Medborgarutredningen Gävle-cirkeln 2016.06.21 RAPPORT Gävlegruppens synpunkter på
Medborgarutredningen


Bakgrund
Varför?
Vår livsstil
Global rättvisa
Jobben
Land o stad. Vårt dagliga bröd
Energi
Utbildning
Ekonomi

Bo Hagstedt, cirkelledare, Eva Bladini Amborn, Göran Cullfors, Kari Littmarck Sahlin, Åke Sahlin, Ray Nordström, Conny Persson, Albert Joseph Gibbs, Agneta Öhman, Daniel Ringström, Mats Sjöblom, Per-Olof Erickson, Hugo Minell, Björn Marklund


Bakgrund

I Gävle har vi genomfört en studiecirkel som vi kallat ”Medborgarutredningen i Gävle” och vi har följt de 9 seminarierna som Medborgarutredningen genomfört. Vi startade efter nyår och har haft ett möte för varje seminarium. Därför har vi inte hunnit genomföra de grundliga analyserna som förutsätts i frågorna till avsnitten. Vi har varit 18 personer i vår lokala medborgautredning. Vår tanke är att vi skall fortsätta arbetet under hösten och även skapa aktiviteter för att nå ut till ”allmänheten”. Vår cirkel är en fortsättning på ”Faustcirkeln” som vi genomförde under våren 2015 och cirkeln ”Faust, samhället och miljön” under hösten samma år.


1. Varför en medborgarutredning

Det var två intressanta föreläsningar som visades. Men vi tycker inte att man i detta avsnitt besvarade huvudfrågan om varför det behövs en medborgarutredning. Här är våra svar.

Huvudargumentet är förstås att vi har hamnat i en mycket allvarlig situation när det gäller miljö och samhälle, samtidigt som dessa frågor inte tas på riktigt allvar. Det finns fortfarande en allmän uppfattning bland politiker och allmänheten att vi i stort kan fortsätta som vanligt med ekonomisk tillväxt, ökad produktion, konsumtion och ”jobbskapande”. Men problemen tilltar hela tiden, jordens medeltemperatur ökar och överförbrukningen av jordens resurser fortsätter. I Sverige förbrukar vi närmare fyra jordklot per år räknat i global skala.

Medborgarutredningen riktar in sig på att påverka politikerna. Vi tror inte så mycket på den idén, även om den vägen också kan prövas. Vi behöver framförallt som huvudinriktning ar-beta för att påverka den allmänna opinionen och delta i arbetet att skapa en bred folkrörelse. Ett förslag som väckts från en cirkel är att dela upp medborgarutredningens resultat i två do-kument. Vi tycker att det är ett bra förslag. En kortare version som vänder sig utåt och en längre version som kan fungera som en kunskapsbank och diskussionsunderlag för internt bruk. Mycket av våra synpunkter platsar i den längre versionen.

Ett problem med de förslag som nu framförs i den allmänna samhällsdebatten är att de är isolerade förslag på isolerade frågor som syftar till förändringar inom nuvarande systems ramar och förslagen är oftast av teknisk karaktär. I stället för tekniska problem borde vi se dem som existentiella och moraliska problem. Frågorna om våra miljöproblem är också symtom på samhällsproblem, vi bygger samhället på dysfunktionella principer som skapar miljöproblem. Miljö- och samhällsfrågorna måste en gång för alla föras samman som två helt sammankopplade system. Vi kallar därför dessa sammankopplade problem hädanefter i vårt svar för samhällsekologiska problem. Debatten är dessutom ofta fokuserad på klimatproblemen. Resursfrågorna, som är lika viktiga, kommer i skymundan och behöver lyftas fram.

De samhällsekologiska problemen beskrivs oftast som socialt neutrala, avpolitiserade och utan intressekonflikter. Det behövs en allsidig diskussion som berör alla involverade system och som heller inte blundar för att vi måste hantera intressekonflikter. Konflikter som handlar om både klass, kön och etnicitet. Frågorna behöver politiseras. Den nyliberala, kapitalistiska globaliserade marknadsekonomin har varit en katastrof för samhällsutvecklingen. Här har Medborgarutredningen en mycket viktig mission att fylla när det gäller att tala klarspråk.

Vi behöver skissa på ett nytt samhällssystem, ett nytt politiskt och ekonomiskt system och hur vi hanterar vår inre omställning. På följande sidor lämnar vi ett diskussionsunderlag för att stimulera debatten om hur vi kan utveckla samhälle och miljö i ett helhetsperspektiv.

Övriga synpunkter

Kåre Olssons synpunkter om gränser är mycket intressanta och viktiga. Det är något Medborgarutredningen behöver argumentera för i denna ”faustiska” och gränslösa tid. Som också påpekades är det viktigt att få balans mellan olika perspektiv. Det handlar inte om ”antingen eller” utan nästan alltid om ”både och”. Som till exempel balans mellan egenintresse och gemensamt intresse, individperspektiv kontra sociala och kollektiva perspektiv, systemperspektiv kontra perspektiv inom systemets ramar, känsla och förstånd, kropp och själ samt balans mellan det materiella och det immateriella. Kitty Ehns synpunkter på kapitalismen var intressant och vi återkommer till det i avsnitt 9.


2 Vår livsstil

Birger Schlaug påpekade att vi är utsatta för en massiv konsumtionspropaganda. ”Hjulen måste snurra för att systemet skall fungera”. Systemet kräver ständig tillväxt för att fungera, men skapar samtidigt kriser som hela tiden växer. Det är en motsättning i dagens ekonomiska system som inte kan åtgärdas utan systemförändringar.

Pella Thiel pekade på att det är viktigt att vi hittar likasinnade i vårt arbete. Det tar vi till oss i vårt arbete för att nå utanför vår cirkel. Hennes resonemang om hävstångseffekter ger en viktig pedagogisk insikt och förslag om paradigmskiften har stor hävstångseffekt. Vi behöver därför nya ”berättelser”. Här är något vi diskuterat när det gäller gamla och nya berättelser.

Frågor som också hör till en ny berättelse, med stark hävstångseffekt, är de som Birger lyfte fram i slutet av sitt föredrag. ”Vad är en människa? För vem bygger vi samhället? Det är en sjuhelsikes skillnad på att bygga ett samhälle för ekonomiska varelser eller för riktiga människor”. Lämpligt citat att lyfta fram i medborgarutredningen!


3. Global rättvisa

De samhällsekologiska problemen pekar på att jordens resurser är mycket orättvist fördelade. 20 % av jordens befolkning använder 80 % av jordens resurser. De bättre bemedlade har på det sättet huvudansvaret för att de samhällsekologiska problemen har växt fram, eftersom det finns ett klart samband mellan resursförbrukning och miljöproblem. De har därför också en ”ekologisk skuld” till den fattigare delen av jordens befolkning. Därför måste hanteringen av de samhällsekologiska problemen gå hand i hand med en rättvis fördelning av jordens resurser.

Alf Hornborg hävdade vikten av att sprida kunskaper om att kolonialism, imperialism och slavarbete var en förutsättning för industrisamhällets framväxt. En annan förutsättning för industrisamhällets utveckling var den potenta fossila energin som människorna i den rika delen av världen kunde tillgodogöra sig. (Se bilden om industrisamhället på sida 2).

Den neoklassiska ekonomin översätter alla värden till penningvärde och efterfrågan ses som ett objektivt mått på vad något är värt. Oavsett den sneda fördelningen av den tid som läggs ner på tillverkningen av varor i den fattiga delen av världen (många timmar) i förhållande till nedlagd tid i produktionen i den rika delen av världen (färre timmar) kan varorna betraktas som lika mycket värda, då efterfrågan uttryckt i pengar blir styrande. Det handlar då om marknadsvärde och inte om bruksvärde. Det blir ett ”ojämnt utbyte mellan centrum och periferin” som Alf Hornborg uttrycker det. Därför har t.ex. en genomsnittlig familj bestående av 4 personer i USA en ”osynlig betjänt” utomlands. Det handlar dessutom om ett ojämnt utbyte när det gäller materialimport, energiförbrukning och arealanvändning (så kallade spökarealer). Det här är fakta som inte förekommer så ofta i diskussionen om global rättvisa och neoklassisk ekonomi. Här har medborgarutredningen viktig information att sprida.

Ann-Marie Svensson pekade på problemet med ränta på lån. Hennes exempel var att Nigeria lånat 5 miljarder, betalt tillbaka 16, men de har fortfarande 28 miljarder kvar i skulder. Det är ett mycket talande exempel som pekar på den skriande globala orättvisa som ränta skapar. Ett pedagogiskt exempel att lyfta fram i medborgarutredningen. De fattiga ländernas skulder är oftast mycket större än de ”bistånd” man får. Andra fakta som framkom var att det i den neoklassiska ekonomin inte finns några begränsande naturlagar, de betraktas som ”externaliteter”. Ränta är överföringar av resurser från de som äger mindre till de som äger mer. Återigen pekar allt detta mot att hela det ekonomiska systemet och banksystemet måste förändras. Det kravet bör medborgarutredningen driva.

Enligt analyser som gjorts äger den rikaste procenten av jordens befolkning lika mycket som den övriga befolkningen. I Sverige äger den rikaste procenten 25 % av tillgångarna. De 85 rikaste personerna i världen har lika mycket tillgångar som hälften av jordens fattigaste befolkning. I Sverige äger den rikaste femtedelen 87 % av förmögenheterna. En annan global rättvisefråga handlar om maktfördelningen mellan kvinnor och män. I många länder är det män som äger jorden och kvinnor som brukar den men männen tar överskottet av deras slit. Medborgarutredningen måste lyfta fram de skriande globala orättvisorna både vad gäller klass, kön och etnicitet.


4. Jobben

I avsnitt 9 beskrivs omöjligheten av ökad ekonomisk tillväxt, och därmed att fortsätta att öka produktion och konsumtion, det som i dag är det övergripande målet för samhällsutvecklingen. Vi måste i stället minska vår produktion och konsumtion och det gör att dagens strävan efter ”jobbskapande” är helt orealistisk. Men det komplicerade i detta är att minskad produktion och konsumtion skapar på kort sikt kris i vår ekonomi och i samhället. Men att fortsätta tillväxten skapar på sikt kaos och samhällskollaps. Så även här finns en olöslig konflikt inom ramen för dagens system. Därför har medborgarutredningen en viktig uppgift när det gäller att skapa möjligheter för en bredare diskussion om jobben och att även de kräver systemförändringar för att kunna hanteras. (Se diskussionsunderlaget på sidorna 2 och 3). Fackföreningarna borde vara starkt intresserade och engagerade i en sådan framtidsdebatt. Men de är vana vid att hävda den traditionella synen på tillväxt och på jobbskapande, eftersom man tror att det är där man har sin trygghet. Det är en illusorisk trygghet. Sedan borde även ABF vara intresserad av en bred diskussion om samhällets utveckling och våra jobb. Här finns möjliga intressenter för en viktig framtidsdiskussion som medborgutredningen bör driva. I Gävle kommer vi att testa den möjligheten.

Det finns ett klart samband mellan våra miljöproblem och de arbetsmiljöproblem som finns på våra jobb. Kraven på ökad vinst och produktion sätter press både på miljön och på de anställda. Här är några viktiga punkter som rör dagens arbete som man kan reflektera över:

Det talas mycket i dag om problemen med digitalisering och robotisering av arbetslivet. Egentligen borde det inte vara ett problem att vi kan rationalisera produktionen och få mer tid till annat. Problemet i dag är arbetslivets organisation och maktförhållanden. Det behöver förändras så att alla kan ta del av de rationaliseringseffekter som digitaliseringen kan föra med sig. Vid en omställning till ett hållbart samhälle kommer förmodligen alla arbetsföra att kunna få ett meningsfullt arbete.


5. Land och stad; 6. Vårt dagliga bröd

Eftersom dessa två avsnitt har så många gemensamma beröringspunkter ha vi sammanfört våra synpunkter till ett avsnitt. Dagens utveckling när det gäller land, stad och vår matförsörjning kommer på direkt kollisionskurs med en hållbar utveckling. Den allmänna strävan efter konkurrens, ekonomisk tillväxt, vinstmaximering och en dogmatisk frihandelspolitik går stick i stäv mot en sund utveckling. Dagens ekonomiska system, som behandlas i avsnitt 9, är på kollissionskurs med våra behov på dessa områden.

Både städer, landbygd och matproduktion är i dag helt beroende av fossila bränslen. Det finns inga hållbara städer utan de är helt beroende av försörjning från sin omgivning. Städerna växer och växer och det finns en politik som medvetet driver denna tillväxt samtidigt som partierna inte längre driver någon vettig glesbygdspolitik. Jordbruken läggs ned i ett rasande tempo. EU:s jordbruksregler förstärker den utvecklingen. Det urbana och den hållbara utvecklingen går inte ihop. Urbaniseringen leder till segregation och minskat ekologiskt medvetande. En allvarlig klyfta har uppstått mellan stad och land som i stället behöver föras ihop till en hållbar enhet. Från samhällets sida behövs en helt annan politik med en kraftig styrning i rak motsatt riktning.

För en hållbar matproduktion behöver vi i större utsträckning gå över till ekologisk odling. Det är i dagens rådande system mycket svårt. Det beror bland annat på att man i traditionell ekonomisk teori och praktik inte räknar med de ekologiska komponenterna, man betraktar dem som ”externaliteter”. (Därför behöver ekonomiska och ekologiska teorier integreras). I dag för det med sig att ekologisk matproduktion i de flesta fall blir dyrare än konventionella grödor eftersom man där inte behöver ta hänsyn till de samhällsekologiska problem man skapar. I dagens ekonomi som bygger på att Sverige får hälften av sin mat från utlandet och att handeln sker efter principen ”just in time”, med så små lager som möjligt i butikerna, är vår matförsörjning mycket sårbar. Efter en veckas störning i detta distributionssystem kan vi stå utan mat. Landsbygdens utarmning, nedläggning av våra jordbruk i stor skala och den ohållbara matproduktionen är en katastrofal utveckling som förstärker vår sårbarhet. Detta är starka motiv för att vi måste lägga om vår landsbygdspolitik och vår matförsörjning. Vi behöver en helomvändning i den politik som bedrivs i dag. Här behövs en radikal omläggning av Sveriges livsmedelsstrategi som Medborgarutredningen behöver propagera för.


7. Energi

Det fossila bränslet har samband med alla de grundläggande globala kriser vi upplever i dag nämligen energikrisen, klimatkrisen, resurskriserna och de ekonomiska kriserna. Därför skissas i detta avsnitt det fossila bränslets betydelse för alla dessa kriser. Den energi som människan använder kommer till över 80 % från fossila bränslen - kol, gas och olja. De har skapats av biomassa under jordens utveckling och det har tagit 100-tals miljoner år för att bildas. En liter olja har bildats av ca 25 ton biomassa. Olja är mycket energirik. Ett fat olja (159 liter) innehåller omräknat till mänskligt kroppsarbete 1200 arbetsdagar, vilket motsvarar över 5 årsarbetskrafter. En liter bensin motsvarar nästan 8 dagars arbete.

Fossila bränslen var en av förutsättningarna för industrisamhällets framväxt. Den billiga och energirika oljan är en stor del av förklaringen till den enastående standardökning vi i den rika delen av världen upplevt. Det stora problemet med förbränning av fossila bränslen är att det bildas koldioxid som i sin tur skapar klimatproblemen. Det andra stora problemet med oljan är att den gett oss möjlighet att drastiskt öka produktion och konsumtion som har fört med sig att vi nu också överkonsumerar jordens resurser. Det finns ett klart samband mellan ekonomisk tillväxt och oljekonsumtionen. Med andra ord är hela vårt samhälle och vårt samhällssystem helt beroende av fossilt bränsle samtidigt som vi drastiskt behöver minska vår användning av fossilt bränsle. Det är ett svårt dilemma att ta sig ur i dagens system.

Men är nu inte allt detta en alltför pessimistisk bild som målas upp? Kan vi inte kompensera med alternativa energikällor och andra åtgärder? Självfallet är det viktigt att bygga ut förnyelsebar energi så mycket det går och att genomföra energibesparingsåtgärder och energieffektivisering. Andra åtgärder är cirkulär ekonomi, delningsekonomi, ny teknik, smartare samhällsplanering, omläggning av transportsystem, minskat bilberoende, utvecklad cykel och kollektivtrafik, lokalt producerad mat och lokalt producerade varor, återbruk, reparationer mm. Men bakom de förslag som är aktuella i dagens debatt, anar man att det finns en tro på att vi i stort kan fortsätta som vanligt. Staffan Laestadius framförde intressanta förslag under sitt anförende som bör beaktas: ”Vi bör inte missa den stora omvandlingens möjligheter. En industriell metabolism som är kretsloppsanpassad måste inledas nu. Låt energiomvandlingen bli en del av det industriella systemets omvandling. Morgondagens energisystem ska inte utformas för att förse gårdagens industriella system med energi". Allt detta behöver vi göra.

Men allt detta räcker inte! Utöver de uppräknade förslagen behöver vi minska vår produktion och konsumtion. Det finns grundläggande motsättningar i vårt nuvarande energisystem. Å ena sidan är vi helt beroende av fossil energi, å andra sidan leder förbränning av fossil energi till allvarliga samhällsekologiska problem. Å ena sidan behöver vi minska vår produktion och konsumtion, men å andra sidan kräver vårt ekonomiska system ständig tillväxt, ökad produktion och konsumtion. Detta är olösliga konflikter inom dagens ekonomiska system.

Om människan skulle lyckas att utveckla en ”ren” och aldrig sinande energikälla, skulle även det vara en katastrof med dagens politiska och ekonomiska system. Vi skulle då kunna fortsätta att exploatera naturen och förvärra resurskriserna. För att lösa alla dessa grundläggande motsättningar när det gäller energi och hållbar utveckling behöver vi utveckla ett nytt ekonomiskt system och ett nytt samhällsystem. Industrisamhället är förbrukat och på väg att kollapsa. Ett viktigt område för medborgarutredningen. Se även här sidorna 2 och 3.


8. Utbildning

Det har under senare år skett en utarmning av svenska skolan resursmässigt, pedagogiskt, kunskapsmässigt och statusmässigt. Privatiseringen har också lett tillökad segregation.

En av deltagarna i vår cirkel, som arbetat som lärare, gav spontant denna bild av hur han upplevt utvecklingen i skolan:

Jag har arbetat som lärare i den svenska grundskolan i nära fyrtio år. Mestadels på högstadiet. För att börja med en sammanfattning kan jag säga att jag varit med om en gigantisk resa nedåt på nästan alla skolans områden. För att komma in på lärarhögskolan i början av -70talet krävdes höga betyg och konkurrensen var hård. Allteftersom åren gått har kraven minskat pga. skolans statusfall. Jag minns fortbildningsdagarna som mycket givande och påkostade, medan jag i slutet av min lärargärning upplevde en total utarmning av dessa där innehållet i de flesta fall upplevdes som ”trendanpassade” och framförallt billiga! Skolans ”hattande” från den ena viktigheten till den andra år efter år utan sammanhang har verkligen sugit musten ur lärarkollektivet.

Kommunaliseringen var det stora bottennappet när plötsligt fåkunniga kommunpolitiker, i en liten kommun, fick ansvaret för skolans verksamhet. Här försvann mycket av den lilla geist som fanns kvar hos lärarkåren. Vi tappade i lönekraft och blev år efter år alltmer ifrågasatta lokalt och i media på alla nivåer.

Jag har upplevet tre läroplaner som på det stora hela inte fört skolan framåt ett dugg, snarare tvärt om. Arbetsbördan har ökat konstant under mina år i skolan. De administrativa uppgifterna har konsekvent förts över på lärarna det som i början av min yrkeskarriär sköttes av kontorspersonal. Som en följd av alla nedskärningar på skolans område och yrkets bristande status har också skolledarna genom åren blivit allt mindre kompetenta vilket i sin tur lett till missnöje och sämre arbetsförhållanden. Mot slutet av min lärargärning kunde jag konstatera att kvalitén på de lärare som kom nyutbildade från högskolan, hade sjunkit som en följd av läraryrkets tappade status på alla områden, inte minst lönemässigt. Som en sista börda i det svenska skolbygget kom så privatiseringen som i hög grad bidragit till en stark segregering av skolan. Oseriösa ”skolbyggare” har fått möjlighet att kamma hem enorma summor av skattebetalarnas pengar utan att tillföra den svenska skolan mer än ytterligare bekymmer.

För att försöka sig på en önskan från en gammal före detta lärare om skolans tillfrisknande, ser jag framförallt att skolan måste återförstatligas, att lärarna lämnas ifred med sin yrkeskompetens, att medel sätts till för att göra skolan attraktiv igen med kraftfullare fortbildning utifrån lärarkollektivets verkliga och uttalade behov, att tillsätta extra personal som hanterar vissa uppgifter inom skolan som förstärkning av resurser med assistenter som kan stödja elever med olika problem och handikapp, skolhälsovården och vaktmästarresurser.

Jag skulle önska att skolan blev en spjutspets för ett samhälle där mänskliga värden åter sätts i fokus. Verklig bildning och samhällsnytta bortom ekonomiska styrningar. Där betygssättning tonas ned och verkligt samarbete uppmuntras.

Inriktningen på skolan speglar av naturliga skäl de allmänna värderingarna som finns i samhället och i politiken. Utbildningen handlar ofta om att man skall ”passa in” i samhället och i arbetslivet. I läroplanen finns många vackra ambitioner och målsättningar. Men den nu rådande ideologin handlar om strävan efter ekonomisk tillväxt och landets konkurrensförmåga. Då kommer den ”dolda” läroplanen ofta att handla om denna strävan. Samtidigt börjar de samhällsekologiska problemen att tränga sig på även i skolan och i läroplanen finns tydliga ambitioner för ”lärande för hållbar utveckling”, LHU.

Vi hade en person inbjuden till vår cirkel som i Gävle kommun arbetade i ett projekt för att sprida inspiration och kunskaper till skolorna om hur man kan arbeta med LHU. Hennes erfarenheter stämde väl överens med de erfarenheter som redovisades på videon från Medborgarutredningen. Det finns bra styrdokument men implementeringen är ibland haltande. Hon vittnade också om att det är viktigt att få med sig skolledarna och politikerna som stöd i arbetet. I projektet hade de som ambition att eleverna skall kunna bli ”Planetskötare”. Hon visade oss också lokala styrdokument som hon har som stöd i sitt arbete. Symtomatiskt var att hennes projektledartjänst upphör i slutet av året. Vi diskuterade hennes situation och hur vi skulle kunna stödja henne. I skolan finns en ambivalens mellan en radikal syn på vad hållbar utveckling är och vad som är den förhärskande synen på hållbarhet som går att kombinera med ekonomisk tillväxt. I medborgarutredningen är det naturligt att vi stöder en radikal utveckling mot medvetna planetskötare. Ett sätt är att vi erbjuder oss att hålla föredrag i skolorna. En av deltagarna har gjort det vid ett flertal tillfällen och han upplevde det som meningsfullt och inspirerande. Det kan vi genom Medborgarutredningen propagera för.

Den pedagogik som används i skolan är många gånger konventionell. PISA-undersökningarna har förmodligen stärkt den utvecklingen. Det är viktigt att få kunskaper i enskilda ämnen. Faran är bara att undervisningen blir fragmenterad och kan upplevas som meningslös. Det är också viktigt att kunna lära sig och få uppleva hur olika områden hänger ihop. Projektarbete och arbete kring olika teman, som också beskrevs i videon, är viktiga för elevernas förståelse och engagemang och för deras upplevelse av det meningsfulla i undervisningen. Detta gäller inte minst när man studerar samhälle och miljöfrågor. Eller som pedagogikprofessor Frank Smith uttrycker det: ”Det går inte att lära ut något som inte uppfattas som meningsfullt och själva inlärningen är ingenting annat än strävan efter mening”.

Ett annat område som fått stå tillbaka under de senaste åren är vuxenutbildningen. Här har de som tidigt lessnat på skolan en ny chans att förkovra sig. Det är också viktigt för alla arbetslösa ungdomar. Dagens argetsliv kommer att kräva mer kunskaper, kompetens och kreativitet för att möta de samhällsutmaningar som dagens kriser ställer oss inför. Här behövs en ny satsning, inte minst på grund av alla nyinkomna flyktingar.

Något som blivit tydligare på grund av de samhällsekologiska kriserna är behovet av tvärvetenskaplig utbildning och forskning på våra högskolor och universitet. Inte minst gäller det den neoklassiska ekonomin som behöver reformeras och integreras med andra discipliner.


9. Ekonomi

9.1 Ekonomisk tillväxt

När vi talar om ekonomisk tillväxt menar vi BNP-tillväxt. Det kan för den oinvigde vara ett abstrakt begrepp som vi behöver förklara även i medborgarutredningen. Det innebär ökning av ett samhälles produktion av varor och tjänster under en viss tid och därmed också ett mått på vår konsumtion. Det grundläggande problemet med tillväxten är att vårt överutnyttjande av jordens resurser och våra koldioxidutsläpp hela tiden växer. En pådrivande faktor är kravet på ständigt ökad konsumtion, vinstmaximering och ”jobbskapande”.

Det leder till allvarliga sociala kriser och miljöproblem. Det kan sägas att det är hur vi organiserat samhället som leder till de ekologiska kriserna. Därför kallar vi dem för samhällsekologiska kriser i stället för att enbart prata om miljöproblem som vi påpekade i avsnitt 1. Ekonomi betyder ”hushållning med resurser”. I dag handlar det i praktiken om misshushållning med jordens resurser. Den ekonomiska tillväxten är därför också ett mått på vår exploatering av naturen. Sambanden illustreras nedan.

Vi behöver utvidga miljörörelsens tillväxtargumentation till alla de tillväxtområden som har ett samband med våra samhällsekologiska problem och inte ensidigt fokusera på klimatproblemen. Alla dessa områden visar dessutom på tillväxtkurvor med ett exponentiellt förlopp. Ett förlopp som även har hamnat i ”den stora accelerationen” med ”hockeyklubbans” utseende. Se bilden nedan. Det handlar om ekonomisk tillväxt, tillväxt av produktion och konsumtion, penningmängd, ekonomisk ojämlikhet, finanssektorn, kemikalieanvändning, extrema väderhändelser, koldioxid-, metan- och lustgaskoncentration i atmosfären, klimatförändringar, försurning av haven, naturkatastrofer, förlust av regnskog och skogsmark, ozonnedbrytning, artutrotning och överexploatering av fiskebestånd mm. Överexploateringen visar sig även av de ”planetära gränsvillkoren”, vårt överutnyttjande av de så kallade ekosystemtjänsterna och det ekologiska fotavtrycket. Här nedan syns exempel på områden som växer exponentiellt och hur snabbt tillväxten exploderar när den nått ”den stora accelerationen” kring 1950-talet.

Det finns självfallet ett samband mellan alla dessa områden. Utifrån den verkligheten blir det svårt att tro på möjligheten att fortsätta argumentera för tillväxt. Det innebär att vi (den välbärgade delen av jordens befolkning) måste minska vår konsumtion och vårt överutnyttjande av jordens resurser. Man kan, som tidigare sagts, hävda att all denna tillväxt är huvudorsaken till och symtom på vår samhällsekologiska situation. Av detta följer självfallet att den ekonomiska tillväxten inte kan lösa de problem som tillväxten har skapat. (Jfr Einsteins kända citat: ”Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat”<7i>).

9.2 Ytterligare argument för den ekonomiska tillväxtens ohållbarhet

Eftersom den ekonomiska tillväxten är en av huvudmålsättningarna i dagens samhälle, finns det anledning att formulera ytterligare argument för tillväxtens ohållbarhet. Därför behöver medborgarutredningen verkligen lyfta fram detta och här får ni fler argument.

Hittills har det inte gått att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och samhällsekologiska problem. Trots detta anser man att vi nu, som i ett trollslag ska kunna bryta detta samband och ha som en övergripande målsättning att ändå öka tillväxt, produktion och konsumtion och samtidigt minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen! Det innebär t ex för Sveriges del att vi behöver gå från 11 ton koldioxidutsläpp per år och person till 1 ton. Vi behöver också samtidigt som vi ökar vår konsumtion minska vår resursförbrukning. I dagens ekonomiska system har vi dessutom en så kallad ”bumerangeffekt” när vi rationaliserar produktionen. Det innebär att vinsterna av rationaliseringen tar vi ut genom ökad konsumtion. Allt detta kan inte beskrivas som annat än ”kejsarens nya kläder”. En illusion och en fullständigt ouppnåelig målsättning. Utöver de åtgärder som man vanligtvis brukar beskriva måste vi också inse att vi behöver minska vår produktion, konsumtion och tillväxt som vi tidigare sagt. Företagen som hela tiden hungrar efter orealistiska vinster kan heller inte längre få överordnas våra ekologiska och sociala strävanden. När det gäller ekonomi behöver vi gå från tillväxt och överutnyttjande till hushållning med jordens resurser. Det som också ”ekonomi” betyder.

9.3 Pengar, hållbarhet och det ekonomiskta systemet

Pengar är ett bytesmedel, något som bör symboliserar verkliga värden i den verkliga världen. Den ekonomiska tillväxten visar som sagt på tillväxt av produktion, handel och konsumtion av materia, material, varor och tjänster. Den tillväxt som lett till att vi överexploaterar naturens resurser med känt resultat. Det är viktigt att förstå att under det symboliska värdet av ”ekonomisk tillväxt” döljer sig exponentiell tillväxt på många ”verkliga” områden. Områden som leder till våra samhällsekologiska problem. Därför behöver vi, som tidigare sagts, förhålla oss kritisk till både ekonomisk tillväxt och till överutnytjande av de underliggande resurserna.

Men inte nog med det. På grund av att även penningmängden växer exponentiellt tappar den till slut kontakt med de verkliga värden som pengarna skall representera. En anledning är att bankerna har rätt att skapa pengar utan täckning i samband med att man ger lån. Den finans-iella ekonomin omsätter i dag många gånger större belopp än omsättningen i den reala ekonomin. På sådant sätt överordnas den finansiella ekonomin också den reala ekonomin och den samhällsekologiska krisen tilltar i styrka i takt med att all spekulation utan täckning i ”verkligheten” tilltar. När sedan de ekonomiska makthavarna på grund av nyliberalism, avreglering och globaliseringen överordnas samhällets institutioner tappar vi i stor utsträckning demokratiska styrmöjligheter över ekonomin. Som kronan på verket har både samhället och ekonomin överordnats naturen och de ekologiska systemen som är grunden för all ekonomisk och mänsklig aktivitet. Vi har fått den uppochnedvända världen som vi behöver vända rätt igen, som bilden nedan visar. Det är en av de mest grundläggande systemförändringar vi behöver göra för att kunna hantera vår belägenhet.

9.4 De samhällsekologiska problemen är systemproblem.

De samhällsekologiska problemen är både mångdimensionella och systemöverskridande. Alla de sammanhängande tillväxtområden, som redogjorts för ovan, pekar på att våra problem i grunden är systemfrågor som inte går att åtgärda med isolerade förändringar inom nuvarande systems ramar (förändringar av första ordningen). Det utesluter inte att det finns nödvändiga åtgärder som kan påbörjas inom systemets ramar, om man inte samtidig glömmer att målet är systemförändringar (förändringar av andra ordningen). Människan och våra samhällen är undersystem till naturen. Därför måste ekonomin och hela vårt samhälle inordnas i det övergripande och sammanhängande natursystemet som visas i ovanstående bilder.

Gregory Bateson (en biolog, antropolog och tvärvetenskaplig nytänkare) yttryckte sig så här i boken ”Där änglar är rädda att gå”: ”I ett system med sammankopplade variabler kan man inte ta en variabel och förändra den i kontinuerlig riktning”. (Det gäller i ännu högre grad om variabeln förändras exponentiellt). Det gäller naturligtvis även naturen (som är ett sammankopplat system) som inte kan fungera med de ständigt exponentiellt växande variabler som beskrivits ovan. Cancer är ett annat exempel på en variabel som kontinuerligt växer och som måste stoppas i sin tillväxt för att patienten skall överleva. Det är därför till slut alldeles nödvändigt med systemförändringar om vi skall kunna hantera våra samhällsekologiska problem. Många av de samhällsekologiska systemen vi har i dag är redan dysfunktionella och på väg att kollapsa. Vi kan inte som i dag hela tiden fortsätta att lappa och laga inom dagens system det som redan är murket.

Systemfrågorna är mycket viktiga eftersom förslag från politiker och det som diskuteras i samhällsdebatten nästan uteslutande utgår från förslag inom nuvarande systems ramar. Utan systemförändringar på flera nivåer kan vi inte komma tillrätta med dagens komplicerade situation. Det här kan låta tjatigt från vår sida, men vi tycker att det är en avgörande fråga om vi skall kunna hantera vår situation. Det är också därför vi har lämnat ett diskussionsunderlag om systemförändringar på sidorna 2 och 3. Det är enligt vår uppfattning att en av de viktigaste uppgifterna för medborgarutredningen är att lyfta fram behovet av systemförändringar.


10. Hur kan vi gå vidare?

Det har framförts synpunkter på att vi i miljörörelsen inte utåt bör argumentera mot ekonomisk tillväxt, det kan skrämma bort människor och vi kan få alltför hårt motstånd. Detta är inte en hållbar taktik och det finns många argument för det. Vi måste vara ärliga och argumentera för det vi tror på. Vi måste myndigförklara andra människor och tro på att det till slut går att bryta igenom dagens kompakta opinion för tillväxt. Alla otydligheter på den punkten kommer att drunkna i det allmänna mediebruset. Det är först när vi tydligt och ihärdigt pekar på det ohållbara i den ekonomiska tillväxten och vårt överutnyttjande av naturens resurser som vi kommer att uppmärksammas. Självfallet kommer vi då att möta hårt motstånd och konflikter med våra meningsmotståndare. Men det är den konflikten vi behöver ta, för att det skall bli tydligt att det finns starkt avvikande meningar om behovet och möjligheten av ekonomisk tillväxt. Konflikter skapar också intresse och engagemang. Då kommer det sedan heller inte att vara så lätt att framföra de mest förenklade och enfaldiga åsikter om nödvändigheten av tillväxt. En anledning till detta problem kan vara att de samhällsekologiska problemen oftast beskrivs som socialt neutrala, avpolitiserade och utan intressekonflikter. Vi behöver äntligen en bred diskussion där vi beskriver konflikterna och där de samhällsekologiska problemen politiseras.

Andra argument som ibland framförs i miljörörelsen är att man inte tror på ”traditionell ekonomisk tillväxt”. Vilket underförstått innebär att man tror på någon sorts otraditionell tillväxt som man kan byta ut mot den traditionella tillväxten. Ett annat argument är att tillväxt inte alltid behöver handla om det ekologiska fotavtrycket, alltså att den inte behöver handla om ökat utnyttjande av fysiska resurser. Det kan självfallet gå att åstadkomma någon sorts tillväxt utan att de samhällsekologiska problemen tilltar. Men de kan enbart gälla i mindre omfattning och i undantagsfall. Oavsett detta konsumerar vi ändå i dag på en sådan ohållbar nivå att vi inte kan komma ifrån problemen utan att minska vår konsumtion.

Ett annat vanligt förslag är att införa cirkulär ekonomi. Och visst är det absolut nödvändigt att vi cirkulerar resurser och inte bara förbrukar dem. Det som brukar saknas i förslagen är hur man skall styra dagens nyliberala ekonomi till någon form av cirkulär ekonomi i någon större omfattning. Något som heller inte finns med i sådana förslag är att cirkulär ekonomi inte sätts in i ett större sammanhang och hur de skall passa in i de systemförändringar som behöver göras. Men att börja argumentera för cirkulär ekonomi inom dagens ekonomiska system kan ändå vara bra, bara man då inte tappar bort att den cirkulära ekonomin till slut måste ingå som en del av större systemförändringar.

I miljörörelsens argumentation har också dykt upp åsikten att vi inte skall fokusera på tillväxten som mål utan i stället formulera andra mål för samhällsutvecklingen. Argumentet är då att tillväxten får ”bli det den blir” bara vi uppnår våra mål. Problemet är att om vi sätter det hållbara samhället som mål, kan tillväxten inte få ”bli det som blir”. Ekonomisk tillväxt, ökad produktion och konsumtion är faktorer som måste stryka på foten i ett hållbart samhälle. Men självfallet är grundtanken att ekonomin inte är ett mål utan ett medel att uppnå våra mål för samhällsutvecklingen en riktig tankegång. Det är en viktig utgångspunkt för våra planer om det hållbara samhället.

Påståendet att människor alltid vill ha positiva och lättsmälta argument och förslag är en grov förenkling. Det är först när vi inser allvaret i vår belägenhet som en realistisk diskussion om vår utveckling och framtid kan börja spira. Churchill hade inget annat att erbjuda än ”blod, svett och tårar”, men han fick ändå med sig engelsmännen när de förstod allvaret i situationen och hotet mot nationens överlevnad. Det gäller även när människor i dag förstår allvaret i vår situation och hotet mot vår överlevnad. Men det förutsätter att vi oförtrutet sticker hål på de illusioner och bubblor som är förhärskande i dagens samhällsdebatt.

Men vi behöver självfallet även formulera positiva visioner och ”berättelser” för vår utveckling. Det är väl heller inte så illa att sträva efter att våra barn och barnbarn kan få drägliga överlevnadsmöjligheter. En utveckling mot inre mognad och samhörighet i stället för ständigt ökad tillväxt och konsumtion är också en meningsfull utveckling vi kan nå. Att få uppleva våra liv som meningsfulla är en av de starkaste drivkrafterna för oss människor. Många människor i dag upplever tomhet och meningslöshet i sina liv. Tilltagande psykiska problem talar för det. Viktor Frankl som bland annat skrivit boken ”Livet måste ha mening” och som var professor i neurologi och psykiatri har uttryckt följande: ”Vad människan behöver är inte ett spänningsfritt tillstånd utan strävan och kamp för mål som är henne värdiga”.

Det som återstår för miljörörelsen och medborgarutredningen, utöver att lyfta fram problemen, är att formulera mål för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar samhällsutveckling och precisera vilka steg vi behöver ta från dagens problem till våra mål. Men då kan vi inte undvika att diskutera politik och intressemotsättningar. Man kan kostatera att både socialism/kommunism och liberalism/konservatism/kapitalism har misslyckats med att utveckla hållbara och solidariska samhällen i praktiken. En helt ny dimension, den ekologiska, har dykt upp som den viktigaste pusselbiten i vårt fortsatta samhällsbygge. Det innebär inte att vänster- och högerdimensionen har tjänat ut sin roll. Men vi behöver analysera vad dessa system har för svagheter och styrkor och sätta in dem i relation till våra miljöproblem.

Dagens politiska debatt är mycket svart/vit, enkelspårig, dogmatisk och enögd. Vi behöver lyfta fram en ny samhällsuppfattning som är pluralistisk, öppen och odogmatisk. En samhällsyn som tar sina idéer från många håll men som har människornas lika värde, jämlik fördelning av jordens resurser och det hållbara samhället som utgångspunkt. Om detta skriver Henrik Hallgren mycket tankeväckande i boken ”Det gröna skiftet” bland annat:

Alltför ofta har vi genom historien försökt totalisera en eller annan enkel modell av verkligheten och hävdat att den representerar sanningen. Men just betoningen på komplexitet och på värdet av mångfald borde få oss att inse omöjligheten i detta projekt….. En ekologistisk utgångspunkt blir därför en mer pluralistisk kunskapssyn, där vi erkänner att ingen modell kommer att ge oss sanningen, vare sig vi åberopar reduktionism, holism, kvantfysik, systemteori eller något annat. (Eller någon av dagens ideologier; vår anmärkning)…. Vad en pluralistisk kunskapssyn förespråkar är en attityd av öppenhet och dialog mellan olika perspektiv i stället för att totalisera en enda modell, samt ett erkännande av att olika modeller kan vara relevanta vid olika tillfällen och för olika ändamål.

Med en sådan grundinställning kan vi öppna upp många låsningar i dagens diskussion om samhälle och miljö. En politisk diskussion som miljörörelsen brukar undvika. (Se vårt diskussionsunderlag på sidorna 2 och 3). Här har medborgarutredningen en mycket viktig roll att spela och det ger också ett tydligt svar på frågan ”Varför en medborgarutredning”!

Det har varit en spännande resa för oss att följa Medborgarutredningen. Vi har inte alltid haft samma åsikter i alla frågor, men vi har alltid haft intressanta och givande diskussioner. I Gävle kommer vi att fortsätta vårt arbete i höst med ”Faustgruppen”. Vår inriktning blir då att diskutera visioner och mål för samhällsutvecklingen och att ”komma ut” till allmänheten med diskussionen om vår allvarliga samhällsekologiska situation och om vår framtid.

Faustgruppen med cirkeln ”Medborgarutrednigen i Gävle” vill önska er lycka till i ert viktiga arbete.