Anslutning php
Ordn inom Område 2020.11.06 Om
4--- PRODUKTION   Åtgärder + Kommentarer   12
Ordn Åtgärd 2021.11.06 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.0 Produktion allmänt
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
Dagens överkonsumtion betyder främst, att den materiella produktionen överskrider planetens hållbarhetsgränser. En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot. 78
Kommentar 2021.11.06 Not-nr inom hakar, som [xx]
Det är främst genom produktion eller brist på produktion som klimat och miljö förstörs. CO2-utsläpp genereras genom produktion av cement, transporter, energi med mera. Plasten i haven genereras genom bristen på produktion av avfallsanläggningar.

God teknik ger hög produktivitet, men måste inte ge högre produktion. Den är källa till nytta - välfärd. Men den är också källa till skada - utsläpp, avfall, dålig arbetsmiljö och andra välfärdsbrister med mera. Källorna är geografiska eller branschvisa, men också särskilda, stora punktkällor.

Det ska vara lätt att producera rätt.

[Förhållande Resurser vs Näringar? Vad är vad?]

Notsyntes 2021.05.08 Not-nr inom hakar, som [xx]

Från noter
Hållbar produktion [669]. Hänsynen till miljöns krav ska byggas in i produktionsprocesserna (resurseffektivitet, energi, biomångfald, jordbruk) [316]. Ordning så att miljö överordnas i alla produktion [330]. Stadsbyggande, samhällsutveckling, livsmiljöer [325]. Resurssnålt, -effektivt: produktion, bostäder, energi, transport [342]. Transforming economy: Waste into a resource [739]. Delande, cirkulär ekonomi [1573].

Litt Noter N
Easac. Undp-mål 12. Hållbar konsumtion och produktion 669
Kr22. Grp 6 nr 134 • Minska köttkonsumtionen genom skatt eller andra lämpliga styrmedel • Öka konsumtion av ekologisk och närodlad mat genom skattereduktion eller andra lämpliga styrmedel 2995
S-program. Hänsynen till miljöns krav ska byggas in i produktionsprocesserna redan från början. Naturtillgångarna måste användas mer effektivt. Energiproduktionen ställas om. Den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.[26] 316
S-program. Miljöhänsyn ska vara ett överordnat krav i all produktion.[8] Upprätta en sådan ekonomisk ordning.[8] 330
S-program. Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25] 342