Anslutning php
Ordn inom Område 2021.11.19 Om
5--- GEOstruktur   Åtgärder + Kommentarer   35
Ordn Åtgärd 2022.04.04 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.42 Klimatanpassning
45
Litt Noter N
Detc. K Holmberg 211116 Cop26: Till 2025 ska nu pengarna till klimatanpassning dubbleras till 200 000 Musd. Men hittills har det gamla löftet om 100 000 till år 2020 inte infriats. 2624
Dn. not 211102 Viktiga frågor under Cop26:
- Handel med utsläppsrätter.
- Transparens.
- Gemensamma tidsramar.
- Klimatfanansiering i stöd till utvecklingsländer.
- Klimatanpassning.
2605
K-allians. 15.1 Flerdubbla stödet till låginkomstländernas klimatomställning och anpassning. 2797
Kr prog 20. [Vatten.] <2026: Avsätt medel och påbörja arbetet med anpassningsåtgärder mot det stigande havet. 2421
Kr14. 77 Rädda klimatet billigt och rättvist:
--- satsa all diplomatisk kraft för att förmå FN och världens länder att ställa sig bakom en hållbar klimatutveckling med en rättvis fördelning av kostnaderna och få dem att förstå att notan blir lägre ju snabbare klimatanpassningen startar. Att skapa en värld som bygger på uthålligt användande av jordens resurser och en rättvis fördelning är en utmaning för oss alla. Det gäller att vårda vår planet så att våra barn och barnbarn har en hållbar värld att leva i. Vi måste ändra vårt tänkande på utveckling och välstånd och vända om från en fossildriven ekonomi till en hållbar ekonomi.
628
Kr18. 217 - Tillsätt snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika framtida havsnivåer.
- Tillsätt snarast en kommitté för att planera nödvändiga anpassningsåtgärder och utreda finansieringen.
- Vidta åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 på + 2,5 m.
960
Kr22. Grp 2 nr 113 Klimatpreppa byggnader på ett energieffektivt sätt:
- Låt Boverket sammanställa riktlinjer för anpassning av både nybyggnation och befintliga byggnader för energieffektiv sänkning av inomhustemperaturen i värmeböljor
- Riktlinjerna ska i första hand avse passiva metoder för temperaturhantering
- Tillför resurser för att sprida kunskapen, ge incitament av olika slag och ev. även lagstifta
2854
Kr22. Grp 5 nr 77 Ökad jämställdhet för klimatets skull: Att möjliggöra större representation och deltagande i beslutsprocesser aktuella för omställning, krisberedskap och klimatanpassning. Att klimat­politiken tar hänsyn till hur kön, klass, etnicitet, ålder mm ger olika sårbarhet och möjlighet till beredskap för klimatkriser. Att bidra till utvecklingen av trygga och modiga rum för män att kunna samtala om normer och känslor kring klimatansvar. 2940
Kr22. Grp 6 nr 124 Anpassning till förändrat klimat när det gäller sötvatten: Strandskyddet vid sjöar och permanenta vattendrag fastställs till minst 100 m inkl. hänsyn till den pågående havsnivåhöjningen. Vattendirektivets krav på God Ekologisk Status och Potential (reglerade vatten) uppfylls senast år 2033 i alla vatten. 2989
Mp k-plan 2018. Rubr 7. EXTREMT VÄDER OCH KLIMATANPASSNING 1583
Mu-Ekonomi. Styr forskning om bevarande av artrikedom och klimatanpassning. 82