se över standarder och krav för produkter för att åstadkomma en höjning av ambitionen på miljöområdet, utan att detta medför betydande konkurrensnackdelar. Sverige ligger förvisso i framkant på detta område men bör verka för att höja lägsta-nivån inom unionen, inte minst när det kommer till avfallshantering och återvinningsarbete. 1471
Sd Eu-val 2019. Verka för en svensk energimodell istället för energiunionen. Genom energiunionen föreslås alla medlemsstater bygga samman sin infrastruktur och anpassa sig efter gemensamma normer. Så som förslaget är utformat riskerar det att kraftigt öka kostnaderna, utan några konkreta vinster för Sverige. Det är givetvis positivt om medlemsstater på olika sätt vill integrera sina respektive system, men det bör ske mellanstatligt och frivilligt. 1478
Sd Eu-val 2019. Värna svensk sjöfartlikvärdiga miljöregler för sjöfarten i Europa. Sverigedemokraterna är positiva till att minska utsläppen på Östersjön samt till hårdare kontroller av att regelverk efterlevs. Däremot bör miljöregler omfatta hela EU-området i syfte att upprätthålla konkurrensneutralitet, till exempel genom en geografisk utvidgning av svaveldirektivet. 1479
Dn. P Alestig 210912Valet: Orsaka barnarbete i Kongo-Kinshasa, bidra till miljöförstöring i Sibirien – eller bryta upp några en av de mest natursköna miljöerna i vårt land? bl a på Österlen och vid Vättern. [Peter Alestig: Omställningen är inte alltid ren och fin.]2499
Kd-program. Energiskatter och regelverk behöver utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden.[68] För att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas.[68]381
Kr14. 107Ökad självförsörjning:
--- det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.
602
Kd-program. Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, men ett riksintressesystem och strandskyddsregler får inte skapa onödiga hinder för bostadsbyggande och människors möjlighet att nyttja sin egendom.[13] 427
Kd-program. Väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Samt långsiktighet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.[20] Ett gott samhälle. [20]428
Ref grön giv. SyntesFörstärkt kon­kurrenskraft för svensk industri. 2545
Shaughnessy i Int 32/2019. För att få de effekter som krävs måste allt detta göras i global skala, och snabbt, men när väl viljan finns, eller tvingas fram, så är det inte särskilt svårt att uppnå. 1553
Sp k-prog 2008. Den odling av biobränsle som sker i delar av Latinamerika visar dock att det finns risker i samband med att alternativ till de fossila bränslena tas fram. Om man ersätter regnskog, som sväljer koldioxid, med sockerrör för etanolproduktion, har man inte på ett positivt sätt bidragit till att minska växthuseffekten. Snarare tvärtom. 1623
Sp k-prog 2008. Energikrisen kommer att medföra ett alarmerande och nytt krigshot som uppkommer ur den interimperialistiska och inomkapitalistiska konkurrensen om kontroll över naturtillgångarna, i synnerhet fossila energikällor, liksom ur försvaret av oljans vinster och de privilegier som är knutna till dem. Det finns en överhängande risk för en barbarisk och vapenskramlande kapitalistisk och patriarkal upplösning på klimatkrisen – till skada främst för de fattigaste människorna, för fattiga generellt, för arbetarklassen, för katastrofoffer, för klimatflyktingar, och i synnerhet för kvinnor. 1650
Sp k-prog 2008. med kapitalismens globalisering och 1688
Ref program. Företagsekonomiska riskerna att ställa om alltjämt betraktas som större än de samhällsekonomiska nyttorna.1744
73 pkt S+3. B. För att säkra en god ekonomisk utveckling, vårt framtida välstånd och en god välfärd i framtiden krävs en politik som prioriterar jobben och främjar näringslivets hållbara omställning och konkurrenskraft.1783
Dn. Ledare 211020Om dagens problem­insikt hade funnits för 20 år sedan hade det varit rätt enkelt att mota klimat­katastrofen enbart med marknads­mässiga medel. Den tiden kan vara förbi.2584
Greider 17 ant. 1. Klimatet kan inte räddas utan ett stort mått av antikapitalism. Kapitalismens horisont är nästa kvartal. Havets, skogarnas och atmosfären har horisonter tusen eller miljoner år bort.1857
Kd-program. De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken ska vara miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. 868
Kr22. Grp 3 nr 108Anpassa de statliga stöden till att gynna flera - En resilient livsmedelsförsörjning kräver mångfald inom såväl arbetssätt som storlek på produktionsenheter.2883
22
Styrning
0. Styrning allmänt
Mu-Ekonomi. Förstörarna måste reparera. 44
Mu-Globrättvisa. Motverka import av ohållbara skogsprodukter (regnskogsträ, palmolja). 227
Mu-Globrättvisa. Vi behöver lagar och skattepolitik som styr över resor, och transporter från väg och bil till kollektivtrafik, järnväg och sjötrafik. 257
Mu-Globrättvisa. Flygets klimatbelastning kan bara lösas med kraftigt minskad flygtrafik, genom restriktioner och skattepolitik. 258
S-program. Marknadsmekanismerna klarar inte av att hushålla med sådant som saknar marknadspris, som luft och vatten. Därav följer exploatering.[7] Det krävs demokratiska beslut.[7] Förhindra exploatering.[7]357
Kd-program. Energiskatter och regelverk behöver utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden.[68] För att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas.[68]381
Kd-program. Ekonomiska och legala styrmedel.[28] De samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektiva kommunikationssystemen stimuleras.[28]399
Kd-program. En oreglerad marknadsekonomi riskerar att leda till miljöförstöring. Det beror på att vissa naturresurser kan utnyttjas gratis, eller till ringa kostnad, trots att de representerar stora värden.[24] Miljöpolitiken ska bygga på principen att förorenaren ska betala för de miljökostnader som uppstår. Ekonomiska styrmedel och stöd ska användas för att skapa ekonomiska motiv att agera miljövänligt för såväl konsumenter som producenter. Ett nära samarbete med näringslivet är en viktig del i detta arbete.[24] 417
Kd-program. "Miljöutrymmet" minskar. Då räcker inte pris och ersättning.[51] 447
Kr14. 138Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism:
--- geoismens tankegods bör ligga till grund vid utvecklandet av ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle.
497
Easac. Es-indexprivate sector responsiveness 700
Kr18. 60Statlig styrning genom avgifter, lagstiftning, budget, momsregler etc på alla samhällssektorer för att nå Klimatmålet. Nå utsläppsnivån för växthusgaser 2 ton per person 2045.803
Kr18. 68Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!.
- företags avdrag för energiförbrukning avskaffas.
- dessa ersätts med att arbetsgivaravgiften kopplas till energiförbrukningen.
811
C Eu-val 2019. Också i de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, som exempelvis transportsektorn, måste utsläppen minska snabbare. EU behöver också stärka insatserna för att minska klimatpåverkan från flyget och sjötransporterna, genom forskning, styrmedel och internationell påverkan.
Vi vill exempelvis höja kraven på bilindustrin vad gäller miljöprestanda.
2195
Kr18. 206Riksdagen
- inför ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen.
- använder intäkterna till ekosystemtjänster i jordbruket.
949
Kr18. 229Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Sveriges regering måste genom politiska styrmedel öka Sveriges självförsörjning vad gäller livsmedel för att minska sårbarheten och risk för matbrist i händelse av kris. En sådan förändring kan komma att kräva förändringar i det regelverk som ligger till grund för EU:s nuvarande jordbrukspolitik. Sådana förändringar skall Sveriges regering kräva och arbeta aktivt för.
972
Kd-program. Svenskt skogsbruk och skogsindustri ska kunna utvecklas.[43] Krävs övergripande långsiktiga och hållbara spelregler.[43] Som främjar såväl produktions- som miljömål.[43]388
Kr18. 32Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv: Ökat stöd till och implementering av elreglering på konsumentsidan.2213
Mp Eu-val 2019. Flytta över godstrafik från motorväg till järnväg och sjöfart genom ekonomiska styrmedel. 1129
Mp Eu-val 2019. Mat som producerats med hänsyn till miljön och djurens välfärd kostar mer att producera. EU:s jordbrukspolitik måste främja det ekologiska, fossilfria jordbruket. Det som är bra för människan, djuren och naturen ska vara billigare än det som skadar. För att alla ska ha råd att köpa ekologisk, närodlad, djurvänlig och miljövänlig mat 1160
Mp Eu-val 2019. Förenkla reglerna för upphandling av lokalt producerad mat i hela EU. 1171
Utställn Frön. Förorenaren ska betala1326
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Ekonomiska styrmedel. På ett sådant sätt att alla har en möjlighet att vara en del av lösningen.
Fler kan göra klimatsmarta val.
1338
L Eu-val 2019. Den som smutsar ned måste också måste betala mer och det ska bli enklare att göra smarta miljöval. 1361
-. S Hunhammar 210601[Utredningen ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040” av Sven Hunhammar. Utfasningsutredningens betänkande.]
Drivmedel för inrikes transporter och arbetsmaskiner står för knappt 40 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Förslag: Fossila drivmedel utfasade 2040. De stora förändringar som krävs bedöms inte hinna genomföras långt innan 2040. Strategin: elektrifiering, minskad trafik och förnybara drivmedel. För att det ska vara möjligt att fasa ut fossila drivmedel även där det är svårt att elektrifiera behöver användningen av långsiktigt hållbara förnybara flytande och gasformiga drivmedel öka. Förbränningsmotorer kommer dock att behövas under mycket lång tid. Högre drivmedelspriser blir en viktig drivkraft.
2252
L Eu-val 2019. Minskad jordbruksbudget i Eu. Hälften ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. Liberalerna vill dock behålla landsbygdsprogrammet, som är viktigt för miljöskydd och för att bevara öppna ängsmarker, och biologisk mångfald. Programmets miljöinriktning bör stärkas och breddas till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper med stort miljömässigt värde. Vi vill att jordbruket bidrar aktivt till att nå klimatmålen, samtidigt som jordbruksproduktionen effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. 1394
C Eu-val 2019. Kostnaden för klimatutsläpp måste bli högre. Lösningen på dessa problem är mer samarbete, inte mindre. 1416
C Eu-val 2019. Förtroendet raseras när regler bryts utan konsekvens. Regelverken kring mänskliga rättigheter, miljökrav och budgetregelverk ska efterlevas. Kommissionen måste ges större möjlighet att se till att så sker. Förutsättningarna för att följa upp, kontrollera och garantera efterlevnaden av sådana gemensamma regler måste bli bättre. 1463
C Eu-val 2019. Det är på EU-nivå som minimikrav kring klimat- och miljöhänsyn i industrin sätts. Eftersom det råder frihandel inom EU, och EU tecknar handelsavtal med andra länder, måste dessa miljökrav vara höga. När EU ställer hårda krav påverkar det hur produkter designas och tillverkas globalt. Miljöfarlig produktion kan inte tillåtas vara en konkurrensfördel. Samma höga krav som vi ställer på kemikalier och plast som tillverkas i EU måste gälla också de produkter som kommer från tredje land. 1427
Kr18. 154- Inför styrmedel och vidta andra åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp.
- Avsätt tillräckliga resurser årligen för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna mätas och följas upp. Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
- Inför ett nytt etappmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, som komplement till målet om netto noll territoriella utsläpp till 2045
897
Kr18. 56Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden.
1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring efter avverkning och för återplantering av lövträd. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg återplanteras på de ställen där dessa arter fanns naturligt tidigare.
2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.
799
Kr18. 76Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam.
Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Regnskogssafari kan vara ett sätt till att göra regnskog lönsam.
819
Detc. 19031530 % av världens fiskebestånd är överutnyttjade. 30 procent av de globala koldioxidutsläppen absorberas av haven, som samtidigt producerar hälften av världens syre. 12 - 30 % av det fiske som bedrivs världen över utförs oreglerat eller illegalt. 1025
Kr14. 682030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita certifikat. Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi:
--- regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och värmeproduktion med ... målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030.
472
Kr18. 23Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel:
- Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen.
765
Ref grön giv. SyntesOtillräckliga styrmedel2514
Kr18. 117Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden Sverige har gjort i Paris-avtalet. 860
Easac. Oecd-inidcators4. Economic opportunities and policy responses 722
Ref grön giv. SyntesAvgiftsfinansiera negativa utsläpp. 2521
Sp k-prog 2008. I alla samhällen ransoneras därför tillgången på materiella ting på något sätt. I ett kapitalistiskt samhälle sker det genom marknaden, vilket innebär att den som är rik får en större tilldelning av varor och därmed tillåts ta upp ett större ekologiskt utrymme än de fattiga. 1614
Ref program. Fler riktade ekonomiska och regulativa styrmedel.1748
Ref program. Mål och stärkta ekonomiska och regulativa styrmedel för en cirkulär ekonomi utformas. 1770
73 pkt S+3. Plan: Ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om samhället i miljövänlig riktning.1825
Kr18 vinnare. 6Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål.1861
Detc. A Gustavsson 211109Det finns alternativ till fossil plast. Men det är dyrare. Det behövs fler lösningar. Gröna råvaror och återvinningens såväl volym som kvalitet. [Fredrik Bauer, forskare miljö oenergi, Lunds univ.]2616
Reg k-plan. 78. Reglerna för förmånsvärdet för bilar bör, utöver styrningen mot mer miljöanpassade bilar, spegla principen om neutral beskattning mellan förmån och kontant lön.2030
Reg k-plan. 79. Ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag ska införas.2031
Reg k-plan. 82. Skatteregler ska utformas så att de underlättar för cykelpendling.2034
Reg k-plan. Kap 12.5.4 Ekonomiska styrmedel för ökad transporteffektivitet2043
Reg k-plan. Kap 12.7.6 Åtgärder för att främja tunga vägfordon med låga utsläpp2082
Reg k-plan. 119. För att nå 1,5-gradersmålet kommer Sverige driva på för att lagstiftningen i 2030-ramverket ska skärpas, framför allt inom EU ETS och ESR.2103
Kr14. 97På väg mot ett förnybart energisystem:
--- det krävs en tydlig strategi för att integrera mer förnybar el i vårt energisystem. Utreda och planera för hur regelverk, elmarknad och elsystem behöver utvecklas för att möta kraven som följer med införandet av klimatsmart, konkurrenskraftig och hållbar elenergi.
492
Kd-program. Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången.[53]
Drivkrafter till detta i alla delar av ekonomin.[53] Bland annat utökat producentansvar.[53] Ökar incitamenten att redan från början producera varor som går att demontera och återvinna. [53]
2163
Kr14. 19Utökat producentansvar:
--- med sikte på att skapa cykliska materialflöden till att gälla alla material samt till att gälla det avfall som produkten ger upphov till under användningen.
548
Kr prog 22. 6Verktyg: Klimatlagen. Riksbankens köp av obligationer. Finanspolitiska ramverket. Aktiebolagslagen. Ägardirektiv. Regelverk för pensionsfonder. Enskilda ägarintressen. Gröna klimatfonden. 3131
Kr prog 22. 6Några få återstående utsläppsrätter (ets) 2035.3132
11. Regelverk
L Eu-val 2019. Sjöfarten bör omfattas av ett reduktionspliktssystem med krav på drivmedelsleverantörer att leverera en viss andel biodrivmedel och viss klimatprestanda per år. 1734
Kr14. 31Ändra aktiebolagslagen (och eventuell annan relaterad lagstiftning), så att det ingår i lagen att företag inte bara ska ge vinst utan i första hand vara en del av ett uthålligt samhälle. 484
Kr14. 310Arbeta för att massförstörelse av naturen, ekocid, kriminaliseras i internationell lagstiftningen vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. 615
Kr14. 95Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut:
--- en lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att förhindra ecocide - ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att återställa.
641
Kr14. 155Lagar och regler ska ses över och förändras till att konsekvent gynna en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. 643
Easac. Gri-indikatorerCompliance 682
Easac. Oecd-inidcators4.5. Regulations and management approaches 727
Kr18. 47Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner.
Aktiebolagslagen bör formuleras om, eftersom det idag är oklart vad som är tillåtet att skriva in i bolagsordningen.
790
Kr18. 119System för klimatneutralitet.
Den svenska regeringen bör inrätta ett rigoröst system för certifiering av produkter, tjänster och företag som vill kalla sig klimatneutrala.
862
73 pkt S+3. All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.1588
Kr18. 234Byteshandeln gynnar klimatet.
Regeringen bör besluta om en utredning om villkor för byteshandel och sociala företag gällande.
- lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- patenträtt på tjänster.
- mer individanpassat starta-eget-bidrag.
- ett friare "fack" för nytänk hos Skatteverket.
- bidrag för sociala företag.
977
Kr14. 137Inför krav på ett jämförpris per kWh för alla drivmedel. Detta för att minska misstänksamheten mot de bränslen som gynnar klimatet.475
Kr14. 49- Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet.
- Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.
470
Kr14. 132Ändrat system så inte pengar får styra: ---
3. att aktiebolagslagen ändras så aktieägare blir betalningsskyldiga för skador på klimat, miljö och människor, som företaget orsakar, vare sig i Sverige eller i andra länder.
2188
Kr18. 191. Inrättande av ett statligt stödsystem för kooperativ, där större ekonomiska överskott i de anslutna kooperativen återgår till staten.
2. För att fungera väl bör detta kombineras med statlig utgivning av elektroniska pengar.
3. Vissa lagändringar samt utbildning kan behövas för nödvändiga ombildningar av aktiebolag till demokratiska, icke vinstutdelande, samhällsnyttiga kooperativ.
761
Kd-program. Ekonomiska och legala styrmedel.[28] De samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektiva kommunikationssystemen stimuleras.[28]399
Mp Eu-val 2019. klimatlag som tvingar medlemsländerna att minska sina utsläpp. 1106
Mp Eu-val 2019. Reformera all EU-lagstiftning som rör klimat och energi så att de når Parisavtalets mål --- 1108
Mp Eu-val 2019. Säkerställ att all gruvdrift och alla beslut om gruvor följer EU:s och nationell miljölagstiftning. 1116
Mp Eu-val 2019. Miljöpartiets arbete i EU-parlamentet har lett till nya regler för att stoppa överfiske både i och utanför EU:s vatten. EU:s ramdirektiv för vatten har stor betydelse för att värna och förbättra livsmiljön i sjöar, vattendrag och hav. Fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet är EU:s viktigaste naturvårdslagar. De har stärkt skyddet för arter och naturområden i medlemsländerna, bland annat genom Natura 2000-områden, även om det på många håll fortfarande finns brister i genomförandet av direktiven. Vi vill istället se till att de genomförs fullt ut i samtliga medlemsländer. 1131
Mp Eu-val 2019. Skydda hotade arter och prioritera arbetet med att alla medlemsländer ska respektera och genomföra EU:s naturvårdsdirektiv fullt ut. 1134
Mp Eu-val 2019. Gruvnäringen ska inte få särskilda undantag från naturvårdsdirektiven eller från ramdirektivet för vatten. 1143
Mp Eu-val 2019. Den svenska djurskyddslagen och det svenska arbetet för friska djur och minimal användning av antibiotika bör stå som föredöme. 1145
Mp Eu-val 2019. Konsumenters val är viktiga men det är inte rimligt att ansvaret för klimat- och miljöarbetet läggs i knät på medborgarna i sin roll som konsumenter. För att klara av utmaningarna behöver vi både bättre lagstiftning, ändrade normer samt ekonomiska och informativa styrmedel som kan åstadkomma en mer hållbar konsumtion. 1176
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] EU kan ha klimatlagar som medlemsländerna måste följa. EU-domstolen med dryga böter är den enda övernationella organisation som fungerar på så sätt. 1334
L Eu-val 2019. EU: Skärpt och mer proaktiv kemikalielagstiftning(Reach). Bygga på försiktighetsprincipen och strikt vetenskapliga bedömningar. Kemikalier säkra. Näringslivet ges tydliga och förutsägbara spelregler.1387
L Eu-val 2019. EU:s vattendirektiv är tänkt att säkerställa god vattenkvalitet i våra vattendrag men har tyvärr inte lett till de förbättringar som krävs. Förstärk EU:s vattendirektiv. Vi vill se tydligare definitioner och målsättningar och färre möjligheter till undantag. Övervakningen av att reglerna följs bör koordineras bättre än idag och resultera i konkreta och bindande åtgärdsplaner. Dessa åtgärdsplaner bör granskas löpande av kommissionen med hjälp av den europeiska miljöbyrån och för det fall medlemsländerna inte vidtar tillräckliga åtgärder ska sanktioner kunna utdömas. 1391
C Eu-val 2019. Det är på EU-nivå som minimikrav kring klimat- och miljöhänsyn i industrin sätts. Eftersom det råder frihandel inom EU, och EU tecknar handelsavtal med andra länder, måste dessa miljökrav vara höga. När EU ställer hårda krav påverkar det hur produkter designas och tillverkas globalt. Miljöfarlig produktion kan inte tillåtas vara en konkurrensfördel. Samma höga krav som vi ställer på kemikalier och plast som tillverkas i EU måste gälla också de produkter som kommer från tredje land. 1427
C Eu-val 2019. Varierar mycket inom Eu: antibiotikaanvändning som djurhållningen. Jordbrukare, livsmedelsproducenter bör konkurrera på lika villkor. Höga minimikravdjurvälfärd och klimatpåverkan samt rättvisa handelsregler. Ger exempelvis minskad risk för antibiotikaresistens. Skulle gynna svenska bönder, som idag verkar under hårdare krav. 1447
Kr prog 20. [Energi.] Ge konsumenterna möjlighet att både köpa och sälja energi och effekt.2311
Sd Eu-val 2019. Ett annat viktigt arbete är att kontinuerligt se över standarder och krav för produkter för att åstadkomma en höjning av ambitionen på miljöområdet, utan att detta medför betydande konkurrensnackdelar. Sverige ligger förvisso i framkant på detta område men bör verka för att höja lägsta-nivån inom unionen, inte minst när det kommer till avfallshantering och återvinningsarbete. 1471
Sd Eu-val 2019. Underlätta miljövänlig avfallshantering. På den inre marknaden i EU flödar produkter fritt över landsgränserna. Detta skapar behov av gemensamma standarder för förpackningar med syfte att öka andelen använda förpackningar som kan återvinnas. 1473
Kr prog 20. [Energi.] Bio: Använd reduktionsplikten för att bygga upp en inhemsk tillverkning.2332
Kr prog 20. [Energi.] Bio: Ålägg naturgasleverantörer att successivt blanda in ökande andel biogas.2334
Kr18. 100Minska användningen av fossil plast genom att stifta lagar om att biokompositer av t ex hampa, majs och cellulosa ska användas i stället för plast där det är möjligt. 843
Kr18. 25Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket.
- allemansrätten begränsas mha licens, på samma sätt som jaktlicens eller fiskekort.
- lagar som styr skogsbruket revideras med avseende på klimatförändringar.
- brandskyddet utvidgas och brandkårerna förstärks.
768
Kr18. 56Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden.
1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring efter avverkning och för återplantering av lövträd. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg återplanteras på de ställen där dessa arter fanns naturligt tidigare.
2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.
799
Kr18. 65Biokol blir kvar i jorden i tusentals år. Därmed är biokol en sorts "carbon capture and storage"-teknik (CCS). Biokol kan framställas ur jordbruksavfall, skogsavfall, utsorterat biobaserat avfall, m.m. Biokol ger samtidigt en jordförbättring. Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik.
Sveriges Riksdag borde anta en lag om att alla kommuner ska ta emot biokol och gräva ner i marken i parker och rabatter, som en start.
808
Kr18. 153Skogsvårdslagen ersätts med ett regelverk, som styr nyttjandet av Sveriges skogliga resurser och ekosystemtjänster, vilket inarbetas i Miljöbalken. 896
Kr18. 157Sverige måste stå upp för rätten till mark
- Att Sverige implementerar CFS volontära riktlinjer för ansvarsfull förvaltning nationellt.
- Att den svenska jordbruksförvärvslagen omformuleras så att den främjar brukande av produktiv mark.
- Att Sveriges riksdag och regering återtar kontroll över den nationella jordbrukspolitiken från EU.
- Att Sverige internationellt verkar för att ta bort livsmedelsvaror från WTO:s och EU:s handelsregler.
900
Kr18. 231 VinnareSkydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
974
Kr14. 41Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen:
--- vi i Sverige ska införa en lag att importen av fossila bränslen inte får öka utan tvärtom minska från år till år för att slutligen helt upphöra. En färdplan bör upprättas med en årlig maxnivå som inte får överskridas. Om vi skulle börja exploatera inhemska fossila bränslen ska dessa inkluderas i räkenskaperna. Även detta bör skrivas in i lagen. Importen av fossila bränslen bör presenteras i frekvent uppdaterad officiell statistik så att alla kan följa utfasningen. Denna statistik behöver även markandens aktörer för att sätta priset på den fossila energin. Prislappen bör marknaden sätta själv utifrån tillgång och efterfrågan där då tillgången är reglerad enligt lag.
469
Kr14. 91Energitrappa i svensk lagstiftning:
--- en energitrappa, som visar vilken prioritet som ska ges till olika energislag, bör införas i svenska energistrategier och svensk lagstiftning (motsvarande den befintliga avfallstrappan).
473
Kr18. 23Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel:
- Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen.
765
-. Klimatlag 2017:720. *2491
-. Regeringen: Klimatpolitiska ramverket. *
Riksdagen: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. *
2492
Kr18. 224 VinnareSveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp. Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget. Klara 2- gradersåtagandet i Parisavtalet.
Minska koldioxidutsläpp med 10-15 % per år.
Fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
967
Kr18. 235Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
- laws which reduce our ability to react to Climate Destruction need to be temporarily revoked.
- power inequality within our society needs to be researched and discussed because #ExxonKnew.
- if #ExxonKnew then our justice system is failing us
- time for the politicians to use transparency to help the people lead our democracy.
978
Uu-Rb. EU beslutade den 13 november att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket … för att nå Parisavtalet. 1512
Shaughnessy i Int 32/2019. Jordbruket bör återgå till ekologiska metoder. Sluta med bekämpningsmedel. Vi behöver äta mindre kött, speciellt nötkött och mejeriprodukter, och äta mer grönsaker och frukt. Men det måste vara frivilligt, eftersom jag inte kan inse att lagstiftning kan fungera i denna fråga. 1552
Mp k-plan 2018. Rubr 1.2. Det klimatpolitiska ramverket 1558
Detc. U Lindahl 190917Vi behöver regler för vad som får tillverkas och säljas. [Ulrika Lindahl] 1719
73 pkt S+3. 26. --- främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk. --- Utredningar --- nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi ---. Artskyddsförordningen ska ses över för att effektivt och rättssäkert kunna skydda hotade arter och vara tydlig gentemot markägare om när man har rätt till ersättning1793
Kr18 vinnare. 224Övergripande: Sveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp. Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget. Klara 2-gradersåtagandet i Parisavtalet.
Minska koldioxidutsläpp med 10-15 % per år.
Fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande.
1870
Kr18 vinnare. 231Skog, mark och vatten: Skydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
1871
pV program. Obegränsat ansvar för klimatskador från företag.1908
Reg k-plan. 1. All relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.1933
Reg k-plan. 9. Sverige ska fortsätta verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser.1942
Reg k-plan. 30. Miljöbalken ses över för att bli ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen, i synnerhet de delar som gäller prövning av verksamheter som ger upphov till utsläpp av växthusgaser men också andra aspekter som prövning av verksamheter med lokal miljöpåverkan som bidrar till att nå klimatmålen men som i dag har svårt att tillgodoräkna sig klimatnyttan i prövningen.1972
Reg k-plan. 35. Regeringen avser att prioritera det harmoniserade standardiseringsarbetet tydligare framöver för att underlätta plaståtervinning.1977
Reg k-plan. 92. Byggregler ska kompletteras med krav på laddinfrastruktur.2052
Reg k-plan. 114. Rättsliga hinder för CCS inklusive bio-CCS behöver undanröjas. Ändring av Londonprotokollet ska ratificeras.2093
Reg k-plan. 116. Sverige driver på för att målet om nettonollutsläpp till senast 2050 görs rättsligt bindande i en övergripande klimatlag för EU.2100
J Rockström lista. 4. EU måste lyckas med en ny klimatlag. EU är det enda ledarskapet för klimatet. Frans Timmerman och Ursula von der Leyen måste få starkt stöd för detta. Ny utsläppshandel. Hårda straff. 55% minskning till 2030.2125
J Rockström lista. 9. Alla länder måste anta en klimatlag som gör omställningen till fossilfritt 2030. Det måste vara tvingande.2130
C Eu-val 2019. Eu: En översyn av art- och habitatsreglerna och fågeldirektivet måste göras för att anpassas till lokala och regionala förhållanden.2134
Kr18. 135Skärpta återvinningsmål - ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet.
Att lämplig myndighet uppdras att: - formulera nya återvinningsmål satta över de nivåer som (faktiskt) redan uppnåtts.
- skapa en långsiktig plan för stegvis höjning av målnivån.
- utreda hur ökad återvinning av plastförpackningar kan uppnås genom att producentansvaret skärps i lagstiftning.
878
Kr18. 120Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns.
- Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosfor från avloppsslam ska återföras till jordbruket senast 2030 – idag återförs endast 25% av fosforn.
- Sverige bör införa en ny princip, där dagens avfallstrappa ersätts av ett övergripande fokus på resurshushållning och avgiftning av cirkulära flöden.
863
Kr prog 20. [Industri.] Ställ högre lagkrav på industrins val av teknik (bmt).2356
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Fastställ energiprestanda i nybyggnation till de lägsta energiklasserna.2367
Kr prog 20. [Skog.] <2026: Anpassa skogsvårdslagen till utredningsresultatet, genomför en bred informationskampanj och påbörja omställning.2399
Kr prog 20. [Institution.] Skärp klimatlagen i linje med Parisavtalet. Rättslig verkan för aktörers beslut.2429
Kr prog 20. [Ekonomi.] Inför tydliga krav på hållbarhet och bredare intressentperspektiv i aktiebolagslagen2439
K-allians. 2.1Ändra bestämmelserna i Aktiebolagslagen så att styrelse och VD har specifikt ansvar för bolagets påverkan på miljö och klimat samt affäretiska risker.2725
K-allians. 3.4Genomför radikala förenklingar av tillståndsprocesserna, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas.2733
K-allians. 6.2Samverka med ny teknik som AI, nanoteknik, bioteknik och kognitiv teknologi för att utveckla nya sätt att möta människors behov, bland annat av karaktären upplevelser. Policyramverk behövs för att styra utvecklingen av dessa omvälvande teknologier på ett för samhället positiva sätt.2753
K-allians. 8.3Inför designkrav som ökar produkters livslängd – inklusive möjligheter att reparera och uppgradera – samt underlättar möjligheterna att återanvända och återvinna ingående material.2763
K-allians. 1414 Stöd en internationell konvention om brott mot naturen. 2794
K-allians. 14.1Stöd aktivt förslaget om ekocid som internationellt brott inom Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen.2795
Kr22. Grp 1 nr 146Låt barnperspektivet genomsyra alla klimatpolitiska beslut Sänk rösträttsåldern till 16 år För in klimatet i barnkonventionen2828
Kr22. Grp 2 nr 66Överkonsumtion av godis och läsk ger klimatutsläpp och dålig hälsa: Tillåt inte försäljning av godis och läsk nära skolor och i butiker som inte säljer livsmedel2842
Kr22. Grp 2 nr 113Klimatpreppa byggnader på ett energieffektivt sätt:
- Låt Boverket sammanställa riktlinjer för anpassning av både nybyggnation och befintliga byggnader för energieffektiv sänkning av inomhustemperaturen i värmeböljor
- Riktlinjerna ska i första hand avse passiva metoder för temperaturhantering
- Tillför resurser för att sprida kunskapen, ge incitament av olika slag och ev. även lagstifta
2854
Kr22. Grp 3 nr 15* Klimatpolitiska ramverkets klimatmål, kopplat till den koldioxidbudget som enligt Parisöverenskommelsen gäller för Sverige, lagfästs.
* Klimatpolitiska rådet får i uppdrag att följa upp att regeringens klimatpolitiska handlingsplaner uppfyller klimatmålen och att regeringen åläggs att utveckla handlingsplanen om dess innehåll inte uppfyller klimatmålen.
2866
Kr22. Grp 3 nr 40Strikta lagar om koldioxidutsläpp inom produktion och konsumtion: Strikta koldioxidutsläppslagar för företag som producerar och köper in produkter.2872
Kr22. Grp 3 nr 138En ekonomi inom planetens gränser:
+ att det finanspolitiska ramverket utökas till ett holistiskt ekonomiskt perspektiv.
+ att skattemyndigheten uppdaterar kommunala redovisningsprinciper
+ att god redovisningssed kompletteras
2887
Kr22. Grp 4 nr 53Den som arbetar på kontor och som främst behöver tillgång till dator och internet samt telefon, ska arbeta hemifrån minst tre dagar i veckan.2911
Kr22. Grp 5 nr 49Underlätta för samfälligheter att skapa laddplatser: Många samfällighetsföreningar som planerar att skapa laddmöjligheter för elbilar drabbas av kostnader och krångel. Förslag: Ge generell dispens eller ändra lagen om samfälligheter så att en ny förrättning hos Lantmäteriet undvikes.2935
Kr22. Grp 5 nr 92KLIMATFÖRNEKELSE ÄR ETT BROTT:
• Klimatförnekelse och klimatfördröjning ska klassas som brott mot svensk lag, analogt med den föreslagna lagen om förintelseförnekelse och med samma straffskala.
• Utredning om detta ska göras tillsammans med redan beställd utredning om förintelseförnekelse.
• Sverige ska driva en utvidgning av europeisk förnekelselag till att omfatta även klimat.
2943
Kr22. Grp 5 nr 114* Arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter och för att stärka miljöförsvarares rättigheter.
* Utred hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lag.
2946
Kr22. Grp 6 nr 45Moratorium - överkonsumtion:
* Inför en klimatnödlag med möjlighet att kraftigt begränsa konsumtion
* Utred vilken konsumtion som är möjlig att begränsa och som ger stor klimatpåverkan
* Utred styrmedel för att på ett rättvist sätt begränsa överkonsumtion
* Prioritera omställning av de mest nödvändiga sektorerna, exempelvis transporter i glesbygd
2967
Kr22. Grp 6 nr 48- Att statens skogar i första hand skyddas för det allmännas bästa, dvs kollager, biologisk mångfald, rekreation, urfolks rättigheter.
- Plantager på statlig mark används som utbytesmark för skyddsvärd skog så att Sverige kan närma sig målet om 30 % skyddad landareal.
- Att implementera landskapskonventionen där NV & Riksantikvarieämbetet ges huvudansvaret gemensamt med Jordbruksv., Skogsst. & Bov
2968
Kr22. Grp 6 nr 72Kärnkraft och kärnvapen hotar omställningen till en hållbar planet.:
Sverige måste nationellt och internationellt avvisa alla förslag om att planera för och finansiera ny eller förlängd kärnkraft.
Sveriges regering måste signera och riksdagen ratificera FN:s kärnvapenförbud, TPNW.
2974
Kr22. Grp 6 nr 89Bevara åkermarken för säkrare matproduktion i förändrat klimat och för inlagring av kol:
- Införliva bevarandet av brukningsvärd åkermark i samhällets miljömål
- Ge åkermarken ett starkt lagstadgat skydd
2979
Kr22. Grp 6 nr 105Utarbeta en standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754.2982
Folk. I Sveriges klimatlagstiftning införa lagkrav på kommunernas arbete med att minska utsläppen.3057
Folk. På samma sätt som länderna lämnar in sina åtaganden till Parisavtalet, ska kommunerna åläggas att lämna in klimatfärdplaner med koldioxidbudgetar och planerade åtgärder till regeringen med årliga uppföljningar. Idag är det frivilligt för kommunerna att minska på utsläppen. Det håller inte.3058
Folk. Ålägga kommunerna att vid offentlig upphandling samt markanvisning och exploatering ställa klimat-, miljö-, och hållbarhetskrav som villkor.3059
Folk. Idag saknas tydligt lagstöd för kommunen att ställa eller skärpa klimatkrav på exploatörer i samband med markanvisningar. Kommunens planmonopol bör medvetet användas för att styra byggande och infrastruktur till de lösningar som är bäst för klimat och miljö. Den offentliga upphandlingen omsätter hundratals miljarder kronor årligen och är ett viktigt verktyg för att skapa efterfrågan på klimatsmarta produkter och tjänster. All upphandling behöver vara förenlig med internationella och svenska klimatkrav. Kommunerna ska också ges rätt att gå före genom extra tydliga klimatkrav i sin upphandling.3060
Kr prog 22. 6Hållbarhetsstandard (IOSCO).3130
12. Avtal
Mu-Globrättvisa. Stopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion under dåliga villkor (stoppa TTIP och WTO). (Klädfibrer som exempel.) 173
Mu-Globrättvisa. 5. Alla regionala handels- och investeringsavtal måste ifrågasättas. 179
L Eu-val 2019. Åtgärder för att klara klimatmålen ska ingå i EU:s frihandelsavtal och åtgärder bör kunna vidtas mot länder som försöker gynna sin inhemska industri på bekostnad av klimatet.2190
S-program. Internationella handelsavtal.[21] Stämma överens med de internationella miljöavtalen.[21]340
Kr18. 2Greta, ett grönt handelsavtal:
- att alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015.
- att Sveriges regering verkar för att EU och FN driver detta i sina förhandlingar.
453
Kr14. 210Motverka TTIP-avtalet:
--- TTIP-avtalet på inget sätt får försvåra för minskade klimatutsläpp eller hållbar utveckling, alternativt att TTIP-avtalet stoppas.
614
Kr18. 93Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal.
Vägra att skriva på nya globala handelsavtal även om EU signerat dem. Förnya inte gamla utgående sådana.
836
V Eu-val 2019. Inga fler odemokratiska och miljöfarliga EU-handelsavtal. 1068
Mp Eu-val 2019. EU ska ha rättvisa och hållbara fiskeriavtal med andra länder.  1137
Kr18. 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Mp Eu-val 2019. Verka för att EU driver på för ett nytt internationellt avtal för biologisk mångfald ....  med skarpa mål till år 20301142
Mp Eu-val 2019. Utöka EU:s arbete med att bekämpa handel med elfenben, lejontroféer och andra handelsvaror som kommer från utrotningshotade djur. 1154
Mp Eu-val 2019. Fasa ut farliga kemikalier i produkter och arbeta för ett globalt kemikalieavtal. 1180
Mp Eu-val 2019. Förnya patentsystemet för att exempelvis underlätta spridningen av miljö- och klimatvänlig teknik till fattiga länder i likhet med det system som finns för vissa läkemedel. 1185
Mp Eu-val 2019. Internationella handelsavtal ska främja hållbar ekonomisk utveckling mellan parterna och ska inte försvåra för länder att stifta nya lagar till skydd för miljö, människor och djur. 1197
L Eu-val 2019. Stora internationella investeringar i infrastruktur på energiområdet som exempelvis Nord Stream 2 påverkar långt fler länder än dem som förhandlat fram dem. Denna typ av strategiska avtal om energi och infrastruktur för energi med länder utanför EU ska därför skötas gemensamt av unionen och inte av enskilda länder för sig. Energiavtal ska skötas av EU. 1376
L Eu-val 2019. Alla transporter ska bära sina klimatkostnader, oavsett om de sker på land, vatten eller i luften. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Inför en bränslebaserad, europeisk flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. Chicagokonventionen, som innehåller förbud mot beskattning av flygbränsle på internationella flygningar, bör omförhandlas.
Driv på. En utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och minskade utsläpp från flygsektorn.
1377
C Eu-val 2019. Fred, frihandel och rörlighet är exempel på sådant som tidigare inte varit självklart på vår kontinent. Bindande avtal om att minska utsläppen och öka den förnybara energiproduktionen är andra exempel. 1414
Kr18. 215Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen
Riksdagen
- låter genast höja vattennivån i dikade skogsmarker.
- utreder snarast hyggesfria skogsbruksmetoder med fler-arts system för olika marker.
- inleder snarast pilot-verksamhet på Svea Skogs marker.
- påbörjar senast om 10 år en omställning av det svenska skogsbruket till hyggesfria metoder.
- skyddar enligt Nagoya-avtalet minst 17 % av Sveriges skogar
958
Kr prog 20. [Vatten.] <2026: Klimatanpassa fisket och gör forskningens råd bindande för den svenska förhandlingspositionen.2424
Kr14. 220Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
635
S-program. Misstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15] 356
Uu-Rb. Enl Parisavtalet: minskningarna ska ske rättvist. Princip: Gemensamt men differentierat ansvar.
Rika länder har större ansvar. Deras bidrag till klimatförändringarna är större, de har större kapacitet att göra något åt det.
Fattiga länder har rätt till utveckling. För att få full genomslagskraft måste fördelningen fastställas genom bindande avtal mellan kommuner/städer, nationer och grupper av nationer.
1521
Dn. P Alestig 211102Parisavtalet 2015: 2 C men sträva efter 1.5 C.
G20 i Rom okt 2021: 1.5 C.
2603
Dn. not 211102Viktiga frågor under Cop26:
- Handel med utsläppsrätter.
- Transparens.
- Gemensamma tidsramar.
- Klimatfanansiering i stöd till utvecklingsländer.
- Klimatanpassning.
2605
Reg k-plan. Kap 6 Sveriges åtagande (Fn-s klimatkonvention, Parisavtalet, Agenda 2030, Eu-lag, Kigalitillägget, Montrealprotokollet)1921
Detc. K Holmberg 211116Cop 26: Orden “kol” och “subventioner av fossila bränslen” används för första gången.
Begränsningar: Stoppa endast "ineffektiva" subventioner; Endast "fasa ner" kol (inte fasa ut).
2623
Detc. K Holmberg 211116Cop26: Till 2025 ska nu pengarna till klimatanpassning dubbleras till 200 000 Musd. Men hittills har det gamla löftet om 100 000 till år 2020 inte infriats.2624
-. Cop26En process ska skapas för att säkra finansiering till skador och förluster, utan att några nya pengar har utlovats.2625
Reg k-plan. 68. Stadsmiljöavtalen ska utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städer.2020
Detc. K Holmberg 211116Cop26: Lämna in uppdaterade klimatplaner redan 2022.
Minst 137 länder har nu fastställt netto noll-mål.
Enligt Climate Action Tracker: dagens löften leder till 2.7 C, om de ens hålls.
2626
Detc. K Holmberg 211116Cop26: Regelbok fastställd: Utsläppsrättshandel (undvika dubbelräkning när ett land betalar utsläppsminskning i annat land); Transparens; Tidsramar för rapport.2627
Reg k-plan. 125. Utvecklingssamarbetet ska vara i linje med Parisavtalet. En utgångspunkt är att biståndsbudgeten inte investeras i fossil verksamhet. Sverige driver på för att multilaterala och bilaterala utvecklingssamarbeten utvecklas i denna riktning.2112
Reg k-plan. 127. Sverige ska verka för att kopplingen mellan Parisavtalet och handel stärks. Sverige uppmanar därför EU att analysera Parisavtalet som en väsentlig klausul i samarbetsavtal inklusive frihandelsavtal med tredje part.2115
Reg k-plan. 128. Sverige ska fortsatt verka för att handelsavtal särskilt ska belysa klimataspekter och Parisavtalets genomförande.2116
Reg k-plan. 129. Sverige ska fortsatt driva på för att avskaffa tullar och handelshinder, inklusive för klimatvänliga varor, tjänster och teknik, i EU:s handelsavtal.2117
Detc. K Holmberg 211116Cop26: Många löften utöver netto noll-mål formulerades. Bl a: stoppad avskogning (130 länder); minskade metanutsläpp (100 länder); utfasning av kolkraft (40 länder). Dock anslöt sej inte många länder som: 1. har störst skogar (Indien, Bolivia, Venezuela); 2. producerar och konsumerar mest kolkraft (Kina, Indien, USA, Australien); 3. ansvarar för de största metanutsläppen (Kina, Ryssland, Indien). 2638
Detc. J Ehrenberg 211116Cop26. Tre grundfel i förhandlingarna:
1. Fossilföretagen får vara med och bestämma via de länder de styr.
2. Man räknar ”nettoutsläpp” på en decennielång skala. Neutralisering genom fantasiprojekt med ”lagring under havet”. Sedan. När tekniken är klar.
3. Egentligen förhandlar om är hur man ska rädda den egna nationens fossila ekonomi.
2639
Detc. S de Vylder 211121Cop26 jämförelse:
200 miljard dollar till fattiga länder.
300 miljard dollar är Elon Musks privata förmögenhet.
5 900 miljard dollar subvention för fossilt från G20-gruppen.
3 400 miljard euro för återhämtning i Eu efter corona.
140 doser vaccin per 100 pers i Oecd.
6 doser vaccin per 100 pers i Syd.
2644
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] EU bör använda styrmedel i handelsavtal för att fasa ut fossil energi i hela livscykeln för textilprodukter.2460
Detc. A Simms 220322Ett fossilnedrustningsavtal skulle kunna spela en roll i att säkerställa att klimatomställningen blir metodisk och rättvis, snarare än kaotisk och orättvis – vilket det finns tydliga signaler på att den skulle kunna bli.
Tre pelare:
- icke-spridning.
- nedrustning.
- fredlig användning och rättvis omställning.
[Andrew Simms, Peter Newell.]
3016
Detc. Homberg 220602Chikago-konventionen 1944 + Icao-tolkning = Flygbränsle ska inte beskattas. (Icao är Fn-organ.)
Internationella flyget står för 4-5 % av världens klimatpåverkan.
Flyg får hälften av utsläppsrätterna gratis i Europa.
[Karin Holmberg]
3027
Kr prog 22. 5Parisavtalet är grunden --- väl under 2 grader, med en strävan att hålla den under 1,5 grader.3111
13. Förbud
Mu-Globrättvisa. Fossilbränslen måste helt förbjudas i fjärrvärmesektorn. 250
Kr18. 173Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri. 916
Kr14. 195Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar:
--- med minsta möjliga dröjsmål bör införa det förslag fyra statsråd i Centerpartiet publicerade i DN 2008 - att Sverige ska förbjuda nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2015 och totalförbjuda fossildrivna bilar 2025.
539
Kr14. 314Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs:
Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag fatta beslut om att satsa på elbilar och skapa den infrastruktur som behövs.
(Motivering: Företag, även bönder, som köper elbil måste i deklarationen ta upp en viss del av bilens värde som personlig förmån som beskattas. Om detta är lågt så ökar elbilsköpen mycket.) - Fatta principbeslut om att snarast bygga upp infrastruktur som gör elbilen till det självklara valet ( -för att göra det enkelt men radikalt: kopiera Norges elbilspolicy).
- Enas om ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
- Avsätt en miljard kronor, minst, som grundplåt för att införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
- Anpassa Byggnormen så att inte cyklister (studenter) tvingas subventionera andras parkeringsplatser.
- I ett inledningsskede: Befria elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter. Justera sedan så att inte det blir för trångt eller kollektivtrafiken missgynnas.
- Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar.
- 25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor, vid köp av elbil och plugin-hybrider.
- Koordinera med övriga Nordiska länders elbilspolicys.
- Se Sverige som testområde för marknadsintroduktion, infrastrukturuppbyggnad och brukande. Ta eventuellt hjälp av Norges oljefond för detta. När tjänstebilar ändå subventioneras bör villkoren kunna vara sådana att man väljer elbil i stället.
- Fasa dessutom ut fossildriven fordonstrafik med högre skatter
- Förbjud reklam för vanliga fossildrivna bilar. Elbilen till det självklara valet.
Minst en miljon elbilar år 2020.
546
Kr18. 233Bostadsrättsföreningar hindrar många potentiella elbilskunder genom att förbjuda laddplats på egen parkeringsplats vilket hindrar inköp av laddfordon. Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar. 976
Mu-Energi. En översyn av tillgängligheten till biobränsle måste göras för att se till vad dessa begränsade tillgångar bäst skall användas i framtiden. Biobränslen grundade på palmolja eller dess biprodukter måste förbjudas. 131
Kr14. 95Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut:
--- en lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att förhindra ecocide - ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att återställa.
641
Mp Eu-val 2019. Förbjud glyfosat och kemiska bekämpningsmedel med stor miljöpåverkan. 1169
Mp Eu-val 2019. Matsvinnet ska minska, bland annat genom att förbjuda stora restauranger och mataffärer att slänga ätbar mat. 1173
L Eu-val 2019. Ett förbud mot vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast.1386
L Eu-val 2019. Förbud mot skadliga fiskemetoder. De fiskemetoder som allvarligt skadar det marina livet och marina biotoper ska förbjudas på EU-nivå. Skadlig trålning ska i största möjliga mån begränsas. Insatser för rädda och säkra både ålen och torsken samt det långsiktiga fisket av ål och torsk bör genomföras. Det kan bland annat handla om att enskilda fångstmetoder begränsas eller genom tillfälliga stopp såsom det tremånadersstopp för ålfiske som genomfördes under 2019. 1398
C Eu-val 2019. Utsläpp av miljögifter och nedskräpning i form av exempelvis plast måste minska. EU:s ekonomi måste i högre grad bli cirkulär, med ett ökat inslag av återvinning. Ett viktigt första steg som nu tas är att förbjuda vissa engångsartiklar i plast. 1431
Kr prog 20. [Vatten.] <2026: Skydda minst 20 procent av alla vatten för all framtid.2426
Kd-program. Hastighetsbestämmelser.[36] Anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.[36]404
Kr18. 92Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!.
1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.
835
Kr18. 236- Förbud mot ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
- Avveckla befintlig infrastruktur för fossilgas till förmån för socialt och ekologiskt hållbara energislag
- Stoppa importen av fossilgas.
979
Kr14. 94Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft. 620
Mu-Globrättvisa. Restriktioner för användning av engångsmaterial/förpackningar i olika sammanhang. 241
Sp k-prog 2008. För Sveriges del reser vi kravet om ett importstopp för fossila bränslen inom femton år. Det är en tillräckligt kort tid för att vi ska tvingas vidta åtgärder nu, samtidigt som det är en tillräckligt lång tid för att vi ska kunna möta de utmaningar som ett fossilförbud kommer att innebära. 1604
73 pkt S+3. 33. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds på motsvarande sätt som gjorts med uran och regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps. 1802
73 pkt S+3. 37. Spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom förbud mot mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar och avgift/skatt på engångsartiklar. 1806
Reg k-plan. 38. Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds.1980
Reg k-plan. 49. En skatt på fler engångsprodukter samt förbud mot fler plastartiklar ska utredas i strävan att nå en mer cirkulär ekonomi.1992
Reg k-plan. 102. En utredning tillsätts för att det från 2030 inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar. Sverige driver på för motsvarande förbud inom EU.2070
Reg k-plan. Kap 12.7.2 Förbud mot försäljning av nya bensin och dieseldrivna bilar ska utredas 2078
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Ta fram gränsvärden från byggmaterial om klimat och hälsorisker.2366
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: Sänkta hastigheter på högtrafikerade vägar med 90 km/tim och mer.2381
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Förbjud nyförsäljning från 2025 av personbilar och lätta lastbilar med förbränningsmotor.2382
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Stöd till flygbolag ska villkoras med att dessa inte får konkurrera med tågresor som tar 4,5 h eller mindre2392
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Förbjud planerat åldrande i elektronik.2463
K-allians. 2.3Förbjud att bonusar inom företagsamheten är knutna till börskursen.2727
Kr22. Grp 2 nr 25Ett förbud mot reklam och sponsring på nationell nivå för alla former av varor och tjänster från företag som framställer, producerar eller distribuerar bränslen baserat helt eller delvis på fossil råvara. Det innefattar flyg, bilar och andra motoriserade fordon och fordonsbaserade tjänster som är helt eller delvis baserade på förbränning av fossila bränslen, med undantag för kollektivtrafik.2834
Kr22. Grp 2 nr 87Förbjud kommersiella tobaksvaror i Sverige.2847
Kr22. Grp 6 nr 32I Sverige ska stilla, buteljerat vatten förbjudas att säljas i livsmedelsbutiker och endast serveras i resturang.2962
Kr22. Grp 6 nr 34- Ge bidrag till svenska bönder som uppnår miljökraven för köttproduktion som inkluderar minimal användning av antibiotika och begränsat utsläpp av växthusgaser.
- Begränsa import från utländska företag som inte uppnår de svenska miljökraven
2963
Kr22. Grp 6 nr 107Förbjud förbrukning av naturvärden som biologisk mångfald och inlagrat kol i skogsbruket2986
14. Ranson
Mu-Livsstil. Lösningen på höga och växande aggregerade utsläpp parallellt med fortsatt fattigdom och brist på de allra mest elementära transporter måste vara någon form av individuella utsläppsrätter, inom ramen för den av världssamfundet, senast i parisavtalet, fastslagna principen om ett gemensamt men differentierat ansvar för att åtgärda utsläppen. 150
Shaughnessy i Int 32/2019. Utsläppshandeln med koldioxid i EU bör upphöra och ersättas med verkliga minskningar, parallellt med en Grön New Deal.2196
Kd-program. Det är därför viktigt att upprätthålla den grundläggande skillnaden mellan upptäckt och uppfinning. Patent ska inte beviljas på rena upptäckter av till exempel en gen, gensekvens eller ett enzym.[66, jämför 65] 444
Kr14. 160Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System - handel med utsläppsrätter:
--- verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System.
632
Kr18. 45Inför individuella utsläppsransoner.
Inrätta ett system för att hålla ordning på transaktioner för de varor och tjänster som ingår i ransoneringssystemet och möjliggöra handel med ransoner. Systemet måste också kunna presentera hur stora utsläpp en viss transaktion innebär så att individen kan hålla sin utsläppsbudget.
788
Kr18. 219Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
- Att varje mantalsskriven person förses med ett utsläppskonto, vars tak är lika för alla
- Att taket sätts avsevärt under nuvarande utsläppnivå från klimatskadliga varor och tjänster
- Att utsläppskontot belastas vid varje köp av de varor och tjänster som riksdagen bestämt, såsom fossila bränslen, flygresor till och från slutdestination, nötkött m m
- Att kontots pott ska gälla 3 år i taget
962
Kr18. 250Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System.
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda,
- att verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System,
- att inom FN:s klimatförhandlingar plädera för att handel med utsläppsrätter inte är en fungerande lösning.
994
Kr14. 189Ransonera fossila drivmedel. 554
Kr14. 215Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt:
--- Trafikverket stoppar alla EJ påbörjade väg- och flygprojekt och startar med ransonering av fossila bränslen. Denna ransonering kan vara en allmän hastighetsbegränsning på 70 km i timmen för alla fordon undantaget blåljusfordon, halvering av nuvarande genomsnittlig körsträcka per år etc i kombination till satsning på hyrbilar, bilpooler och utbyggnad av allmänna trafiklösningar.
542
Kr14. 37Rättvisa individuella flygkvoter:
--- vi behöver införa individuella kvoter för privata flygresor.
564
Kr18. 61Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg.
Införa ett allmänt ransoneringssystem för nöjesresor med flyg. Varje svensk medborgare tilldelas en kvot flygresor att fritt använda sig av.
Dessutom information som upplyser om den skadliga effekt på planetens klimat och i förlängningen på oss människor som ökningen av koldioxid har.
804
V Eu-val 2019. EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ska reformeras så att priset på att släppa ut avsevärt ökar och att antalet utsläppsrätter fortare försvinner ut ur systemet än idag. 1052
L Eu-val 2019. Förbättra EUs system för handeln med utsläppsrätter (ETS). Det utgör ryggraden för unionens nuvarande arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i Europa. Systemet behöver vidareutvecklas, så att flera av de sektorer som idag står utanför ETS på sikt införlivas i systemet. Samtidigt bör mängden tillgängliga utsläppsrätter kontinuerligt ses över och minskas eftersom priset på utsläppsrätter historiskt varit allt för lågt. Ett gemensamt golv för priserna i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter kan bli ett viktigt steg på vägen mot en gemensam europeisk koldioxidbeskattning. 1367
C Eu-val 2019. EU har skapat världens största system för handel med utsläppsrätter, ett system med automatiska minskningar av utsläpp och där priset ökar i takt med efterfrågan. Detta system, och EU:s klimatmål, är ett föredöme för resten av världen. Vi behöver höja ambitionerna ytterligare för att möta målen i Parisavtalet. 1421
Dn. J Sandahl 210710[debatt, Johanna Sandahl.] ”Industrins gratisutsläpp hotar klimatmålen”.
1. Avskaffa all gratis tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar så snart som möjligt.
2. Sänka taket för antalet utsläpps­rätter i systemet.
3. Vidta åtgärder så att priserna på utsläppsrätter inte sjunker igen.
4. Avskaffa gratistilldelningen av utsläppsrätter även till flyget.
5. Inkludera sjöfarten i utsläpps­handeln.
2473
Sd Eu-val 2019. Därutöver ställer sig Sverigedemokraterna positiva till EU:s utsläppshandelssystem och anser att Sverige inom EU bör verka för att fler länder utanför EU ansluter sig till det existerande programmet. 1470
Sd Eu-val 2019. Globalisera EU:s utsläppshandelssystem. EU:s utsläppshandelssystem är det mest effektiva verktyget inom EU för att minska utsläppen av växthusgaser och att fasa ut fossil energi på ett kostnadseffektivt sätt. Sverige bör inom EU verka för att fler länder utanför EU med liknande styrmedel ingår i samma utsläppshandelssystem som EU-länderna. 1472
Kr18. 152Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
- Skapa motivation för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom information och politik!
- Uppdra åt Naturvårdsverket att ge information om hur man kan minska sina utsläpp !
- Förbered för att införa mer ekonomiska styrmedel och ransoneringar som gynnar en klimatvänlig livsstil.
895
Kr18. 222Att riksdagen beslutar om att införa vita certifikat som styrmedel för att uppnå en minskad energianvändning. 965
Mu-Globrättvisa. Köttransonering. 206
Kr18. 81Lös frågan om internationella patenträttigheter för CCS.1001
Kr18 vinnare. 134Livsstil: - Lagstiftning som begränsar flygbolagens högsta tillåtna utsläpp. 1874
Reg k-plan. 5. Utsläppen i den handlande sektorn prissätts främst genom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Regeringen avser arbeta proaktivt inom EU för att skärpa EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS) och utöver det använda kostnadseffektiva nationella styrmedel för att bidra till tekniksprång och minskade utsläpp från svenska anläggningar inom systemet.1938
Reg k-plan. 14. Sverige driver på för att ytterligare skärpa EU:s utsläppshandelssystem för att det ska bidra såväl till att uppfylla ett nettonollmål senast 2050 för EU och Parisavtalets målsättningar som Sveriges klimatmål. Utsläppstaket behöver minska snabbare, den fria tilldelningen behöver fasas ut på sikt och överskott av utsläppsrätter på marknaden behöver annulleras.1949
Reg k-plan. 118. Det svenska överskottet inom ESR (icke-handlande sektorn) ska fortsatt annulleras.2102
Kr prog 20. [Industri.] Skärp EU ETS. Öka minst 7 procent per år.2341
Kr prog 20. [Industri.] Sätt sparbeting för el och biobränsle inom pappers- och massaindustrin.2344
Kr22. Grp 1 nr 80Utred hur Sverige kan utforma och införa ett system för privat ransonering av CO2-utsläpp.2821
Kr22. Grp 6 nr 136• Minska användningen av cement, stål, tegel och glas genom klimatskatter och/eller ransonering.
• Stimulera husbyggande i trä. Begränsa bygghöjd och justera andra regler för att passa träbygge.
• Minska byggsektorn generellt genom att avstå från eller senarelägga stora statliga projekt tills byggsektorn är utsläppsfri.
2998
15. Sanktion
Kr18. 20Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2:
- Stifta lagar så att fordon, som genom brottlig verksanhet släpper ut för mycket avgaser, omedelbart beslagtas och förverkas.
762
Kr14. 132Ändrat system så inte pengar får styra: ---
5. att företag, som vägrar följa lagar eller som saboterar folkförsörjningen, ska kunna förstatligas.
496
L Eu-val 2019. Åtgärder för att klara klimatmålen ska ingå i EU:s frihandelsavtal och åtgärder bör kunna vidtas mot länder som försöker gynna sin inhemska industri på bekostnad av klimatet.2190
L Eu-val 2019. Stärk kontrollen för ett starkare djurskydd. Fokus under de kommande åren måste vara att skärpa kontrollen av att nationella lagar och EU-regler följs i praktiken. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”, med resurser och sanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer regler kring djurskydd och livsmedelssäkerhet.2194
Mp Eu-val 2019. Skärp sanktioner mot medlemsländer som bryter mot djurskyddslagstiftningen. EU-bidrag ska snabbt kunna dras tillbaka från dem som inte uppfyller kraven. 1150
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] EU kan ha klimatlagar som medlemsländerna måste följa. EU-domstolen med dryga böter är den enda övernationella organisation som fungerar på så sätt. 1334
S Eu-val 2019. Införa skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav. 1349
L Eu-val 2019. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är avgörande för att minska dödsfall och för att se till att människor i våra städer har ren luft att andas. Kommissionen måste få större möjligheter att utfärda sanktioner mot de medlemsstater som inte lever upp till dagens luftkvalitetsnormer. 1382
L Eu-val 2019. Liberalerna vill att listan över EU-brott utvidgas, så att även miljöbrott, skattebrott och andra delar av den grova organiserade brottsligheten omfattas. 1403
C Eu-val 2019. Förtroendet raseras när regler bryts utan konsekvens. Regelverken kring mänskliga rättigheter, miljökrav och budgetregelverk ska efterlevas. Kommissionen måste ges större möjlighet att se till att så sker. Förutsättningarna för att följa upp, kontrollera och garantera efterlevnaden av sådana gemensamma regler måste bli bättre. 1463
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Minska energiförbrukningen i befintliga byggnader inom tio år med vite.2359
Kr prog 20. [Institution.] Skärp klimatlagen i linje med Parisavtalet. Rättslig verkan för aktörers beslut.2429
31. Skatt, subvention
L Eu-val 2019. Dagens skattereduktioner till fossilt bränsle inom sjöfarten måste avskaffas. 1655
L Eu-val 2019. En avgift på plast som inte återvinns.1737
Mu-Livsstil. Lägg skatt på produktion i stället för på arbete. Mindre överproduktion av onödiga varor. 24
Mu-Ekonomi. • En ständigt högre kolavgift (utsläppsskatt), som returneras lika till medborgarna.
Koltull vid behov.
28
Mu-Ekonomi. Subventioner till klimatstörande verksamhet måste upphöra. 29
Mu-Livsstil. • Inför skatteavdrag för reparationer (typ RUT/ROT) – så att vi i större omfattning återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för att köpa nytt!
• Gör det lönsamt att återvinna så mycket som möjligt – så att materialresurserna tas tillvara!
32
Mu-Ekonomi. Rättvisa importpriser till fattiga länders produktion. 52
Mu-Energi. Vår vana att betrakta energi som något som är i det närmaste gratis måste upphöra. 113
Mu-Energi. Inför en CO2-skatt på omkring 50 dollar per ton snarast. 130
Mu-Livsstil. Ge stöd till energibesparande bostadsbyggande av exempelvis kollektivhus, passivenergihus eller helst noll-eller plusenergihus – så att vi kan skaffa ett bättre boendealternativ! 156
Mu-Livsstil. Ge stöd till hushåll som drastiskt vill minska sina driftkostnader med hjälp av isolering, solceller m.m. i sina egna hus - så att vi kan bo energisnålt! 157
Mu-Livsstil. REP bidrag, skattelättnader och/eller riktade förmånliga statliga lån behövs för att stimulera klimatsmart renovering av äldre bostäder, nybyggnad av plushus och som helhet snabbare utveckla ett hållbart boende. För större flerfamiljshus kan det dessutom krävas extra investeringsstöd. 158
Mu-Globrättvisa. Använd skattesystemet som ett verktyg för att sätta större andel av ekonomin under gemensam styrning för att kunna styra resurser och handlingsmönster i hållbar riktning. 165
Mu-Globrättvisa. Skattebefriad återanvändning, reparation (återanvändningspant på kläder). (Klädfibrer som exempel.) 168
Mu-Globrättvisa. Naturbetet behöver gynnas genom statligt stöd och reglering. 201
Mu-Globrättvisa. Skatteregler som gynnar alternativ till mejeriprodukter. 203
Mu-Globrättvisa. Stöd till utveckling av alternativ till mejeriprodukter. 204
Mu-Globrättvisa. Stöd till de bönder som behöver ställa om. 205
Mu-Globrättvisa. C02-skatt på kött. 207
Mu-Globrättvisa. Skatter på skadlig konsumtion. 208
Mu-Globrättvisa. Gynna småskaliga ekojordbruk, närproducerat. 210
Mu-Globrättvisa. Stöd till stadsodling. 213
Mu-Globrättvisa. En fastighetsbeskattning som motverkar överkonsumtion av boyta, t ex en progressiv fastighetsskatt (baserad på boyta). 231
Mu-Globrättvisa. Ta bort ROT-avdragsmöjligheten för kosmetiska ombyggnader. 233
Mu-Globrättvisa. Ekonomiskt incitament för människor att hyra ut del av bostad till nyanlända/bostadslös. 238
S-program. Påverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14] Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]. 335
Kd-program. Att människor överutnyttjar vissa miljöresurser har till stor del sin grund i så kallat marknadsmisslyckande. De kostnader som den enskilde individen eller företaget belastas med motsvarar inte de kostnader som totalt sett uppstår i samhället. Många gånger har utnyttjandet av miljön uppfattats som gratis. Men om miljöns värde synliggörs och miljökostnaderna återspeglas i prissättningen, kan dessa beaktas i de beslut som tas av producenter och konsumenter.[50] Skatter [26]. Principen att förorenaren ska betala och att beskattningen i högre grad ligger på natur- och miljöresurser än på människors arbetsinsatser. Styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning.[26] Arbete gynnas medan förbrukning av ändliga naturresurser, miljöpåverkande utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet motverkas.[27]418
Kd-program. Förnyelsebara bränslen skattemässigt gynnas.[52] 449
Kd-program. Inhemsk produktion stimuleras.[52] 450
Mu-Globrättvisa. Gynna produkter av kvalitet och lång hållbarhet. 451
Je. Eu, klimat. fossilt konstgödsel, utarmad jord och antibiotikapepprad boskap. 7. Öka jordbruksstödet, som blir ett omställningsstöd. Så gör stödet dubbel nytta och bygger framtiden med mer lokal cirkulär ekologisk produktion. 1011
Kr18. 3Slopa momsen på begagnat:
-att momssatsen sätts till noll för varor där moms redan utgått för ett högre pris.
-att i det fall varans pris ökat sedan moms senast erlagts, ny moms erlägges för skillnaden mellan gammalt och nytt pris.
454
Kr18. 4Naturresursskatt:
- att alla varor (och tjänster?) på svenska marknaden klassificeras m.a.p. innehåll eller åtgång av ändliga resurser;
- att varan eller tjänsten beskattas relativt mängd av och tillgång på ingående material.
455
Kr14. 27De flesta länder där vindkraften byggs ut snabbt använder en eller annan form av inmatningstariffer, det vill säga ett fast pris under ett bestämt antal år som garanterar att de som investerat i vindkraft får tillbaka sina pengar. Det är en rimlig princip. Säkra priserna i elcertifikatsystemet. 467
Kr14. 49- Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet.
- Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.
470
Kr14. 14Snarast införa grön skatteväxling. Syfte: att minska konsumtionen av prylar och istället öka konsumtionen av tjänster.483
Kr14. 42Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ och även andra kooperativt ägda kraftverk som producerar el för medlemmarnas eget bruk. 485
Kr14. 43Avskaffa avgifter för elanslutning:
--- anslutningsavgifter, utöver faktiska installationskostnader, för vindkraft och andra kraftproducenter förbjuds. Att faktiska kostnader för elanslutning bekostas av konsument respektive producent, och kan upphandlas i konkurrens.
486
Kr14. 80Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter: ---
1) En hög koldioxidskatt bör finnas på all användning av fossila bränslen.
2) Koldioxidskatten på fossila bränslen som används till olika ändamål bör öka på ett stabilt och förutsägbart sätt.
3) Kostnaden för att släppa ut koldioxid som har utsläppsrätter ska vara lika stor som för andra koldioxidutsläpp.
4) Flygningar ska belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar deras klimatpåverkan.
5) Sverige ska verka för att kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar kraftigt i hela EU.
6) Sverige ska inte sälja eventuella framtida överskott av utsläppsrätter.
488
Kr14. 88Klimatskatt relaterad till en varas klimatpåverkan bör införas för varor med stor klimatpåverkan. 491
Kr14. 101Skatteväxla koldioxiden:
--- måste arbeta hårt för att minska utsläppen av koldioxid, bland annat genom att införa en kännbar neutral individuell koldioxidskatt.
493
Kr14. 103Reglerna för rotavdraget ses över så att det begränsas till att gälla enbart energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder. 494
Kr14. 106Köttskatt:
--- likvärdig beskattning av olika utsläppskällor och då särskilt betona behovet av klimatskatt på animalieprodukter.
495
Kr14. 154Förmåner som styrmedel:
--- förmåner ska användas som ett av många styrmedel för att styra människors beteende att bli mer hållbart.
498
Kr14. 162Curla för ny miljövänlig teknik:
--- vi bör skapa generellt instrument för subvention, t.ex sänkt moms, till hjälp för de konsumenter som snabbt tar till sig ny miljövänlig teknik.
500
Kr14. 174Inför skatteavdrag för isolering av hus:
--- utreda vilken form av subvention eller skatteavdrag som skulle vara mest effektivt för att stimulera tilläggsisolering av hus samt att inom två år införa det mest lämpliga alternativet.
501
Kr14. 187Beskatta energi istället för arbete:
--- snarast möjligt ska göras en översyn och påbörjas en förändring av Sveriges skattesystem, med målet att senast år 2020 få en huvuddel av statens skatteintäkter från energi istället för mänskligt arbete.
503
Kr14. 209Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle:
--- utforma ett skattesystem som utgår från skatt på naturresurser så att det utgör en drivkraft för att skapa det samhälle vi önskar. Ett skattesystem som uppmuntrar hänsyn till miljö och medmänniskor.
505
Kr14. 302- Stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
- Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av förnybart.
509
Kr14. 205Klimatåterbäringstillägg med återbetalning: ---
- införa ett klimatåterbäringstillägg (flexibel avgift på fossilbränslen) som är tillräckligt högt för att fasa ut systemfel som är knutna till föroreningar, miljöskadliga ämnen och/eller ämnen som långsiktigt behöver återföras i ett naturligt kretslopp.
- klimatåterbäringstillägget justeras (regelbundet) tills en marknadsanpassad avgift uppnås, som, genom att återspegla de verkliga kostnaderna att rätta till systemfelen, får marknadsaktörerna att agera, investera och ta positioner.
- en tillräckligt stor andel av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton för att trygga köpkraften, efterfrågan, sysselsättningen och möjligheten till goda miljöval.
- generell acceptans och konkurrensneutralitet säkerställs genom att klimatåterbäringstillägget även omfattar importvarornas bidrag till de miljöstörande utsläppen.
504
Kr14. 199Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för Resurser för Ekologiska Tjänster. 570
Easac. Oecd-inidcators4.4. Prices and transfers (environmentally related taxation, energy pricing, water pricing and cost recovery) 726
Easac. Eures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Getting the prices right (Environmental tax revenues. Energy taxes)
741
Kr18. 191. Inrättande av ett statligt stödsystem för kooperativ, där större ekonomiska överskott i de anslutna kooperativen återgår till staten.
2. För att fungera väl bör detta kombineras med statlig utgivning av elektroniska pengar.
3. Vissa lagändringar samt utbildning kan behövas för nödvändiga ombildningar av aktiebolag till demokratiska, icke vinstutdelande, samhällsnyttiga kooperativ.
761
Kr18. 31Konsumtionsskatten på nötkött höjs till 25%. 774
Kr18. 118Avdragsgill klimatkompensation.
Skattelagstiftningen bör ändras eftersom avdragsrätt ska gälla för all certifierad och projektbaserad klimatkompensation 
861
Je. Eu, klimat. 1. Koldioxidskatt för EU. 1000 kronor per ton CO2 innebär en snabb nedläggning av framförallt korkad el och värmeproduktion i EU. Skatten kommer handla om 1000 miljarder per år och det innebär… 1005
C Eu-val 2019. Stödreglerna till jordbruket behöver göras enklare och tydligare för att effektivt gynna en hållbar livsmedelsproduktion.2162
Kr18. 128Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror.
Subventionera val av miljömässigt hållbara fibrer såsom industrihampa inom byggindustrin för att överbrygga det kostnadshinder som idag finns för entreprenörer och självbyggare.
871
Kr18. 140Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten. 883
Kr18. 195Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
- Sverige inför en avgift på all energiproduktion,
- denna avgift differentieras m.a.p. grad av klimat- och miljöbelastning,
- avgiften tas ut vid energikällan så att producenten ansvarar för inbetalning,
- i det fall energin är importerad, avgiften tas ut vid gränsen som en tull,
- inkomsterna från denna avgift oavkortat återgår till medborgare och näringsliv.
938
Kr18. 245Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
- Inför ett hushållningstillägg som avgift på införsel, produktion eller försäljning av klimat- och miljöskadliga ämnen. Justera (höj) tillägget tills de skadliga utsläppen elimineras eller når hållbara nivåer.
- Återför intäkterna från hushållningstillägget genom månadsvisa återbetalningar (i lika andelar) till medborgarna för att skapa efterfrågan som tryggar sysselsättningen och löser problemen.
988
Kr18. 248System med fasta avgifter medför i realiteten att storkonsumenter som slänger mycket subventioneras av hållbara klimathjältar. Det ger inte incitament för ett ansvarsfullt agerande. Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Reglera kommunernas prissättning av sopavgifter så att man enbart betalar för mängden sopor som man slänger.
991
Kr18. 58Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad.
-att Sveriges Regering och Riksdag beslutar om att införa en skatt på byggnader efter hur mycket energi, som tillförs byggnaden för uppvärmning.
801
Kr18. 251Omsorgen om människors hälsa gör det nödvändigt att förbättra villkoren för ekologisk odling. Särskilt stöd till ekologisk odling.
Regeringen ska ge öronmärkta subventioner för ekologisk odling. Stödet måste öka för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel.
995
Kr18. 206Riksdagen
- inför ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen.
- använder intäkterna till ekosystemtjänster i jordbruket.
949
Kr14. 18Reducera de långa lastbilstransporterna :
--- tillsätta en utredning som har till uppgift att kartlägga nuvarande transportlogistik av främst matvaror inom landet - som underlag för förslag till förkortade transporter. Samt att därvid också pröva vilka effekter som en 'avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar' kan innebära för att minska de långa godstransporterna.
515
Kr14. 72Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar. 524
Kr14. 105- Regeringens miljöbilspremie ska kunna erhållas för den som väljer att konvertera sitt befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
- Regeringens miljöbilspremie ska EJ längre kunna erhållas till nyproducerade fordon som huvudsakligen drivs av fossila bränslen, utan enbart till nyproducerade fordon som drivs av el (Plug-in-varianter) eller biogas, samt till konvertering av befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
- Regeringen ska ge i uppdrag åt Transportstyrelsen att öppna för enklare dispensregelverk vad gäller avgaskrav på personbilar om modifieringen av personbilen medför att utsläppen av koldioxid beräknas minska till följd av ändringar i fordonets bränslesystem. De hårda krav för ändring av fordon där utsläppen bedöms öka ska däremot stå kvar. Konvertera befintlig fordonsflotta: ---
528
Kr14. 173- Höjd drivmedelskatt med 70 öre per liter.
- Indexering av drivmedelskatten efter BNP.
- Koldioxidbaserad förmånsbeskattning.
- Kilometerskatt för godstransporter.
- Skatt på fluorerande växthusgaser.
- Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon.
2168
Kr14. 306Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!:
--- allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, d v s direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Inrikesflyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt. Flygbränsle för inrikesflyg åläggs stegvis samma skatt som fordonsbränsle, med påbörjad beskattning redan kommande mandatperiod. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs också. Avreseskatten ska ligga på en tillräckligt hög nivå, så att resandet med utrikesflyg reduceras kraftigt, och mer klimatvänliga färdsätt stärks i sin konkurrenskraft gentemot flyget. Intäkterna från moms, bränsleskatt och avreseskatt öronmärks till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.
545
Kr14. 306Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!:
--- allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, d v s direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Inrikesflyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt. Flygbränsle för inrikesflyg åläggs stegvis samma skatt som fordonsbränsle, med påbörjad beskattning redan kommande mandatperiod. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs också. Avreseskatten ska ligga på en tillräckligt hög nivå, så att resandet med utrikesflyg reduceras kraftigt, och mer klimatvänliga färdsätt stärks i sin konkurrenskraft gentemot flyget. Intäkterna från moms, bränsleskatt och avreseskatt öronmärks till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.
545
Kr14. 314Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs:
Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag fatta beslut om att satsa på elbilar och skapa den infrastruktur som behövs.
(Motivering: Företag, även bönder, som köper elbil måste i deklarationen ta upp en viss del av bilens värde som personlig förmån som beskattas. Om detta är lågt så ökar elbilsköpen mycket.) - Fatta principbeslut om att snarast bygga upp infrastruktur som gör elbilen till det självklara valet ( -för att göra det enkelt men radikalt: kopiera Norges elbilspolicy).
- Enas om ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
- Avsätt en miljard kronor, minst, som grundplåt för att införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
- Anpassa Byggnormen så att inte cyklister (studenter) tvingas subventionera andras parkeringsplatser.
- I ett inledningsskede: Befria elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter. Justera sedan så att inte det blir för trångt eller kollektivtrafiken missgynnas.
- Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar.
- 25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor, vid köp av elbil och plugin-hybrider.
- Koordinera med övriga Nordiska länders elbilspolicys.
- Se Sverige som testområde för marknadsintroduktion, infrastrukturuppbyggnad och brukande. Ta eventuellt hjälp av Norges oljefond för detta. När tjänstebilar ändå subventioneras bör villkoren kunna vara sådana att man väljer elbil i stället.
- Fasa dessutom ut fossildriven fordonstrafik med högre skatter
- Förbjud reklam för vanliga fossildrivna bilar. Elbilen till det självklara valet.
Minst en miljon elbilar år 2020.
546
Kr18. 27Bort med momsen på cyklar.
Om inte det går pga regler och lagar
- att man subventionerar cykelinköp med minst 25%.
770
Kr18. 124Subventioner på biljettpriset för inrikeståg. För att uppmuntra färre flygresor inrikes.
- Förslagsvis kan detta i längden finansieras genom att parallellt höja flygskatten och därigenom både öka statens intäkter samt ytterligare bidra till omställningen.
867
Kr18. 124Subventioner på biljettpriset för inrikeståg. För att uppmuntra färre flygresor inrikes.
- Förslagsvis kan detta i längden finansieras genom att parallellt höja flygskatten och därigenom både öka statens intäkter samt ytterligare bidra till omställningen.
867
Kr18. 138Tjänsteresor med flyg vid statliga myndigheter genererar 100 000-tals ton CO2 årligen. När verksamheter inom myndigheterna dessutom utlokaliseras på olika orter, genom olika arbetsmarknadspolitiska beslut, blir konsekvensen oftast ökat resande med flyg mellan orternas kontor. Inför tågpremie på statliga myndigheter.
Likt bonus-malusmodell. Främja tjänsteresor med tåg istället för flyg.
881
Kr18. 160Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
- Att stora påslag görs på flygpriserna baserat på flygets klimatpåverkan och att de medel som dessa påslag ger, används till åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.
- Att Sverige verkar för att denna princip även tillämpas inom EU.
903
Kr18. 161Att en differentierad, avståndsbaserad, vägslitageskatt, införs för lastbilstrafiken 904
Kr18. 163Förmånsbeskattningen slopas för företagscykel och pendlarkort. 906
Kr18. 179Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
- Satsa kraftigt på utbyggnad av kollektivtrafiken.
- Effektivisera godstransporterna.
- Minska bilberoendet. Vi bör eftersträva lägre bilskatt och mycket högre fossilbränsleskatt. Och skatt eller hyra för bilens stora markanvändning.
922
Kr18. 207Staten måste sluta subventionera flyget!
- att regeringen plockar bort möjligheten för flygbranschen att göra skatteavdrag på bränsle-, koldioxid- och energiskatter.
950
Kr18. 221(Energiskatt för diesel resp bensin.) Innebär en skattehöjning med minst 1,37 kr per liter jämfört med i dag. Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten. 964
Kr18. 223Agera för att införa 25% momsflygresor och reklam för utrikes flygresor.
- Agera genom EU och FN för att det ska bli möjligt att lägga moms på utrikes flygresor.
- Höj flygskatten för utrikes resor så att den motsvarar skatter/avgifter som gäller för bilar.
- Inför 25 % reklamskatt på propaganda, lockelser och reklam för utrikes flygresande.
- Inför 25 % moms också på resebranschens övriga försäljning.
966
Kr18. 228Laddning elbil på arbetsplats
Slopa förmånsvärdet vid laddning hos arbetsgivare
971
Kr14. 13Utsläppsbaserad bränsleskatt:
--- det behöver införas en ny bränsleskatt på samtliga fordonsbränslen. Skatten ska vara direkt proportionell mot de växthusgasutsläpp som bränslet för med sig. Denna skatt ersätter dagens fordonsskatt och bränsleskatter.
482
Dn. D Rosetti 190417Hur få med bilberoende, arbetare med låga inkomster? Gula västarnas vrede i Frankrike. Omställningen ska inte bli en förlustaffär lågkomsttagare.
- Norska Sv: Vid en skenande klimatkris måste bördan fördelas rättvist. Nya skatter på klimatområdet riskerar att slå hårdast mot dem med minst resurser. Vi ska ju höja klimatskatterna ganska mycket, vilket kommer ha negativ social fördelningsprofil. Norska Sv: Ny skatt för dem med högst inkomster, sänkt för vanligt folk. Öka skatten på inkomster men framför allt på förmögenheter och arv.
- Kanada: Höjer CO2-skatten kraftigt. Glesbefolkade områden får grundavdrag. Hushåll med fler personer kompenseras.
- V: Andra skatteavdrag rullas tillbaka. - Ulla Andersson (V): Klimatomställningen måste vara rättvis för att vi ska få folk med oss. [Artikel; "Rädda klimatet - sänk skatten för låginkomsttagare", Daniel Rosetti.]
1035
Kr14. 199Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för Resurser för Ekologiska Tjänster. 570
Kr18. 68Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!.
- företags avdrag för energiförbrukning avskaffas.
- dessa ersätts med att arbetsgivaravgiften kopplas till energiförbrukningen.
811
Kr18. 234Byteshandeln gynnar klimatet.
Regeringen bör besluta om en utredning om villkor för byteshandel och sociala företag gällande.
- lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- patenträtt på tjänster.
- mer individanpassat starta-eget-bidrag.
- ett friare "fack" för nytänk hos Skatteverket.
- bidrag för sociala företag.
977
Detc. 200406 Subvention "Globalt subventioneras fossila bränslen med 3 000– 5 000 miljarder kronor, enligt IEA. Dessutom finns indirekta subventioner motsvarande 5 000 miljarder kronor." "Naturskyddsföreningen uppskattar de svenska klimatskadliga subventionerna till 30 miljarder kronor.Störst är skatteundantagen för fossila bränslen, till stor del diesel, med 12 miljarder kronor. Därefter kommer utrikesflygets undantag från bränsleskatter och moms, 8 miljarder kronor, och reseavdraget, 6 miljarder kronor."2185
V Eu-val 2019. Mäktiga ekonomiska intressen gör allt för att öka sin lönsamhet på djurens bekostnad.
Storskalig animalieindustri bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse. Ett tak för EU-stöd till stora lantegendomar. Ändra EU:s regler. Avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri. Istället bör satsningar ske på växtbaserad mat, bra djurhållning och en levande landsbygd.
1058
V Eu-val 2019. Mäktiga ekonomiska intressen gör allt för att öka sin lönsamhet på djurens bekostnad.
Storskalig animalieindustri bidrar till långa djurtransporter och att djur tvingas till oacceptabla livsvillkor, som avsaknad av utevistelse. Ett tak för EU-stöd till stora lantegendomar. Ändra EU:s regler. Avveckla EU:s subventioner till storskalig animalieindustri. Istället bör satsningar ske på växtbaserad mat, bra djurhållning och en levande landsbygd.
1058
V Eu-val 2019. Bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling.
Satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser.
1057
V Eu-val 2019. Avskaffa miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt.
Inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Vi ska inte belasta länderna som producerar varorna.
1055
V Eu-val 2019. Avskaffa miljöskadliga subventioner och införa en miniminivå för progressiv flygskatt.
Inkludera konsumtionen när man mäter utsläppen och ta internationellt ansvar för hela sin påverkan på miljön. Vi ska inte belasta länderna som producerar varorna.
1055
Mp Eu-val 2019. Inför en klimatavgift för import från länder som inte ställer upp på Parisavtalet. 1109
Mp Eu-val 2019. Stoppa subventioner av fossil energi. 1112
Mp Eu-val 2019. Inför en miniminivå på koldioxidskatt i alla medlemsländer. 1115
Mp Eu-val 2019. Minska flygandet, särskilt tjänste- och pendelflyget, och säkerställ att flyget betalar för hela sin klimatpåverkan. Inför bränsle- och energiskatt på flygbränsle. 1124
Kr18. 209Förbättra möjligheter för lokala konsumtionskedjor och hållbarhetsinitiativ.1287
Mp Eu-val 2019. Säkra att länder har möjlighet att införa en antibiotikaskatt på kött från djur som rutinmässigt behandlats med antibiotika. 1148
Mp Eu-val 2019. Mat som producerats med hänsyn till miljön och djurens välfärd kostar mer att producera. EU:s jordbrukspolitik måste främja det ekologiska, fossilfria jordbruket. Det som är bra för människan, djuren och naturen ska vara billigare än det som skadar. För att alla ska ha råd att köpa ekologisk, närodlad, djurvänlig och miljövänlig mat 1160
Mp Eu-val 2019. Gynna ekologiska livsmedel bland annat genom att EU:s medlemsstater ska tillåtas ha lägre moms på dessa. 1164
Mp Eu-val 2019. Styr om EU:s jordbruksstöd till att stötta mer miljö- och djurvänligt jordbruk. 1165
Mp Eu-val 2019. Miljöpartiet arbetar för ett samhälle där vi delar på bilar och borrmaskiner, där vi hellre reparerar skor och prylar än köper nya och där den miljö- och klimatsmarta maten är billigare än den som inte är det.  1177
Dn. 210524 laddhybridMiljardstöd till laddhybrider hindrar skiftet till elbilar.2234
Detc. 210524 Eu-budgetLejonparten av budgeten i förslaget kommer att fortsätta gå till att stötta en skadlig business-as-usual-politik. Ungefär tre fjärdedelar av budgeten kommer att gå till de största och mest nedsmutsande lantbruken, utan några som helst motkrav. Även om deras verksamhet är skadlig för biologisk mångfald eller orsakar stora mängder utsläpp av växthusgaser.2236
Dn. A Ström Melin 190515[Annika Ström Melin "Gör EU-valet till --- rädda klimatet".] Man kan ha minimiskatt på koldioxid (som man har samordning av t ex mervärdesskatt). Minimiskatt på CO2. Klimatneutralt 2050.1330
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Miljöskadliga subventioner bör fasas ut. 1339
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Kraftfull grön skatteväxling. 1340
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten. 1337
L Eu-val 2019. Förorenaren ska betala - en europeisk koldioxidskatt
Skulle vara en av de mest effektiva åtgärderna för att ställa om och minska utsläppen, från bland annat transportsektorn, samt bana väg för innovation och grön teknik. Genom en sådan skatt kan EU även med trovärdighet trycka på för att få fler länder i världen att följa efter. Skatten ska på sikt tas in på EU-nivå och vara en intäkt till EU-budgeten. Som ett första steg bör en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer införas.
1366
L Eu-val 2019. Det är hög tid att vi i Europa ställer om vår ekonomi till fossilfria alternativ. I ett sådant läge är det inte rimligt att det runt om i Europa förekommer subventioner till fossila bränslen med upp till 1000 miljarder euro per år. Vi vill på sikt se ett stopp för alla former av subventioner till fossila bränslen, på alla politiska nivåer inom EU. Stoppa alla subventioner till fossila bränslen. 1371
L Eu-val 2019. Alla transporter ska bära sina klimatkostnader, oavsett om de sker på land, vatten eller i luften. Det är orimligt att flygets bränsle inte beskattas på samma sätt som andra fordonsslag. Inför en bränslebaserad, europeisk flygskatt för resor inom och mellan EU-länder som tar sikte på flygets faktiska utsläpp. Chicagokonventionen, som innehåller förbud mot beskattning av flygbränsle på internationella flygningar, bör omförhandlas.
Driv på. En utveckling mot mer bränslesnåla flygplan och minskade utsläpp från flygsektorn.
1377
Detc. S Axelsson 210530- Frankrike: 35 städer gratis eller delvis kollektivtrafik. Dunkirk sen 2019: 60 % ökning, 120 % på helgerna; 48 % av nyåkarna lämnat bilen.
- Tallin gratis sen 2013.
- Sverige: Avesta, Kiruna, Kristinehamn och Övertorneå gratis. De flesta regioner 50 % subvention.
[Frankrike visar vägen med gratis kollektivtrafik. Sofie Axelsson.]
2248
C Eu-val 2019. EU:s klimatambitioner får heller inte motarbetas av stelbenta statsstödsregler, skatteregler eller subventioner till fossila bränslen. Medlemsländerna måste kunna stimulera framväxten av ny grön teknik, utan att sätta den inre marknaden och konkurrensen ur spel. 1436
C Eu-val 2019. Subventionerna till fossila bränslen i EU beräknas till mellan 39 och 200 miljarder euro per år, vilket inte bara sätter prissignalerna ur spel utan också är långt mycket mer än det som satsas på den gröna omställningen. Vi måste både skrota subventionerna och öka satsningarna på förnybart för att EU:s åtaganden i Parisavtalet ska kunna nås. 1437
Kr prog 20. [Energi.] Korta ner prisintervallen. Ge konsumenter rätt att ta del av det för att underlätta effektutjämningen.2310
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Ingen skatt på solel producerad för eget bruk inklusive i anläggningar > 255 kW.2321
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Energi- och klimat ROTavdrag ersätter dagens oförutsägbara, begränsade investeringsbidrag.2322
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Förenkla regler för småproducenter.2323
Sd Eu-val 2019. Stoppa en europeisk koldioxidskatt. Eftersom vi ser utsläppshandels-systemet som det mest effektiva, och för näringslivet bäst utvecklade sättet att få ner utsläppen, säger vi nej till en koldioxidskatt på EU-nivå. En koldioxidskatt riskerar dessutom att bli ett sätt för EU att få direkt beskattningsrätt vilket kommer att leda till en växande union och svällande byråkrati. 1477
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Skattereduktion för gemensamhetsanläggningar.2324
Kr prog 20. [Energi.] Bio: Produktionsbidrag för ökad biogasproduktion genom rötning.2333
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Ge lån till bostäders omfattande isoleringsförmåga.2363
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Ge lån till allmännyttan och kommunerna för energieffektivisering.2364
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Ge incitament och planera klimatneutrala städer med omgivande landsbygd2369
Kr prog 20. [Vatten.] <2026: Ge bidrag för växtbaserad produktion i vatten.2425
Kr14. 49- Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet.
- Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.
470
Kr14. 682030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita certifikat. Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi:
--- regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och värmeproduktion med ... målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030.
472
Kr14. 204Skattemedel avsätts för att komplettera industrianläggningar så att den redan nu producerade vätgasen skall kunna användas på ett mer klimatsmart sätt. 479
Kr14. 320Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande:
--- förslaget för nettodebitering av privat produktion av förnybar energi bör omarbetas så att det innebär verklig nettodebitering på årsbasis samt inkluderar andelsägande i flerbostadshus. Förslaget bör införas skyndsamt och inte försenas av ytterligare utredningar. På detta sätt kan vanliga människor uppmuntras att vara en del i omställningen till ett förnybart energisystem.
481
Kr18. 38- Stoppa subventioner till alla fossila bränslen.
- Stoppa omedelbart nedsättning av koldioxid- och energiskatter till fossila bränslen vilket motverkar planer på fossilfritt samhälle.
- Satsa dessa miljarder på innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen.
- Satsa på framställning av biogas till el och värme/kyla eftersom elfordon är redan på frammarsch.
- Stoppa framställning av hälsofarlig biodiesel.
781
Kr18. 39Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall.
- Alla stödåtgärder som bekostas av allmänna medel lokalt, regionalt, statligt eller från EU ska alltid avkrävas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
- Ge stöd för effektivisering av produktion av biogas och biogödsel med kunskapsbaserade innovativa åtgärder ”från källa till omvandling i biogasanläggningar” samt för användning av biogas och biogödsel.
782
Dn. Habtemichael 210824[Habtemichael] Bilsubvention.
1) ex Stm. Vanlig P: 10 kr/h = 560 kr/vecka. Bostads-P: 500 kr/mån.
2) Reseavdrag gynnar bilpendlare i storstäder.
2487
Kr18. 52Skog ska ej gå till bioenergi.
- beräkningar på hur mycket koldioxid som kommer frigöras genom Sveriges satsningar på bioenergi ska redovisas.
- bioenergi från skog skall endast göras från restprodukter.
- bioenergin ska ha krav på minimum av koldioxidutstläpp motsvarande biogasens prestanda.
- alternativt ska all bioenergi ha koldioxidskatt.
795
Kr18. 99Riksdagen av beredskapsskäl beslutar att små elkonsumenter skall få bidrag till halva kostnaden av batterier eller annan lagring av energi för att kunna vara oberoende av elnätet under 72 timmar. Detta bör ske i samklang mer målet att befolkningen skall klara 72 timmar utan samhällsservice. 842
Kr18. 177Effektivisera hela el-systemet.
Nolltaxa bör eftersträvas på den vanliga elnätavgiften. Och höj i stället den rörliga delen som också kan variera mer på olika tider och platser..
920
Kr18. 189Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
- skatter och avgifter justeras så att fossila bränslen alltid är dyrare än hållbara alternativ,
- en del av dessa statens inkomster öronmärks för forskning som entydigt hjälper klimatet.
932
Kr18. 241Incitament till energibesparing.
- Ta bort/förbjud fasta elnätsavgifter och höj samtidigt den rörliga nätöverföringsavgiften under strikt reglerade former.
- Reglera kvittning av hushålls egen överproduktion av förnybar energi, så att de får betalt på lika villkor som elföretagen, utan att de behöver betala nätöverföringsavgifter som äter upp deras intäkter.
984
Dn. P Alestig 210912Återanvända de metaller som redan tagits upp? Det är tekniskt svårt – och frågan är om det verkligen finns tillräckligt av de nödvändiga mineralerna i omlopp. Varje ny elbil innehåller tiotals kilo av metallerna i batteripaketet. Och framför allt: det är mycket billigare att gräva upp nytt än att återanvända. [Peter Alestig: Omställningen är inte alltid ren och fin.] 2500
Kr18. 111Green Nudging.
Inför ett system för nudging baserat på de 17 globala målen. (Agenda 2030). Genom att knuffa på företag och organisationer i rätt riktning och belöna de som närmar sig målen, så kommer hela kommuner och regioner att kunna mätas och belönas. Alla som önskar skall kunna ta del av hur väl organisationer uppfyller målen.
854
Ref grön giv. SyntesFasa ut klimatskadliga subventioner.2522
Ref grön giv. SyntesEu: Klimattull mot koldioxidläckage.2531
Ref grön giv. SyntesKlimatvärnskatt och grön arvs- och gåvoskatt införs.2542
Mp k-plan 2018. Rubr 4.2. Grön skatteväxling 1574
Mp k-plan 2018. Rubr 4.5. Förslag om grön skatteväxling 1577
Sp k-prog 2008. Denna politik kännetecknas av två huvudsakliga tendenser: att försöka sätta prislappar på miljön och att individualisera frågan. 1679
Sp k-prog 2008. Den första tendensen [prissättning] innebär ökade koldioxidskatter (framför allt bensin- och energiskatter), handel med utsläppsrätter, trängselavgifter och liknande. Detta leder till att de rika kan fortsätta att smutsa ned, även om det svider mer i deras plånböcker. 1680
Ref program. Grundläggande förslag: Subventionerade lån för grönt, industriellt byggande och samhällsplanering genom etableringen av en statlig investeringsbank. 1735
Ref program. Klimatskatter på konsumtion såsom koldioxidskatt, flygskatt eller köttskatt. Utformas med hänsyn till inkomst och geografi. Möjligen Carbon Fee & Dividend.1764
Ref program. Klimatskatter på konsumtion såsom koldioxidskatt, flygskatt eller köttskatt. Utformas med hänsyn till inkomst och geografi. Möjligen Carbon Fee & Dividend.1764
Ref program. Klimatskadliga subventioner fasas ut. Glesbygd och jordbrukare kompenseras.1765
Ref program. Klimatskadliga subventioner fasas ut. Glesbygd och jordbrukare kompenseras.1765
Ref program. EU ställer striktare miljö- och klimatkrav på import. 1769
73 pkt S+3. 4. Skattereform --- bidra till att klimat och miljömål nås 1784
73 pkt S+3. 5. --- grön skatteväxling. --- Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. En kraftfull grön skatteväxling ska genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att den ska omsluta minst femton miljarder ---1785
Dn. J Kihlberg 211020Budget 2021, miljarder kr:
30.3 Klimatskadlig subvention
    15.0 Undantag från energiskatt för fossila bränslen
    15.3 Undantag från fossilskatt för fossila bränslen
14.8 Klimatfrämjande subventioner och satsningar
    8.8 Skatteundantag
    6.0 Klimatsatsningar i statsbudgeten
[Naturskyddsföreningen.]
2586
73 pkt S+3. 35. Skatt på farliga kemikalier i kläder och skor införs.1826
73 pkt S+3. 35. Ett nytt avdrag för grön teknik ska införas.1827
73 pkt S+3. 35. Klimatbonusar och -avgifter på personbilar förstärks och förenklas.1828
73 pkt S+3. 35. En skatt på förbränning av avfall införs.1829
73 pkt S+3. 35. Ett investeringsstöd för testanläggningar av miljöteknik som medför minusutsläpp införs.1830
73 pkt S+3. 37. Spridningen av mikroplaster ska förhindras bland annat genom förbud mot mikroplaster i fler produkter, förbud mot onödiga plastartiklar och avgift/skatt på engångsartiklar. 1806
Kr18 vinnare. 134Livsstil: - Ökning av flygskatten i syfte att påverka människors resvanor mot minskat flygande.
- Ett regeringsinitiativ i syfte att verka för global beskattning av flygbränsle.
1873
Kr18 vinnare. 134Livsstil: - Stopp för subventioner till flyget. 1875
pV program. Avveckla rut och rot. 1888
pV program. Rut-rot-pengarna till klimatavdrag (på skatten) för småföretag och privatpersoner. För att anpassa verksamhet, transporter, boende till klimatmål. 1889
pV program. Klimatavdrag tillförs ytterligare medel för att nå miljömålen. 1893
pV program. Inför kraftigt höjda växthusgasskatter som går tillbaka till medborgarna med glesbygdsbonus.1916
Reg k-plan. 4. Koldioxidskatten utgör även i fortsättning en bas för styrningen av koldioxidutsläppen i den icke-handlande sektorn. Nivån på skatten bör framöver anpassas i den omfattning och takt som, tillsammans med övriga förändringar av styrmedlen samt med hänsyn till näringslivets konkurrenskraft, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås.1937
Reg k-plan. 6. En omfattande skattereform genomförs som bland annat ska bidra till att klimat- och miljömål nås.1939
Reg k-plan. 7. En kraftfull grön skatteväxling genomförs med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka.1940
Reg k-plan. 8. Ett avdrag för grön teknik ska införas för att förenkla för investeringar i ny teknik.1941
Reg k-plan. 16. Ett hyber-avdrag kommer att införas i enlighet med överenskommelsen i januariavtalet.1952
Reg k-plan. 34. Möjligheterna för att inom befintliga stödsystem för industrins omställning bidra till att etablera ett plastreturraffinaderi ska analyseras.1976
Reg k-plan. 48. En avfallsförbränningsskatt införs.1991
Reg k-plan. 49. En skatt på fler engångsprodukter samt förbud mot fler plastartiklar ska utredas i strävan att nå en mer cirkulär ekonomi.1992
Reg k-plan. 60. En ny klimatpremie kommer att införas som bland annat omfattar eldrivna arbetsmaskiner och syftar till att främja marknadsintroduktion av dessa fordon.2006
Reg k-plan. 83. Sverige ska fortsatt ta en ledande internationell roll för att det ska bli möjligt att beskatta fossilt flygbränsle i yrkesmässig luftfart. På global nivå ska Sverige verka för att de till Chicagokonventionen anknutna policyer, som anger att flygbränsle inte ska beskattas, ändras.2035
Reg k-plan. 84. På EU-nivå ska Sverige verka för att energiskattedirektivet ändras så att flygbränslebeskattning inom EU blir tillåten. På kort sikt ska Sverige verka för att sådan flygbränslebeskattning inom EU möjliggörs genom bilaterala avtal mellan medlemsstater, eller ännu hellre, ett multilateralt avtal.2036
Reg k-plan. 85. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att lämna förslag på miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget.2037
Reg k-plan. Kap 12.5.5 Klimatstyrande skatter och avgifter för flyget 2044
Reg k-plan. 88. Ett stöd för laddinfrastruktur längs större vägar införs för att täcka de vita fläckar där laddinfrastruktur annars inte kommer till stånd.2048
Reg k-plan. 98. Förändrade regler för fordonsskatt börjar tillämpas; det högsta uppmätta koldioxidvärdet, i stället för det lägsta, ska användas från 2020.2066
Reg k-plan. 99. En översyn av bonus–malus-systemet genomförs under 2020 för att förstärka och förenkla systemet.2067
Reg k-plan. 103. Premier för miljöfordon ska ses över så att de aktuella fordonen i högre utsträckning blir kvar i Sverige. Det är dock viktigt att eventuella regeländringar är förenliga med EU-rätten, bidrar till ökad nationell klimatmåluppfyllelse och inte leder till oproportionerlig administration.2071
Reg k-plan. 104. Lämplig myndighet ska få i uppdrag att analysera förutsättningarna för och kostnadseffektiviteten i ett konverteringsstöd för befintlig fordonsflotta.2072
Reg k-plan. 105. Sverige stöder i den pågående förhandlingen av Eurovinjettdirektivet principen om att förorenaren får betala genom pris på koldioxidutsläpp.2073
Reg k-plan. 107. Ett nytt miljöstyrande system för beskattning av tunga fordon ska utredas.2075
Reg k-plan. Kap 12.7.5 Konverteringsstöd för omställning av befintlig fordonsflotta ska utredas 2081
Reg k-plan. 121. Sverige driver på för att EU:s statsstödsregler och EU:s stödsystem reformeras för att bidra till ett fossilfritt samhälle och genomförande av Parisavtalet.2105
J Rockström lista. 2. Dra bort alla subventioner för fossil energianvändning. IMF ger 500 miljarder US-dollar/år i direkt stöd till fossil industri. Vi ger skatteundantag för dieselanvändning i jordbruket.2123
J Rockström lista. 3. Inför ett pris på kol i alla samhällssektorer i alla länder och regioner. Minst 50 euro/ton CO2. Inför importtullar på kol. 90% släpps idag ut helt gratis.2124
73 pkt S+3. 38. Inför ett hyberavdrag liksom möjligheter att skattefritt upp till ett visst belopp hyra ut lösöre som till exempel bil, kläder, verktyg eller möbler.1835
Kr prog 20. [Industri.] Spar energi. Höj EU:s minimiskatt på el.2342
Kr prog 20. [Industri.] Avskaffa nedsättningen av bränsleskatter successivt fram till 2030.2343
Kr prog 20. [Industri.] Belasta raffinaderierna med bränsleskatt på fossil råolja som används i produktframställningen.2352
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Inför Energi- och Klimat-ROT bostäder, avskaffa rot för renoveringar.2361
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Inför riskgaranti för innovativa metoder/material vid nybyggnationer.2368
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: Utveckla bonus-malus vid nybilsförsäljning parallellt med skrotningspremie, förmånsbeskattning, avståndsbaserade reseavdrag etc.2380
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Drivmedelsskattebasen bör ersättas med dynamiska avgifter för användning av gator, vägar och parkeringsplatser.2388
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Samordna transportskatter/avgifter (koldioxidskatt, trängselskatt, flygskatt, vägavgifter) med utbud och taxor inom kollektivtrafiken.2389
Kr prog 20. [Trp, infra.] Effekt < 2030: Inför differentierade start- och landningsavgifter, höjd flygskatt och utnyttja biodrivmedel och elektrodrivmedel.2391
Kr prog 20. [Skog.] <2026: Ersätt skogsägare för nettolagring av kol.2403
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2026: Stöd produktionsomställningar.2413
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2026: Sänk moms på basvaror oavsett ursprung (på grund av EU:s regler) som kan produceras i Sverige.2415
Kr prog 20. [Ekonomi.] Inför klimatvärnskatt för riktigt höga inkomster, samt återinför skatt på förmögenheter, arv och gåvor för att finansiera klimatomställningen. Höginkomsttagare bidrar statistiskt till större utsläpp än andra och bör därför i högre grad bidra ekonomiskt till samhällets omställning2435
Kr prog 20. [Ekonomi.] Inför klimattullar i EU på varor i relation till deras klimatpåverkan.2440
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Inför inom Eu klimattullar för matimport från länder som saknar skydd mot skogsskövling eller saknar klimatmål för maten.2454
Kr prog 20. [Kons, livsstil.] Klimatdeklarera livsmedel ur livscykelperspektiv och minska momsen på klimatneutrala livsmedel.2456
K-allians. 2.2Beskatta kortsiktiga vinster väsentligt hårdare än kapital som investerats långsiktigt.2726
K-allians. 3.cÖka skatteavdraget vid investeringar i solpaneler.2741
K-allians. 4.2Inför ett system där ersättning ges till bönder som binder kol i marken.2745
K-allians. 6.3Ge särskilt stöd för att de nya teknologierna ska bidra till klimatomställningen.2754
K-allians. 77 Satsa på skatteväxling. 2755
K-allians. 7.1Genomför snabbt en skattereform med fokus på sänkta skatter på arbete och ökad beskattning på kapital, konsumtion samt uttag från naturen, inklusive utsläppen av växthusgaser.2756
K-allians. 7.2Låt intäkterna från lantbrukets dieselskatt återgå till näringen i form av investeringar i grön teknik.2757
K-allians. 8.2Skapa kostnadsstrukturer som gynnar cirkulära materialflöden, genom skatteväxling och slopad moms på återvunna material.2762
K-allians. 8.2Skapa kostnadsstrukturer som gynnar cirkulära materialflöden, genom skatteväxling och slopad moms på återvunna material.2762
K-allians. 12.3- Låt utrikesflyget betala sina verkliga kostnader,2783
K-allians. 12.4- Inför avgiftsfri kollektivtrafik på kommunal nivå,2784
K-allians. 12.5- Stimulera minskad konsumtion av industri-producerat kött (till förmån för vegetarisk diet och/eller naturbeteskött),2785
K-allians. 12.7- Uppmuntra kulturkonsumtion och övrig ”upplevelseindustri” (teater, film, musik, konst, sport, mm), bland annat genom sänkt kulturmoms,2787
K-allians. 13.2Verka kraftfullt inom EU för en globalt pris på koldioxid, och i avvaktan på detta införa koldioxidtullar.2791
Kr22. Grp 1 nr 76Ett stärkt föreningsliv och civilsamhälle möjliggör omställning: Att anpassa bidragssystemet för att möjliggöra för fler olika typer av projekt, initiativ och sammanslutningar att kunna tilldelas ekonomiskt stöd. Att upprätta fler former av stöd till föreningslivets omställning. Att höja det svenskt utvecklingssamarbete som kanaliseras genom svenskt civsam till civsam i syd. Att generellt stärka formerna för civilsamhällets deltagande i offentlig förvaltning.2819
Kr22. Grp 1 nr 79Ökat jordbruksbistånd till civilsamhället: - Verka för en generell höjning av biståndet från svenskt civilsamhälle till civilsamhälle i syd. - Öka biståndsdelen som går till hållbart jordbruk för matproduktion enligt agroekologiska metoder. - Säkerställ korrekt och riktig klassificering av jordbruksbistånd. - Minska stöd som går till storskaliga satsningar och internationella organ som inte agerar utifrån långsiktigt hållbara principer.2820
Kr22. Grp 2 nr 13Motioner gällande klimatomställning ska finansieras av en införd kapitalskatt.2833
Kr22. Grp 2 nr 86Avveckla klimatskadliga subventioner för minskad klimatpåverkan och ökad fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga:
(1) Ta fram en övertygande, ambitiös och rättvis plan för avveckling av klimatskadliga subventioner.
(2) Kommunicera effektivt till framförallt barn och unga att detta arbete startar nu och hur planen ser ut nationellt.
(3) Implementera planen för avveckling senast från och med 2023.
2846
Kr22. Grp 2 nr 88- Ta bort momsen på ekologiska livsmedel. 2848
Kr22. Grp 2 nr 127* Bygg ut antalet laddplatser i gatumiljö för elbilar, framför allt i tättbebyggda områden
* Skapa ekonomiska incitament för att fler ska köpa elbil, tex slopad trängselskatt, reducerad fordonsskatt och gratis parkering
* Samordna infrastruktursatsningen för utbyggnaden nationellt, så kommunernas arbete med detta underlättas
2856
Kr22. Grp 2 nr 143Minska utsläppen från flyg- och biltransporter: • Inför skatt på flyget • Höj skatten på fossil bensin och diesel 2858
Kr22. Grp 3 nr 20Investeringsstöd eller skatterabatt för andelsägd solvärme i fjärrvärmenäten2867
Kr22. Grp 3 nr 21Stöd till fordonsanpassning för vätgas.2870
Kr22. Grp 3 nr 37Gör det lönsamt att starta gröna företag:
- Företag som ingår i EU ETS ska inte längre slippa svensk koldioxidskatt.
- Koldioxidskatten för företag vars verksamhet bidrar till växthusutsläppen som på ett realistiskt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målet om noll nettoutsläpp 2045 ska sänkas.
- Koldioxidskatten för företag som inte uppskattas arbeta mot att uppnå detta mål ska höjas.
2871
Kr22. Grp 3 nr 37Gör det lönsamt att starta gröna företag:
- Företag som ingår i EU ETS ska inte längre slippa svensk koldioxidskatt.
- Koldioxidskatten för företag vars verksamhet bidrar till växthusutsläppen som på ett realistiskt och effektivt sätt arbetar för att uppnå målet om noll nettoutsläpp 2045 ska sänkas.
- Koldioxidskatten för företag som inte uppskattas arbeta mot att uppnå detta mål ska höjas.
2871
Kr22. Grp 3 nr 75Mer lokala livsmedel på lokala marknader.
- Stärk distributionssystem och infrastruktur för lokala produkter till lokal marknad.
- Fördela offentliga medel efter nytta och långsiktighet (ej volym) och sluta subventionera miljöskadlig verksamhet
- Stärk kontakt mellan producent och konsument, tex genom att underlätta företagsmodeller utan mellanhänder
- Verka för innebörden i UNDROP (1) och ILO 169 (2)
2876
Kr22. Grp 3 nr 130Inför KLIMAT-MOMS, en skatt i proportion till varors och tjänsters klimat- och miljöpåverkan: Del av skatteintäkterna skall kompensera låginkomsthushåll för ökade levnadskostnader.2885
Kr22. Grp 3 nr 130Inför KLIMAT-MOMS, en skatt i proportion till varors och tjänsters klimat- och miljöpåverkan: Del av skatteintäkterna skall kompensera låginkomsthushåll för ökade levnadskostnader.2885
Kr22. Grp 3 nr 137Lägre arbetskraftskostnader för att främja cirkulär ekonomi och teknikutveckling samt minska beroendet av tunga maskiner: Minska de sociala avgifterna och företagens ansvar för sjuklön och rehabilitering för företag som arbetar inom personalintensiva delar av den cirkulära ekonomin samt företag som ersätter miljöskadlig användning av tunga maskiner med manuellt arbete. Kostnaderna finansieras genom att pålägga skatter/avgifter på verksamheter som tillför icke förnyelsebara råvaror och icke återvinningsbara material.2886
Kr22. Grp 3 nr 137Lägre arbetskraftskostnader för att främja cirkulär ekonomi och teknikutveckling samt minska beroendet av tunga maskiner: Minska de sociala avgifterna och företagens ansvar för sjuklön och rehabilitering för företag som arbetar inom personalintensiva delar av den cirkulära ekonomin samt företag som ersätter miljöskadlig användning av tunga maskiner med manuellt arbete. Kostnaderna finansieras genom att pålägga skatter/avgifter på verksamheter som tillför icke förnyelsebara råvaror och icke återvinningsbara material.2886
Kr22. Grp 4 nr 22Ge fler möjlighet att försörja sig på hantverk och konsthantverk genom förändrad skattepolitik.2902
Kr22. Grp 4 nr 23Hantverk en väg till ett hållbart samhälle: Lägre moms på hantverk Gynnsammare skatteregler för hantverkare 2905
Kr22. Grp 4 nr 47Influencers i kampen bort från vårt slit och slängsamhälle: Influencers ska inte få uppmuntra Sveriges befolkning till att shoppa. Inga influencers skall utföra samarbeten med företag som reklam ute i median för uppmuntra shopping. Staten kan använda sig av ett styrmedel genom att beskatta den vinst som influencers tjänar via deras reklam och samarbeten som leder till ökad konsumtion. Samarbeten med företag, shopping liksom klimatpåverkan.2910
Kr22. Grp 5 nr 10Rättvis omställning kräver rättvis beskattning av bostadsvärdet:
* Dagens kommunala fastighetsavgift på småhus ersätts med kapitalbeskattning av en schablonintäkt baserad på hela taxeringsvärdet
* Schablonintäkten beräknas på liknande sätt som för investeringssparkonto
* Överväg skattekredit för schablonskatten på markvärdet, löses vid försäljning
2925
Kr22. Grp 5 nr 171) om avgift på alla CO2-alstrande drivmedel i vägtrafiken
2) att successivt höja avgiften tills dessa drivmedel fasats ut
3) att skilja influtna avgifter från övriga skatter och inkomster
4) att dela ut dessa medel till befolkningen regelbundet
5) att medlen delas ut i lika delar till alla vuxna, halva andelar till barn och förhöjda andelar till boende i gles-och landsbygd
2927
Kr22. Grp 5 nr 18En rättvis klimatomställning kräver en ny bostadspolitik: Stöd till icke-vinstdrivna aktörer som bygger och rustar klimatneutralt. Stärk boende-inflytandet. Krav på solceller/bergvärme i nybyggen. Integrera odling, återbruk & delningsek. i all planering. Styrmedel mot spekulation samt överkonsumtion av boyta och energi. Ge kommuner rätt att överta ödehus och överlåta till fastboende. Samordna service, transport, digitalisering på landsbygden.2928
Kr22. Grp 5 nr 60Flytta över subventionerna från flyget till tåget:
- Avskaffa avkastningskravet på SJ
- Börja subventionera tågen för att priserna ska kunna konkurrera med kostnaden för bilresor
- Avskaffa alla direkta och indirekta subventioner till flyg och flygplatser
- Inför avkastningskrav till staten för flyget
2936
Kr22. Grp 5 nr 96SPÅRA UPP OCH ÅTERTA VINSTER PÅ KLIMAT- OCH MILJÖFÖRSTÖRELSE!:
Vi behöver
• inventera historiska och nutida skador på människor, klimat, och miljö som medvetet orsakats för ekonomisk vinning
• spåra upp var dessa ekonomiska resurser finns nu, exempelvis som eget kapital i företag eller som privat förmögenhet
• se till att dessa resurser används för att i görligaste mån reparera de skador och följdskador detta orsakat
2945
Kr22. Grp 5 nr 149Rättvis klimatomställning – Regional utjämning: Utred differentierad bensinskatt som värnar landsbygden. Höjda minimikrav för energieffektivitet, cykling, kollektivtrafik, lokal service, energi och mat, och nya budgetmedel för detta. Återför minst 10 % av vinsterna för el- och energiproduktion från naturresurser till berörda kommuner och regioner.2949
Kr22. Grp 5 nr 149Rättvis klimatomställning – Regional utjämning: Utred differentierad bensinskatt som värnar landsbygden. Höjda minimikrav för energieffektivitet, cykling, kollektivtrafik, lokal service, energi och mat, och nya budgetmedel för detta. Återför minst 10 % av vinsterna för el- och energiproduktion från naturresurser till berörda kommuner och regioner.2949
Kr22. Grp 6 nr 27*Företag ska få rabatt eller bidrag för hållbar produktion.2953
Kr22. Grp 6 nr 27*Ökad skatt på plastprodukter och användningen av fossila bränslen.2954
Kr22. Grp 6 nr 28Att öka sannolikheten för ett miljövänligt beteende genom bestraffning via skatt. Privatpersoner måste göra en klimatpositiv livsomställning och därför bör det införas skatt på nötkött för att uppnå det. 2956
Kr22. Grp 6 nr 28Beakta alla hållbarhetsdimensionerna: ekonomiska, ekologiska och sociala.2957
Kr22. Grp 6 nr 30De ekologiska och veganska/vegetariska alternativen måste minska i pris samt att priserna på kött ökar.2958
Kr22. Grp 6 nr 34- Ge bidrag till svenska bönder som uppnår miljökraven för köttproduktion som inkluderar minimal användning av antibiotika och begränsat utsläpp av växthusgaser.
- Begränsa import från utländska företag som inte uppnår de svenska miljökraven
2963
Kr22. Grp 6 nr 43Svenskt klimatsmart : enklare att välja för konsumenten:
- vi bör konsekvent låta allt som är till salu i Sverige kosta sin egentliga klimatkostnad
- vi städar upp bland Sveriges subventioner på fossila produktion
- vi flyttar pengarna från samtliga fossilsubventioner till att:
- subventionera de mer klimatvänliga alternativ på marknaden
2966
Kr22. Grp 6 nr 43Svenskt klimatsmart : enklare att välja för konsumenten:
- vi bör konsekvent låta allt som är till salu i Sverige kosta sin egentliga klimatkostnad
- vi städar upp bland Sveriges subventioner på fossila produktion
- vi flyttar pengarna från samtliga fossilsubventioner till att:
- subventionera de mer klimatvänliga alternativ på marknaden
2966
Kr22. Grp 6 nr 54Minska vår konsumtion av animaliska produkter. Med en skatt på kött skulle fler välja växtbaserade alternativ.2970
Kr22. Grp 6 nr 57Skapa ett klimatklivet för skogen SKOGSKLIVET för mindre utsläpp och bättre miljö:
1.Ge ersättning för att inte avverka skog.
2.Även små skogsägare skall kunna söka stöd med samordning via kommuner och länsstyrelser.
3.Ge bidrag för att övergå till plockhuggning.
4.Öronmärkta pengar för skydd av fjällnära skog.
5.Öronmärkta pengar för återställande av våtmarker.
6.Länsstyrelse/kommuner övervakar för att hindra fusk.
2972
Kr22. Grp 6 nr 106Öka konsumentens kostnad för importerat kött. Minska konsumenternas kostnader för ekologiskt hållbara livsmedel. 2983
Kr22. Grp 6 nr 106Öka konsumentens kostnad för importerat kött. Minska konsumenternas kostnader för ekologiskt hållbara livsmedel. 2983
Kr22. Grp 6 nr 116- Inför en särskild skatt på betong
- Inför krav på återanvändning och effektiv återvinning
- Sprid information om alternativen
2987
Kr22. Grp 6 nr 129Ta bort subventioner av fossila bränslen och istället gynna de verksamheter man vill prioritera genom subventioner på annat sätt.2993
Kr22. Grp 6 nr 134• Minska köttkonsumtionen genom skatt eller andra lämpliga styrmedel • Öka konsumtion av ekologisk och närodlad mat genom skattereduktion eller andra lämpliga styrmedel2995
Kr22. Grp 6 nr 136• Minska användningen av cement, stål, tegel och glas genom klimatskatter och/eller ransonering.
• Stimulera husbyggande i trä. Begränsa bygghöjd och justera andra regler för att passa träbygge.
• Minska byggsektorn generellt genom att avstå från eller senarelägga stora statliga projekt tills byggsektorn är utsläppsfri.
2998
Kr22. Grp 6 nr 142Ge uppdrag till Jordbruksverket att ta fram stödformer till ekologiska kretsloppsjordbruk som tillämpar regenerativa jordbruksmetoder så att dom kan konkurrera med jordbruk som inte tar hänsyn till klimat och miljö.3001
Kr22. Grp 6 nr 154Avveckla alla skattelättnader till bioenergi från skog. Inför investeringsstöd för minskad energiförbrukning & energieffektivisering.3009
Detc. Söderin 220531-0602Privatjet ökar och subventioneras.
Antal flygningar: 1819 år 2019, 4356 år 2021.
Subventioner: 70 Mkr 2019, 84 Mkr 2020, 116 Mkr 2021.
Kostnad för resa Stockholm-Göteborg: 90 000 kr.
Bensinpris 23 kr/l. Flygbränsle 13 kr/l.
[Egil Söderin, Anton Borgström.]
3025
Detc. Homberg 220602Chikago-konventionen 1944 + Icao-tolkning = Flygbränsle ska inte beskattas. (Icao är Fn-organ.)
Internationella flyget står för 4-5 % av världens klimatpåverkan.
Flyg får hälften av utsläppsrätterna gratis i Europa.
[Karin Holmberg]
3027
Folk. Ge kommunerna ökat finansiellt stöd till omställningsåtgärder3061
Folk. Staten behöver ta ett övergripande ansvar för att kommunerna har ekonomiska resurser till omställningen, genom t ex investeringsstöd, förmånliga lån och återbäring på vinster från naturresurser och energiproduktion inom kommunen.3062
23
Finansiering
0. Finansiering allmänt
Kr18. 79Lånefinansiering är inte en hållbar lösning.
Pengar som staten lånar idag måste betalas med högre skatter imorgon. Att låna till statliga utgifter är bara att skjuta upp skatterna. Dessutom ökar det belastningen på klimat och miljö.
- staten slutar låna upp pengar för långsiktiga satsningar.
- och istället bygger ut i den takt inkomsterna tillåter.
- staten i sista hand lånar räntefritt av sig själv (med budgetunderskott).
822
Kr18. 80Ersättning för samhällsnyttig verksamhet.
Vi föreslår att, som ett enklare första steg mot allmän Baslön, samhället börjar ersätta människor för frivilligt och ideellt arbete och annan samhällsnyttig verksamhet.
Speciellt bör människor som aktivt engagerar sig för att rädda världen undan en klimatkatastrof premieras.
823
Kr18. 98Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete.
Omfördela försvarsutgifterna så att betydligt mer går till fredsforskning och andra verksamheter, särskilt internationellt samarbete som minskar hoten mot vår gemensamma miljö.
841
Kr18. 144Mer fred för skattepengarna!
Vi vill att resursanvändningen i försvarsbudgeten radikalt omfördelas så att 20 % av kommande försvarsbudget används till direkt fredsskapande åtgärder. Avsikten är att år från år minska försvarsbudgetens utgifter för militär och krigsmateriel så att försvarsbudgeten övergår till att vara en fredsbudget.
887
Kr18. 169Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen.
- Uppdra åt riksdag och regering att på internationell nivå arbeta för att minska bankers kreditgivning till konsumtion genom att minska utrymmet för banker att låna ut pengar, som de inte har. Så minskas CO2-utsläpp.
912
Kr18. 193Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Avsätt hälften av vår försvarsbudget till fredsforskning och ökade diplomatiska åtgärder.
936
Kr18. 203- Sverige överger dagens QE-modell för stimulans,
- Stöd till nystartade småföretag beaktas som alternativ för stimulans,
- Speciellt kooperativ och icke-vinstdrivande företag utanför storstadsregionerna gynnas.
946
Kr14. 52Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade. 604
Detc. Unep 210320Bara en liten del av de enorma belopp som världens 50 största länder under förra året avsatte för att bemöta pandemins effekter har gått till gröna satsningar. [Rapport “Are we building back better?” av Oxfords universitet i samarbete med FN:s miljöprogram Unep.]2203
Mp Eu-val 2019. EU:s regionalpolitik ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar, minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd. 1192
Dn. B Rothstein 210604[Debatt; När kapitalet nu avstår ägarmakt kan arbetslivet demokratiseras; Bo Rothstein]
1) 80 % av aktiekapitalet på svenska börsen kontrolleras av institutionella ägare. Majoriteten av fondspararna ser sej inte som ägare av fondens företag och än mindre har åsikter om skötseln. Grunden för val av styrelser är okänd för fondspararna.
2) Indexfonder växer explosionsartat. I Usa nära 50 %. Har låga avgifter. Utöver ingen ägarmakt. Sista 10 åren gett högre avkastning än de aktiva fonderna.
Kan i stället de anställda ta "ägaransvaret"?
2258
Detc. Monbiot 210909Åtta regler för infrastrukturbygge:
1. Primära syftet: Tillhandahålla en offentlig tjänst.
2. Desinformation, banföreställningsoptimism. Kostnaderna stiger, fördelarna sjunker.
3. Fördelarna för klimatet överskattas, kostnaderna underskattas. Betongens stora CO2-utsläpp. Ny infrastruktur skapar ny efterfrågan.
4. Förstörelsen av ekosystem. Vägar river sönder Amazonas.
5. Påverkan på land tillhörigt urbefolkning. Saknat informerat samtycke.
6. Bara grönt resultat, om det befintliga stängs.
7. Använd befintliga motorvägsfält för busstratik. Enklast, biligast, effektivast. Då tjänar byggföretag inget.
8. Resa mindre och bättre. Social förändring.
[George Monbiot "Vi kan inte bygga oss ur klimatkrisen".]
2498
Ref grön giv. Syntesalltför hög företagsekonomisk risk.2516
Ref grön giv. SyntesLångsiktig finansiering säkras.2541
V Eu-val 2019. Minska EU:s budget och satsa på klimatomställning istället för militarisering. 1069
Ref grön giv. Syntesbristande investeringar i ny infrastruktur2515
Kr18. 18Rusta upp regionbanorna:
-Infrastrukturinvesteringarna bör fördelas jämnare.
- Regionbanor med försummat underhåll bör rustas upp med helsvetsade spår på makadam.
- För att kunna göra en snabb upprutning bör medel för det lånas upp.
- Ett projektbolag får ansvaret för upprustningen.
760
Kr18 vinnare. 91Sveriges regering utarbetar en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.2175
Ref program. Sektorer som orsakar mest utsläpp: Transporter, livsmedel och investeringar.1763
Kr18. 5Höghastighetsbanan
- finansieras genom lån i riksgälden.
- byggs ut så snabbt som möjligt och står klar senast 2029.
457
Kr18 vinnare. 91Sveriges regering slår fast ett mål om en fossilfri finanssektor.1865
pV program. Reformerad finanssektor1903
pV program. Dagens finanseringsincitament är ofta kortsiktiga. Långsiktighet och klimat måste in i kalkylerna.1904
pV program. Avskaffa ppm. Flytta pengarna till fond med hållbarhetskriterier. Skulle ge 1100 miljarer till omställning och tryggghet mot spekulation. 1907
Reg k-plan. 12. Finansinspektionen har fått utökat uppdrag av regeringen att förbättra transparensen och jämförbarheten vad gäller hållbarhet på finansmarknaden.1946
Reg k-plan. 124. Sverige ska vara ledande när det gäller finansiering av omställningen. Klimatfinansiering ska bidra till ökad ambition, stärkt kapacitet och ägarskap i utvecklingsländer.2110
Reg k-plan. Kap 14.4 Finansiering av internationella klimatinsatser2111
Kr prog 20. [Ekonomi.] Finanssektorn ska styras av klimathänsyn både nationellt, inom EU och globalt.2436
Kr prog 20. [Ekonomi.] Förbjud investering i fossilt både nationellt och internationellt.2437
K-allians. 22 Bryt kortsiktighetens förbannelse i ekonomin. 2724
K-allians. 2.4Redovisning av investeringar och utlåning till fossila ändamål bör vara obligatoriskt för finanssektorn.2728
K-allians. 99 Gör finansmarknaden grön. 2765
K-allians. 9.2Stoppa pensionsfondernas och försäkringsbolagens finansiering av utvinning och framställning av fossila produkter. Styr i stället dessa pengar till hållbara investeringar.2767
K-allians. 9.3På sikt skall alla banker vara ”gröna”.2768
Dn. Tt 220609Fair finance guide*.
Ranking som visar hur mycket banker lovar enligt deras egna riktlinjer för hållbarhet.
3024
1. Investplan
Je. Eu, klimat. Att spara till pension på fossil och förstörande produktion är vanvett. Det blir ingen pension i ett förstört klimat. Inte ens från en AP-fond. 9. Klimatinvesteringsreglering för pensionsfonder. 1013
Mu-Ekonomi. Divestera fossil-kapital. 27
Mu-Globrättvisa. Statliga investeringsprogram för förnybar energiproduktion, där produktionsmål ger företräde framför lönsamhetsmål. 265
Kr14. 303Förändra reglerna för AP-fonderna: Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag. 510
Kr14. 143En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossil bränslen:
--- en fond inte ska få kallas miljöfond eller etisk fond om den innehåller investeringar i fossila bränslen, dvs. kol, olja eller gas.
567
Kr18. 82Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi.
Pensionsfonder och andra fonder som staten råder över ska inte tillåtas investera i företag som utvinner fossila bränslen eller har sina huvudintäkter från den fossila energiutvinningen.
Aktuella innehav ska skyndsamt (säg inom ett år) avvecklas.
825
Kr18. 91 VinnareFör en fossilfri finanssektor.
- Att Sveriges regering slår fast ett mål om och utarbetar en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.
- AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet.
- Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas.
- AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara lösningar som förnybart.
834
Kr18. 139Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle.
Företag, regioner och kommuner ska kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta.
882
Dn. E Macron 190305Eu macron: europeisk klimatbank för att finansiera den ekologiska omställningen.2180
Kr14. 132Ändrat system så inte pengar får styra: ---
4. att man för att få pengar till alla dessa åtgärder för att rädda klimatet ska ta pengarna där de finns, det vill säga från stora vägbyggen, från storföretags mångmiljardvinster, genom kraftigt progressiv beskattning och beskattning på resursslöseri.
2189
Kr18. 14Bygg om Sverige för tåg:
- Sätt upp mål för vilket restidsavstånd och vilken turtäthet kommuncentra skall ha till regioncentra, och när det skall förverkligas. Planera järnvägsinvesteringarna efter det.
- Gör motsvarande för regioncentras förbindelser med närmaste stora stad.
- Investera en procent av BNP varje år för att bygga om Sverige för tåg.
756
Kr18. 141Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa.
Att regeringen ger SJ i uppdrag att återinföra nattågsförbindelser till större städer i Europa och tillför SJ nödvändiga medel för detta.
Eftersom SJ är ett statligt företag med ett avkastningskrav, så måste den här typen av åtgärder dels ske via ett uppdrag från regeringen och även medel finnas för genomförande.
884
Kr18. 160Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
- Att stora påslag görs på flygpriserna baserat på flygets klimatpåverkan och att de medel som dessa påslag ger, används till åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.
- Att Sverige verkar för att denna princip även tillämpas inom EU.
903
Kr18. 186Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga.
- att sträckan Gävle-Härnösand kraftigt prioriteras så att senast 2030 har sträckan dubbelspår.
- att att finasieringen lånebaseras.
- att sträckan Härnösand-Umeå före 2050 utgör en del av den nya Ostkustbanan.
929
Kr18. 240Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad. Detta skapar möjlighet att ta bort biljettspärrar och kontrollsystem vilket ökar tillgängligheten, ökar säkerhet (tex vid evakuering) och sänker driftskostnader.983
Kr18. 36Finansiering av folkbildning om klimatfrågan.
- Att Sveriges riksdag reserverar medel för bred nationell folkbildning om klimatfrågan, omställning och konkreta åtgärder.
- Att länsstyrelser och regionförbund uppmuntras att på motsvarande sätt reservera medel för regional klimatkommunikation.
- Att kommuner på motsvarande sätt uppmuntras att stötta lokal klimatkommunikation.
779
Kr18. 40Klimatkalkylatorer.
- medel avsätts för att utveckla en lättbegriplig klimatkalkylator där det tydligt framgår hur den är upplagd, bl.a. hur våra gemensamma belastningar skola, vård, omsorg, trafik m.m. räknas in.
- Denna skall sedan användas på alla utbildningsnivåer, från lågstadiet och uppåt.
783
Kr18. 38Satsa dessa miljarder (från slopad subvention) på innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen. 649
Kr14. 302- Stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
- Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av förnybart.
509
73 pkt S+3. Utveckla och effektivisera klimatinvesteringsprogrammen.1289
Kr18. 71Skapande av gröna pengar.
Regeringen bör förutsättningslöst låta utreda:
a. Hur affärsbankernas penningutgivning vid beviljande av lån kan överföras till Riksbanken.
b. Hur en del av Riksbankens penningutgivning kan styras till områden som stödjer åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
c. Hur en del av Riksbankens penningutgivning kan styras till områden som stödjer en hållbar ekonomisk samhällsutveckling.
814
V Eu-val 2019. Omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank.
Upphöra med fossila placeringar och respektera mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal. Företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar.
1053
Mp Eu-val 2019. Öka miljö- och klimatinvesteringar i EU:s långtidsbudget. 1113
Mp Eu-val 2019. EU:s strukturfonder ska stärka klimatomställningen i hela EU, till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur och infrastruktur för förnybara drivmedel. Allt näringslivs- och innovationsstöd ska vara klimatsmart för att öka takten i klimatomställningen. I dag är det för svårt att granska hur medlen används och det är viktigt att de används effektivt och hållbart. 1189
Mp Eu-val 2019. Klimatsäkra EU:s budget så att den bidrar till att uppfylla klimatmålen istället för att motverka dem. Vi är också positiva till att EU får nya egna medel om de har en miljöstyrande effekt och stöder därför förslag som plastavgift. 1191
Utställn Frön. Divestering1327
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Stöd kostnadseffektiva klimatinvesteringar i hela landet. 1341
C Eu-val 2019. EU-samarbetet kräver en viss solidaritet för att fungera. Medborgare i hela EU måste kunna se att EU innebär fördelar för dem. EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga EU-finansiering av åtgärder ämnade att skapa tillväxt, jobb och en hållbar utveckling i hela EU, är i grunden nödvändig. Gemensamma investeringar kan också användas för att uppnå gemensamma mål, inom exempelvis klimatpolitiken. Resurser som kanaliseras via sammanhållningspolitiken medfinansierar exempelvis infrastruktur för kollektivtrafik i olika delar av unionen. 1453
Kr18. 154- Inför styrmedel och vidta andra åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp.
- Avsätt tillräckliga resurser årligen för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna mätas och följas upp. Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
- Inför ett nytt etappmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, som komplement till målet om netto noll territoriella utsläpp till 2045
897
Kd-program. Därför behöver investeringar, forskning och utveckling i elkraft från vind, sol och vatten stödjas liksom utveckling av nya förnybara energikällor.379
Kr14. 39De största punktutsläppen av koldioxid i Sverige ska förses med teknik för koldioxidavskiljning och lagring s.k. CCS-teknik. Förslagsvis med start på de allra största. Jag anser att Svenska staten och/eller överstatliga instanser ska finansiera tekniken. 468
Kr14. 304Nya ägardirektiv till Vattenfall:
--- att staten måste ta sitt ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut all fossil energi och snarast ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion. Avvecklingen av alla fossila bränslen bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.
480
Kr18. 143Investeringsstödet till solceller ska fördelas mellan länsstyrelserna i proportion till efterfrågan i länet. 886
Kr14. 203Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter:
--- producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta.
540
Kr18. 168Klimatmobilisering.
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Kr18. 18Rusta upp regionbanorna:
-Infrastrukturinvesteringarna bör fördelas jämnare.
- Regionbanor med försummat underhåll bör rustas upp med helsvetsade spår på makadam.
- För att kunna göra en snabb upprutning bör medel för det lånas upp.
- Ett projektbolag får ansvaret för upprustningen.
760
Kr18 vinnare. 91AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara lösningar som förnybart.2178
Ref grön giv. SyntesStötta kommersialisering av vätgas, elektrobränslen och hållbara biobränslen. 2525
Kr18 vinnare. 91AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet.2176
Shaughnessy i Int 32/2019. En utgångspunkt för ett övergångskrav är en Grön New Deal. Det är massiva investeringar för att bygga ut den förnybara energikapaciteten och lika massiva program för att isolera bostäder och arbetsplatser.1541
Sp k-prog 2008. Här måste göras mycket storskaliga investeringar framför allt i den fossilbränsleberoende transportsektorn; 1619
Ref program. Kommande decenniet investeringar om ca 4000 miljarder kr.1725
Ref program. Invest: Nybyggnation och upprustning av bostäder1726
Ref program. Invest: Järnväg1727
Ref program. Invest: Ny elproduktion som ersätter den kärnkraft som fasas ut1728
Ref program. Invest: Nybyggnad av elnät inom landet och internationellt1729
Ref program. Invest: Produktion och distribution av biodrivmedel1730
Ref program. Invest: Infrastruktur för carbon capture and storage (CCS)1731
Ref program. Invest: Infrastruktur för elfordon1732
Ref program. Invest: Infrastruktur för kollektivtrafik1733
Greider 17 ant. 13. Här är den enorma utmaningen: Världen behöver under en lång period framöver göra jättelika investeringar i en grön samhällsomställning. Det innebär att tillväxten kommer att öka i västvärlden och det kommer initialt ofrånkomligen att öka trycket på ekosystemen, ty även tillverkningen av solceller, vindkraftverk och elbilar kräver exploatering av naturresurser. Därför måste det samtidigt ske en radikal ner-växt på en rad områden där det nu produceras och konsumeras för mycket meningslöst skräp.1852
pV program. Staten ska avveckla fossila investeringar, om inte plan finns för fossilfrihet 2045.1906
pV program. Ett nytt finanspolitiskt ramverk där resursförbrukningsmål, utsläppsmål och minskade klyftor överordnas tillväxtmålet.1909
pV program. Omställningstakten kräver kraftfulla investeringar. 1912
Detc. T Vennström 211107Enligt Fair Finance Guide: Sammantaget går de sju största bankerna – Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia – in med 97 miljarder i lån och investeringar för oljeborrning i Arktis.2611
Detc. T Vennström 211107Enligt Fair Finance Guide: Sammantaget går de sju största bankerna – Nordea, Danske Bank, SEB, Handelsbanken, Swedbank, Länsförsäkringar och Skandia – in med 12 miljarder i lån och investeringar till kött- och sojaindustrin som bidrar till skövlingen av Amazonas och savann-området Cerradon.2612
Reg k-plan. 11. Placeringsreglerna för AP-fonderna har ändrats och de nya reglerna ska utvärderas fram till och med 2020 med avseende på om placering i fossil energi minskar.1945
J Rockström lista. 1. Stopp för alla ekonomiska investeringar i ny fossil infrastruktur.2122
K-allians. 04.3Det finanspolitiska ramverket måste förändras. 2718
K-allians. 1.3Ett uppdaterat klimatramverk måste komma till stånd utan nya tidsödande utredningar.2723
K-allians. 13.3Arbeta för en tredubbling av investeringarna i förnybar energi och energieffektivisering inom EU.2792
2. Offentlig finans
Mu-Ekonomi. Mer långsiktiga investeringar genom statlig styrning. 35
Kr14. 182Kommuner, landsting, riksdag och EU ska verka för att:
- miljö- och klimatkriterier ska ges högsta prioritet vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar och,
- Sverige och EU har en myndighet med uppdrag att bidra till att all offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.
553
Kr18. 204Inför restriktioner som gör att exportkrediter inte får finansiera fossila projekt. 947
Kr18. 209Ökad upphandling av växtbaserad mat i offentlig sektor.1286
Dn. J Ehrenberg 210319Johan Ehrenberg: Det handlar aldrig om brist på pengar.1936
Mp Eu-val 2019. De gemensamma fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen. 1188
Mp Eu-val 2019. Klimatsäkra EU:s budget så att den bidrar till att uppfylla klimatmålen istället för att motverka dem. Vi är också positiva till att EU får nya egna medel om de har en miljöstyrande effekt och stöder därför förslag som plastavgift. 1191
Dn. 210511 biomångVarför tror du att den biologiska mångfalden inte får lika mycket uppmärksamhet som klimat­krisen?
– En möjlig förklaring kan vara att företag har lättare att tjäna pengar på klimatomställningen. Krisen för biologisk mångfald är svårare att göra affärer av, eftersom lösningen ofta är att lämna mer natur i fred.
Samtidigt kan en bevarad natur vara samhällsekonomiskt lönsam just på grund av alla de ekosystemtjänster den tillhandahåller. IPBES-plattformen räkar med att världsekonomin tappar 10 procent varje år på grund av förstörd natur.
2230
C Eu-val 2019. Det viktigaste när det gäller EU:s jordbrukspolitik är hur resurserna används. För Centerpartiet är det självklart att en större andel av budgeten bör användas för att aktivt arbeta för den gröna omställningen i jordbruket. Det svenska lantbruket har kommit långt och svenska bönder gör stora insatser i miljöarbetet, men resten av EU måste öka takten i omställningen. 1450
C Eu-val 2019. Socialfonden och regionalfonden som är avgörande delar av sammanhållningspolitiken, bidrar till landsbygdsutveckling och möjliggör satsningar på små företag. Särskilt socialfonden kan minska utanförskap och skapa jobb för nyanlända. Det är viktigt att fördelning av medlen sker regionalt. 1454
C Eu-val 2019. EU-samarbetet kräver en viss solidaritet för att fungera. Medborgare i hela EU måste kunna se att EU innebär fördelar för dem. EU:s sammanhållningspolitik, det vill säga EU-finansiering av åtgärder ämnade att skapa tillväxt, jobb och en hållbar utveckling i hela EU, är i grunden nödvändig. Gemensamma investeringar kan också användas för att uppnå gemensamma mål, inom exempelvis klimatpolitiken. Resurser som kanaliseras via sammanhållningspolitiken medfinansierar exempelvis infrastruktur för kollektivtrafik i olika delar av unionen. 1453
Kr prog 20. [Energi.] Sol: Offentliga byggnader förses med solceller.2325
Ref grön giv. SyntesKlimatneutralitet vid offentlig upphandling. Pröva investeringar och offentlig samhällsplanering mot klimatmålen. Tidigarelägg åtgärder för att klimatanpassa existe­rande infrastruktur. 2523
Ref grön giv. SyntesStatlig investeringsbank för att reducera omställningens kapitalkostnader. 2524
Dn. A Lindberg 211008 Norrbottenkommuner har inte råd med omställningen. Gröna satsningar i norr:
- Skellefteå Batteri­företaget Northvolt, Investering 40 miljarder.
- Boden Fossilfritt stål ska tillverkas av H2 Green Steel. Investering 25 miljarder.
- Luleå Fossilfritt stål, Hybrit, samägt bolag av SSAB, LKAB och Vattenfall. Investering 12 miljarder.
- Gällivare grönt stål i Hybrit, en mångmiljardsatsning i gång 2026.
2575
Ref program. Striktare miljökrav vid offentlig upphandling.1766
Ref program. Hållbarhetskriterier för exportkrediter och allmänna pensionsfonder.1767
Ref program. EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser implementeras. Fler åtgärder utreds. Större investeringar prövas mot klimatmålen.1768
Ref program.