2014.08.17
Så var våren 2014
18 januari: Heldag på Abf
Fullt i Z-salen och somliga av övriga rum överfulla. Livliga diskussioner. Bokbord och underbara artister. Ett bra fört samtal mellan moderator och sju politiker. Men med väldigt lite svar på våra frågor. Se rapport*.
3 februari: Allthängerihop
Vi lever i en tid av omvälvande föränd­ringar. Vi människor har idag samma förmåga som jorden själv att förändra naturens grundläggande bio-fysiska förhållanden. Grunden för in­dustrisamhällets fortlevnad håller på att erodera och vi står inför stora systemföränd­ringar. Läs mer*.
med Bo Hagstedt
3 mars: Hur ekonomin hållbar?
Tillväxt till varje pris? Trots att vi inte har några tekniska lösningar som kan "styra om" den stora om-fördelning av materia och energi i ekosystemet, som vår varupro-duktion ger upphov till, så att den kan fortsätta i samma takt utan att hota våra livsbetingelser. Läs mer*
med Mikael Malmaeus, Torbjörn Lahti
7 april: Jorden vi äter
Jordbruk och -industri styrs av hårdnande konkurrens i motsättning till kvalitet och etisk djurhållning. Bara 50 % av det vi äter odlas i Sverige. Mat borde vara ett sätt att sköta planeten och en rättighet! Nya relationer mellan konsumenter och producenter! Omforma jordbruk, matindustri, distribution! Läs mer *
med Gunnar Rundgren
5 maj: Battle: Hållbar ekonomi!
Ekonomer möttes i en "battle".
Rond 1: Går det att tygla vårt nuvarande ekonomiska system?
Rond 2: Hur skulle en annan slags ekonomi se ut?
Läs i programmet* vilka deltagarna var. Lyssna på en inspelning*.