Kalle Petré Stockholm, Sweden 2014.06.06 Ver 2
FÖRSLAG En helhetslösning för klimatet
(Följande har jag lämnat som förslag till sammanslagning. Se kommentar därefter. Dessvärre hade jag inte sett och följt instruktionerna på Klimataktionshemsida. Perioden för att göra sammanslagningar var redan över. Så det blir inget försök sammanslagning.)

Vi vill att Klimatriksdag 2014 ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:

- Den nuvarande tillväxten hotar klimatet och miljön. Tillväxtens gränser måste fastställas och slutsatser för den möjliga och nödvändiga samhällsutvecklingen måste dras. Så gör inte politikerna idag, vare sig i Sverige eller i andra länder.
- Politiker lokalt, nationellt och internationellt måste utreda behoven och genomföra omställningsplaner. De förslag som utarbetats av Staffan Laestadius och Christer Sanne är en utmärkt grund för ett sådant arbete i Sverige. Även Klimatberedningens förslag är en nödvändig utgångspunkt.
- Alla samhällssektorer måste samarbeta kring detta. Politiker och miljörörelsen. Företag och fackföreningar. Kyrkor och idrottsklubbar. Städer och landsbygd.
- Grunden för en realistisk klimatpolitik måste vara denna: Klimathotet kan inte avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet kommer inte utan garantier för jobb och välfärd. Nivån för folkets ekonomiska standard kan endast avgöras utifrån vad ekologin kan tillåta.
- Politikerna måste börja tala klarspråk med folket om detta. Först en djup folklig dialog, sedan nödvändiga beslut.

Motiveringarna för denna motion kan göras mångsidig. De finns i listan på titlar nedan och de finns att läsa i de motioner som undertecknarna skrivit. Vi drar tillbaks andra motioner till förmån för denna motion, men hänvisar till dessa för bakgrundsbeskrivning. Vi tar inte ställning i detalj till Staffan Laestadius och Christer Sannes förslag. Politiker kommer att ha olika åsikter kring alla dessas delar. Men diskussionen måste börja i den nivån – inte vid ”business as usual”!

Undertecknare, som därmed drar tillbaks följande motioner:
Aaa Svenson - xxx
Kalle Petré - 167 ”Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden”
Ööö Andersson - xxx
   (I alfabetsordning på för- eller efternamnet.)


MEJL skickat 5 juni till Klimatriksdan:

(Motionsadministration: Skicka denna motion vidare till följande motionärer och deras mejladresser till mej.)

Till författarna för motionerna 315, 190, 173 och 2, 22, 25, 30, 75, 77, 81, 89, 93, 95, 98, 112, 117, 118, 120, 140, 144, 145, 149, 150, 155, 171, 176, 180, 182, 183, 184, 186, 191, 193, 200, 208, 211, 216, 220, 311, 312.

Till de motionärer som förordar en helhetslösning vid Klimatriksdag 2014!

Jag har formulerat motion 167 ”Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden” med frasen: ”---KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet inte kommer utan garantier för jobb och välfärd”. Det finns andra motioner som uttrycker samma behov av helhetslösningar. Jag skulle vilja få tillstånd en samskrivning.

Nedan finns en skiss till en ny motion. Den är kort, det är en fördel. Listan på rubriker på avslagna motioner ska finnas med. Det visar på djup och bredd! Jag är beredd att släppa hela innehållet i min motion, om en motion i linje med detta åstadkoms. Men jag har i skissen tagit med innehållet från ovan nämnda fras.

Det finns två motioner som jag tycker är viktigare än någon annan av de som skickats till Klimatriksdan. Det är 135 ”Genomför Staffan Laestadius omställningsprogram” och den som lyfter fram Christer Sannes motsvarande program, nämligen 190 ”Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare liv”. Både Laestadius och Sanne har tagit sig an den uppgift, som Sveriges politiker borde axla. Det betyder inte, att Laestadius och Sanne har rätt i allt och har tagit upp alla nödvändiga beståndsdelar i utvecklingen. En bra samskrivning med hänvisning till Laestadius och Sanne skulle kunna bli det viktigaste uttalandet från Klimatriksdagen. Det skulle bli ett krav på det politiska systemet att ta ett radikalt steg mot en planerad, kontrollerad och konkret omställning av hela samhället.

För att lyfta fram de direkta klimatförslag som finns, är det lämpligt att även ta med en hänvisning till Klimatberedningens förslag i texten.

De motioner som slutligen antas av Klimatriksdan, måste formulera de absolut viktigaste frågeställningarna. De måste bli ett sätt att knyta samman det politiska systemet med klimatrörelsen utan att ge upp dess frihet och självständighet. En motion i denna stil skulle kunna lägga grunden för den framtida dialogen och smarbetet.

Observera, att det bara är en motion från varje område som ska ställas till politikerna. Den bör vara en koncentration av detta område. Området för mitt förslag till sammanslagning är ”Politik 1 – nationellt och internationellt”.

Jag har gjort en ”analys” av motionerna till Klimatriksdan. Den finns på http://visionettklot.se/Klimatriksdan/index.htm. Det jag gjort är att sätta ”etiketter” på alla motioner och foga in dem i ett ”system” av ämnen med de huvudrubriker, som Klimatriksdan satt. Analysen är inte fullständig, men den skiljer helheter från diverse delar. Jag är inte ens säker, att jag hittat alla för helheten viktiga beståndsdelar. Man kan gå vidare med den metoden, för att hitta de beståndsdelar, som borde vara delar i en samskriven motion kring helheten.

Vad säger ni? Är det ett bra förslag? Eller finns det bättre sätt att åstadkomma en kraftfull sammanslagning kring helhetslösning? Svara gärna, vare sig det blir ja eller nej till mitt förslag. Vi kan ha dialog via mejl/telefon och ses på själva Klimatriksdan.

Kalle Petré      0708 803 801
medlem i Visionsgruppen inom Klimataktion