Kalle Petré 2022.11.21 Nr B94 Förklaring Om program för klimat och jämlikhet
Topp | Program | Teser | Struktur | Behov | Förkortningar
Tekniskt om sidor
Program | Noter | Litteratur | Jämförelse | Sök


Detta program

Jag samlar här idéer som grund för program. Jag uttrycker mej tydligt, när jag känner mej säker och mer tvekande annars. Jag vill genom noter stödja det jag lyfter fram. En del kommer att vara väldokumenterat, annat mindre. En kan tänka sig andra strukturer. Och när en fyller det med innehåll, så kommer en säkert att upptäcka, att en vill ändra på strukturen. Inget är slutgiltigt. Ändringar sker efter hand. Precisering, utveckling. Litteraturlistan och ur den framgrävda noter måste växa tillsammans med kommentarer och analyser. Det är själva grunden för trovärdigheten hos ett politiskt program, om det inte bara ska bli en önskelista.

Inspiration till att formulera "klimatprogram" har jag ursprungligen fått genom arbete med Medborgarutredningen* och Klimatriksdagen*. De har formulerat programmatiska skrivningar. Jag har även delvis deltagit i diskussioner inom Stockholms Arbetarkommun och Reformisterna. På senare år har frågan programmatiskt utvecklats globalt, inte minst på grund av Parisavtalets formuleringar. Exempel är "Green New Deal" från Usa.

Anledningen till att jag formulerar mej här är, att jag inte är nöjd. Jag ser stora brister på många håll. Genom att samla program-info från andra och bygga en systematisk struktur, försöker jag skapa mej själv förståelse. Jag hoppas jag kan bidra till en nödvändig utveckling.

Ursprungligen hade jag sajten GlobalReform.se. Sen också Klimatprogram.se. Jag har nu slagit ihop dessa till KalleP3.se, där den breda "Program för klimat och jämlikhet" är en del.


Teser

Med det här programmet, dessa teser ska jag kortfattat beskriva vad jag vet om tillståndet på vår planet och vad jag anser om vilka åtgärder som krävs för att ”rädda världen”. Det är naturligtvis ingen fullständig beskrivning. Ingen beskrivning kan vara fullständig. Men min ambition är helhet. Det får inte vara lösryckta påståenden. Allt måste hänga ihop. Det får inte finnas allvarliga luckor. Jag använder nyckelorden jämlikhet, miljöhållbarhet och produktivitet. Men det innebär inte, att jag kan glömma kärnvapenhotet, som ju sannerligen är en ödesfråga.

Jag skriver teser. I Wikipedia står det: ”Tes, från grekiska thesis (uppställning, sättande), påstående som ska försvaras eller bevisas.” Jag gör alltså påståenden. Helheten blir en uppställning av teser. Dessa teser försvarar jag dagligen i min politiska vardag. Att däremot bevisa tesernas riktighet och realism är svårare. Att jag själv tror på dem betyder, att jag inför mej själv bevisat deras riktighet. Konstigt vore ju annars. Men hundra procents bevis existerar inte i den politiska verkligheten. Och emellanåt förändras vissa teser. Jag har då hittat nya bevis. Genom eget tänkande eller i dialog med andra. Egentligen är det nog så, att alla människor är fulla av teser. Om politik och allt annat i världen. Jag har skrivit ner mina. Och det är främst ett sätt för mej själv att få ordning på mitt eget tänkande, mina åsikter. Jag tvingas att ta ställning till varje frågeställning och att de hänger ihop i en helhet. Att jag dessutom lägger ut teserna på Internet innebär, att jag tvingas till mer självkritik. Jag vill kunna försvara det jag skrivit. Så därför: Välkomna med kritik! Det blir jag klokare av. Och det kan förbättra mina teser.

Man kan tycka, att det vore bättre, att detta skrevs av en organisation med många människor. Naturligtvis! Men jag ser inte den organisationen. Säg till, om den finns!


Struktur i Programmet

Programmet inleds med en beskrivning av den motsägelsefulla värld vi lever i:
*** offantlig rikedom och otrolig förstörelse.
Tre ödesfrågor beskrivs:
*** miljö, jämlikhet och produktivitet.
Det leder fram till behovet av en stor förändring:
*** global reform.

Sen följer
Redskap
1. Politik
2. Ekonomi
Livsrum
3. Levnadssätt
4. Produktion
5. Geostruktur

De två första är redskap för förändring. Det handlar om de starka krafter som behövs och hur förändringen ska kunna genomföras. Med vilka åtgärder. De tre sista handlar om vårt "livsrum" som det är och vad som behöver förändras där. Hur vi lever och producerar. Hur världen och samhället är beskaffat. Vad som är fel. Vad som behöver förändras, till vad. Och slutligen: Allt hänger ihop i ett system, som behöver omvandlas.


Om behovet av program

Ett program är ett sätt att fånga helheten. Det behövs inom klimatrörelsen<. Helheten inom ett visst område, som energi eller levnadssätt. Men framförallt en helhet för alla områden inom samhället med levnadssätt, produktion, geostruktur, ekonomi och politik - eller hur man vill definiera delarna. Lokalt och globalt. Jag vill uppmana klimatrörelsen, partier, fackföreningar och andra:

  • Skriv program för klimat och jämlikhet!

Det finns inte och kommer aldrig att finnas ett program. Visst ska man försöka enas. Det kan vara lättare genom att bara prata om klimat. Inte om artdöd och förgiftning. Inte om välfärd och jämlikhet. I vissa situationer kan det vara nödvändigt med avgränsning. Men det kommer inte att bli ett program, som ger lösning på de globala nödlägena. Klimat och jämlikhet är beroende av varandra. Endast i en solidarisk värld, där mänskligheten delar rättvist på de tillgängliga resurserna, kan klimatfrågan lösas. Det är min bestämda uppfattning. Därför måste man i klimatprogram tala om jämlikhet och i jämlikhetsprogram om "klimat och 1 klot". Parisavtalet 2015 använder ordet "equity". Det är rätt. Men ingen tror väl, att avtalets undertecknare skulle börja arbeta för jämlikhet här på jorden. Det måste klimataktivister och folkliga rörelser tvinga dem till. Klimatrörelsen måste förstå jämlikhet. Politiska partier och andra som kämpar för jämlikhet, måste tänka globalt och i termer av klimat och överkonsumtion.

Politiska partier formulerar sej olika om klimatet. Klimatrörelsen måste inte ta ställning till det ena eller andra partiet. Men de partier, som inte sätter "klimat och 1 klot" överst, måste pekas ut som ansvarslösa. Och klimatrörelsen måste backa upp bra klimatformuleringar och klimatpersoner i alla partier.


Förkortningar

Mu = Medborgarutredningen *.
Kr14 = Klimatriksdag 2014 *.
Kr18 = Klimatriksdag 2018 *.
Pg = Planetära gränser *.
A30 = Agenda 2030 (och de globala målen) *.


TEKNISKT OM SIDOR

sida Program

Till vänster är en lista med Områden.
Tryck på nivå 1, så syns huvudklasserna; nivå 2 så syns även nästa klass; nivå 3 så syns allt. Tryck på siffra för huvudklass, så syns den klassen med underklasser. Tryck på ett namn för område, så syns det området i rutan till höger. Ordn är ett ordningsnummer för området. (Huvudklass t ex 2, underklasser 22, 225 i nivåer.)

Nivå: 1 | 2 | 3
Ordn Område Tryck
0 ÖDESFRÅGAN
1 LEVNADSSÄTT
11 Välfärd


I rutan för Område kommer först områdets namn och därunder en beskrivning.
Därefter kommer förslagna Åtgärder med beskrivning av Läge och Mål.
I detta exempel är ".1" och ".2" åtgärdsklasser till områdets klass "227".

Ordn Område
227 (Namn på området) För DETALJER: Tryck på namn för Åtgärd
(Beskrivning av området)
Ordn ÅTGÄRDER Läge, Anm Mål, Resultat
.1  (Namn på åtgärd) 
(Beskrivning av en eller flera åtgärder.)
(Beskrivning av läget.) (Beskrivning av mål.)
.2  (Namn på åtgärd) 
(Åtgärder.)
(Läge.) (Mål.)


Tryck på "Åtgärder och kommentarer" för att vissa dessa.
Tryck på åtgärdens namn för att visa detaljer om Åtgärden.
(Tryck på områdesnamnet för att komma tillbaks till området.)
Under åtgärdsbeskrivningen kommer uppgifter om Kommentar, Notsyntes och Noter för åtgärden.
För Noter finns en ruta med källan (litteratur) för noten. Peka på den rutan, så visas litteraturdetaljer.
Här i åtgärds-sidan syns id-nummer Om och Ao för Område respektive Åtgärd. Kommentar och Notsyntes har samma nummer som för motsvarande Ao. N är id för Not. Röd-färgad N betyder, att noten inte är bearbetad för Notsyntesen. L för Litteratur syns i särskilda Litteratur-rutan.
I denna vyn syns datum för respektive post.

Ordn inom Område Om
227 (Namn på området) 24
Ordn Åtgärd Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1  (Namn på åtgärd) 
(Beskrivning av en eller flera åtgärder.)
(Beskrivning av läget.) (Beskrivning av mål.) 188
Kommentar
(En kommentar till åtgärden.)
Notsyntes
(En systematisk sammanställning av noter.)
Litt Noter N
(Kortnamn plus detaljer för källan) (Not-text, som är citat eller beskrivning.) 14

sida Noter

I sida Noter syns de noter man vill se.

- Tryck på "Välj källa" längst upp. Då syns en lista med all litteratur.
- Du kan välja ett visst dokument genom att trycka på dess rad. Då visas noter från just det dokumentet.
- Du kan välja Dokumenttyp i en ruta. Tryck sen på "Typ OK". Då visas noter från alla dokument av denna typ.
- Du kan välja Grupp i en ruta. Tryck sen på "Grupp OK". Då visas noter från alla dokument i den gruppen.

Noter kopplade till det/de dokument du valt visas under de Åtgärder, som de är knutna till.

sida Litteratur

Sida Litteratur listar alla genom Noter refererade dokument. Plus några till.

- Kolumn Datum visar utgivningsdatum. Kolumn Tillagt visar, när jag lagt in Noter om dokumentet i sajten.
- Du kan öppna ett dokument genom att trycka på dess Titel. (Ibland har dokument flyttats, så att länken tyvärr inte längre gäller.)
- Du kan i en ruta välja att visa ett urval av Dokumenttyper. Tryck sen på "Typ OK".

sida Jämförelse

I sida Jämförelse kan du jämföra noter från andra dokument med det program, som jag formulerat.

- Tryck på "Jämför noter". Då visas en lista på alla i Noter refererade dokument.
- Du kan välja ett visst dokument genom att trycka på dess rad. Då visas noter från just det dokumentet.
- Du kan välja Dokumenttyp i en ruta. Tryck sen på "Typ OK". Då visas noter från alla dokument av denna typ.
- Du kan välja Grupp i en ruta. Tryck sen på "Grupp OK". Då visas noter från alla dokument i den gruppen.

Noter kopplade till det/de dokument du valt visas under de Åtgärder, som de är knutna till. Noterna visas tillsammans med min programtext från respekektive rubrik.

sida Sök

Du kan söka efter ord eller fraser genom sida Sök.
Välj först var du vill söka: bland Områden, Åtgärder, Kommentarer, Notsynteser eller Noter. Du kan välja en kategori, flera eller alla.
Skriv in ett ord eller en fras i rutan Fråga. Tryck sedan på Sök.
Sök sen ordet via Ctrl+F, så syns ordet, där det finns i respektive post.