Anslutning php
Ordn inom Område 2021.11.19 Om
5--- GEOstruktur   Åtgärder + Kommentarer   35
Ordn Åtgärd 2022.02.15 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.3 Stadsplanering
52
Litt Noter N
Folk. Grönskande tätorter gör också klimatnytta och bidrar till bättre folkhälsa. 3051
Kr22. Grp 2 nr 143 • Bygg hållbara städer där de boende kan ta sig runt kollektivt, med cykel eller gå • Prioritera gång- och cykelbanor • Ta bort parkeringsplatser i storstäderna 2860
Kr22. Grp 2 nr 70 - Ge kommunerna i uppdrag att skapa klimatpositiva mötesplatser för alla människor - Ge bidrag till kostnaderna för detta - Mötesplatserna ska innehålla social samvaro, reparationsmöjligheter, inspiration och kulturaktiviteter 2845
Kr22. Grp 6 nr 52 Ge stöd för odling och uppfödning av djur i stadsbygd, inte bara till jordbrukare. I stadsmiljö finns det mark, hustak, m.m. där odling av grönsaker, kryddor, m.m. kunde göras. Djur som t.ex. kaniner eller höns skulle kunna födas upp. Det blir mindre mattransporter och mindre import av mat till Sverige. Matavfall, m.m. kan komposteras och användas i stadsodlingarna istället för handelsgödsel. 2969
Kr22. Grp 6 nr 69 Klimatanpassa städerna genom ökade grönytor med träd:
- Fridlys stora träd i tätbebyggt område
- Främja bevarande av befintliga grönområden och skapa nya
- Främja plantering av fler träd i tätbebyggt område
- Anpassa fastighetsavgifterna efter andelen hårdgjord yta och efter antalet träd på fastigheten
2973
Kr22. Grp 6 nr 84 - Möjliggör mer klimatvänliga och resurssnåla stadsodlingar - Gör biokol tillgängligt för i första hand gemensamhetsodlingar/stadsodlingar och i andra hand för privatpersoner - Främja produktion av biokol vid storskalig förbränning av biomassa 2977