Anslutning php
Ordn inom Område 2021.11.19 Om
5--- GEOstruktur   Åtgärder + Kommentarer   35
Ordn Åtgärd 2021.05.10 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1 Geodelar
Hela Sverige och hela världen ska leva. Alla delar. Både natur och kultur.
125
Kommentar 2021.05.10 Not-nr inom hakar, som [xx]
I världens geostruktur finns landsbygder, tätorter (byar, städer) och stater med förbindelser och inre strukturer. Där finns arbetsplatser, bostäder och kultur/rekreation.
I landsbygd finns naturbruk, glesbygd och "ren" natur.
Förbindelser är vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser och info-vägar.
Lokalsamhällen finns på landet och i stan.
Stad och land samspelar.
I familj och kvarter finns egenproduktion.
Allt hänger samman globalt.
Notsyntes 2021.05.09 Not-nr inom hakar, som [xx]

Lokalsamhälle
Den lokala upphandlingen skall vara lokalt anpassad. [837]
Intensifierad omställning utifrån lokala förutsättningar. [2013]
Local community. [686]
Lokalt producerad el. [1233]
Närvärme med värmelager. [1239]
Lokal mångfald. [1319]
Lokal valuta. [1328]
*** Matproduktion
Framställning av livsmedel så lokalt som möjligt för att undvika långa transporter. I jordbruket skall endast el eller lokalt producerad biobränsle användas. [117]
Närproducerade livsmedel ökar kvaliteten på maten, minskar transporterna och sårbarheten. [1275]
Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas.
Ge de mindre jordbruken större möjligheter att överleva. Utveckla former för direktförsäljning till konsumenter. En modell för direktförsäljning är att organisera lokala producenter och konsumenter i så kallade Rekoringar. Ge stöd till landsbygdsutveckling, som främjar lönsamma och livskraftiga företag och aktiva bönder. [844]

Egenproduktion (i familj eller kvarter)
Takodlingar & biskötsel. [1278]
Hydroponiska odlingar. [1281]
Småskalig kycklingproduktion (höns på bakgården). [202]
Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, t ex i solceller och solvärme eller i vindkraft till havs eller på land. [1792]

Stad och land
Stad och land i samverkan. [1320]
Tydliggör städernas beroende av landsbygden. [281]
Stärk sambanden mellan stad och land. [282]
Förbättra möjligheter för lokala konsumtionskedjor och hållbarhetsinitiativ. [1287]

Landsbygd
En levande landsbygd kräver bostäder, service och transporter. [837]
Ett hållbart samhälle behöver en levande landsbygd. [1314]
Hela Sverige ska leva. På landsbygden skapas klimatsmart energi. [1346]
Hela landet ska växa. [1791]
Kunna konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort. Specificera inte placeringsort om inte nödvändigt. Statligt ansvar att öka takten i utbyggnaden av fibernätet. Skapa mötesplatser i mindre städer för anställda över myndighetsgränserna. [462]
Jordbrukspolitik ska premiera odlingsformer som säkrar resiliensen mot klimatförändringar genom artmångfald samt minskar energianvändandet och därmed klimatpåverkan genom lokalt anpassade odlingssätt som inte kräver industriellt framtagna kemiska insatsmedel etc, likt GMO och de odlingsmetoder dessa grödor kräver. Tillgången till en mångfald av lokala, traditionella fröer ska säkerställas. Småskaligt ekologiskt jordbruk ska främjas. [576]
Reduktion av arbetsgivaravgifter i glesbygd. [764]
Hållbara landsbygder. Understödja det folkliga engagemanget för omställningen. Stöd till kommuner som vill bygga hyresrätter på sin landsbygd. Premiera företag och myndigheter som låter de anställda arbeta på distans. [832]
Naturarrende: återföring av ekonomiska medel till resursregioner, glesbygd som kompensation för ingrepp i naturen och för att stötta utvecklingen i glesbebyggda områden. [902]
Bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling. Lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion. [1057]
En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning. Stötta självförsörjningsinitiativ och lokal produktion av livsmedel. Gör det lättare att starta och driva lokal och småskalig verksamhet, tillsynsavgifter mm måste anpassas. Lokal upphandling som tar hänsyn till miljö, kvalitet och sociala aspekter. [831]
Goda förutsättningar att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag i våra lands- och glesbygder är helt avgörande för att vi ska kunna producera mat och ta hand om vår jord. [1161]
Inför kraftigt höjda växthusgasskatter som går tillbaka till medborgarna med glesbygdsbonus. [1916]
Utforma transportbidraget (som ska kompensera företag i de nordligaste länen) så att hänsyn tas till klimataspekter. [2033]
Hjälp igång regional eller lokal produktion av hållbara material som tillgodoser sin regions behov av fibermaterial för minskade transporter. [2197]
Gå i skogen. Mossa och träd har en förunderlig förmåga att få dig att se det väsentliga. [1394]

Stad
Utsläppen bör minska i städerna. [2041]
Vi måste göra våra städer hållbara. [1298]
I planeringen av städer bör man utgå från platsens förutsättningar och historia. Markkartering: geologi, hydrologi, flora, fauna, lokalklimatet. Hur staden försörjts med resurser. Bebyggelsen, infrastrukturen, transportsystemet. [838]
Kommuner ska ta fram stadsmiljömål i samklang med Klimatpolitiska ramverkets och Parisavtalets. Stadsmiljöavtalen och klimatklivet ska bedömas från hur ansökningarna i stadsmiljö bidrar till stadsmiljömålen. [827]
Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet. [1299]
Stadslandet i göteborg. [1225]
*** Odling:
Införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer. [573]
Skapa möjligheter till stadsodling genom att behålla öppna ytor i staden och genom att i städernas utkanter skapa möjligheter till mer omfattande odlingsmark. [284]
Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser. [763]
Odlingsområden i städerna och deras närområden. [283]
Minska växthusgaser, få en mer syrerik luft genom mer växter i städer. Växter på väggar och tak. Mer växter i rabatter och parker. [856]
Lagstiftning som ökar grönskan i våra tätorter. [530]
Stadsnära odlingar. [1277]
*** Planering:
Bostäder och samhällsplanering påverkar i hög grad och under lång tid vår livsmiljö. En arkitektur och stadsplanering. Hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. [391]
Framtidsinriktat stadsbyggande. Integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter. [325]
*** Avlopp:
Wc och avloppssystem urinseparerande. Lokal rötning av avloppsslam. Försök med vakuumpyrolys av avloppsslam. [903]
Skapa möjligheter till att urinseparera i stor skala i tätorter. [532]
*** Diverse:
Stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat Barnvänliga och hållbara städer. [1805]
Främja alternativ till bil i städer. [2020]
Stadsplanering som leder till minskat transportbehov och ökat välmående. [535]
Förbättra Gävles kollektivtrafik. [1002]
Men älska också din stad så mycket att du vill se den fredligt smälta in i biosfären. [1843]

Stadsväxt
Vilka konsekvenser för klimatet får tillväxten av storstäder. [529]
Storstadens tillväxt bör begränsas, angeläget att landsorten får utvecklas och därmed skapa möjligheter för befolkningen att bo kvar. [285]
Tak för expansion av storstäder, och stimulerar nya bostäder och företag i mindre städer. [930]
Stoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur. [191, 245]

Internationellt
Reducing transboundary environmental pressures. [704]
Raw materials in the global context. [748]
Establish international water based wind farms. [187]
Klimatfinansiering ska bidra till ökad ambition, stärkt kapacitet och ägarskap i utvecklingsländer. [2110]

*** EU:s jordbrukspolitik och strukturfonder kan och ska bidra till att förutsättningarna blir bättre för EU:s glesbygder. [1162]
EU's gemensamma fonder ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen. [1188]
EU:s regionalpolitik ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar, minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd. [1192]
Eu: Behåll landsbygdsprogrammet, som är viktigt för miljöskydd och för att bevara öppna ängsmarker och biologisk mångfald. [1394]
De gröna näringarna, inklusive närliggande branscher som förädlar produkterna från jord- och skogsbruket, är viktiga för att hålla ihop hela EU. [1455]

Geobalans

BEGREPP
Hållbara städer och samhällen. [667]
Nature and Ecosystems (Thematic indicator). - Safeguarding clean air (Urban exposure to particulate matter (PM10, PM25)). [743]
Stadsodlingar & permakultur. [1274, 1279]

Litt Noter N
73 pkt S+3. D. Hela landet ska växa 1791
73 pkt S+3. 24. Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk , till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land. 1792
73 pkt S+3. 36. Barnvänliga och hållbara städer.
Stadsmiljöavtalen utvecklas och effektiviseras för att bland annat ---
1805
Andersson, Bolund 2019.04 i Dn. Hela Sverige ska leva. På landsbygden skapas klimatsmart energi. 1346
C Eu-val 2019. De gröna näringarna, inklusive närliggande branscher som förädlar produkterna från jord- och skogsbruket, är viktiga för att hålla ihop hela EU. En mångfald av produkter, med lokal variation, skapar också förutsättningar för turism. 1455
Easac. Eiprm raw materials in the global context. 748
Easac. Es-index reducing waste. reducing environmental-related natural disaster vulnerability. eco-efficiency. greenhouse gas emissions. reducing transboundary environmental pressures. 704
Easac. Eures 32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Safeguarding clean air (Urban exposure to particulate matter (PM10, PM25))
743
Easac. Gri-indikatorer Local community 686
Easac. Undp-mål 11. Hållbara städer och samhällen 667
Folk. Verkar för att kollektivtrafiken utvecklas så att den blir ett fullgott alternativ för människor på landsbygden 3045
Folk. I samverkan med regionerna behöver kommunerna planera för att kollektivtrafiken gynnas, så att den byggs ut och utvecklas. Det behövs lösningar som möjliggör utökat kollektivt resande också utanför tätorterna. För att stärka kommunernas rådighet behöver samverkan mellan regioner och kommuner utvecklas. 3046
Greider 17 ant. 4. Gå i skogen. Mossa och träd har en förunderlig förmåga att få dig att se det väsentliga. Men älska också din stad så mycket att du vill se den fredligt smälta in i biosfären. 1843
Kd-program. Levande landsbygd. [5] 390
Kd-program. Bostäder och samhällsplanering påverkar i hög grad och under lång tid vår livsmiljö.[11] En arkitektur och stadsplanering.[11] Hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. [11] 391
Kd-program. Jordbrukspolitiken.[39] Så att den skapar förutsättningar för närhet mellan producent och konsument.[39] 394
Kr prog 20. [Energi.] Underlätta för lokala nät. 2314
Kr prog 20. [Energi.] Vind: Begränsa kommunala vetot. Öka förutsättningarna för lokalt engagemang och delägande. Fastighetsskatten till kommunerna. 2318
Kr prog 20. [Energi.] Vind: Förbättra för havsbaserat. Ge nya förslag till riksintressen, inte bara försvarsmakten. 2320
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Vi kan ha klimatneutrala städer och en levande hållbar landsbygd. 2358
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Ge incitament och planera klimatneutrala städer med omgivande landsbygd 2369
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Öka kraftigt bostäder på landsbygd och mindre tätorter. 2370
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Befrämja samhällsservice, skola, vård och omsorg för klimatneutral glesbygd. 2371
Kr prog 20. [Bygg, smh.] Stöd till bredband i glesbyggd. 2372
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: Investera och bygg ut bredband där sådan infrastruktur saknas och säkra långsiktig tillgänglighet. 2377
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: I hela landet snabbt utbyggd laddinfrastruktur och elnät som en elektrifiering av vägtransporterna kräver. 2378
Kr prog 20. [Trp, infra.] Snabbt: Tillgång till ny eller begagnad elbil för boende på landsbygden. 2379
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2026: Jordbruket behöver anpassas till regionala behov genom samarbete med större matproducenter och lokala konsument-grupper. 2411
Kr prog 20. [Jordbruk.] <2026: För samtal om vilken”självförsörjning” som är möjlig. 2416
Kr14. 109 Rädda klimatet och den goda jorden :
--- utreda vad tillväxten av våra storstäder får för konsekvenser för klimatet.
529
Kr14. 110 Värna koldioxidkonsumenterna:
--- vi får en lagstiftning som ökar grönskan i våra tätorter!
530
Kr14. 124 Stadsodling:
--- införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer.
573
Kr14. 124 Stadsodling:
--- införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer.
573
Kr14. 130 Urinseparation i tätorter :
--- skapa möjligheter till att urinseparera i stor skala i tätorter.
532
Kr14. 145 Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion:
--- Sverige investerar i en levande landsbygd som kan bidra till lösning av klimatproblemen samtidig som man kan försäkra sig om vår framtida hållbara livsmedelsproduktion. Detta kräver att många bor och verkar på landsbygden. ïFör att åstadkomma detta krävs en helt ny landsbygdspolitik som bla inkluderar följande:
? återinföra brukarplikten för jordbruksmark för att motverka spekulation i mark och säkerställa jord för matproduktion.
- lägga om skattesystemet så att resurser som produceras lokalt kan användas i regionen för att säkerställa god tillgång till samhällsservice på landsbygden så folk vill bo där.
- använda kapital i pensionsfonder för en hållbar klimatsmart rättvis omställning på landsbygden och speciellt inom jordbruk, som exempelvis görs i Danmark.
617
Kr14. 164 Ekologisk jordbruk och genmodifierade grödor. Sveriges folkvalda och andra berörda:
- svensk jordbrukspolitik ska premiera odlingsformer som säkrar resiliensen mot klimatförändringar genom artmångfald samt minskar energianvändandet och därmed klimatpåverkan genom lokalt anpassade odlingssätt som inte kräver industriellt framtagna kemiska insatsmedel etc, likt GMO och de odlingsmetoder dessa grödor kräver.
- ta ställning i frågan om genmodifierade grödor, både internationellt och i Sverige.
- tillgången till en mångfald av lokala, traditionella fröer ska säkerställas.
- samtliga produkter som innehåller genmodifierade grödor måste märkas upp, även de som är undantagna från detta krav idag.
- internationella erfarenheter om genmodifierade grödors effekter på såväl miljö och hälsa som dess sociala effekter ska ligga till grund för svensk politik på området.
- småskaligt ekologiskt jordbruk ska främjas.
576
Kr14. 169 Hållbar stadsplanering - minskade transportbehov:
--- anta en strategi för stadsplanering som leder till minskat transportbehov och ökat välmående.
535
Kr14. 177 Sverige kommer behöva vara bland de länder som exporterar energi om världens klimatomställning ska gå ihop. 477
Kr14. 52 Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade. 604
Kr18. 10 Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort.
- Ta bort statliga arbetsgivare möjlighet att specificera placeringsort för de tjänster där det inte är absolut nödvändigt.
- Ta fullt statligt ansvar för och öka takten i utbyggnaden av fibernätet.
- Skapa mötesplatser runtom i våra mindre städer där anställda kan mötas få ett sammanhang över myndighetsgränserna.
462
Kr18. 101 Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas.
För att ge de mindre jordbruken större möjligheter att överleva, bör man utveckla former för direktförsäljning till konsumenter.
En modell för direktförsäljning är att organisera lokala producenter och konsumenter i så kallade Rekoringar.
Sverige bör ge stöd till landsbygdsutveckling, som främjar lönsamma och livskraftiga företag och aktiva bönder
844
Kr18. 113 Växter för att hindra den globala uppvärmningen.
Minska växthusgaser och få en mer syrerik luft genom att införa mer växter i städer. Växter kan till exempel placeras på väggar och tak på byggnader samt att använda mer växter i rabatter och parker i städer.
856
Kr18. 128 Hjälp igång regional eller lokal produktion av hållbara material som tillgodoser sin regions behov av fibermaterial för minskade transporter. 2197
Kr18. 159 Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Motionen yrkar på ett införande av naturarrende avgift som har till syfte att återföra ekonomiska medel till glesbygd som kompensation för ingrepp i naturen och för att stötta utvecklingen i glesbebyggda områden.
902
Kr18. 187 Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad
- Regeringen inför ett tak för expansion av storstäder, och stimulerar nya bostäder och företag i mindre städer,
- byggregler revideras så att nya avloppssystem fungerar urinseparerande,
- nya byggregler föreskriver urinseparerande WC-stolar där avloppssystemet tillåter,
- nya byggregler föreskriver lokal rötning av avloppsslam,
- försök utförs med vakuumpyrolys av avloppsslam.
930
Kr18. 209 Förbättra möjligheter för lokala konsumtionskedjor och hållbarhetsinitiativ. 1287
Kr18. 21 Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser:
- att riksdagen beslutar om bindande planbestämmelser, som säkerställer att odlingslotter för stadodling skapas i stadsdelarna i lika stor utsträckning, som det totala utrymmet som finns för fordonsparkering.
763
Kr18. 22 reduktion av arbetsgivaravgifter i glesbygd. 764
Kr18. 239 - establish international water based wind farms to "keep it in the ground!". 1877
Kr18. 258 Förbättra Gävles kollektivtrafik 1002
Kr18. 84 Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet.
- Att kommuner ska ta fram stadsmiljömål som står i samklang med Klimatpolitiska ramverkets mål och Parisavtalets mål.
- Att stadsmiljöavtalen och klimatklivet – i de fall åtgärderna är i stadsmiljöer – ska utgå från hur ansökningarna bidrar till stadsmiljömålen när de bedöms.
827
Kr18. 88 En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning.
-Ta fram en nationell strategi som stöttar självförsörjningsinitiativ och lokal produktion av livsmedel.
-Se över regelverket så att det blir lättare att starta och driva lokal och småskalig verksamhet, tillsynsavgifter m.m. måste anpassas till verksamhetens omfattning.
-Stimulera lokal upphandling genom regler som tar hänsyn till miljö, kvalitet och sociala aspekter.
831
Kr18. 89 Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige.
- Att inrätta ett statligt program om minst 200 miljoner kronor för en fyraårsperiod för att understödja det folkliga engagemanget för omställningen till ett hållbart Sverige.
- Ge ekonomiskt stöd och garantier till kommuner som vill bygga hyresrätter på sin landsbygd.
- Premiera företag och myndigheter som låter de anställda arbeta på distans.
832
Kr18. 95 Hållbara städer.
Även i planeringen av våra städer bör man utgå från att studera platsen där staden ligger dess förutsättningar och historia. Man gör en markkartering där man tittar på geologi, hydrologi, flora och fauna samt lokalklimatet, man studerar hur man har försörjt staden med de resurser som staden behöver. Man tittar på den befintliga bebyggelsen, infrastrukturen och på transportsystemet.
838
Kr22. Grp 5 nr 123 Fastställ ett antal centralorter i alla regioner med en rimlig samhällsservice för boende i omgivande landsbygd. Kollektiva kommunikationer byggs ut mellan centralorter och till större städer. Finansiering kan ske skattevägen ev. kompletterad med riktade arbetsgivaravgifter och/eller genom låga avgifter. 2948
L Eu-val 2019. Minskad jordbruksbudget i Eu. Hälften ska omfördelas till satsningar på forskning och utveckling. Alla direktstöd och marknadsstörande regler ska fasas ut så snart som möjligt. Liberalerna vill dock behålla landsbygdsprogrammet, som är viktigt för miljöskydd och för att bevara öppna ängsmarker, och biologisk mångfald. Programmets miljöinriktning bör stärkas och breddas till att omfatta restaurering av våtmarker och andra biotoper med stort miljömässigt värde. Vi vill att jordbruket bidrar aktivt till att nå klimatmålen, samtidigt som jordbruksproduktionen effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. 1394
Mp Eu-val 2019. Att människor har goda förutsättningar att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag i våra lands- och glesbygder är helt avgörande för att vi ska kunna producera mat och ta hand om vår jord. 1161
Mp Eu-val 2019. EU:s jordbrukspolitik och strukturfonder kan och ska bidra till att förutsättningarna blir bättre för EU:s glesbygder. 1162
Mp Eu-val 2019. De gemensamma fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen. 1188
Mp Eu-val 2019. EU:s regionalpolitik ska främja grön omställning och klimatsmarta investeringar, minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för en levande landsbygd. 1192
Mu-Energi. Framställning av livsmedel skall ske så lokalt som möjligt för att undvika långa transporter. I jordbruket skall endast el eller lokalt producerad biobränsle användas i de fordon och verktyg som behövs. 117
Mu-Globrättvisa. Stoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur. 191
Mu-Globrättvisa. Småskalig kycklingproduktion (höns på bakgården). 202
Mu-Globrättvisa. Stoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur. 245
Mu-LandStadMat. Överför resurser till landsbygdsområden. 280
Mu-LandStadMat. Tydliggör städernas beroende av landsbygden. 281
Mu-LandStadMat. Stärk sambanden mellan stad och land. 282
Mu-LandStadMat. Odlingsområden i städerna och deras närområden. 283
Mu-LandStadMat. Skapa möjligheter till stadsodling genom att behålla öppna ytor i staden och genom att i städernas utkanter skapa möjligheter till mer omfattande odlingsmark. 284
Mu-LandStadMat. Storstadens tillväxt bör begränsas, angeläget att landsorten får utvecklas och därmed skapa möjligheter för befolkningen att bo kvar. 285
Mu-LandStadMat. Förbättrad kommunikation på landsbygden genom bättre tågförbindelser och genom utveckling av el-bussar. 286
pV program. Inför kraftigt höjda växthusgasskatter som går tillbaka till medborgarna med glesbygdsbonus. 1916
Reg k-plan. Kap 12.1 Intensifierad omställning utifrån lokala förutsättningar 2013
Reg k-plan. 68. Stadsmiljöavtalen ska utvecklas och effektiviseras för att bland annat främja alternativ till bil i städer. 2020
Reg k-plan. 81. Det ska göras en översyn av möjligheten att utforma transportbidraget (som ska kompensera företag i de nordligaste länen) så att hänsyn tas till klimataspekter. 2033
Reg k-plan. Kap 12.5.2 Utsläppen bör minska i städerna 2041
Reg k-plan. 124. Sverige ska vara ledande när det gäller finansiering av omställningen. Klimatfinansiering ska bidra till ökad ambition, stärkt kapacitet och ägarskap i utvecklingsländer. 2110
S-program. Framtidsinriktat stadsbyggande.[35] Integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35] 325
Utställn Frön. Stadslandet i göteborg 1225
Utställn Frön. STADSODLINGAR & PERMAKULTUR 1274
Utställn Frön. Närproducerade livsmedel ökar kvaliteten på maten, minskar transporterna och sårbarheten 1275
Utställn Frön. Stadsnära odlingar 1277
Utställn Frön. Takodlingar & biskötsel 1278
Utställn Frön. Permakultur 1279
Utställn Frön. Hydroponiska odlingar 1281
Utställn Frön. VI MÅSTE GÖRA VÅRA STÄDER HÅLLBARA 1298
Utställn Frön. Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet 1299
Utställn Frön. ETT HÅLLBART SAMHÄLLE BEHÖVER EN LEVANDE LANDSBYGD 1314
Utställn Frön. Stad och land i samverkan 1320
V Eu-val 2019. Bestämma över vår egen jord- och skogsbrukspolitik och därmed landsbygdens utveckling.
Satsa på mer lokal, nationell och ekologiskt hållbar jordbruksproduktion, mindre bekämpningsmedel, fortsatt låg antibiotikaanvändning och omställning till en mer ekologiskt hållbar ekonomi. Bli än klimatsmartare och robustare mot klimatförändringen och kriser.
1057